Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Haziran 1935 CUMHUBİYET Selimiye Askerî Satın Alma Komisyonundan: 1 Seîimiyedeki askerî hayvanlarının ihtiyacı için 49Q,000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 3 temmuz 935 çarşamba günü saat 15 te Selimiye Askerî Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 2 Otun tahmin bedeli «19,600» lira muvakkat teminatı 1,470 liradır. 3 Temmatlar ihaleden iki saat evvel Muhasebecilik veznesine yatırılmış olacaktır. 4 Başka Malsandıklarma yatırılmış olan temînat makbuzları veya banka teminatlarile diğer belgelerin teklif mektubları içeri sine konulması lâzımdır. 5 Sartname hergün Komisyonda görülebilir. (3396) ™ KIMYAGER Dr. Cevad Tahsin IDRAR, KAN, KAZURAT ve sairenin tahlillerini yapar. Divanyolu oriasında. Tel. 23334 Bir optüratör hareketile KODAK müsabakası 1 Temmuz • 31 Agustos 1935 Tafsilâtı veşartlerı fotoğraf malz*m«si satıcılarından alınız. ROMANYA SEYRİSEFAİN tDARESİ Hareket edecek vapurlar: RECELE KAROL I vapuru 1 temmuz pazartesi saat 9 da (Pire, İskenderiye, Hayfa ve Beyrut) a. PRENÇİPEZA MARİA vapuru 2 temmuz salı saat 16 da (Selâniğ) e. Dacia, Principessa Maria ve Regele Carol I vapurlanmn bilet ücretlerinde °fo 20 ve gene Romanya vapurlarile seyahat edenlere Romanya şimendiferlerinin bilet ücretlerinde % 50 tenzüât. Bütün Romanya, Polonya ve Budapeste, Gyor, Bratislava, Viyana, Linz, Passo ve Regensbourg gibi Tuna li manlarına esyayi ticariye »evkedilir. Fazla tafsilât için Galata rıhtımında Merkez Rıhtım Hanında kâin Istanbul umumî acentalıgına müracaat. Telefon 44827/8. MÜKAFAT KAZANINIZ Amatör fotograflan F Denizyollan idaresine müsabaka ile kırk beg lira ücretli bir daktilo alınacaktır. îstiyenlerin 4 Temmuz 935 perşembe 2Ünü saat on beşe kadar Levazım şefligine mürecaatleri. Daktilo Aranıyor Deniz Leavzım Satınalma Komisyonundan: Tahmin edilen bedeli 11,900 lira olan 35 ton kalın benzin 3 temmuz 935 çarşamba günü saat 15 te Kasımpaşada Komisyon bina • sında kapalı zarf usulile alınacaktır. Sartname8i hergün Komisyondan alınabilir. tsteklilerin 892,50 liradan ibaret muvakkat teminat makbuz veya mektubile kanunî belgeleri havi teklif mektublarını belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine verme leri. (3345) HARiTA VE PLAN İŞLERİ, ETÜDLER APLİKASYON, PROJE, NİRENGİ, NiVELMAN, PiQUETAJ, SONDAJ İŞLERİ Kok kömürü Mangal kömürü 300 9,500 400 10,000 Matha müt«ha«tı*ı F. HAEUSLER Diplomah Geodet Istenbal Oalata 1335 Posta kutuMi 1750 3,5 525 26,25 Kuduz Tedavi Müessesesine Ekmek Et dağhç Ku2 eti Sade yagı Makarna Sehriye Pirinç Kuru fasulye Arpa Odun Kok kömürü 12,000 1,000 Î.0O0 700 1,400 200 1,400 500 14,000 100 70 14,000 6,000 5,000 1,000 1,600 300 1,800 700 18,000 250 80 9 50 50 85 25 • 25 24 16 4,5 250 1750 94,50 262,50 63,75 30 5,63 32,40 8,40 60,75 28,12 105 5/7/935 S. 15 5/7/935 8/7/935 15/7/935 15/7/935 17/7/935 17/7/935 24/7/935 26/7/935 26/7/935 S. S. S. S. S. S. S. S. S. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Açık Açık Açık Açık Açık Acık Açık Açık Açık Açık yo U fc CİNDC A 2 I K DOU Tw Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesi Cinsi Ekmek Dağhç tti Kuzu ıti SadeyaSı Tereyağı Sabun Toz sabun 7eytinyagı Zeytintanesi Günlük yumurta Mutfak yumurta Beyazpeynir Kaşar pevniri lrmik makarna Sehriye Un Patates Cah fasulye Barbunya f»«ulye Tosya pirinci Soğan Yoğurt Kâse yogurdu Süt Enginar Taze bezelye Semizotu Tazebakla Kabak Pancar Hıyar Tazebamva Domateskır Taze biber Pathcan Dolmalık bibar Dolmahk domates Yeşil salata Kırmîzı turp Ispanak Havuç Kök kerevîz Salamura yaprak Lahana jPırasa KarnabaKar Calî fasulye !Ayşekadm .Taze barbunye JCriple maden komüru" Kok kömürü Mik tarı Muhammen ÂZI ÇOĞU k fiati 28,000 26,000 9 15,000 12,500 47 2,000 1,500 47 3,000 2,000 85 800 600 ~ J40 1.500 1,200 28 400 300 25 1,500 1,000 38 400 300 120 73,000 40,000 5 35,000 20,000 1,75 1400 900 45 300 250 70 1,200 1,000 25 350 250 25 2,500 2,300 .11 2,500 2,000 7,50 1,200 800 16 500 300 10 4,500 3,500 24 3,000 2,500 k 5 3,000 1,800 20 7,000 3,500 7,5 12,000 10,000 12 .600 400 8 300 200 J 5 450 300 15 500 700 10 1.500 1,200 05 200 150 07 1.800 .1,600. 02,50 450 350 30 1,800 1,600 05 300 200 12 12,000 " ll,000 10 600 500 10 300 250 07 7,000 5,000 01,25 800 . 700. Jpl,25 2,500 2,000 7.50 300 250 08 800 650 10 200 150 25 700 600. 04 .700 600 0S 300 200 15 1,500 1,000 11 1,000 600 J2 1,000 600 10 160 foa 1450 50 ton 1950 Muvakkat teminat 189 599,25 191,25 84 39 42,75 9 304,65 52,88 Eksiltme Saati tarihi 15 5/7/935 5/7/935 8/7/935 8/7/935 10/7/935 10/7/935 10/7/935 12/7/935 14 15 15 15 15 15 15 Eksiltme şekli Ilân Rize Şarbaylığından: 1 Rize şehrinin yapı yollar kanunu mucibince 1/500, 1/1000, 1/2000 mikyasında haritasının yapılma işi, işin her yüz hektarı 2500 lira yüz hektardan fazla 250 hektara kadar beher 50 hektarı için 1000 lira üzerinden arttırma ve eksiltme kanunu hükmüne tevfikan 20/6/935 ten 8/7/935 pazartesi günü saat 16 ya kadar açık eksilt meye konmuştur. 2 Bu işe talib olacakların tahmin edilen 4250 liranın % 7,5 minat mektubu veya banka makbuzu ve iş yapacak mütehassıs ol duğunu ispat eder vesaikini göstermeğe mecburdur. 3 Bu işte kullanılacak alet ve edevat şartnamede yazılı olduğ cins ve nevide olmasını müteahhid kabul edecekttir. 4 Bu iş için yapacak mukavele harcı, dellâliye resmi vesair yo masrafları müteahhide aid olacaktır. 5 Daha fazla malumat istiyenlere bir lira mukabilinde şartna mesi gönderilecektir. 6 Verilecek bedel haddi lâyık görülürse derhal ihale yapılacak ve işe başlamış zannile bitme zamanı bir mukavele ile tesbit edile cektir (3621) 12/7/935 15/7/935 15/7/935 17/7/935 17/7/935 17/7/935 19/7/935 22/7/935 22/7/935 15 15 15 15 15 15 15 15 15 29,07 20.63 14,07 18,15 85 11,25 84,38 108 Kirşehir Viliyetinin Çiçekdağ ka zasına bağlı Arabın köyü hududu içinAçık de »imalen Dönektepeden Çaltepeye Kapalı zarf hattı müstakim, şarkan, Çaitepeden Açık Sivritepeye hattı müstakim, cenuben Açık Sivritepeden Yayvantepeye ve bu radan Münferid tepeye hattı münke Açık sir, garben Münferid tepeden Donek Açık tepeye hattı müstakim ile çevrilmis Açık beş yüz hektar sahada Tahsin ve Nihad taraflarından 2111934 tarihli ve Açık 1/6 sayılı ruhsatnameye müsteniden arayip meydana çıkarılan Liynit ma Açık deni doksan dokoz sene müddetle adı geçenler uhdesine ihale olunacağın Açık dan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 Acık nci maddeleri mucibince bu babda Açık bir guna itirazı olanların 15/6/935 \a~ rihinden itibaren iki ay içinde AnkaAçık rada İktısad Vekâletine ve mahallinAçık de valilik makamına istida ile mii Açık acaat eyleme'.eri lüzumu ilân olunur. MİKROBİSİDİN Dünya doktorlannca kabul edilmiş bir tertibi devaUKr. 7 günlükten 70 yaşma kadar mide ve barsaklarından rahatsız olanlara bir »işe»i iyilik verir. ,: Acık Açık istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: |D. JNO. Semti ve mahallesı 3268 Kuruçeşme Kır Emlâk No. Cinsi ve hissesi E. 4143 Y. 41 17 mü. 004,22 174 73,15 22/7/935 26/7/935 26/7/935 15 15 15 Açık Açık Açık 80 metre arsanın tamamı E. Fener 287 metre arsanın 3526 Kadıköy ZühtüMaltız tamamı paga 166 Dıvarcı 13 138 4144 Ortaköy 1660 Kapalı Pazarbaşı E. 34 Ahşab iki hane ve 4300 Üsküdar zarf loprak sokak Y. 40/1 40/2 bahçenin tamamı Pazarbaşı 3944 Açık E. Bağdad E. 2131 içinde kuyu ve havuzu 4467 Kadıköy Zühtüarttırma Y. Çeşme Y. 68 bulunan 96b8 metre tarpaga lanın yüzde 69 hissesi y 320 Açık Çatalçeşme E. 15 4778 Bo6tancı 198 metre arsanın arttırma harita 70 tamamı E. Terazi E. 12 5541 Yeniköy Ahşab hanenin 285 . Y. Dirhem Ayanikola Y. 12 6/20 hissesi Yelkenciler 5830 Galata Arabcamii 75 Kârgir dükkânm 1690 Kapalı 2/3 hissesi zarf Köybaşı 5872 Yeniköy Ayanikola E. 179 ilâ 193 Üç ahşab dnkkân ve 6340 , ve Mollaçelebi Y. 193 ilâ 203 ustünde odalar ve kârgir hane ve dükkân ve kayıkhane ve bahçenin tamamı E. 15 198 metre arsanın 200 Açık Çatalçeşme 6023 Bostancı harita 105 tamamı arttırma Yukanda evsafı yazılı gavrimenknller on gün müddetle satısa çıkarılmıştır. îhaleleri 11/7/935 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat on dörttedir. Satıs. müohasıran gayrimübadil bonosiledirj Hisseye göre muhammenK. 240 Açık arttırma 288
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog