Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

r 3# Haziran 1935 CUMHURIYET Pekin yakınlarında yeniden çarpışmalar oldu Londra 29 (Telsizle) Hubert \Vilkins denizaltı gemisile şimal kutbuna gıtmeğe ve orada bir meteoroloji enstitüsü kurmağa karar vermiştir. Pro fesör, Jül Vernin, romanlannda düşiin düğü denizaltı yolculuğunu ilk defa tec «J mensub saylavlardan birçoğu kralcılar &tina 29 (Telefonla) Ahali partiSofya 29 (Hususî muhabirimîzden, rübe edecektir. Bu hususta profesör de | sinin yeni saylavları bugün lider ve tarafına geçtiğini ilân etmesini takbih telefonla) ? Bulgar kabinesi bu akşaır miştir ki: Başbakan M. Çaldarisin Başkanlığmda etmişlerdir. General Kondilis te istiyeyaptığı bir toplantıda, Kampana gazetesi nin kendisile gelebileceğini, istemiye toplanmışlardır. « Üç senedenberi Kutubda buzlar| ni kapamağa karar vermiştir. Bu kararın nin de partiyi terkedebileceğini söyleüstünde bir meteoroloji istasyonu çni^. M. Çaldaris ahali partisinin iktidar sebebi hakkında hiçbir malumat yoktur. münasib yer arıyordum. Yaptığım tetkî'j mevkiine geçtiği günden bugüne kadar miştir. Radikal parti müzakerelerine Başbakan, bu hususta gazeteciler tarakat neticesinde tayyare ve vapurla iste ». takib ettiği siyaseti, isyan hareketinin devam edecektir. fından sorulan suallere hiçbir cevab verdiğim yere gidemiyeceğim. Gitsem bilezuhuru üzerine bunu bastırmak için alıPolitisin mektubu meselesi memiştir. nan tedbirleri anlattıktan sonra hükuilmî tetkikat jçin orada uzun müddet kalAtina 29 (Hususî) Paris elçisi Bundan başka Trakya cemiyetinin umetin daima memlekette birlik ve sümak mecburiyetinde bulunacağımdan çok' Politisin Venizelosa isyandan önce gon mumî kâtibi tarafından bir eser de mu kun husulüne çalışacağını söylemiştir. sıkıntı çekeceğim. Halbuki modern bir derdiği Yunanistanın dış siyasası hakAhali partisi saylavlarından bazıları kında bazı ifşaatı havi mektubun neşri sadere edilmiştir. Bu eser bir romandır tahtelbahir, bana kutubda bile en iyi konhükumetin rejim meselesindeki fikrinin münasebetile General Metaksas organı ve halka harbden soğutmak maksadile kma başlıyacak. ve sonbaharda mec foru temin edecek ve yiyecek sıkınbsı (Baf taraf ı 1 incî sahifede) bilinmesi lâzım olduğunu anlatarak olan gazetede hükumetin dış ve iş sıya yazılmıştır. Bu roman için evvelce mu lislerin nazarı tetkik ve tasviblerine ar çektin>yecektir. Istediğim zaman deniEkonomık tasavvurlar meyanmda harririne ikramiye veren Sofya belediye Başbakanın fikrini söylemesini istemiş setine şiddetle hücum etmektedir. zedilmek üzere yeni intihabat, mat zin dibine dalıp, buzların altından ilerlireis vekili de azledilmiştir. çiftçinin istihsalâtma piyasa tedariki, ler ise de M. Çaldaris bunun için he buat, cemiyetler, içtimalar ve sair ka yebılecegımı umuyorum.» Hükumetin ileri gelenleri Metaksa kredi açılması gibi işler bulunmakta nüz vakit gelmemiş olduğunu, hüku Profesör Wilkinsin bu projesi ilmî nunlarınm projelerini hazırlıyacaktır. sın yaptığı bu hücumlara asıl kendi dır. metin reyiâmı tam bir bitarafhkla yapmehafilde büyük bir alâka uyandırmış « Kabinede yapılacak tadilât sinin hedef olması lâzım geldiğini, hiç Parlâmento ile âyan meclisinde bütmağa karar verdiğini bildirmiştir. YeBilâhare kabinede bazı tebeddülât vu tır. yoktan çıkardığı rejim meselesile hü çelerin kabulünü müteakıb meclis ta ni saylavlar M. Çaldarisin sözlerini taskua gelmesi de muhtemeldir. Bir rivakumetin işlerine bakmasma meydan vetil edecek ve teşrinievvelin ikinci nısyib etmişlerdir. yete göre M. Stoyadinoviç bir müddet rildiğini söylemektedirler. fında tekrar içtima çağnlacaklardır. sonra Başbakanlıkla birlikte üzerinde Ceneral Kondilisin partisi de Metaksasın ordunun teçhizatımn nokbulunan Dış İşleri Bakanlığını radikal ' Kabine parlamentoda itimad san olduğu hakkındaki sözlerine Har toplandı Londra 29 (Telsizle) IVîister Epartisi erkânından birisine verecektir. den bugün öğleden evvel Dış işleri Bakazanacak Atina 29 (Hususî) General Kon biye Bakanı cbu adama cevab vermek Bu zatın eski bakanlardan M. Laryar kanı Sir Samuel Hoareu yeniden ziya dilisin partisi de bugün bir toplantı yap caiz değildir» mukabelesinde bulun Kabine icab eden ekseriyeti temin etdiyor Markoviç olması muhtemeldir. Yeni ret ederek Roma ve Paris görüşmeleri muştur. mjştır. Cumhuriyetçi radikal partisine tiğinden meclislerde büyük bir muhalefete maruz kalmıyacaktır. Sabık Baş Posta, Telgraf ve Telefon Bakanlığma hakkında tekrar malumat vermiştir. Berlin 29 (Teİskîe) İngiliz Al da kabineye memur bakanlardan M. ingiliz kabinesinin pazartesi günü topman deniz anlaşmaM konuşmalarına işti bakan M. Yevtiç, parlamentoda reis Yankoviçin getirileceği zannolunmaktalanarak Mister Edenin Paris ve Roma rak eden Alman başmurahhası M. fonbulunduğu (Yugoslav saylavlar kulü dır. ziyaretl»rinde elde ettiği neticeleri tetkik Ribentrop bugün Royter ve Havas a bü) azaları arasında kabineye karşı ederek kat'î kararlar vereceği söylenmekM. Yevtiç yeni bir parti jansı muhabirlerine şunlan söylemiştir: kuvvetli bir muhalefet vücude getirmetedir. kuruyor « Almanya yeni bir sulh ve dostluk ğe çalışmış ise de muvaffak olamamıştır. Birbiri ardısıra iki defa toplantıya Fransız gazetelerinin neşriyatt Sabık Başbakan M. Yevtiçin cYugo siyasası takibe başlamıstır. Bu yeni siyaçağırılan kulüb azaları arasında davete Faşist» namile yeni bir parti vücude sa Avrupa sulhunu alâkadar eden meParis 29 (A.A.) Laval Edea selelerin toplu olarak değil, ayrı ayrı pek az kimse icabet etmiş, bunların da getirmeğe uğraştığı görülmektedir. görüşmelerini tefsir eden Temps gazetehalledilmesine matuftur. Deniz meselesi ekseriyeti kabineye itimad reyi vere Maamafih bu partinin büyük bir varlık si, 3 şubat tarihli Londra deyiminin bü ceklerini söylemişlerdir. M. Yevtiç ta tün noktalarını birden sonuçlamak lüzuAnkara 29 (Telefonla) Ekonomi ni İngiltere ile hallettiğimiz gibi diğer rafından kaleme alınan muhalefet kara göstereceği tahmin olunamamaktadır. Londra 29 (Telsizle) Tokyodan meseleleri de alâkadar devletlerle ayrı Hulâsa geniş bir birlik kabinesi olan munu ileri sürüp diyor ki: Bakanlığı müsteşarı Kurdoğlu Faik bu alınan haberlere göre Japon hükunıeti ayrı büyük bir dostluk havası içinde hal rını kulüb azasmdan ufak bir grup imza ve Balkan Andlaşması devletlerile ara«Fransanın emniyeti için en çok gerePekinde cereyan eden hâdiselerden do akşam İstanbula hareket etti. Kurdoğ letmeğe çahşacağız. Bu yeni sistem Av etmiştir. Saylavlar arasmdaki vaziyete sındaki bağlara sıkı sıkıya bağlı kalan ken kara sılâhları meselesi eğer ayni zalu Faik Ekonomi Bakanile görüştükten layı Çin hükumeti nezdinde şiddetli tegöre M. Yevtiçin bile muhalefetten vaz yeni Yugoslav kabinesi dahilde büyük rupa barışı için çok pratik bir usuldür. manda halledilemez, eğer İtalya ile orta şebbüslerde bulunmağa karar vermiştir. sonra Ofis Başmüşaviri Burhan Zihni geçeceği tahmin ediliyor. ümidler uyandırmıştır. Herkes bunla Avr\oayı ilgilendiren Tuna andlaşması Arsıulusal konferansların halledemeve müşavir Melih ile birlikte Parise giBugün Pekin yakınlarında yenidcn Kabine meclisin tatilini müteakib rın tahakkuk edeceğine inanmakta ve bir hakikat olmaz ve eğer herhangi bir derek Türk Fransız ticaret müzakeıe diği bjrçok meselelerin alâkadarlar arakanlı çarpışmalar olmuştur. *** sında yapılacak doğrudan doğruya ko programında anlattığı kararlarm tatbi dört gözle beklemektedir. lerini idare edecektir. doğru andlaşması yapılmaz da AvrupaPekin halkının iaşesini temin için bu nuşmalarla kolayhkla neticelendirilebile1 nın bu bölgesinde siyasal karışıklık had c^». i ' k»pılan açılmış, öğleden ceğini umuyoruz. Londrada imzaladığıve sürekli bir halde kahrsa, Lokarno andsonra tekrar k»p^, ,ı.. Avusturyada yeni yer mız deniz anlaşması bunun en canlı ör Cenevrede arsıulusal tecavüzlaşmasına ekli bir hava andlaşması yap• Şimalî Çinde halkm Japonlar aleyhine lere karşı aranan tedbirler neğidir. sarsıntıları mak ve tatbik etmek neye yarar?» galeyanının gittikçe artmakta olduğu haAlmanya. Fransa ve İngiltere ara Cenevre 29 (A.A.) Onüç dev Viyana 29 (A.A.) Tirolda Salz Debats gazetesi de, İngilterenin Lon ber verilmektedir. sında bir kültür elbirliğınin kabil oldu let komitesi tarafından, Uluslar Kurumu burgda, on saniye süren yeni bir dep dra deyimi siyasasın>«an ayrılmış olduğuFabrikalara verilecek muafiyet ğuna inananlardanız. Almanya Avrupa andlaşmasını, arsıulusal tecavüzlere kar rem duyulmuştur. nu söyledikten sonra, sunu yazıyor: şı daha tesirli bir hale koymak yolunu Ankara 29 (Telefonla) Yeni vali barışı için var kuvvetile çalışacaktır.» • Ankara 29 (Telefonla) Yerli fab«Bugünkü günde ingiltere, emniyetin Danzigde neler oluyor? araştırmağa memur edilen hukukçular, tayinleri Resmî Gazete ile neşredıldi. rikalarımızın 1934 yılı içindeki imalâtlagenel surette düzen altına almmasma işlerini bıtırmislerdir. Bunlar, konsey taResmî Gazetede çıkan listeyi bildiri Danzig 29 (A.A.) Alman firmala n için sarfettikleri pamukipliklerinin yükrafından tedbir almak gerektiği takdir rına borçlu olan Danzig tecimenleri son lüzum görmeksizin ve kara silâhları meyorum: sek, mamullerinin ise tenzılâth tarife ile de, ilgıli tarafların da bu işte oy verip döviz tedbirleri üzerine borçlarını "5di selesi yalnız bizi ilgilendiriyormuş gibi, Van valiliğine Burdur valisi Saib, ithalinden doğan zararları karşılamak üvermiyeceği hususunda uyuşamamışlar yemiyeceklerini alacaklılarına bildir bu meseleyi, Fransanın Almanya ile doğMuş valiliğine birinci umumî müfet Mofkova 29 (A.A.) Tas aisnsı zere 1933 senesi için verilen 150 bin kilo rudan doğruya halletmesini tasviye edetişlik asayiş müdürü Niyazi, Ağn vali bildiriyor: Kabarovsktan bildirildiğine dır. Eksperler meselenin ekonomik yüz mişlerdir. muafiyetin 934 malî yılı için de 67 bin rek, ne pahasına olursa olsun bir hava liğine birinci umumî müfettişlik istih göre, 23 haziran saat 18 de Grodekovso lerini gözden gcl;irmek üzere, gelecek Danzig 29 (A.A.) Volkstag (say kilo olarak bir sene daha uzatılması zaandlaşması yapmak istiyor gibi görünbarat müdürü Bürhan, Çorum valili da 40 Japon erile iki subayı sının geçerek hafta toplanacaklardır. lavlar kurumu) Başkanı von Wnuck mektedır. rurî görülmüş ve 1934 yılı zarfında bu ğine İçel valisi Hakkı Haydar, tçel vali 4 kilometro ilerlemişler ve Bezşmenaya İspanyada karışıklıklar Başkanlıktan istifa ettiği gibi saylav fabrikaların 130 bin kilo pamukipliği Almanyanın, bu durumdan istifade liğine İstanbul Vali muavini Rükned Madrid 29 (Telsizle) Başbakan lıktan ve nasyonal sosyalist partisinden tepesine tırmanmışlar ve tepeden asağı muafiyetinden merserize ve boyalı iplik etmek istemesini bekliyebiliriz. M. fon din, Çoruh valiliğine Kars valisi Ccvinerek karanhk çökünciye kadar orada M. Leroux Barselonada örfî idare ilân de çekilmiştir. işledikleri için 67 bin kilosu tevzi edilmpRıbbentropun gölgesi tan yerimizde gödet, Aydın valiliğine, Edirne valisi Özkalmıslar ve sonra Mançuri toprağına etmiştir. miş olması yüzünden bu muafiyetin 1934 Fransız parlamentosu dağıldı rünmeğe başlamıstır.» demir, Edirne valiliğine Trakya umuDış İşleri Bakanı Katalonya hükumeti dönmüslerdir. yılı içinde tatbikı Vekiller Heyetince kamî müfettişliği asayiş müşaviri Os Paris 29 (A.A.) Parlamentonun bu Pariste bir düello bul edilmiştir. 26 haziranda sabahleyin saat 7 de 40 ileri gelenlerile görüşmek üzere bugün man, Mardin valiliğine İstanbul Emniyıla mahsus normal toplantısı bu sabah Barselonaya gitmiştir. Paris 29 (A.A.) Parisin eski polis yet müdürü Fehmi, Sıvas valiliğine Japon eri gene oralardan sınırı geçerek îskenderiye ticaret Astor vilâyetindeki bütün maden iş saat 3,30 da sonuna ermiştir. direktörü M. Jan Kiyap «Chiappe» ile Gazi Anteb valisi Akif, Gazi Anteb va ayni yere gitmişler ve saat 12,45 te sınıra çileri grev ilân etmişlerdir. İspanyanm Kurul dağılmazdan önce M. Laval o M. Piyer Godin arasmdaki düello bu samümessilimiz liliğine eski İstanbul vali muavini Rıh dönmüslerdir. Orada kendilerine tepenin başka taraflarında da hâdiseler çıkma kuduğu diyevinde şunları söylemiştir: bah özel bir bahçede yapılmıştır. M. Ankara 29 (Telefonla) İskefıderiye tım şirketi müdürü Ali Rıza, Eskişehir smır gerisindeki öbür eteğinde 6 kisilik smdan korkulmaktadır. 1 Hükumet frangın selâmetini ve Godin sağ kalçasından hafif yaralan ticaret mümessilliğine tayin edilen valiliğine Mardin valisi Talât, Çanak bir atlı grupu katılmıstır. Saat birde büekonomik kalkmmayı sağlamak döle mıştır. Madrid 29 (A.A.) Sü Bakanı ile Ofis merkez raportörlerinden Baha ye kale valiliğine Urfa valisi Nizameddın, tün müfreze Mancuri toprağında Bent Bu düellonun sebebi, gazetelerden biİç İşleri bakanı, bu sabah uçakla Barse nindedir (azmindedir). ni vazifesi başma gitmek üzere bu ak Urfa valiliğine eski Erzurum valisi Ne sikhee dönmüslerdir. 2 Genel düzeni ve demokratik ku rinde Godin imzasile çıkan ve eski polis Hududun bövlece iki kere geçildiği Iona '^Imişlerdir. Orada d'azenliği yolu rumları saydıracaktır. §am Istanbula hareket etti. cati, Samsun valiliğine Denizli valisi direktörü tarafından kendi için bir hana koymak içm tedbir alacaklardır. BarFuad, Denizli valiliğine Çoruh valisi dört kisilik bir Sovyet smır müfrezesi taM. Laval, hiçbir kişinin ve hiçbir karet sayılan bir açık mektubdur. selonda tramvaylar ateşe verilmiştir. BarKültür Bakanlığı Genel Ekrem, Burdur valiliğine Sinob valisi rafından görülmüş fakat bunlar smır hâselon sehrinde ve Barselon ilinde örfî yurddaş topluluğunun egemenliği eline Direktörlükleri Abdülhak, Sinob valiliğine Çanakka diselerinden mümkün olduğu kadar saGebze ormanları yanıyor alamıyacağı prensibini hatırlatmıştır. idare ilân edilmiştir. le valisi Süreyya, Maraş valiliğine An kınmak icın aldıklan emirlere uygun olaAnkara 29 (Telefonla) Kültür Gebze 29 (Hususî muhabarimiz Amerika ihtiyat altınları sahil den) Gebzenin Yelkenli ormanlaıınBakanlığında yeni ihdas edilen genel kara belediye muavini Mustafa Adli, rak Japonların üzerlerine ateş açmamış Yunanistan 45 yeni tayyare lerden dahile naklediyor alıyor direktörlüklere henüz kimse tayin edilme Tekirdağ valiliğine mülkiye müfettişi lardır. da dün saat üçte yangm çıktı. Yangm Hilminin tayinleri âli tasdika iktiran mişrir. Yayım direktörlüğünü eski neşriPortekizde şiddetli bir fırtına Atina 29 (Hususi) Hava Bakanı Vaşington 29 (A.A.) Prendonda hâlâ devam etmektedir. Orman mühenetmiştir. yat müdürü Faik Reşid görmektedır. hemen bir yeraltı mahzeni yapılması disi ile orman memurlan yangm mahalParis 29 (Telsizle) Portekizin at M. Shinas, Yunanistanın satın alacağı için gızli bir emir verilmiştir. Nevyork line gittiler. Öztürkçe mekteb kitabları Başbakan Efgan büyük elçisini îantik sahillerinde çıkan şiddetli bir fırtayyareler hakkında gazetecilere yaptı ta ve Filâdelfiyada hükumetin elinde ğı bir diyevde birçok Avrupa fabrıkalatına büyük zararlar yapmıştır. Ankara 29 (Telefonla) Mekteb kabul etti rı tarafından verilen yeni sistem tayya bulunan ihtiyat altm paralar bu mah kitablarınm öztürkçe olarak hazırlanması Ankara 29 (A A.) Yakmda izinli Faşist diişmanlan kongresi re plânlarmı on beş gün içinde cevab zene konulacaktır. Hükumetin deniz yolundaki çalısmalara ehemmiyetle de olarak memleketine gidecek olan Efgan Cenevre 29 (A A.) îtalyaya karşı verilmek üzere Erkânıharbiyeye gön kenarlarında bulunan ve her zaman ,vam ediliyor. Türkçe riyaziye ıstılahlan Büyük Elçisi ekselâns Sultan Ahmed İstanbul Emnl , faaliyette bulunmak üzere İsviçrede derdim. Oradan alacağım cevab üzeri tehlike karşısrnda olan 16 şehirdeki ihtesbit edilmiştir. İlkmekteb kıraat kitab Hanı Başbakan İsmet înönü bugün yet müdürlüğün • toplanacak olan faşist düşmanlan kon ne siparişlerimizi yapacağız. Şimdilik tiyat altın paraları o şehirlerden uzakîan da hazırlanmıştır. Ancak bir akşam kosklerinde öğle yemeğine alıkoymuş gresini federal kurul yasak etmeğe ka Avrupa fabrikalarında 45 tayyare ala laştırarak memleket içerisine taşımak de birçok değişik • gazetesinde yazıldığı gibi Devlet matbaa lar ve kendisile uzun müddet görüş likler olmuştur. İ istediği anlaşılıyor. cağız demiştir. rar vermiştir. sma henüz verilmiş değildir. Dil kılavu müslerdir. kinci şube müdü • zunun çıkması bekleniyor. Öztürkçe yarü Demir, Edirne Muğlada büyük bir orman zılmış ilkmekteb kitablan ağustosta matEmniyet müdürü yangını baaya verilecek, yeni ders senesine yetiş,olmuş ve boş ka • Muğla 29 (A.A.) Marmarisin Aklirilebilecektir. lan yerine de An • taş yerinde özel çiftlikteki ormanlarkaradan Cemal geArsıulusal ticaret kongresi da çıkan yangm üç gündür devam etlerek işine bagla mektedir. Paris 29 (Telsizle) Arsıulusal timıştır. Yakalanan kaçakçılar caret kongresi bugün işlerini bitirmiştir. Terfi ederek baş İkinci şube müdüAnkara 29 (A.A.) Geçen bir hafta İCongre gelecek toplantı&ını 1937 yılında ka bir vazifeye gi rü Cemal içinde muhafaza örgütü biri ölü, 29 ka(Berlinde yapacaktır. den Emniyet müçakçı, 728 kilo gümrük kaçağile, üç tüdür muavini Hüsnünün yerine dördünTürk Fransız ticaret fek, 22 mermi, 6300 defter sigara kâ cü şube müdürü Ismail Rasih vekâlet muahedesi ğıdı, 20 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. etmektedir. İsmail Rasih vazifesinde gösterdiği muvaffakiyetten dolayı terfi Paris 29 (A.A.) Yarın süresi bitEsirler kongresi ile Emniyet müdür muavini olacaktır. tnekte olan Türk * Fransız tecim Mon Paris 29 (Telsizle) Genel Savas,Kıymetli polis âmirlerimize yeni va» düs Vivendisinin 13 ağustosa kadar u ta esir düşenlerin iştirakile Paristc bir zifelerinde muvaffakiyetler dileriz. zatılması hakkında iki taraf anlaşmıştır. kongre açılmıştır. Yunan Harbiye Bakanınm partisi de toplandı bir roman da musadere ve Bakanın Kralcı olmasını şiddetle tenkid etti edildi 5 O N H A B E RLER M. Çaldaris, partisinin Bulgar kabinesi birgazeteyi kapattı üyeîerine hesab verdi Halkı harbden soğutacak TELEFON TELCRAF ve TELSİZLE Geçmiş yaz Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevetinle, Her ânını, her rengini, her şiirini hazdarr. Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle ! Bir giin, bir uzak hatıra özlersen e yazdan, Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin ı Geçmiş geceîerden biri durmafcta derind» ı Mshtab... iri giiller... v* senin en güzel aktin .„ Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde! YAHYA KEMAL Jül Vernin hayali hakikat oluyor Bir İngiliz tahtilbahirle kutba gidecek Yugosîavyada vaziyet Kabine 4 temmuzda okuyacağı programını hazırlamağa başladı, eski Başbakan M. Yevtiç «Yugo • Faşist» isimli yeni bir parti kuruyor Almanyanın yeni siyasası Fon Ribentrop «Mesele ler ayrı ayrı halledilmeli» Roma ve Paris konuşmalarmdan sonr^ Şimalî Çinde galeyan artıyor Türk Fransız ticaret konusmaları Parise gidecek heyet bugün geliyor Yenî valiler Tayinler tasdika iktiran etti Rus Japon hududunda bir hâdise Istanbulun yeni polis âmirleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog