Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET ÜJ Haziran 19G5 [ Şehir ve Memleket Haberleri Büyük halk romanı : 22 Yazan: S«rm»d Muhtar Alus ILER Hal yarın açılıyor Tecimenler kefalet akçelerini verdiler îstanbulun yeni meyva ve sebze hâli yarın açılıyor. Yarmdan sonra İstanbulun bütün yiyecekleri buradan ve Şarm kontrolu altında geçecektir. Bu nun için dün Hâl idaresi bütün kumusyoncu tecimenlere pazar akşamından sonra şar sınırları içinde hiçbir yerde toptan yaş meyva ve sebze satılamıya cağını büdirmiştir. Bu bildiriğe şunu da ilâve etmiştir. Halde satış yapabilmek için ilk taksit olarak 450 lira vermek lâzımdır. Dün bazı kumusyoncu teci menler Hal idaresine müracaatle bu parayı ve 1050 liralık banka kefalet mektubunu vermişlerdir. Hafta tatili kanununa rağmen Hâller Direktörlüğünde dün bütün memurlar çalışmışlardır. Bütün bu karışık durum yarın için Halin ilk açılışmın bir hayli çapraşık durumlar doğurması ihtimalini göstermektedir. Hâl yarm açılmakla beraber küşad resmi, İlbay Muhiddin Üstün dağm bugün Avrupadan dönüşünden sonra takarrür edecektir. Moğolistan üzerindeki kavga Edirnedeki abideler nai Şehre mütemadiyen un vvelki gün gelen telgraflar rıa* sıl ve niçin soyulmuş? , ; ve buğday geliyor ber verdiler: So\7etlerin Prav^ Son bir iki gündenberi, Anadolunun muhtelif belgelerinden fazla miktarda buğday geldiği için fiatler hissedilecek derecede inmiştir. İki gündenberi İs tanbula gelen buğday miktarı 250, un miktarı ise 100 tonu bulmuş ve bu se bebden buğday fiatlerinde, bir hafta evvelkine nazaran elli paralık bir düşüklük kaydedilmiştir. Bunun için ekmek fiatlerinin yeniden tesbit edilmesi icab etmektedir. Bu fiat düşüklüğü yarın da bu şekilde devam ederse Şar Ekonomi Direktörlüğü nerhi indirecektir. Diğer taraftan alâkadar zevat bu günkü ekmek çeşnisinin, operatör Eminin zamanmda tutulan bir çeşni olduğunu, bu çeşniye göre yapılan ekmeğin. bugünkü fiatlerden 60 para, iki kuruş aşağı satılması lâzım geldiğini beyan etmektedirler. Halbuki Şar Ekonomi Direktörlüğü, yeni mahsulün arkası aImmadan, buğdayların yeniden kalite leri tahlil ve tesbit edilmeden, yeni çeşni tutmak taraftan değildir. Maa mafih ekmek nerhinin çarşambadan iti baren bir kuruş kadar tenzili ümid edilmektedir. Sonra iş şurada da çatallaşmaktadır. Sarın nerh koyduğu ekmek çeşnisini sarın ancak birkaç fırım satmaktadır. Üst tarafının çıkardığı ekmekler hep ikinci nevi bazı sert buğdaydan yapılmıştır. Şu nokta kabili inkâr değildir ki Bu bakımdan bu ekmekler için şarın her tarafta bu kıymetli anıtlarımız nerhi çok fazladır. kurşunsuzluk yüzünden parça parŞunu da ilâve edelim ki buğday fiatça dökülmekte ve tamir masrafımn lerindeki düşüklükten ötürü dünden itien ağır tarafı da kurşun tedariki yönü olmaktadır. | baren şarın birçok yerlerinde fırmlar ve ekmek şubeleri ekmeği 10.10,5 ku , Ufacık bir sahada şayani hayret ruş arasında satmağa başlamışlardır. bir siklet gösteren kurşun örtülerin , tamir için yapılan keşifnamelerin , de normal fiati kiloda vasatî otuz MALÎYEDE otuz beş kuruştur. Evkaf idaresi J Kadrolar gelmedi de bu kıymetli binalar üzerinde sık Haziran ayı bugün nihayet bulduğu sık tamir yapmaktadır ki şu mukahalde mal memurlarının kadrolan ve yeseye göre Evkaf idaresi bir elile faal emirleri henüz îstanbul muhasebeon iki buçuk kuruşa binlerce kilo kurşun satıyor, diğer elden de otuz ] ciliğine tebliğ edilmemiştir. Ücretlilerin kuruşa tekrar satın alıyor demek I de kadro ve emirleri gelmediği anlaşılmıştır. tir. Şu halde aradaki bu müthiş zararı nereye sığdırmahdır. ) Bu vaziyet karşısmda tstanbul maliye muhasebeciliğî kaJıuldiı ^clmi^cn daiı<Hem Evkafm kurşun satmasmı lerin maaşlarını veremiyecektır. Şimdiye bir türlü anlıyamıyoruz. Herkesten ziyade bu kıymetli malzemeye ken ;, kadar ancak birkaç dairenin kadrosu geldisi muhtaçken ve bütün elde kal , miştir. Maamafih bu bir iki gün içinde henüz gelmemiş memur kadrolan beklemış abideler de kurşunsuzluk yü zünden harab olmakta iken hangi '> nilmektedir fikre hizmet edilerek kurşun satılı < KÜLTÜR İŞLER/ yor ve abideler harab olmağa bı Kıdem zamları rakılıyor, diye; \ Müddetini dolduran 262 muallim ile Soruyoruz! üç müfettişin haziran kıdem zamlarile makam tahsisatlarına aid cetveller yapıV/LAYETTE larak dün Kültür Bakanhğına gönderilmiştir. Geçenlerde Edirnenin en kıy j metli Türk amtlarından Bimaris , tan adlı ve üstad Mimar Hayrettin elile bütün beşeriyete hediye edil ( miş olan hastane binası kurşunlarının mahallî Evkaf idaresi tarafm ! dan soyulmuş olduğunu haber vermiştik. Bu babda mütemmim tah ' kikatımızın verimi meseleyi daha acı bir sonunca sürüklemektedir: ı Takriben dört ay evvel Edirne Evkaf idaresi tarafından bir kur ) şun satımı arttırılması yapılmış, Edirne Evkaf müdiriyetinin baş ' kanlığı altında Belediye azasmdan ve eski murakib İsmailin de dahil olduğu komisyon elile Edirnede Tahmiste Yoğurdcular sokağında ' gazozcu bakkal Hasana beher ki ^ losu on iki kuruş seksen santimden < (2240) kilo kurşun satılmıştır. " Bunu takib eden ikinci müzaye dede beher kilosu on iki buçuk ku ı ruştan (2400) kilo kurşun Edirne l| de Çilingirler içinde David Kohene ' ve bunu takib eden üçüncü müza ^ yedede (2200) kilo kurşun gene David Kohene satılmıştır ki şu ra kamlara göre geçen dört beş ay içinde Edirne Evkaf idaresinden • yalnız bizim öğrenebildiğimiz mik \ tar olarak 6840 kilo kurşun satü mıştır. da gazetesi Japonlann son askerî ve siyasî faaliyetlerinden gayelerinin Sovyetlerle sıkı alâkası bulunan dış yahud şimalî Moğolistanı sarmak olduğunu yazmıştır. Nihaî maksadın burasını almalp olduğu şüphesizdir. Japonlar Mançuriyi ve iç yani cenubi Moğolistanm Cehol eyaletini alarak iki milyondan fazla Moğolun oturduğu toprakları ellerine geçirmişlerdi. Bu iki memleket dış yani Sovyet Moğolistanını şimali şarkî, şark ve cenubu şarkî cihetlerinden kuşatmaktadır. Son günlerde Japonlar iç Moğolistanıri orta eyaleti Çaharı dahi işgal etmişlerdir. Bu eyaletin başlıca beldesi olan ve Pekinin yanıbaşında bulunan Kalgamda Jai pon ordusu şimdiden bir tayyare karargâhı vücude getirmiştir. Pravda gazetesinin tahminine gore Japonlar iç Moğolistanm garb eyaleti Sü yüyanı dahi zaptedeceklerdir. Bu suretle iç Moğolistan yakında tamamen Japonlann işgali ve nüfuzu altına girecektir. Çahar ve Süyüyan eyaletleri Sovyet Moğolistanını cenubdan ve cenubu şarkiden sarmRkta olduğundan bu son eyaletin zaptile dış Mopolistan üç taraftan tamamile kuşatılmış olacaktır. Son eyalel ayni zamanda şarkî Türkistana hudud olduğundan Japonlar buralara kadar sarkmış olacaklardır. Fakat Asyanm içerilerine garbe doğru sarmak için cenub ce nahlannı emniyet altına almaları icab ediyor. Şimalî Çindeki Hopey (eski ismi Çi • lidir) eyaletinde Japon ordusu kuman • danhğının askerî tahşidat yapmak ve muhtelif ültimatomlar vermek suretile icra ettiği tazyikler üzerine Çin ordulannı buralardan uzaklaştırmasmdan başlıca" maksadı daha ziyade askerî olup Asyanın içerilerine sokulacak Japon ordusu a nun cenub cenahını himaye etmektir. 1 (Pravda) gazetesine göre Japonlar ayni maksadla şimalî Çinin iç eyaleti Şansiyi dahi ergeç alacaklardır. Şimalî Çinin bu eyaletlerini aldıktan sonra, Ja ponya askerî kuvvet ve kudretine daya • narak dahilî Çinde iktısadî nüfuzjınu dahi artıracaktır. Fakat Japon erkânınar « biyesının asıl dileği dış Moğolistanı sar « maktır. 4 Moğolistan Asyanm hem iktısadî, hem de sevkülceyş cihetinden anahtandır. Asyayı Çin denizinden Adalar denizine kadar baştan kateden uzun sırtın üstündeki büyük tarihî yolun güzergâhı olari Çahar ve Süyüyan değil Asyanm bütün dünyanın en zengin kömür ve demir madenlerini sinesınden saklıyor. Japon sanayiinin kömüre ve demire büyük ihtiyacj olması buralarının işgali arzusunun en büyük saikidir. ^ Dış Moğolistan ise Asyanin sevkül « ceyş cihetinden anahtandır. Buraya yer< leşen büyük bir devlet bütün Asyayı daima tehdid edebilir. Bilhassa Sovye* Rusya için şarkî Siberyanın muhafazası noktasından çok büyük değeri vardır* Moğolistan üzerindeki kavga Japon • Sovyet savaşının mukaddemesinden baska birşey değildir. İki taraf ta birbirine iti * mad etmiyor. Bunun yeni bir delili Japonya parlamentosunda askerî masarifin indirilmesine ihtimal olup olmadığmı soran bir meb'usa Mançurinin Rus hudud» larını teftişten. dönen Harbiye nazınnırj verdiği su cevabdır: « Sovyetler Mancuri hududun'da küllivetli asker bulundurdukça askerî ma ' sarifin a7alhİTnasma imkân voktur.» Ekmek ucuzlıyacak j Siyasî icmal Kuvvet makinesinin oku, levhan, dört bueağı paramparça... Kazasker Ahmed Onikilerdendi ve Dnikilerin en pazısı demirlerinden ve gölüpeklerindendi. Binliklerle rakı devi rir, bir yumrukta koca mermerleri tuzbuz îder, çekitaşını bohça gibi havalar, Ya.acık, Ömerli, Dudullu köy düğünlerın\t yağlanıp başa güreşirdi. Sakızlı Yusuf ta Onikilerin çetinleriniendi ve içlerine bedavadan kabul edilmemişti. Bıçak atışının üstüne yoktu. Eline yedi sekiz söğüd yaprağmı ver; ağaca yürek resmini yap, on adım öteden bıçakların hepsini tam yüreğin etrafına sıralasın. Kafa vurmasının örneği de kimsede göriilmemişti. En sağlam bir kapının kilidini çifte çevir, sürgüsünü çek, koldemi rini de daya. (Haydi göreyim seni!) diyip Yusufu sal. Bir kafa vursun, kale kapısı deviren eski koç başları gibi kapıyı arkaya yıksın... Bu kelleyi çeneye, göğse yiyecek babayiğitin halini gözönüne getir. Kazasker Ahmed, ta içten, uzun bir puf ladı: | Puffff!... E Tükürükleri etrafa dahme gibi saçılarak, gök gürler gibi bir de: Buuu! ettikten sonra buyu lâma çarparak (Bulduk!) u yapıştırdı. Sakızlı da arkasmı tamamladı: Molla deyyusunu!.. lkisi de son derece telâş ve heyecan içinde idiler. Bir ağızdan soruyorlardı: Reisimiz yok mu) Bizim reis nerede? Acele acele, üstüste söylüyorlardı: Biraz evvel sizinle berabermiş ya Yarım saat evvel bir arada imi§Ateş püskürerek bir daha gürledi: Dürzüyü bulduk ama aması var. Kadayıfçı Ali ile Mektebli Raşid, Boğaziçinden sandalla dönerlerken Paşamı zın Kabataştaki yalısmm penceresinde görmüşler. Firavun, eline ayağına kapanmış, ana sığınmış olacak... ış çatalla... Lâfın sonu daha ağzında iken Sakızlıyı kolundan kavramış, Durmağa gelmez, Arab damda yalnız. Babalannı tutturaııyalrm!.. Diye sürükleyip uçurmuştu. Halde kiralanmıyan diikkânlar Kerestecilerdeki Halde henüz kira lanmamış dükkân ve mağazaların 4 temmuzda tekrar açık artırmaya ko nulmasma karar verilmiştir. Şar yeni halin işini bir biçime koyduktan sonra eski hâli vıktıracaktır. Kabataştaki yalıdakiler... Onikiler kimlerdir? ŞAR İSLERİ ( iz! Bir türlü lâf dinlemiyorlardı: Tütüncü Tevfikten haberi ahnca doğru Hürmüze koştuk, yok; Kaymağa uğradık gene yok... Belki aklına esip Kumruyu sat mış, Büyük Inciye gitmiştir diye Ma cuncuya başvurduk, orada da arama... Nerede bu adam? Paşa cevabı, içini çekerek verdi: Yangına gitti. Kazasker: Atma Paşacığım, biz de din kardeşiyiz!.. Sakızlı: Alayı bırakın, alay cuma günü o lur be hemşerilerL diye atılırken mü dür: (Yalanım varsa son içişim olsun!) diye boş rakı şişesini öpüp başına koyu yor, Paşa gene iç çekerek: Vallahi cızlamı çekti, billâhi de çekti, bizi de boynu bükük bıraktı! dıyordu. Kazasker Ahmed, topac gibi yerinde bir döndü. Bir daha bunladıktan sonra sordu: Yangını duvdnk ama nerede oldugunun farkında değiliz. Ortaköyde. Yanscm Ortaköyde ha!.. Simdi inlehusıldı. Bizim reis şu dakika ya Mu sahib Lutfi Aganm, ya Nişli Mahmud Beyin. ya da Yıldız kumandarınm konaİının dammdadır. Benimkiler nerede di yısız ye küfürü ba=ar. bizi bekler. Kadayıfçı Ali ile Mektebli Raşidin, Bebeğin imarı doğru değilmiş penceresinde Asalı Mollayı gördüğü yalı, Şarın, Bebeği imar edeceği hakkında Seryaver Halil Paşanın Kabataştaki yadün bir akşam gazetesinin verdiği haber lısıydı. Halil Paşa, beyliğinde Sultan Aziz doğru değildir. Filhakika vaktile Şar yaverlerindenmiş. Öyle çelik vücudlü, Bebekte modern bir otel ve birkaç ev demir bilekli, dev kuvvetli imiş ki derin yapmak için bir teşebbüs yapmış, hatta kuyulardan lângır lângır su çeker gibi bu iş için gazetelere bir ilân da vermişse lâkırdıyı uzatmağa hacet yok, bir iki mi de hiçbir istekli çıkmadığından bu meseleden tamamile sarfınazar etmiştir. Esasal yeter de artar bile. sen şimdilik Floryanın imarile meşgul o1868 senesinde, Sultan Azizin Avrulunmaktadır. Bu yüzden Bebekle meşpaya yyahatinde, boy boy şehzadeler, gul olmak için maddeten ve manen imçeşid çeşid vezirler ve paşalar, sürü sürü kân yoktur. tıflılar ve dalkavuklarla beraber o da maŞirketi Hayriye Şarla anlaşacak iyette bulunuyormuş. O sene Pariste umumî sergi açılmışŞar. Köprünün Boğaziçi ve Usküdar mış. Misafir Sultan Aziz, ev sahibi Ü iskeleleri sakafları üzerine büyük mikçüncü Napoleonla Züleyha misal mada yasta afişler ve reklâm levhalan koymak ması Öjeni, etraflannda her iki tarafm suretile ilin manzarasını bozan şirketi saçlı sakalh, emperyal barbişli, caf caf Hayriyeye, aralanndaki mukaveleye daiçinde bendeleri dolaşırlarken serginin yanarak bir ihtar göndermiş ve bu levhaların kaldırılmasını, iskelelerde bir apanayınmsı yerine gelmişler. Dönmedolablar, atlıkaracalar, nişan kar haline getirilen yerlerin yıktırılarak barakaları, cambaz çadırları arasmdaki yolcularm nef'ine olmak üzere istirahat bir meydancıkta, demirden sandalyeye salonları yapılmasmı istemişti. Şirketi Hayriye Şarın bu ihtan üzeribenzer, dört ayakh bir alâmet. Alâmetin ortası, iskele babalarının te ne hukuk müşavirlerile görüşmüş ve İş pesi gibi yumru. Arkasındaki levhada bir mahkemeye düşmeden sulhan Şar ile anok ve güneş saatinde olduğu gibi rakam laşmağa karar vermiştir. Bunun için şir ket müşavirlerinden bir zat Şar yardımlar. Bu, kuvvet makinesi imiş. Pazısına gü cısı Hâmid Oskayı görerek istenilen şeyvenen babaya yumruğu indirecek, kuvve lerin yapılacağını beyan etmiştir. tinin dsrecesi okun göstereceği rakamdan Belediyenin yapacağı istikraz anlaşılacak. Gazetemizin 28 haziran 935 tarihli Şunu da söylemeden geçmiyelim: Levnüshasında Belediyemizin, Belediyeler hanın üstünde, yalanım olmasm ama, Bankasmdan yapacağı istikraz hakkmbirden elliye mi, altmışa mı kadar sayı da bir havadis vardı. Bu mesele hakkınvar. En kabadayılar kırk numarayı aşada dün Ankaradan Belediyeler Bankamamada, elliye yaklaşan Herkül diye sından şu telgrafı aldık: parmakla gösterilmede. «Bankamız belediyeye istediği paraSultan Aziz, bunu duyar duymaz ar yı verebilecek durumdadır. Ancak bazı kasına dönmüş; seslenmiş: formalite noksanlığı dolayısile şimdilik Halil, dene bakahm şu katakulli yalnız yüz bin lira verilmiştir.» yiî.. SAĞLIK tŞLERİ Halil (o zaman daha paşa değil), yaradana sığınıp bir (ya Settar!) çekmiş. Pratik farmakoloğlar Seyredenlerin dillerinden hayır um. kongresi Hepsine hartadak dişler geçmiş. Dün gece saat 22 de pratik farma Makinenin levhası, gövdesi. dört bakoloğların kongresi toplanmıştır. İdare cağı paramparça; somunları, vidalan etmurakabe hayetlerinin raporlan okun rafa peşrev. duktan sonra kabul edilmiş ve hafta taSultan Azizin rabıtasızlığı, tahtası ek tili meselesine geçilmiştir. sikliği malum. Döğüştürdüğü horuzların İdare heyeti namına Ahmed Nuri boynuna nişanlar takmak, koçlara kırmızı ıkurumun, emgenler (eczacılar) kurumukeselerle ihsan vermek, Camlı köşkün ö na müracaat ettiğini birçok eczane sahibnünden Tophaneye kadar hiç kesmeden lerinin hafta tatili meselesinin kalfalar leboru öttürüvor diye tramvav vardacıları hine halledilmesine taraftar bulunduklanı binbaşılıkla, kaymakamlıkla Muzikai nnı söyliyerek bu işin biran evvel tahakHümayuna almak gibi zirzoplukları sa kuk edeceğini söylemiştir. Kongre bu me(Arkan oar) selenin hallini yeni idare heyetine bırakmıştır. Geç vakte kadar meslekî konuşmalar yapılmıştır. Yeni idare heyetine şu zatlar seçilmiştir: Ilbay dönüyor Mimarî için bir anket Şehrimiz Güzel San'atler Birliği tarafından yeni bir bülten neşredilmesine karar verilmiştir. Bu bültenje, Türk mimarisinin şimdiye kadar geçirdiği safhalarla şimdiki durumu ve bugün mimar yetışmek için hangi tahsil devrelerini geçirmek lâzım geldiği, mimarlanmızın hang şeraitle yetiştikleri, rakam ve fotograflarla tesbit edilecektir. Bundan başka 29 teşrinievvelde Ankarada bir mimarlar sergisi açılmasına karar verilmiş ve şimdiden çalışmalara başlanmıştır. Bir aydanberi Avrupada seyahatte bulunmakta olan İlbay ve Şarbayımız Muhittin Üstündağ üç güne kadar geri gelecektir. Şarın bazı mühim işlerinin bitmesi de Muhittin Üstündağın dönmesine bırakılmıştır. Bilhassa Kerestecilerdeki hal işile, otomatik kantar ve borc para meselesi bu işler arasında bulunmaktadır. Türklüğü tahkir eden müteahhid Dün Türklüğü tahkir etmeğe yeltenen birisi hemen yakalanarak hakTcmda takibata başlanmıştır. Mühendis mektebi erzak müteahhidi Vahran oğlu Karnik dün mühendis mektebine giderek muhasebeci Raifle hesab görmeğe başlamıştır. Fakat Raifle Karniğin arasında bir münakaşa çıkmış, bu sırada Karnik Türklüğü tahkir ettiğinden hemen polise tes!im edilmiştir. Tahkikata başlanılmıştır. ÜNİVERSÎTEDE Hukukta yoklamalar Hukuk Fakültesi sözlü yoklamalan haylice kolaylanmıştır. Fakülte dekanhğı üç dört gün sonra bitecek olan imtihanların neticelerini şu tarihlerde talebeye bildirecektir. İkinci smıfın 6 temmuzda, birinci sınıfın 8 temmuzda, üçüncü sınıfın 13 temmuzda. MUHARREM FEYZİ TOGAY Eski ve yeni Sü Bakanlarımız Sü Bakanı General Kâzım Özalpîi eski Sü Bakanı ve yeni Moskova büyük elçimiz Zekâi dün Ankaradan Istanbula gelmişler ve Tokatliyan oteline inmişlerdir. 1 Eski Ankara Polis Müdürü öldü îhtısas Mahkemelerinde Takas yolsuzluğu evrakı geldi Büyük takas suiistimali karışık spek* törler raporu ve Bakanlığın ithamnamesî dün 8 numaralı ihtısas mahkemesine gel* miştir. İthamnamenin tetkikine yarın baş. lanacaktır. Yerli Mallar sergistne taşradan da geliyorlar Yedind Yerli Mallar sergisine tahsis edilen Galatasaray lisesinin alt kat salonlannın 3 temmuzda uîusal endüstri birliâi emrine verilmesi Kültür Bakanlığı Urafından lise direktörlüğüne bildırilmilir. Ceketi kesip cüzdanı aşırmiş Dün saat 8 de Beşiktaştan tramvnyla Karaköye gelmekte olan tstanbul icra muhasebe mümeyyizi Saminin Karaköve geldiği sırada ceketini ustura ile kcsip cüzdanını ve içinden 28 lirasını çalan ve kaçmağa baslıyan sabıkah yankericilerden Giridli Hasan polisler tarafından sokakta yakalanmıştır. DENİZ İŞLERl Yaz tarifeleri Akav ve Şirketi Hayriyenm yaî tarifeleri önümüzdeki aybasmdan itibaren tatbik edilecektir. Akay idaresi veni tarifesinde Anadolu hattı ile Adalar ve Yalovaya olan postalarını çoğaltmaktaEndü«tri BirliSi şimdiye kadar yerledır. Şirketi Hayriye de yaz aylarına rin bir çoğunu plân üzerinden endüstrimahsus sefer adedlerini geçen seneki taGene Karaköyde tramvaym içinde lscilere dağıimijtır. Bunun için 3 temmuzrifeye nazaran bir misli fazlalastırmıştır. mail isminde bir tacirin cebinden gü Cumartesi ve pazar günleri için her hatta <&a.ı\ soma dVrhal paviyonların ieşaab Milli mücadele zamanmda Ankara Polis Müdürlüğünü ehliyetle yapmîş olnn müs tabakasını çalan sabıkah yanke*ıci ilâveten mükerrer postalar konularak clüzenıfnrresi baslıyacaktır. Dılâver, bir müddet evvel hastalanmış ve perşembe günü vefat etmiştir. CenaBu yıl ser^iyr İzmir, Ankara ve Kon lerden Ahmed suçüstünde polisler tara tatil günlerıne mahsus ızdıhamlı vazıyetın zesi dostlarınm iştirakile, Üsküdardaki evinden kaldınlarak Şehidhğe defnedılyadan da bırçok i^tirakler vardır. iönüne geçilecektir. fından yakalanmıştır. miştir. Allah rahmet etsin.. Cumhuriyet Nushuı 5 Kuniftur jTürkiye * Harii Seneük 1400 Kr. 1700 Kr. Altı aylık 750 1450 Üç aylık 40Oi 800 Bir aylık yoklur şeraiti' İÇİD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog