Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

12 CTJMHURİYET' 30 Haziran 1935' Sahpazan, Neeatibey caddesi No. 428. 436. Tel. 44963 Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefan ı 44800 ELEKTRİK EVİ : Beyazıd Mürekkebciler caddesi, Telefon 24378 Muvakkıthane caddesi, Telefon 60790 23 Nisan caddesi. Telefon : 56128 Şirketi Hayriye iskelesi. Telofen : 60312 Kebablarınızı, Pasta ve Çöreklerinizi vesair lezzetli yemekleriniz için Koku ve dumandan artC L E K l R İ K ıllCININI kullanınız* SALIPAZAR MAOAZASI METRO HAN Harareti daiml ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cinsıne göre butün fırınların fiatlarmda mühim tenzilât vardır Elektrik fırını alan her müşteriye tıusuî tenzilâtlı tarife tatbik edilir. Satış mağazalarından tafsilât isteyiniz. KADIKOY : BUYUKADA ı USKÜDAR : Taksimdeki sergiyi ziyaret ediniz, Dr. HAZIITI Cerrahpaşa hastanesi sabık cildiye ve zühreviye mütehassısı Beyoğlu, Ist. cad. Bekâr S. No. 9 İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Şişli Çocuk hastanesinde yaptırılacak tadilât, tamirat ve su deposu inşası açık eksiltmeye konmuştur. 1 fhale günü 8 temmuz 935 pazartesî günü saat 16,30 dur. 2 Eksiltme Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binatındaki ko • misyonda yapılacaktır. 3 Keşif bedeli 1944 lira 52 kuruştur. 4 Muvakkat garanti 147 liradır. 5 Bu işe aid şartname, proje, fennî şerait ve saire 10 kuruş bedel mukabilinde Çocuk hastanesinden almabilir. 6 Eksiltmeye gireceklerin carî seneye aid Ticaret Odası vesilesile en az 2000 liralık betonarme imalâtı ihtiva eden bina işi yaptı • ğını tevsik eden Nafıa Başmühendisliğinden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve bu işe yetecek muvakkat garanti veya banka mektubla rile belli saatten önce Komisyona müracaatleri. (3460) [TERİ. KOKUYU KESEN YALNIZ <HİDROL> dur Elbise ve çoraplannızı çürümekten korur. Vücude zarar vermez. Her eczanede 40 kuruştur. Tahmin edilen bedeli 74,250 lira olan 4500 ton rekompoze kömürü I temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 te Kasımpaşada Satınalma Komisyonu binasmda kapah zarf ile alınacaktır. Şartnamesi 371 kuruş mukabilinde hergün Komisyondan almabilir. Isteklilerin 4962.50 liradan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektublarile ka • nunî belgeleri havi teklif mektublarını belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. (3232) Deniz Lisesi Müdürlüğünden: Deniz Levazım Satınalma 1 Bu sene Deniz Lisesinin dokuzuncu smıfına aşağıdaki şartla* Komisyonu Reisliğinden: rı Ataşıyan talebe alınacaktır. ve ve Türk tabiiyetinde bulunan res*ı Anası, babası Türk olan mî veya muadeletleri Maarif Vekâletince tasdik edilmiş ortamekteb mezunları imtihansız. B Hususî ortamekteblerle hususî veya resmî meslek mekteb mezunları imtihanla. 2 Isteklilerin sıhhatleri denizin her hizmetine elverişli olduğu taın teşekküllü askerî hastanelerce raporla sabit olması ve yaşlarının 15, 17 bulunması lâzımdır. 3 Isteklilerden tstanbulda bulunanlar dogrudan doğnıya Heybeliadada Deniz Lisesi Müdürlüğüne, taşrada olanlar bulunduklan yerin en yakın askerlik şubesi reisliğine istida ile müracaat etmeli< dirler. Her istekli istidasîna güverte, makine ve hava sîmflarradan han* gisini istediğini yazmalıdır. Istidalara aşağıdaki vesikalar bağlamah. 1 Fotoğrafh nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kâğıdî. 2 Şehadetname veya tasdikname. 3 Askerlik öğretmeninin mahrem sicilli. 4 Mektebe kaydolunduğu takdirde mektebîn tâbi olacaği kanun, talimat, emir ve esasları kayid ve şartsız olarak tamamen ve aynen kabul edeceğine dair taahhüd senedi «bu taahhüd senedinin sureti mekteb müdürlüğünden veya askerlik şubesi reisliklerinden tedarik edilmelidir.» 4 Müracaat müddetleri temmuzun birinci gününden 31 inci günü akşamına kadardır. 5 Bu sene lise on ve on birinci sınıflarla Deniz Harb mektebine talebe ahnmıyacaktır. J I istanbul Evkaf Miidiriyeti ilânları \ 1 Beyoğlu Kâtibmustafaçelebi Telgraf S. 13/19 No.lı ev. 2 Feriköy Sakızağacı 13/15, 75/77 No.lı ev ve üç baraka oda ve bir ahır. 3 Feriköy Ayazma S. 41/14 No.lı ev. 4 Beşiktaş Şenlikdede Yeniyol 4 No.lı ev. 5 Boğaziçi Paşabahçe Çınar 3 No.lı otelin üst katî. 6 BoğJziçi Paşabahçe Çinar 3 No.lı otelin deniz tarafı. 7 Boğaziçi Paşabahçe Çinar 72/1 No.lı ev. 8 Boğaziçi Paşabahçe Yeniyol 72/2 No.lı ev. 9 Boğaziçi Paşabahçe Şehidlik 72/9 No.li ev. 10 tstinye Mahmudçavuş 99/101 ve 103 No.lı sahilhane. II Anadoluhisar Yenigöksu 7 No.lı ev. 12 Boğaziçi Kandilli Bahçearahk S. 1 No.lı ev. 13 Boğaziçi Kandilli Bahçearahk S. 3 No.lı ev. 14 Boğaziçi Kandilli Mekteb S. 28 No.lı ev. 15 Kadıköy Zühtüpaşa Tahtaköprü 14 No.lı ev. 16 Kadıköy Osmanağa Hasırcıbaşı S. 1/32 No.lı ev. 17 Üsküdar lhsaniye Çiçekçi S. 4/6 No.lı ev. 18 Usküdar Tembelhacımehmed Sarmaşıkçıkmazi 11 No.lı ev. 19 Usküdar Ahçıbaşı Mekteb S. 1 No.lı ev. 20 Üsküdar Tavaşihasanağa Menzilhane S. 425 No.lı Rufai derx gâhı selâmhk kısmı. 21 Kızıltoprak Zühtüpaşa Tahtaköprü 51 No.lı ev. 22 Tophane Süheylbey 1 No.lı mekteb mahalli. 23 Aksaray Gurabahüseyinağa Medrese S. 18 No.lı mekteb mahalli. 24 Hocapaşa Emirler tramvay C. 61 No.lı oda ve mekteb. 25 Büyükdere Çayırbaşı 13/23 No.lı han ve müştemilâtı. 26 Galata Şahkulu Kulekapısı 22/1 No.lı dükkân. 27 Galata Sultanbeyazıd Yenişehir 38 No.lı dükkân. 28 Taksim Sıraserviler 105 No.lı dükkân. 29 Feriköy Akasya S. 14 No.lı baraka. 30 Nişantaşı Muradiye camii yanında 43 No.lı dükkân. 31 Kuzguncuk İcadiye C. 31/33 No.lı bahçeli kazino 32 Haydarpaşa Ibrahimağa 19 No.lı muvakkıthane. 33 Mollagürani Topkapı C. 4 aded dükkân. 34 Boğaziçi Paşabahçe Çinar S. 1 No.lı kazino. 35 Kadıköy Caferağa Beyazıdkethüda camii altında 18 No.lı dükkân. 36 Kadıköy Caferağa Muvakkıthane S. 55 No.lı mağaza. 37 Üsküdar Gerede Yenicami avlusunda 92 No.lı yağ mağazası. 38 Üsküdar Kısıklı camii yanında 2, 4, 6 No.lı kahvehane. 39 Üsküdar Karacaahmed cami altında 376/378 No.lı iki dükkân. 40 Üsküdar Muradreis Silehtarağa bahçesi S. 56 No.lı kulübe. 41 Tophane Çavuşbaşı Topçular 398/390 No.lı dükkân. 42 Tophane Süheylbey Topçular 553/1 No.lı dükkân. 43 Kabataş Dolmabahçe C. 199/207 No.lı dükkân. 44 Kabataş Dolmabahçe 201/209 No.lı dükkân. 45 Beşiktaş Vapur İskelesinde 21/23 No.lı dükkân. 46 Beşiktaş Vapur iskelesinde 3/5 No.lı dükkân. 47 Eyüb Ramide 44 No.lı dükkân. 48 Kızıltoprak Zühtüpaşa Tahtaköprü 55 No.lı dükkân. 49 Üsküdar Rum Mehmedpaşa Çeşmemeydam 3/1 No.lı dükkân. 50 Bahçekapı Dördüncü Vakıfhan birinci katta 19 No.lı oda. 51 Çakmakçılar Valde han ikinci katta 93 No.lı oda. 52 Galata Fermeneciler 144 No.lı methalden girilir bir oda ve ayrıca iki odanın yedide beş hisseleri. 53 Boğaziçi Kireçburnu iki aded set mahalli. 54 Kumkapı Kürkçübaşı Süleymanağa Taşçılarda 14 No.lı arsa. Yukarıda yazıh mahaller 936 senesi mayıs bitimine denlü kiraya verilmek üzere arttırmaya konmuştur. Isteklilerin 8 temmuz pazartesi günü saat 15 e denlü Evkaf Müdiriyetinde Varidat Kalemine gelme • leri. (3529) Can Kurtaran! Vapurlarda cankurtaranlar vardır. Bir kaza esnasinda bu cankurtarana sarildinız mi, korkmaymia. Hayata kavuşhmuz tayılir! tşte nasil her vapurda bu (cankur • taranlar) m bulunmasi yolculartn ha • yah için şartsa, her evde de (E. NE • ŞET) kinini bulunmasi, aüenizin »ıh » hati için jarthr. Gün olur kî, bir tane: Kinin: E. NEŞEt "YOK COED Hayatınızı, sihhatınızı tehlikeden kurtanr Sogukalginlığinın, erıbtn, Sıtmanin başlıca devasi: E. NEŞET Kininleridir Deposu: İstanbul, Ankara caddesi No. 881 Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı Edirne Nafıa Başmühendisliğinden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Edirne şehrinde Saraçhane ve Yalnız göz, Yenümaret köprülerinde yapılacak inşaat ve tamirattır. Tamirat ve inşaatm keşif bedeli 13,646 lira 43 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi, b) Mukavele projesi, '"'"" c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, d) Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, e) Fennî şartname, f) Keşif hulâsası cetvelig) Proje. Istiyenler bu şartnameleri ve evrakî altmîş yedi kuruş bedel mu > ikabilinde Edirne Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 8 temmuz tarihinde pazartesi günü saat 16 da Efdirne Vilâyet dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1023/48 lira muvak • kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. 1 Ticaret Odasma kayidli bulunduğuna dair vesika. 2 fstekliler yapmış oldukları işlere aid vesikaları göstererek eksiltmeye girmek için Edirne Nafıa Başmühendisliğinden ehliyet vesikas.1 alacaklardır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazıh saat ten bir saat evveline kadar Edirne Nafıa Başmühendisliğindeki Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubiann nihayet üçüncü maddede yazıh sa • ate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatıl mış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3431) Niçin Cîldim lster yağsın, ister rüzgâr essin umurumda değıl Terkibındeki * Krema Köpügü „ sayesınde "Tokalon pudrası» nın her türld havava dayandığını iyi bilıvorum. Cıldim yağlı ımma, " Tokalon pudrası,, diğer adi pudralardan 4 defa ziyade cilde yapışık kalır, tere dayanır ve mesatnatın genışlenme. sine mâni olur. Ne yapsanız, gundüz güneşinde veya gece aydinlığmda bulunsamz harikulâde guzeilığın tabıî tenin size verebilecek ve parlaklık eseri bırakmıyacak yegâne pudra "Tokalon pudrasi» dır. Kuru bir cild için * Tokalon Petalia pudrasi,, nı yağlı cıldler için 'Tokalon Pero pudrası,, nı kuliamnız. SADEDDİN KAYNAK GECESİ 3 temmuz çarşamba akgamı Harbiyede B E L w U bahçesinde •••••••HM^MM Telefon: 4 0 1 H H ^ ^ H ^ M 99 Unlü bestekâr Akay Işletmesi Müdürlüğünden: Adalar Anadolu Yalova hattı yaz tarifesi 3 temmuz 935 çarşamba gününden itibaren tatbik olunacaktır, Ceb tarifeleri gişelerde satılmaktadır. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü kaloriferli binalannır. kaloriferle ve ka lorifer tesisatı olmıyan diğer binalarının kok k* ürü sobasile bir teşrlnisani 935 ten 15 nisan 936 tarihine kadar 1'. tün için teshini kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin Yüksek Ziraat Enstitüsü fdare Müdürlüğüne ve 8/7/935 gününe raslıyan pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere 2025 liralık teminatlarile birlikte teklif mektuMarile Yüksek Enstitü Idare ve lhale Komisyonuna müracaatleri. (3432) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: GALATA: Beyazıd mahallesi Hisardibi sokak yeni • 12 sayıh evin 1/2 payı. 1125 EMİNÖNU: Ahıçelebi mahallesi Meyhane sokak eski 3 yeni 7 sayıh dükkânın 145/240 payı. 3625 Yukarıda yazıh mallar 30/7/935 salı günü saat 12,30 a kadar ikinci tertib mübadil tasfiye vesikasile ve pazarhk suretile satılacak tır. Isteklilerin haftanın cuma ve salı günleri İdarede müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatleri. «B.» (3649) Muhammen değeri Lira Sivrihisar Belediyesinden: 4640 Iira muhammen bedelli Font boru otuz gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 8/7/935 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Talibler şartnameyi Beled;yeden alarak söylenen günde saat 15 e kadar teklif mektublarını makbuz mukabilinde Belediye Bakanlı ğına vermeleri ve teklif mektublarına % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat leffetmeleri ilân olunujr. (3301) P A R İ S Se ahatini v Dr. Şükrü Ertan Birinci smıf mütehassi» Bablali Ankara caddesi No. 60 Telefon: 22566 Sahib ve Başmuhamrt Ytma$ Nadi tlmumi neşriyatı idare eden Yazı lgleri Mudürü: Hlkmet Münif Mafbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Sirkett • tstantut Göz Hekimi Brüksel sergisini ziyaret için ihtiyarî seyahat Fozla tafsilât için; NATTA Milli Türk Seyahat Acentalığı Tel Beyoğlu:44914 Galata 44514 BÜKREŞ PEŞTE VIYANA PARİS ,MARSİLYA, ATİNA yolu ile tertib •imiştir, 31 temmuzda hareket Vapur Tren ve Trende yatak )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog