Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedisi Böyük bir külübhaneyi bir arada evinîze gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlanmak lâzımdır. umhuri Jfll 3993 Telgraf ve mektup adıesi: Cumhuriyet istanbm . Posta kntııan: îstantral, No. 248 Teiefon: Baçmuhaırir ve evl: 22366, Tahrir neyetl: 24298, Idara v« matbaa fasmll* Matbaaeılık ?e Neşrlyat Şirfeeti. 24299 2429a Hayat Ansiklopedisî \ nci cüzü çıkti hakikatf 82 28 HaZrİatl 1935 Roma ve Paris görüşmelerinden bir netice çıkmadı Ingilterenin bu sefer de RomayaM. Makdonaldı göndereceği söyleniyor M. Eden dün sabah Romadan Parise gitti, M. Lavalle öğleden evvel ve sonra iki defa görüştü ve akşam Londraya hareket etti Atatürk bugün Istanbula geliyor Büyük Şef dün akşam Ankaradan hareket buyurdular Ankara 27 (Telefonla) Atatürk bugün saat 20 de hususi bir trenle lstanbula hare~ ket ettiler. Ekonomi Bakanı Celâl Bayar ve Dil heyeti de ayni trenle lstanbula gitti. ls tasyonda Başbakan, Bakanlar, saylavlar ve halk Büyük ön deri uğurladılar. Atatürkü şehir hududundan istikbal için Vali muavini Rükneddin, tstanbul Kumandant General Halis, Fırka ldare Reisi Hilmi dün akşamki trenle lzmite gitmislerdir. Bu ne acı ve inanılmaz Lâğım suları ile sulanan bostanlar Koskoca bir semtte, Etfal hastanesinin bostanlara akan lâğımlarını bilmiyen yok; civar semtler halkı «Hayatımız tehlikede!» diyor Kulağımıza Hoş gelmiyen Bir ses tinada çıkan Estiya gazete si ki M. Mihalakopulosun Dış îşleri Bakanlığı zamanınida yanresmî bir gazete idı Türkiye nin Çanakkale Boğazının tahkimini istemesinden tutturarak Lozan andlaşmasi !e gayriaskerî hale konulan Yunan adalannın da tahkimini istiyor. Bu adalar, Anadolu kıyılarının burnunun dıbinde bulunan Mıdilli, Sakız, İkarya, Sisam adalandır. Yunan gazetesi, bu adalann Lozan konferansmda Türkiye tarafından gös terilen endışe üzerine gayriaskerî hale konulduğunu, fakat o vakittenberi Türkiye ile Yunanistanın dost olduklarını, binaenaleyh durumun (vaziyetin) değışbğini söyledikten sonra diyor ki: Paris 27 (Te! sizle) Mister £ den ıle arkadaşlar bugün saat 1 1 d < Romadan burayı gelmişler, istasyon da M. Laval ile Di, Bakanlığı genel yazganı tarafından kar jılanmışlardır. M. Laval Mistu Edenle ılk konuşmasını saat 12 de yapmıştır. Bu konuşmadan sonra M. Laval gazetecılere şunla n sö'ylemiştir: « Mister Eden M. Laval ve Mister Eden yanyana Romada M. Muso lini ile yaptığı konuşmaları anlattı. Bun giltere arasında kararlaştınlan esaslara dan sonra 3 şubat tarihli Fransız îngiliz göre konuşmalanmıza devam ettik. şahsî (Arkan 7 ncî tahifede) tebliğile Ştrazede Fransa, îtalya ve în A Şapka inkılâbı tranda bütün halk şapka giydi îranda eskidenberi giyilen keçe külâh yıllarc* ev • vel kalkmış, on iki sene evvel önünde siperlik bulunan bir nevi şapka kullanılmasına karaı verilmiştL 6 hazi < • ran 935 tarihindt tran parlamento sunun neşretti*i kanun flzerine şini' di halk çapka giy « mektedir. Bütun memurlar şapkalı dır. Bu yeni hare ' ket Iranm en uzak lran Adliym Veziri köşelerinde bile de yeni htyafetilt rin alâka uyandırmıştır. «Boğazlar îçin çıkabilecek tehlike bu \ıdalar için de vardır. Yunan hükume ünin Yunan adalarımn zaranna olan bu Wsıulusal yükü üzerinden alarak adalann hitaraflık durumundan (vaziyelinden) Estiyanın ortaya attığı bu düşünce kökünden yanlıştır. Neden yanlış oldugunu anlatalım: Ingiltere Habeşistan hududuna kuvvet yığıyor Uztaştırma komisyonu dün toplariarak îtalya ve Habeşistanı dinledi Mısır gazeteleri, «Ingilterenin Süveyş kanalındaki tarzı hareketi doğrudur» diyorlar tşte lâğam suları ve Iste bunlarla sulanan bostanlar \ Beyaz bir bınarnn kapısı önundeki mi emziriyor, kımi toprağın üzerine u« tah^kanapelere, yerlere, önundeki a zatmış kundaklıyor. Bır ana ile bir b» ğaelığın »ağına soluna kadınlar, er ba şalın içine yatırdıklan yavrularuıı kekler yayılmış, hepsinin kucağında, sallıyarak uyutmağa uğraşıyorlar. (Arkan 7 nci aahifede) dizinde, elinde bir küçük çocuk... Ki Amerikahlara satılan çürük barsaklar Ekonomi Bakanlığı bir barsak tacirini mahkemeye verdi, buna benzer birçok işler de tahkik ediliyor Boğazlar, Türkiyenin ortasindan ge çen ve Türkiyeyi ikiye ayıran bir geçidTicaret muahedesl dir, Türkiyenin kapısıdır. İki tarafında Ankara 27 ( A Müzakere edilmekte olan Turk îbaşka hiçbir devlete aid arazi yoktur. A.) Türkofi» ran ticaret muahedesi yakmda imzala Bu bakımdan Boğazlarm tahkimi tamaKahire 27 (Hv ten bildirflmiştirt nacaktır. men tedafüıdir. Boğazlara dünyanın en susî) Gazetela îstanbulda Ka < Yeni sefirler bğır toplannı da koysanız, bunlar teca bir Iralyan H a • raağaç mezbaha Tekaüde sevkedilen tranın Ankara rüzî maksadla kullanılamaz, ancak Tür beş harbi halind: böyük elçisi Sadık Hanın yerine henüz sında barsak teci kiye topraklarına hücum etmek için Bo Süveyş kanahnm kifnse tayin edilmemiştir. Eski sefir mile uğraşan Sür gazlan zorlıyan düsman donanmalanna vaziyeti hakkındı meyanın Nevyork hâlen îstanbulda bulunmaktadır. karşl tedafüî bir maksadla kullanılabilir. şayanı dikkat ne; • ta bir Amenkan fir Yunan gazetesinin tahkimini istediği riyat yapmaktadır • masına gönderdi adalar ise, hep Türkiye kıyılanna so lar. ği barsakların or kulmuş adalardır ki bunlar tahkim edılirHertürlü taar • neğine uygun çık le ancak üssülhareke olmak üzere, tah ruzlara karşı, bey • madığı ve çürük ol k.iı edılir. Boğazın ağzındaki Limni a nelmılel bir muka duğu Nevyork kon Karaagaç mezbahasından bır görünüş dasile Saros, Inoz körfezlerinin ve Ge vele akdedılmiş olBakanlık bu gibi işlerde çok duygu • solosluğumuzun verdiği bilgeden anlibolu yanmadasınm karşısındaki Somat masına ra ğm«ı laşılmış, meselenin içyüzü incelen lu (hassas) davranmaktadır. raki yani Semendre adası, tamamile Ça 1915 senesinde O»mek üzere Ekonomi Bakanlığınca Buna benzer (mümasil) daha bîrçoİ nakkale Boğazına giden yollara hâkim m a n l ı ordusunun Sürmeyan Adliyeye verilmiştir. işler gerçinlenmektedir. dir. Bu adalar tahkim edılınce Boğaza kanala taarruz ef ~Bir Italyan kızı Afrikaya giden gonüllü ıııııııırııııı IMIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIII iMiııııııııııiMiııiMHiıraırıınınfnnnııııınnıiHiiHiınııııtmnınmınMllıılllııırın askerîerin giden deniz yolları, o adalara barınacak tiğini ileri sürerek, Paris 27 (Telsizle) Âyan mec süngülerine çiçek takıyor donanmanm tehdidi altında kalır. Nite gazeteler, Ingilterenin geçidin emni lisinin Hariciye encümeninde Dış Ba Yalnız İtalyanlara mütemayil bîr kim Balkan Harbinde Yunan fılosu, yet ve muhafazası yolundaki tarzı harekanı M. Laval ile Bahriye Bakam M. fransızca gazete. her devletin kanaldan Büyük Harbde îtilâf donanmaları Bo ketini tasvıb etmektedirler. Pyetri mühim beyanatta bulunmuşlar (Arkan 8 inci sahifede) j?aza karşı Limni adasındaki Mundros *ıılllıtıııtnıtlllilltMiM;ttırHli''''t'MniMiııııiiMiıııııııılınııııııııııııııiıiıııııtııtıll«lııi'iHtMitMiıtıtttttıtıııın)inııiMiııııiMiııııtıınnıınııtıııınııiııı dır. M. Laval, îngiliz Alman deniz jimanını üssülhareke olarak kullanmış (Arkan 8 inci sahifede) Jardı. Midılli ve Semendre adalarımn tahkimi, asıl Yunanistanın müdafaası bakımmdan hiçbir değer ve önemi (kıyjnet ve ehemmiyeti) haiz değildir. i Öteki adalara, Midilli, Sakız, Sisam adalanna gelince bunlar, Anadolu sahi line adeta yapışık gibidirler. Ancak, A nadoluya asker çıkarmak maksadile tahkim edilebilirler; yoksa dünya kadar masrafla tahkim edilmelerinin hiç lüzum ,ve manası yoktur. Coğrafya bakımmdan l^nadoluya bağh olan bu adalann hep« Türk karasulan içerisindedir ve Yu jıanistana ancak siyasa bakımmdan bağ|ıdırlar. Bunlan tahkim etmekle tedafüî ideğil tecavüzî bir gaye güdülmüş olur. )Çünkü, B.üyükada ve Heybeli, Kartal ^e Pendiğe nekadar yakınsa Anadoluya p kadar yakın olan bu adalardan yalnız Receb Peker vapurda uğurlanırker. iorta ve büyük çaplı toplarla değil, sahja toplarile bile Anadolu kıyılannı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel sek Şehirlerini dövmek kabildir, buralara reteri Receb Peker dün saat 11 de ha(tayyare karargâhlan yapılırsa, YunanisGündeliklerinden yüzde besini Tayyareye veren Sabri ve Bekir reket eden Kaznero vapurile Venediğe fcanı müdafaa değil, Anadoluya hücum Tüten kardeşler evinin hamiyetli amelesi hareket etmiştir. pıaksadı takib edilmiş olur. Estiya gazetesinin tahkim ettirmek istediği Yunan Hava Kurumu genel merkezinden Is Bunun üzerine şar bütün kurumlan • Kendisini uğurlıyanlar arasında îlbay ' Bu kısa tetkik ve tahlil gösteriyor ki, adalarını gösterir harta muavini Rüknettin, Şarbay muavini Ha tanbul Şarbaylığma gelen bir tezkerede na gönderdiği bir yayımda bu mesleyi Boğazlann tahkimi sadece tedafuidir, tahkim edilecek olan adalar, Anadolu kulceyş bakımmdan, Girid,.'Korfu, Ke mid ve daha birçok kimseler vardı. Re resmî ve hususî bürolarda çalışan ma izah ettikten sonra memur ve mütah Boğaza ve Anadoluya komşu Yunan anun ta canevine sokulmuş olan ve Yuna falonya, Zanta, Serigo ile Sıklad adala ceb Peker orta Avrupada bir buçuk ay aşlı, ücretli ve yevmiyeli bütun memur demlerin maaş, ücret ve yevmiyelerin • Ualarının tahkimi ise münhasıran taarruzî nistandan çok uzakta bulunan adalar de rmdan bazılarının lahkimi gerektir. Bu kadar dolaştıktan sonra ağustos sonla ve mustahdemlerin maaşlarından yüzde den yüzde iki nisbetmi temmuz ayından [olur. ^ • rına doğrumeınieketimize avdet ede iki&ıni kendı arzularıle tayyare kuru ıtıbaren hava hiM ıına tvtetnMİVİM, ÂBİDİN DAVER ğil, Yunan sahillerine yakın olan ada muna terkettıkleri yazılmaktadır. (Arkan 7 nci aahtfede) cektir. ^ ' ' 3 üncü aahifede). yunanîstan îçîn tedafüî maksadlarla lardı», yunanistanın müdafaagı için, »ey Fransanm genel siyasası Fransa serbestisini muhafaza edecek Memurlar tayyareye ayda °/0 2 verecekler Receb Peker dün Italyaya gitti Kasab ve celebler senevî 25,000 lira temin ettiler, vatandaşların teberruu devam ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog