Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Kurukahveci MEHMEDEFENDİ Mahdumlarinîn Şöhretinden istifadeye üzenenlerden sakınınız. yil y 3 9 9 4 Telgraf re mektnp adred: CTimhurlyek Istanbul . Posta JnrtnatiT tstantral. No. 248 C U m a r t 8 S l 2 9 Teielon: Baçmunarrir re evl: 22366, Tahrlr heyeü: 24298, Idara ve matbaa kumlle Matbaacıük ve Neşrlyat şirketı, 24299 24290. umhuri M. Edenin dönüşü «Stresa cephesi yarıldı!)) Kurukahveci I «K MEHMEDEFEM)! Mahdumlarının 1935 Şöhretinden istifadeye üze nenlerden sakınınız. Büyük Önder Istanbulda Italya Habeşistand . 25 yıl için manda istiyor Deyli Meyl «İtalyaya müttefikleri tarafından Anadoluda vadedilen (!) yerler zabtolunamadı.^ Italya Habeşistanı almakta haklıdır!» diyor Londrada münteşir (Deyli Meyl» gazetesinde Habeşistan meselesi hakkında Vord Prays imzasile bir başmakale çık mıstır. Bunda deniliyor ki: « Nisan ayında silâhlanmak istiyen Almanyayı arsıulusal kongrede diğer devletlerle beraber muaheze etmiştik. Iki ay sonra bu hükumetle bir deniz anlaş ması yaptık. Uluslar Derneği işlerine memur ettığimiz Bakan M. Eden şimdiye kadar İtalyanm Habeşistandaki hareketlerine müdahale için hiçbir fırsat kaçırmamıştır. Bu müdahalede ısrar edilirse Italyanın Uluslar Derneğini terketmesi mu hakkaktır. Disiplinli ve çalışkan milletler olan Japonlar, Almanlar ve İtalyanlar ulusal mecburiyetlerin emrettiği inkişafa, bir diğer devlet tarafından müdahalede bulunulmasına müsaade etmezler. Nitekim biz Ingilizler Imparatorluğumuzu müs temlekeler ilâvesile büyütürken kimsenin müdahalesini çekemiyorduk. M. Musolini kendisile Romada son yaptığım görüşmede demişti ki: « Ingilizler gibi benim maksadlarım dan biri zaptelmiş olduğum müslemle keleri muhafaza etmek, diğeri de pek ItalyaHabeş mes'elesi İngilterenin Almanya ile daha sıkı f ıkı dost olması bekleniyor Londra 28 (Te" sizle) Roma vc Paristen dönen M Eden bugün kabine arkadaşlarma M Musolini ve M. Lavalle yaptığı ko • nuşmalar hakkmd? şifahî izahat ver miştir. Ünited Presse gc re, M. Eden, Pariste ve Londrada A\> rupanm genel siya Miıter Baldvin sal durumu, İngi Ingiliz Basbakam liz Alman deniz anlaşması, hava paktı ve Habeş meselesi hakkındaki İngiliz noktai nazarlarım anlatmışür. Bu konuşmalardan bahseden <Tay mis> gazetesi bilhassa Habeş mesele sinde İngilterenin büyük bir hüsnü niyet gösterdiğini yazarak, M. Edenin şahsî konuşmalarının Romadaki havayı değiştirmediğini işaret etmiştir. Liverpolde çıkan «Deyli Post> gaze tesi de Roma ve Pariste yapılan konuşmalardan sonra İngiliz Alman teş riki mesaisinin daha kuvvetlenmesini ve daha geniş mahiyet almasını muh (Arkan S inci aahifede) Hüyük önderîh dün Floryada Baytn'dtrlık ıslenni gSzden geçlrmek âzere yaptığı gezîntiden bir gorunüa: Atatürh deniz tuyunun ncaklık dereeerine bakıyor. ' Içeride ve dışarı ile Alışverişte Mallık fiati u yü Ege bölgesin'de üzüm ürününün çokluğu bu kısım yetiştiricileri şimdiden düşündürmektedir. Ürün çokluğunun satış fiatlerine indirici, ucuzlatıcı bir yön temle dokunacağmdan korkuluyor. Ekonominin herkesçe bılinen bir kuralına göre sunum çok olduğu zaman istek nazlanır, ona göre de fıatler düşük olur. Bunun mutlaka böyle olması lâ zım gelmiyeceğini söylemeğe hacet yoksa da bu mutlaka böyle olmamak için Türk tecim âleminin az çok teşkılâth hareket etmesi icab ettiğini de şimdi den söylemelidir. Hatta bu meselede bu yıl hükumetimizin satışları gerek kendi türlü teşkilâtı, gerek Tecim Odaları yollarile biraz yakından görmesi Ve kovalaması gerekliğini şimdiden düşünmeliyiz. Bızde ötedenberi yürü tülen fena bir âdete göre tecimenleri mizin zaman zaman daha ucuza sat mak için birbirlerile yarışa çıktıkları gorülebiliyor. Bizim bildiğimize göre hükumetimi^ zin elinde üzüm fiatlerini bütün bütün düşmekten koruyacak dokunakh ted bir imkânları vardır. Hükumetin bu imkânlar üzerinde düşünerek almabi lecek tedbirleri vaktile alması çok iyi olacaktır. Dışarıya üzüm çıkarıp satmakla uğraşan tecimenlerimizin de İzmir Tecim Odası etrafında toplanarak kendi âlemlerinde elbirliğile alabile cekleri tedbirler üzerinde şimdiden birleşmeğe çalışmaları adeta bir zarurettir. Bunlar bu yıla ve önümüzdeki ürüne ilişiği olan düşüncelerdir. Ürünlerimizin gerek ülke içerisinde, gerek dışarıda yabancı ülkelerde elden ele geçerek çabuk alınıp verilmeleri ise genel bir şekilde mallık fiatile ilgili başka bir meseledir. Bu mesele genel olarak satış fiatle rimizin ucuzlatılması meselesidir. Kârsiz satmaktan bahsetmiyoruz, ziyanına ı iş görelim dediğimiz yoktur. Fakat her» hangi ürünümüz olursa olsun olagan * lığın son kertesinde ucuza mal edilebılmesi onun içepide, dışanda ahcılar için elverişli fiatlerle satılabilmesini imkânh kılar. Ergeç bu, ürünlerımizi kolay ve çok satabilmek için belirtmek zorunda olduğumuz diğer şartlarm yanmda gerçekleştirmeğe çalışacağımız bir iştir. Diğer memleketlerin benzer \ YUNUS NADİ (Arkan 3 üncü aahifede) IllllllHllllllllllllllllinilllllllııınııııııHMitıHIIHn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Atatürk dün 11 de geldi Büyük Şef motörle Dolmabahçeye geçer geçmez Floryaya gittiler ve plâjlardakL bayındırlık işlerini gözden gecirdiler Büyük Önder Atatürk dün saat 11 de özel bir trenle şanmızı şereflendirdiler. Atatürkü görmek iştiyakile büyük bir halk kütlesi Haydarpaşa garınm etrafım doldurmuştu. Tren saat 11 de gara girdi. Alalürk karşılamağa gelenlcrin ellerini güler yüzle sıktılar ve iltifatta bulundular. Btından sonra karşılayıcılar arasında bulunan Amasya tarihi yazanı Hüsamed dini çağırarak kendısine dıl çalışmaları üzerinde bazı sualler sordular. Büyük Önderi karşılamağa gelenler arasında bulunan küçük bir erkek ço cukla alâkadar olarak yavruyu sevdiler ve elinden tutarak yürümeğe başladılar. Gardan dışarı çıkılınca büyük bir alkış fırtınası koptu. Atatürk kendisini karsılamağa gelenlere veda ede ttalyan Basbakanmın soylev verîrkt alınmtf son resimlerinden biri' fazla olan nüfusumuzu yerleştirmek îftfl yeni ülkeler bulmaktır.» Eritre ve îtalyan Somalisi ilk bakışta küçük görünüyorlarsa da bunlar Italyaı (Arkan S inci aahifede) Hava tehlikesi karşısmda Başbakan memleket se Türk ulusunun hamiyeti İsmet İnönü yahatine bugün çıkıyor Hava Kurumu Genel Başkanı «Bütün vatandaşlar bu millî ve hayatî ödevi tam mânasile anlamış bulunuyorlar» diyor 'Büyük önder Haydarpaşa aarından çıkarlarken Ankara 28 (Telefonla) Başbakan İsmet İnönü, seyahatine yarın çıkacak ve bu seyahat bir ay sürecektir. Başbakanın memleket dahilinde ya men ikmal edilmiş bir haldedir. Üye Şehrimizde bulupacağı bu seyahate evvelâ Istanbuldan nan Hava Kurumu kaydine birçok kollardan devam edilbaşlaması muhtemeldir. mektedir. Bugüne kadar ilân edılen ügenel başkanı Fu yeler doğrudan doğruya Türk Hava Ku, ad, halkımızın ha rumu genel merkezine başvuran vatanva tehlıkesine kardaşlarımızdır. şı göstermekte ol Memleketm her tarafmda yüksek duğu yüksek has bir heyecan vardır. Bütün vatandaşlar sasiyet hakkında Ekonomi Bakanı Celâl Bayar dün bu millî ve hayatî ödevi tam mânasile Atatürkle beraber Ankaradan şarımıza dün bir muharrianlamış bulunuyorlar. Zenginlerimizin| gelmiştir. Celâl Bayar Büyük Önderle rimize şunları söybirçoğu göğsümüzü kabartacak derecelemiştir: beraber Dolmabahge sarayına geçmiş de fedakârlık göstererek Türk Hava « İstanbul gibı ve oradan istirahat için Büyük Şeften Kurumuna teberruatta bulunmaktadır. büyük şehirlerde müsaade alarak ayrılmıştır. Orta ve fakir halkımız da yiyecekle • bugüne kadar Türk Türk Hava Kururinden keserek bu vatanî ödevi başarHava Kurumuna ü mu baskam Fuad AtatürkSn dün fotoğraFçıVa. KENDİ KENDtMtZİ TENK1D: mak için birbirlerile yarış edercesine teye kaydi yapacak rımız tarafından alınan en teşekküllerle alâkadar olduk. İstanbul berruat ve taahhüdatta bulunmaktadır. son portreleri (Arkan S inci aahifede) da bu gaye için yapılacak teşkilât he reK motöre bindiler ve doğruca DolıııiMiiiiMiıı>ıııııııııııııııiııııııiMi>>ııııııııııııııııııtıııiMiMiııiııiııiıııııııııııııııııııııııniıııiıııııiMiııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı<>ıı>ııılt mabahçe sarayına gittiler.. Adalann güzelleştirilmesi için nere Dolmabahçe Sarayında den para bulunacağını araştınrken bu Dolmabahçe sarayı rıhtımına çıkan Büyük Önder, burada da bir işe aid bir yazımızda mevsimlik vapur cok zevat tarafından karşılandıîar. biletlerine bu maksadla kattlacak bir Saraym bahçesine girildi. Burada kurusun her yıl bize büyücek bir ye yanlarındaki zevatla görüşen Ata kun verebileceğini söylemiştik. Büyükadalı bir okuyucumuz bizim türk, sarayın büyük kapısından caddeye çıktılar ve kapının önünde ha (mevsimlik vapur biletleri) sözümüz zır bulunan otomobillerden birine den bu işin yalnız Adada yazın vakit geçirmeğe gelenlere tahsis olunacağı bindiler. Atatürk daha motörle saraya gelir manastnı çıkarmtş ve bunu doğru bul Ankara 28 (Telefonla) Kültür Bamamıştır. Bu okuyucumuz bize mek kanlığınca hazırlanmakta olan çalışma lerken bayındırlaştırılması hızla ilerlitubunda dıyor ki: programı etrafındaki tetkiklerin ya ven Florya hakkında ilgili olanlar « tleri sürdüğünüz tedbir gayet gü kmda biteceği anlaşılıyor. dan izahat almışlar ve Floryadaki inşaat ve bayındırlık işlerini yakm zeldir, ve ona en başta biz Adalılar iş Kültür Bakanı, bir çalışma programı dan görmek isteğini göstermişlerdir. tirak etmeliyiz. Eğer güzel Adalar bir hazırlamadan evvel liselere ilgili olande göz kamaştırıcı bir baymdırlıkla da larm fikrini almağı lüzumlu görmüş ve (Arkan 3 üncü aahiffde) ha güzel kılınırlarsa bundan en çok o lise öğretmenlerine şu sualleri sormuşralarda emlâk sahibi olan bizler fay tur: dalanacağız. Mulklerimizin değerleri artacak, kiralanmız ona göre çoğalacak. 1 Orta okul programlarını lıse öğO halde Adalan cennete çevirecek bu retimi bakımmdan nasıl buluvorsunuz? işe niçin herkesten evvel biz Adalılar Programda değişiklik yapılmağa lü iştirak etmiyecekmişiz? Vapur biletle zum var mıdır? Ekonomi Bakanı dün geldi Adaların güzelleştirilmesi Kültür Bakanhğının çalışma programı Bakanlık programı hazırlamadan önce öğretmenlerin fikirlerini sormayı lüzumlu buldu Yeni lefrikamız Ha geçti, Ha geçiyor! Tarihî küçük roman rine Adalan güzelleştirmek maksadile zammolunacak bir kuruş umumî yapılmdlı, bütün yıla şamil olmalı ve bundan Adalarda oturan halk müstesna tutulmamahdır. Biz hepimiz en çok kendi işimize yarayacak bu fedakârlığı seve seve yapmağa hazırız...* Meseleyi bütün derinliğile candan kavrayan bu okurumuza teşekkür ederiz. înşalah bu tedbiri omuzlamakta kendisine arkadaşhk edecek yurddaş larımızm çoğaldığmı görmekle bahtiyar oluruz! Yazan: M. Tıtrhan Tan Yakında başlıyoruz Atatürk ffkurya plâjlartnı gezerlerken Bu soruya verilecek cevabda programın kucakladığı maddelerin fazlalık ve eksikliği her derse ve lâboratuar saat lerine aid düşünceler de bildirilecektir. 2 Lisan öğretiminin yüksek öğre timine verildiği kadar kuvvetli olması liselerimizin ileri mcmleketler orta öğretim kurumlarile boy ölçüşecek bir seviyeye yükselmesi için başlıca ne gibi tedbire başvurulmalıdır?. 3 Liselerin teşkilât ve programla rmda değişiklik yapılmalı mıdır? Liselerin yüksek öğretim bakımmdan bilgi yeterliği ve programlarm yüklülüğü ve Kültar Bakanı Saffet Artkan ya eksikliği, ders saatlerinin dağılışı, lâboratuar çalışmalarma verilen yer, talebelerin çalışmalarma bırakılan zaman hakkındaki düşünceler etrafile yazılacak. 4 Lise kitablarında basılış, dil ve pedagojık bakımmdan gördüğünüz eksiklikler nelerdirl, i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog