Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Kurukahveci MEHMED EFENDİ Mahdumlarının Şöhretinden istifadeye üzenenlerden sakınınız. Onbirinci yıl sayı: 3 9 8 7 umhuri (Hususî muhabirimizden) Kurukahveci MEHMED EFENİ Mahdumlarının**"'1 1935 Teigrat *> mektuu adresi: cumhuriyet, istanbuı. posta kntusu: tstanbui, NO. 346 Cumartesi 2 2 Hazıran matbaa kusnll* Matbaacüık n Neçrtyat Şirketi 24299 2429a Şöhretinden istifadeye üzenenlerden sakınınız. Teiefon: Basmtuıarriı re erl: 22366, Tahrlr heyetl: 34298. Idare n Doğu Afrikada durum fena.. Habeşistan, Italya nüfuzundaki Hararı ilhaka karar verdi ve Romayı yeniden protesto etti Londra 21 (Telsizle) M. Ede aşbakan General Ismet Inönünin Roma yolculunün 500 uçağını biz icab ettıği ğundan bahseden dakikada harekete hazır 500 New Cronicle ga tayyare dıye alıyoruz. Bu hakkıle iş görecek, hemen iş görmeğe gidecek beş yüz zetesi bu yolculu tane uçak demektir. Bir memleketin bu ğun büyüyen Ha şartlar içinde çalışacak ve hemen harekete beş Italyan harbi önünü geçecek beş yüz uçağı olabilmek için o tehlikesinin almak için müsta nun pek çok yedeklerile hakikatte daha artık başka bir sayı göstereceği şüphesiz celiyetle yapıldığı dir. Bir defada yalnız beş yüz üzerinden nı yazmaktadır. Yunanistan krallığa doğru gidiyor Kondilis te kralcı olduğunu resmen ilân etti Atina 21 (Telefonla) General Kondilis, kralcı olduğunu bugün resmen ilân etti. Kondilisin bu hareketi burada büyük akisler yaptı. Muhalif parti liderleri bir toplantı yaparak vaziyeti müzakere etmeğe başladılar. Yüksek Müdafaa mec lisinin verdiği kararlar Hava ordumuzun artırılmasma ve en yeni yaraçlarla techiz edilmesine karar verildi Ankara 21 (A.A.) «Bildiriğ» Yüksek Müdafaa meclisi, İsmet İnönünün başkanlığında 19, 20, 21 haziran günlerinde toplanmış ve memleketin yüksek müdafaa m«wlelerini tetkik etmiştir. Meclis, herşeyden evvel hava tehlikesine karşı vatandaşların her tarafta gösterdiği Ügiyi sükranla görmüs ve vatanın hava emniyeti ancak bütün ulusun yakından istirakile temin olunacağını kaydetmiştir. Yüksek Müdafaa meclisi, hava ordusunu artırmıya ve en yeni yaraçlarla teçhiz etmiye karar vererek bunun için üç senelik bir plân kabul etmis ve vasıtalarınt hazırlamıstır. Yüksek Müdafaa meclisi, millî seferberlik işlerile ayrica meşgul olmustur. Elo nihayet, Haricîye Vekili devletin haricî vaziyet ve emniyetini ve sulhun muhafazasi için Türkiyenin arsıulusal alandaki elbirliği çalismalarını izah eylemistir. Yüksek Müdafaa meclisi, sonbaharda mutad toplantısını yapmak üzere görüsmesine nihayet vermiştir. 21/6/1935 Hava tehtikesini Karşılamak için Alınacak tedbirler Mister Eden harbin önüne geçmek üzere Romaya gidiyor. Ingiltere bu maksadla İtalyaya Afrikada geniş menfaatler temin edecek Demir yollarında yapılan tevzilât Izmir panayırı için % 86 tenzilât yapıldı Ankara 21 (Hususî) Devlet Demiryollan tarifesinde, îzmir panaym dolayısile yapılan tenzilât miktarı yüzde 86 ya vardınlmıştır. Bu dchşetli ucuzluk, yurd içinde gezinti hevesi kadar, gezinti koUylığını da artırmı; oluyor. Ucuzlukiş görmeğe gidecek uçak değil. Her defa Paris 21 (Tel t ı i ntirdde sahası, yalnız Izmirle, her işe giderken hizmete hazır beş yüz uçağı sizle) M. Eden hangi bir istasyon arasına inhisar ettirilolan bir hava ordusu. Gerçek olarak şu pazartesi günü Romiş değildir. Birçok yurddaşlarımız fayrası şimdıden bilinmelıdir ki hava ordusu mada M. Muso dalanacağı cihetle bu tenzilâtın hangi tanu her istenildiği vakit harekete hazır lini ile görüşecektir. rihlerde, hangi hatlarda ve ne şekilde yabeş yüz uçak temeli üzerine kuran bir ül ' Bu konuşmalar, Eritreden bir manzara ve bir tank üzerinde nutuk pılacağım öğrenmek istedim. Alâkadarkenin en aşağı 7800 tayyarelik bir hava Pariste yapılan kolar Cumhuriyete şu malümatı verdiler: töyliyen M. Mutolini donanması olması bir zarurettir. Ve beş « Ziyaret ve eşya teşhiri için Devnuşmaların aynı olacağı söyleniyor. «Eko konuşmalarda bulunacaklardır. yüz uçak diyip geçmemelidir. Mes«lc halet Demiryollannın her hangi bir istasdö Pari» gazetesine göre, Romada M. Ingiltere, italyaya menfaat vada uçacak beş yüz tanc makineye sayonundan 12 ağustos 935 ten 6 eylul Eden ile M. Musolini Ingiltere Alman götteriyor hıb olmaktan çok Jaha büyük bir iştir. deniz anlaşmasından başka Tuna misakı, Londra 21 (Telsizle) M. Edenin nihayetine kadar Izmire gidecek yolculaBu tıpkı ka>a ordusu gibi, tıpkı deniz orAvusturyanın vaziyetile Italya Habeş Paris ve Roma yolculuğundan bahseden nn gidiş, dönüş bilet ücretlerinden yüzde dusu gıbi kendi başına bir âlemdir. Her Londra 21 (Telsizle) Başbakan 50 ve panayır eşyasınm nakliye ücretleihtilâfı meseleleri hakkında da mühim (Arkan 8 toıci tahifede) istenildiği defa beş yüz tayyareyi hizmerinden de yüzde 75 tenzilât yapılacaktır. M. Baldvinle Alman başmurahhası M. te hazır bulunduran bir memleketin alaPanayırda halkın eğlenmeıi için kurula von Ribentrop arasında dün yapılan göcağı tedbirler çok geniş ölçüde ve çok erüşrneden bahsederek «Taymis» gazete(Arktut 8 inci aahifede) sash şeylerdır. *i Almanyanın Uluslar Kurumuna dönm«i meselesinin de göriişüldüğünü yaz Arasız hizmete hazır beş yüz urağın maktadır. her çeşid işe yarar adamları en aşağı ikı bin kişi olarak sayıîır. Her ihtiyacda hizBaldvin Ribbentro mülâkatı mete hazır 500 uçağın, sayı olarak beş Deyli Telgrafın sandığına göre, Al yüzden artık olacağını kabul edersek Son Yunan ısya oturan General Anagnostopulos ile iki manyanın Uluslar Sosyetesine dönme tayyareci miktarını en aşağı üç bin sayı nına iştirak edip ne arkadaşı oturduklan pansiyonun bazı sesi meselesi dün M. Baldvink: M. Rib sına çıkarmak zorunda olduğumuzu ko ticede kaçarak mernbeblerden dolayı polis tarafından kapabentrop arasında görüşülmüştür. Ankara 21 (Te laylıkla anlarız. 23000 adam bir yılda leketimize ve Bul • ' tılması üzerine Burgaz adasına taşınmış lefonla) Vali Gazete, Almanyanın şu şartlarla Ce yetişemez. Zaten her defa hizmete hazır garıstana ıltıca edet> lardır. Yüzbaşı Vasil Merkorion Yedi ler arasında mü nevreye dönmiye hazır olduğunu söyle 500 tayyare temeli de bir iki yılda elde Yunan zabitlerinir. fkuleye, mülâzim Yorgiyadis ise Kazan him nakil ve te mektedir: edilmiş olamaz. Elde edılmiş olması man Habeşistana gitmek cıda 103 numarah eve taşınmışlardır. beddüller yapıl 1 Bir batı hava andlaşmasının so Almanya namına Londra muahedesini bksızdır. Mesele yalnız tayyareyi satın üzere oldukları dür yapan M. Ribentrop Habeşistana gitmek meselesini ortaya mıştır. Kararname lunçlandırılması. almakla olup bıtmiş olmaz. Tayyareyi şayi olmustur. atan bizzat General Kamenos olmustur. henüz tasdika gön2 Lokarno andlaşmasını imza e Londra 21 (Telsizle) Londn adamakıllı kullanmak ve bunun için de Dün Beyoğlundf Asilerin baskumandanı evvelâ buradaki derilmiş olduğun den devletler tarafından iki taraflı and deniz konuşmalarında bulunan Al onun bütün marifetlerini bilen elemanlara deveran eden rivaarkadaşjannı kandırmak için mektublar dan alâkadarlar laşmaların Lokarno andlaşması üzerine man başmurahhası Fon Ribentro malik olmak lâzımdır. Teorik (nazarî) yetlere göre, Bulga • yazmış, sonra da kendısi geçen hafta îs ketum davranı yapacağı etkiler hakkında güven verici bun yakında Parise giderek Fran ve pratik işi bütün inceliklerile bilen hüner nstanda bulunan asi General Kamenöh tanbula gelmiştir. yorlar. Maamafih izahat verilmesi. (Arkan 7 nci tahifede) sahibi tayyarecilerin yetismesi cok özenle lerın baskumandanı Ası baskumandan Istanbulda Gene kat'î surette öğ geçirilecek en aşağı birkaç yıllar isti General Kamenos ile arkadaşları Haberal Anagnastopulos ve arkadaşlarile ko rendiğime göre Âli Rıza Çevik yen bir zaman meselesidir. şistana sçitmislerdir. nuşmuş, onları da kandırmıya çalışmış ise Tekirdağ Valisi Işin sert cıddılıği karşısmda tayyareyi Buradaki Yunan zabitleri henüz Is de, buradaki zabitler eski Baskuman Avni ve Aydın Valisi Fevzi tekaüde satın almak sözünün de nekadar hafif tanbulda bulunmaktadırlar. Taksimde (Arkan S inci sahifede) (Arkan 6 nct $ahifede) kaldığına elbet dıkkat ediyorsunuz. Bu ıııııııııiMiıııııınınııııınıiMiııııtıiııııııtııııııınınııııııııııııııııııııiıııııııııııınııııııııiNinnınıtııiıııııııııııııııııııııııııınıııııınıııııııııııınınnıniHi önemde bir hava ordusu edinmek lüzuKENDİ KEND1MIZ1 TENKIDT muna inanmış bir memlekette artık gelişi güzel uçak satın almakla yeterlik gösterilemez. O memleketteki uçakçılar bir tayyareyi söküp kolaylıkla yeniden kuraBu yil buğdayın kurdkhk yüzünden bilecek bir dereceye yükselmiş olmakla biraz eksik olacağinın rivayeti evvelâ beraber onların daha ileri marifetlileri buğday piyasasına müessir oldu, ve tayyarenin türlü parçalannı yaparak ve Belgrad 21 (Telefonla) Yevtiç bundan az\tarak ekmek fiatleri btr onlan bir araya getirerek uçağın kendisinı kabinesinin istifası Belgrad siyasal mehaparçaeık yükseldi. dahi bu ülkede yapabilecek kabiliyeti Piyasanın hassas olduğunu ve riva kazanmış kimseler olacaktır. Başka türlü fılınde önemle karşılanmıştır. Istıfanm sebebi şu şekilde ileri sürülmektedır. yetlerden bile teessür duyacağını ka söylemek için memlekette tayyare fabribul ederiz. Bu gibi işlerde spekülâsyo M. Yevtiç intihab yapmak için iktidar kası işliyecek ve ihtiyacımız olan tayyanun derhal rol oynaması da önüne ge relerin gittikçe çoğalacak bir bölüğü ken mevkiine gelmişti ve intihabdan sonra istiçilemiyecek bir iştir. Fakat bütün bu di memleketimizde yapılacaktır. General fa etmesi lâzımdı. Fakat M. Yevtiç isti hassashkların ve bütün b« oynakların fa edeceği yerde kabinede bazı değişiklik Ismet Inönünün ileriye sürdüğü büyük makul bir haddi geçememesi lâzvmdir. yaptı ve bunu kral naibine tasdik ettirdi. meseleyi gerçekleştirmenin başka yolu Buna bir taraftan hükumet, diğer yan yoktur. O halde memleketimizde zaten M. Yevtiç, kabinede yaptığı değisikliği dan belediyeler çok dikkat etmelidir. yapılmış olan uçak fabrikasını en uygun arkadaslanna bir gün sonra haber ver Ziraat Bankası vasıtasile buğday piyaşekillerinde işletmeğe başlamak lâzımdır, miş ve kabinede gürültü kopmuştur. Bil sasının başlıca hâkimi olan hükumetln Ve bu yolda biran önce daha çok ihtısas hassa kabinedeki üç Hırvat Nazın, Yevfiatlerde müstehhk aleyhine sebebsiz sahiblerine malik olmak için bu işe yatiçin sadece intihab yapmak için îktidar ziyanlara meydan bırakmıyacağını şüprar oldukları müsabaka imtihanlarile an mevkiine geldiğını ileri sürerek yaptığı hesiz saymakla beraber bunu bilhasaa laşılacak birçok gencleri tayyaredlikte hareketin doğru olmadığını söylemişler ve tunumuzun altındaki rey pusla < Tarihin Meşhur Simaları » temenni etmekten de kendimizi ala istifa etmesini bildirmişlerdir. sma yazacak ve müsabaka bit+ikmevzulu müsabakamız, dün bitti. mayız. YUNUS NADİ ten sonra rey puslalarınızı hep Yeni müsabakamız «Kadına göre Bu talebe, Maliye ve Harbiye Nazırları (Arkan 7 nci tahifede) Çok şükür son günlerde havalar bir birden bize göndereceksiniz. En erkek, erkeğe göre kadın nedir?» da iştirak ederek istifalarını vermişlerdir. İTugoslavya Krallık naibi taraftan serin rüzgârlarla geçerek. di yarından itibaren başlıyacaktır. çok beğenilen fikirlere rey veren Söylendiğine göre üç Hırvat NazınPrens Pol ğer taraftan şuraya buraya yağmurlar okuyucularımıza güzel ve kıymet25 gün sürecek olan yeni müsa nın bu hareketine, Maliye ve Harbiye Nazırı Zagreble Belgradın arasını bul yağarak vaziyet ilk korkulu günlerin li hediyeler vereceğiz. Bu hediyeÜstad Halid Ziya Uşaklıgilin bakamızın esası şudur: Her gün Nazırlannın da iştirak etmesi bir forma mağa çalışmaktadır. den daha ferah bir safhaya geçmiştir. lerin listesini yarın basacağız. lite meselesi değildir. Skopçinada bir gün bir erkek veya kadın muharrir venefis bir küçük hikâyesi Paris 21 (Telsizle) Kabine buh Bugün Türkiye mahsulünün gene ziyaHer gün fikirlerini göreceğiniz evvel hükumet saylavlarından birisi, mu ranmın Yugoslavya iç siyasasında mü desile Türkiyeye yetebileceğini söyliyeya şairin fikirlerini koyacağız. Evmuharrir veya şairin kısa bir hal halefet liderleri şefi Maçek aleyhinde ağır him değişiklıklere sebeb olacağı zanno biliriz. Şu halde fiatleri buna göre dükeklerin kadınlar, kadınların erkektercümesini de ilâve edeceğiz. Bu sözler söylemiş ve müteveffa Kral Alek lunuyor. zeltmek mümkün ve kolaydır demek ler hakkındaki fikirlerınden en suretle 25 edib ve şair hakkında sandrın ölümüne Maçek ve Hırvat Prens Pol, dün gece Skopçina baş olur. da malumat edinmiş olacaksımz. çok beğendiklerinizi müsabaka sümürtecilerinin karar vermiş olduğunu söy kanını kabul ederek yeni kabineyi kurözlü edib tsmail Habibin Her halde buğday fiatinde azbuz da lemişti. • .*,. oha eğer bir fazlalik olacaksa bumtn güzel bir yazısı mak icin konuşmalara başlamıştır. çiftçi lehine olmas\ ve çiftçinin işine Yeni kabineyi kimler kuracak? Hükumetin bu ağır ithamlan resmen yaraması gerektir. Paris 21 (Telsizle) Belgraddan tekzib etmemesi bu vaziyeti doğurmusHır. * * (Arkan 8 inci aahifede) Mutedil bir siyasa adamı olan Maliye Londra anlaşmasından sonra Almanyanın Cenevreye dönmesine yol açılıyor! Dün Parise giden Ingiliz Nazırı Eden, deniz anlaşması hakkında Fransaya teminat veriyor Von Ribentrop Fransa ile müzakereye gidiyor Düıı çıkan bir şayia Kaçak Yunan generallerinin Habeşistana gittikleri ve gidecekleri haberi asılsız çıktı Valiler arasında Liman Müdürüde Ayıntab valisi oluyor Yeni müsabakamız yarın başlıyor M. Yevtiçin istifası Istifaya, kabinedeki muhalif bakanların çıkardıkları müşkülât sebeb oldu Buğday ve ekmek Kadına göre erkek, erkeğe ! göre kadın nedir? Bütün dünyaca tanınmış kadın, erkek muharrir ve şairlerden bu suallere en güzel cevab verenler... Dlşlek Zehra Çanakkalenin bilânçosu Yarınki sayımızda Biten müsabakamıza aid reylerin nasıl gönderileceği hakkındaki izahı 8 inci sahîfemizdg lütfea okuyıuiL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog