Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Boyyk bir kütübhaneyi birarada evînize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bolunmak lâzîmdır. nnhirinni vıl ullUII lllül Jll cavr 3QQ> ^ umhuri . «= ™lAno'Jl' • CAĞALOĞLU Hayat Ansiklopedisi/ nci cüzü cıkti 82/4 oajı. O a g c Telgraı Te mektnp adred: CmrLhnriyet, ıstanbui . Posta kntusu: Ist&nbm, No. 1 Telefon: Ba^muuajTİr ve evl: 22366, Tahrir heyeti: 24298, Idar» re matbaa kumüe Matbaaeıuk ve Neçriyat Şirketl, 24299 24290. Perşembe 27 Haziran 1935 Habeşistan, Italyanın mandası altına mı giriyor? Ingilizler ((Harb olmıyacak)) diy orlar, Fransîzlar bilâkis vaziyetin daha fenalaştığı fikrinde! Romadan gelen telgraflar ise şu haberi veriyorlar: «Dün Afrikaya asker ve mühimmat yüklü iki vapur daha hareket etti» İngiliz Bakanî Eden Romadan ayrıldı Roma 26 (Telsizle) İngiliz Bakanı Mister Eden bu sabah îtalyanın Dış îşleri Bakanlığı Müsteşan M. Suviçle son bir konuşmada bulunmuş ve saat 12 de şimendiferle Parise hareket et miştir. Mister Eden Istasyonda M. Suviçle Ingilterenin Londra elçisi Sir Erik Drumond tarafmdan uğurlanmıştır. Kaçakçılığı imha için... Tedbir ekmeğe zam yapmaktan mı ibaret? Geçen gün yazmıştrk: Adana müstahsili buğdayım 100 paraya satmağa can atiyor. Dün haber vermiştik: Boluda buğdaym kilosu 5 kurustur. Gene şu haberleri neş retmiştik: Anadolunun pek çok yerlerine bereketli yağmurlar yağdı. Konya gibi bir iki yer müstesna, kuraklık tehlikesi kat'ıyyen yoktur. Ajans 26 tarihle Çankırıdan ha ber veriyor: *Bugün kurulan şehir pazanna çok ürün geldi, fiatler düştü. Bu düşüş çiftçiye karş% oldu. Arpa yüz paraya, buğday dört kuruşa indi.* îstanbulda tahkikat yapıhyor: Şe hirde tam 5067 ton buğday ve un vardır, değirmencilerle fınnctlartn elinde ihtiyacdan fazla stok mev cuddur. îşin bu vakıalarla zehir gibi aet alay eden cephesi şudur: îstanbula hemen her gün buğday geldiği halde Zahire Borsasında jiat 40 para fazla tutuluyor. Ellerinde, bu cüz'î farktan çok evvel yığılmış stoklar bultmmast na rağmen fınncılar sızlanryor ve Belediye ekmek fiatine bol kese den 2 kuruş zammediyor. Meselede bir tek hakikat olması lâzvm: Ya buğday ve un stoku yoktur, o vakit zam hakh olur; ya vardır, o zaman tade fınncilara zamm\ değil, fehire buğday ve un getirmeği de düşünmek lâzım gelir. Bunlara hükumetin buğdayı yükseltmemek için karar aldığını ve Ziraat Bankasınm piyasaya buğ~ day vermeğe başladığmt ilâuc e dersek müstahsilin cebine değil, tpekülâsyonculann kasasına gi den milyonlarca tfcljer fcurttja hal fctn btt kadar çabuk ve kolay mahkum tdilmesindeki manUksızhk daha iyi anlafihr. Birbirini nakzeden bu tezadlar ortannda halk lehine alınacak tedbirler mütvmadiyen ekmeğe zam mctmtkUn mi ibaret kalacakUr, 15 tayyare ve zırhlı otomobiller alınacak İstanbul muhafaza teşkilâtınîn genişletilmesi de kararlaştırılmıştır Gümrük Muha • faza Genel Kamutanlığı uzun bir zamandanberi muhafaza teşkilâtınîn ku< vetleştirilmesi için yaptığı araştırma lan bitirmiştir. Bu araştırmaların ya kmda tatbikatına geçılecektir. Muhafaza Kamu tanlığı cenub hudut lanmızda muhafa • Muhaftaa Genel za teşkilâü için 1e Kiiıııutam Gtntri vasıtalara ve bu ral Seyfi arada zırhlı otomobillere ihtiyac görmüştür. Adalarde nizi sahilindeki muhafız motSrlerî çogaltılmakla beraber buralarda 15 kadar tayyare de muhafaza emrine verile cektir. Zırhlı otomobiller ve tayyarelerin gelecek yıl almması umulmaktadır. îstanbul teşkilâtınîn da genişletilmesi esas itibarile kararlaştınlmıştır. Muhafız Genel Kamutanlığı îzmirden geçen dış vapur postalarımızdaki mu ayene şeklinin düzeni için de yeni bir tüzük hazırlamaktadır. Bu tüzükte görülen gaye Pire ve îs • kendireyden gelen yolculann Izmire çıkacaklannın karada ve Îstanbula gideceklerinin vapurda muayene edilerek zaman kaybedilmesine meydan verü • memesidir. İngiliz ve Fransız ajanslarınm verdikleri haberler Parls 26 (Telsizle) Havas ajansıfia göre Romada Sinyor Musolini ile Mister Eden arasında yapılan konuş malardan sonra Hebeşistan meselesi kelimenin tam manasüe çıkmaza gir miştir. Benter ajansı da evvelce 25 sene içln tngillz mandasını istiyen Habeşistanın bazı şartlarla ftalyan mandasını kabul edebileceğini haber almıştır. Roma 26 Reuter aytarı bildiriyor: M. Edein Habeş meselesile alâkadar tekliflerini îtalyan hükumeti kabul edilir mahiyette bulmamıştır. D^nnaHa düsn" ı " ı1/ '' î *iine söre eSer Habeşistan boyun iğmez yahud sınır hâdiselerini ortadan kaldıracak bir çare bulunamazsa îtalyanın yapacağı biricik hareket harbe başlamak olacak • Iki hamiyetli kardeş Tütüncü Bekir ve Hüseyin Sabri Tüten, Hava Kurumuna 2,000 lira teberrü ettiler Galata Perşembepazarında Bekir Tüten ve Hüseyin Sabri Tüten kardeşler Tütün Tecim Evi tarafından 2000 lira teberru edilmiş, Bekir Tuten 150, Sabri Tüten 50, Yalçın Tüten 20, Kaya Tuten 20, Talât Tüten 20, Vedad Tuten 20, Hüseyin Tüten 20 lira teberru et ımşlerdir. Bu hamiyetli vatandaşlan tebrik ederiz. Habeşistanın merkezi Adisababadan bir manzara lini konuşmalan hakkında Dally Telegraf gazetesi şunlan yazıyor: 1 Habeşistanı iyi komşu olarak tanunıyan Îtalya, bundan dolayı, hiç olmazsa Adisababa hükumeti nezdme yönetim bakımından geniş yetgisi olan işyarlar yerleştirmek istiyor. Habeş hükumeti bunu kabul etmediği için Ha beşistan meselesinin barış yolu ile kotanlman imkânsızdır. 2 Îtalya deniz meselesini Ingilte re ile diplomasi yolu ile konuşacaktır. Zamam gelince ltalya Londraya ekis perler yollıyacaktır. Konuşmaların, Avrupa takımmdan verimll, Habeşistan bakımından da ters sonuçlara varacağı sanılmaktadır. (Arkan 6 nct mhifede) münasebet? Bîzim Boğaziarm tahkimini istememize bakarak Yunan adalarının da tahkimini istiyen «Estiya» nm garib fikirve iddialan Atinada çıkan Es Ermeni Patrikhanesinden üye olan vatandaşlar Ermeni Patrıkhanesi memurları Ha va tehlikesini bilenler kurumuna üye yazılmıya karar vermişlerdir. Başta cLâik Patrik» adile tanınmış Patrıkhanenin emekter memuru Apik Mubayaacıyan olduğu halde başyazgan Mihran Çoğacıyan, yazgan Toros Azadyan, veznedar Aram Şırinyan 20 şer lira vermek suretile Hava tehlikesini bilenler kurumuna üye olmuşlardır. Dün kendisile görüşen bir arkadaşımıza yukarıda ismi geçen Apık Mubayaacıyan demlştir ki: € Yurddaşlanmıza İyi bir örnek olmak için evvelâ biz Hava tehlikesini bilenler kurumuna üye olduk. Bu su , ' Romada soylenehler Bekir ve Hüseyin Sabri Tüten hardesler retle hava tehlikesinin hepimiz i • çin hakikaten bir felâket oldu ğunu yurddaşlanmıza bildirmek is • tedik. Evlerimize hırsız girmesin diye kapılanmıza nasıl kılid takıyorsak, memleketimizin hava yollannı yabancı hücumlara karşı daima kapalı bulun durmak için kuvvetli hava kilidlerine, yani uçaklara ihtiyacımız vardır. Bütün Türk Ermenilerinin her tarafta büyük bir sevincle Hava tehlikesini Roma 26 (A.A.) Eden Musolini konuşmalannın sonunda M. Musolini nin îngilterenin araya girmesini kesin Dİarak reddettiği anılmaktadır. M. Eden tarafından izah edilen în giliz tezi şudur: îngiltere hükumeti, ancak Italya ile kendisi arasında imza edilmiş olan 1935 BÖZ bağını değiştirmekte özgürdür. İTransa tarafından imza edilmiş olan 1906 andlaşmasile, Uluslar Sosyetesi tüzüğünde değişiklik yapılması Ingil terenin elinde değildir. M. Eden îtalyanın, Eritre ve Somali Bömürgelerini Habeşistandan geçen bir demiryolu ile birleştirebilmesi hakkmda bir önerge (teklıf) yapmıştır. Bu yapıldığı takdırde îngiltere bu zarara karşılık, Habeşistana Kırmızı denizde bir mahreç verecektir. Habeşistan statü BÜnün kökünden değiştirilmesini isti yen M. Musolini bu önergeleri (teklif • Jeri) reddetmiştir. Meselenin arsıulusal sonucunun, î talyanın Uluslar Kurumundan çıkması ve Lehistanla Macaristanı kendisile beraber sürüklemesi ihtimali olduğu sa pıhyor. tiya gazetesinin Bo ğazlar rejiminin değiştirilmesi yo lundaki isteklerl « miz dolayısile Yu nan adalarının da tahkimini istiyen bir yaza yazdığını üç gün evvel telgraf haberi olarak bildirmiştik. Bu ya zının metni dün e~ limize geçti. Mü taleamızı yarına ta lik ederek eynen koyuyonız: Yunan gazetesinin tahkimini istediğı «Dün alman ha » adalardan Midilli berlere göre Tür kiye 800 tayyare almağa ve buna müva bir surette karışamaz. Fakat Ikincisi zi olarak Boğazlann karadan ve deniz dikkatimizi celbetmelidir. Türkiye, Boğazlann tekrar tahkimini den müdafaasını temin için bütün icab kendisine aid bir hak olarak görmek eden tedbirleri ittihaza karar vermiştir. (Arkan 7 nci uahifede) Yunanistan bunlardan birindsine hiç nııınınmninıiHiıııınııııııınnınnınııııııııımııııııııııııııııiMiııiHinHiMiııınınıiıniNinınıniMi ıı ııııııcııııııcııııııımııııııniıııımmtm diyti Soruyoruz? Atatürkün Rusya fc ve Yugoslavya seyahati şayialari Parîı 26 ( A . A . ) Anadolu ajan linra 5zel aytan (Hutusî muhabiri) bildiriyort Atatürkün Rusyaya gideceği, Bütreş ve Belgrada uğnyarak döneceği Kaberi Szerine yazdıgj bir betkede Ernurel gazetesu Cenevrede Boğazlar meselesi konufulurken. görülen tesanüdü hahrlata rak diyor kiı «Seyahat, realiteye 'dayanan TürK • (Arkan S inci tahifede) HiııımnırınmttmntHmnP ınııııımntnnıiMHnıııııııııııııııınnnnınııııınııııiııııınnııınıııınmnmıniHmntnıiHiiHinıııııı Harabe kurbanları! Fatihte eski bir duvar yıkıldı, altında kalan dört cocuk ağır surette yaralandı (Aarkast 2 nci tahifedc) İngiliz gazetelerinin neşriyatı Londra 26 (Telsizle) Roma ko feuşmalanndan bahseden İngiliz gazeteleri Habeş meselesi hakkmda uzun mütalealar dermeyan etmektedırîer. «Tayrm's» gazetesi Romada Habeş meselesi hakkında îngiltere ile îtalya arasında herhangi bir anlaşma yapıl madığım ehemmiyetle kaydettikten Burada doğup Bonra Eden Musolini konuşmalanmn büyümüş olan bir Habeş îtalyan harbinin önünü aldi jğını yazmaktadır. Alman bundan ikı Londra 26 (A A) Eden Muso sene evvel hüku Kadıköyden Büyükadaya eski bir tünel varmış! Venizelostan Sanayi müfettişi Danişin bahçesinde bir kemer bulundu, fakat hafriyat yarım kaldı Yunanistanda tutu. lan esrarengiz kadm taraftarlanna şifreli mektub taşıdığı meydana çıktı SON DAK1KA: ttalya Habeşistana niçin girmek istiyormuş! | Berlin, 26 (Telsizle) Romadan gelen haberlere göre M. Musolini tngiliz Bakanı M. Edene îtalyanın simendifer, yol ve mektebler yapmak için Habeşistana girmek istediğini, bu memlekete karşı hiçbir düsmanlık duygusu taşımadığını sb'ylemistir. > "' •" "" Atina (Hususî) Korentte yakalaSanayi müfettişi tiams ve %ahçestriâe bir Alman nan esrarengiz sansın bir kadının kaçak mahkumlar hesabına buradaki tatarafından açılan tünel başlangıcı raftarlarile temaslar yaptığı polisçe anduğunu, Kadıköyünde Dörtyolağzındaki Büyükadaya giden bir tünel mevcud olsanayi müfettişi Danişin evinin avlusunda duğunu iddia ederek mftsaade istemişti. la§ılmı§tır. ÎDprak altmda bir kemer ye bu kemerden mete müracaat ederek, vaktile asari a tika ile meşgul o lan bir şirket tarafından Ayasofyadan çalınan ve Is tanbulun fethine yakın bir zamana kadarki bütün Bizans eserlerinin yerleri • ni ve plânlannı gö«teren el yapısı bir kitabdan kendisin de bir plân bulun j Tatihte ytkılan duvar, kenarda yaralılardan Basri oğlu Hulkinin kardesile birlikte altnmış bir resmi Dün şehrimizde, ewelk,L günkü yağ murlarm tesirile zedelenen bir duvar yıkılmış, dört küçük yavru altmda kalarak ağır surette yaralanmıştır. Fatihin alt taraflannda Haydar mahallesinde Astar sokağmda 50 sayılı Haşimin bahçesinde 3 metro yüksek liğınde eski bir duvar vardır. Mahal lenin çocuklan bu duvarın yanındaki sokakta hergün top oynamakta, top lan bahçeye kaçınca duvardan atlayıp toplarmı almaktadırlar. Dün de çocuklar gene orada oynarken bazılan du varın üstüne çıkmışlardır. Yağmurlarla gevşemiş olan duvar çocuklarm ağırlığına dayanamıyarak yıkılmıştır. Patırdıyı duyan çocuklar oradan hemen kaçmışlar, fakat Barut İnhisan daktilolarından Mihribanın oğlu 6 yaşmda Remzi, taşçı Salihin oğlu 8 yaşında Muzaffer ve Basri ustanın oğlu 5 yaşında Hulki, Remiznin oğlu 6 yaşında Orhan kaçamıyarak yıkılan duvarın taşları altmda kalmışlardır. Zavalhlann imdadma hemen polis • ler yetişmişler ve etraftan koşuşan halk ta yardım ederek çocuklan kanlar içinde taşlarm altından kurtararak imdad otomobilıle hastaneye kaldırmış • (Arkan S inci Mahifede). Madam Seml (Arkan 7 c£ sahifede) (Arkan S inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog