Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

21 Haziran 1935 CUMHURtYET Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma Eksiltme Komisyonundan: tstanbuldaki Sıhhî müesseselerin 1935 malî yılı umum ihtiyacı yukarıda yazıldığı üzere ve her şartname mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 1 Cins ve miktarları, tahminî fiat, muvakkat teminatları, ihale gün ve şekilleri hizalarında göste rilmiştir. 2 Eksiltme işi İstanbul Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktir. 3 Tıb Talebe Yurdunun ekmek şartnamesi 126 kuruşa ve et şartnamesi 203 kuruşa ve Akliye hastanesinin ekmek şartnamesi 189 kuruş ve et şartnamesi ise 130 kuruş bedel mukabilinde Yurd ve mü esseseden alınabilir. Diğer şartname ve nümuneler de aid oldukları müesseselerde görülebilir. Cinsi 4 Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayıh kanunda yazıh belgeleri ve eksiltmesine gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mektublarile belli gün ve saatten Ekmek evvel Komisyona müracaatleri. (3353) Francala Dağlıç eti Kuzu eti Tıb Talebe Yurdu için: Sade yağı Cinsi Eksiltme Şekli A Z 1 ÇOĞU " M. Jahmin Tere yağı tarihi teminat Fi. Sabun Ekmek 215,700 280,000 5/7/935 S. 14 Kapalı zarf 9 1890,00 Zeytin yağı Kuzu eti 3,000 3,900 50 Zeytin Dağlıç eti 1,500 50 1,950 Günlük yumurîâ Sığır eti 7,000 35 9,100 Mutfak yumurta Karaman eti 5/7/935 S. 14 Kapalı zarf Yakacık suyu 66,680 76,650 45 Y. 3045,19 Sade yağı 8/7/935 S. 14 Kapalı zarf Kaşar peynir 11,000 77 526,82 14,300 Tuzsuz tereyağî 8/7/935 S. 14 Açık 1,100 140 150,15 1,430 Beyaz peynir Sabun .0/7/935 S. 15 Açık 28 137,50 5,000 6,500 Makarna Zeytin yağı 38 222,30 10/7/935 S. 15 Açık 6,000 7,800 Tel şehriye Zeytin 30 117 10/7/935 S. 15 Açık 4,000 5,200 Arpa şehriye Yumurta 149,44 12/7/935 S. 15 Açık 70,000 91,000 1,75 Ipmilr Irıulik Beyaz peynir 5,000 6,500 45 Un KJTt Kaşar peyniri 1,000 287,62 12/7/935 S. 15 Açık 70 1,300 Pirinç Makarna 2,000 22 2,600 Kuru fasulyw Tel şehriye 22 50 65 Kuru barbunya 15/7/935 S. 15 Açık Arpa şehriye 45.04 22 50 65 Pfttatcfi 15/7/935 S. 15 Açık Un 64.35 11 6,000 7,800 Ktltti tntFATl I\UI U »vg*»»a 15/7/935 S. 15 Açılc 22 10.72 Pirinç unu 500 650 Süt 20 15/7/935 S. 15 Açık 9,75 500 frmik 650 Yoğurt * • 24 17/7/935 S. 15 Açıt 304.20 13.000 16,900 Pırınc Kâse yoğutdü Açık 18 17/7/935 S. 15 43,87 2,500 Nohucf 3,250 Pırasa 16 Kuru faguîyg 3,000 3,900 Lâhana 10 62.40 17/7/935 S. 15 Açık" 1,600 2,080 Kuru barbuya Fas. Kereviz 85.75 17/7/935 S. 15 12,000 15,600 Patates 7,50 Itpanak 19/7/935 S. 15 S8.50 12,000 15,600 5 Kuru soğan Taze bakla: 1,500 17 (Yeşil mercimek Patlıcan r 53,39 19/7/935 S. 15 Açık 600 780 18 Kırmızı mercimek Taze bamya' 3,500 1,950 45 Kuru kayısi Çalı fasulye 1,950 93.37 19/7/935 S. 15 Açık .1,500 20 Kuru üzüm Sırık domate» 3,900 23 40 19/7/935 S. 15 Ack 3,000 8 Soda Yer domatesi 7.150 64.35 5,500 12 52/7/935 S. 15 Acik Süt Sakız kabagi 3.900 3.000 21,94 22/7/935 S. 15 Açık 7.50 Kâse yoŞurdu Enginar 6,500 5,000 7 Taze bakla Ayşe kadın 1,950 1,500 11 Çalı fasulye Semizotu 5,850 4,500 12,5 Barbunya Ayşe kadıri 5,850 4,500 .10 Barbunyp Kırma arpa 7,800 6,000 7,5 Saman Ispanak 1,727 1,250 5 Kepek Semizotü 5,200 4,000 5 Sakız kabagi Kuru ot 1,300 1,000 30 Bamya ArnA. 7,800 6,000 10 Patlıcart Odıın 6,500 V/UUU 5,000 5 Yer domatesi Kriple ma'den komürv 2,600^ 2.000 7 Sırık domates 5,200 Kok kömürü 4,000 4 Lâhana 3,900 Mangal kömürii 3,000 6 Enginar 7,800 406,96 22/7/935 S. 14 Kapah 6,000 5 Pırasa 3,900 3,000 4.5 Arpa » 1,170 900 3.5 Kepek .1,170 Cinsi 900 2.5 VIUvl Saman 650 24/7/935 S. 15 Açık 20.62 500 4,5 Kuru oC 7,150 24/7/935 S. 15 Açık Ekmek 187,69 5,500 35 Benzin 260 Dağlıç eti 200 250 Meşe odunu 1,950 26/7/935 S. 14 Kapalı larf Sade yaği 385,12 1,500 230 Gürgen odunu 170 26/7/935 s. 15 Açık 184.87 130 1450 Tere yağı Kriple kömürü 175 26/7/935 s. 15 Açık 135 1750 Kok kömürü Sabun 26/7/935 15 Açık 51,19 19,500 15,00C 3,5 Mangal kömürü Yumurta Beyaz peynir Akliye ve Asabiye Hastanesi için: Makarn» M. Şehriye AZI ÇOĞU Tahmin Cinsİ Eksiltme farihi ve şekli teminat Fi. Pirinç unu 5/7/935 S. 14 Kapalı zarf 9 2835 • 400,000 420,000 frmik Ekmek 50 20,000 35,000 Dağlıç Pirinç 45 4,000 5,000 Karaman Kuru fasulye 50 9,000 10,000 Kuzu 5/7/935 S. 14 Kapaiî zarf Patates 35 1938,7S 2,000 3,000 Sıgır 8/7/935 S. 14 Kapalı zarf Kuru soğan 70 765 8,000 12,000 Sade yağî Süt 28 10,000 8,000 Sabun kalıp 10/7/935 S. 15 Açık Pancar 14 315 10,000 8,000 Sabun toz 10/7/935 S. 15 Açık 38 342 12,000 8,000 Ispanak Zeytin yağı Açık 10/7/935 S. 15 30 78.75 3,500 3,000 Bakla Zeytin 12/7/935 S. 15 Acik 6R.S3 1,75 50,000 35,000 Sakız kabagi (Yumurttf 12/7/935 S. 15 Açık 33,75 45 1,000 0,000 Beyaz peynir Ayşekadın 20 25,000 20,000 Makarna Çah 20 10,000 8,000 Şehriye 15/7/935 S. 14 Kapalı zarf Bamya 15 581 ^ 5,000 3,500 Kuskus Semizotu 15/7/935 S. 15 Acık 11 49,50 6,000 4,500 Un 24 756 17/7/935 S. 14 Kaoalı zarf Bezelye 42,000 35,000 Pirînç 11 20625 17/7/935 S. 15 Açık Pırasa 25,000 20,000 Bulgur Acık 253,13 7,5 45,000 17/7/935 S. 15 35,000 Kereviz Patates 11 20,000 .15,000 Lâhana Kuru fasulye 10 17/7/93S S. 15 10.000 240 8,000 Kuru barbunye Domates 18 12,000 17/7/935 S. 15 1«2 10,000 Nohud Enginar 18 10,000 19/7/935 S. 15 Acık 135 8,000 Kırmızı mercimelc Patlıcan 45 2,000 1,500 Kuru kayısı Arpa 20 lft/7/935 S. 15 142 50 2,000 1,500 Kuru üzüm 19/7/93R S. İS Acılc Saman Rfi,25 S 15,000 10,000 Soğan 22/7/935 S. İS Acık Kuru ot 12 225 25,000 20,000 Süt 22/7/935 S. 15 AçıW 7,5 Kepek 50,000 281,25 40,000 Kâse yoüturdu 7 15,000 Benzin 10,000 Taze bakla 12S 15,000 10,000 Odun Ayşe kadm 7,5 15,000 10,000 Ispanak 5 5,000 4,000 SemizottJ 5 15,000 10,000 Sakız kabagi Patlıcan Yer domatesi Arpa Kepek Mısır kırması Benzin Odun Kriple maden kömürü Kok kömürii Mangal kömürü 20,000 8,000 3,500 1,800 2.500 12,000 0 0 700 20,000 30,000 10,000 5,000 2,500 3,000 15,000 2.000 500 750 20,000 10 5 45 35 4,5 35 240 1450 17*0 3,25 641,25 33,50 393,75 360 551.25 984.18 52,50 22/7/935 S. 14 Kapah zarf Açık Kapah zarf Açık Kapalı zarf zarf Açık 24/7/935 S. 15 24/7/935 S. 14 26/7/935 S. 15 26/7/935 S. 14 2^/7/93'î S. 14 26/7/935 S. 15 Heybeliada Sanatoryomu için: 20,800 11,200 14,000 1,050 2,240 700 AZI 1,050 1,400 700 70,000 28.000 1,829 910 910 700 130 130 140 1.680 3,500 700 630 6.300 3,500 10.850 2.590 3,500 1,750 1,400 1,120 2,380 2.100 3,500 560 840 800 700 ÇOĞU Tahmin fi. 22,750 9 12,200 13,5 26,000 50 1,950 50 4,160 85 140 1,300 1,950 28 2,600 38 30 1,300 5 130,000 53,000 1.75 50 3,395 1,990 70 45 1,990 25 1,300 25 .163 163 25 260 20 11 3.120 24 6.500 1,300 16 1,170 16 11,700 7.5 5 6,500 12 20,150 4,180 20 6.500 7.5 5 3,250 4 2,600 10 2,080 4.420 7,r 7 3.900 10 6,550 30 1.040 11 1,560 800 7 M. teminai 370,00 1048,00 267,38 163 40 Eksiltme tarihi ve şekli 5/7/935 S. 15 Açık 5/7/935 S. 14 Kapalı zarf 8/7/935 S. 8/7/935 S. 10/7/935 S. 10/7/935 S. 10/7/935 S. 12/7/935 S. 12/7/935 12/7/935 71 28 555 225 171 15 15 15 15 15 14 Açık Açık Açık Açık Kapalı zarf Açık Açık Açık S. 15 S. 15 12/7/935 S. 15 Açık 34 2? 65 117 15/7/935 S. 15 17/7/935 S. 15 17/7/935 S. 15 17/7/935 19/7/935 22/7/935 Acık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık 24 52 24 S. 15 S. 15 S. 15 S. 15 181,35 108 22/7/935 22/7/935 S. 15 2«00 2.100 2,100 1,400 1,050 1,626 2,100 1,400 910 1,625 105 35 175 2,800 5,700 5.200 3,900 3,900 2.600 1,950 3,250 3.900 2,600 1.690 3,250 195 60 325 5 5 6 12 5 10 5 3.5 291 22/7/935 S. 15 Açık 25 41 4 4,5 250 36,53 70 475 13 1450 1950 3,5 5,200 24/7/935 26/7/935 26/7/935 26/7/935 26/7/935 S. 15 Açık S. 15 Acık S. 15 Açık S. 14 Kapalı zarf S. 15 Açık Çocuk AZI 37,000 24,000 2,000 450 Hastanesi Tahmin Fi. 9 50 85 140 28 için: ÇOĞU 38,000 25,000 2,500 500 M. tem;nat 256.50 93750 159.38 52.50 84 s. 3.500 10.000 350 4,000 15,000 400 1,000 450 1,500 500 500 200 175 45 20 25 11 20 24 16 7.5 5 12 7 7 7 7 19.68 !3,50 31,88 4.13 3 225 18 Eksiltme tanhi ves 5/7/935 S. 15 5/7/935 S. 14 8/7/935 S. 15 8/7/935 S. 15 10/7/935 S. 15 12/7/935 S. 15 12/7/935 S. 15 şekH Açık Kanalı zarf Acık Açık Acık Açık Açık Açık Açık Acık Açık 450 150 12,000 1.000 5,500 3,000 2.900 3,000 3,000 3.000 3.500 3,500 900 500 12,500 1,500 6.000 3,500 3,000 3.500 3375 i*M3 270 S. S. S. S. S. S. 19/7/935 S. 22/7/935 S. 15/7/935 15/7/935 15/7/935 17/7/935 17/7/935 17/7/935 15 15 15 15 15 15 15 15 Açık Açık Acık Açık 3^no 3,500 4,000 4.000 1,000 600 12,5 11 30 5 10 5 4 4 1,000 200 1.200 250 3.000 2,000 400 3.500 2,500 500 3.500 5.500 11.000 3.500 3.500 3.500 3,500 144 4.000 6.000 12,000 4,000 4,000 4.000 4.000 144 5 6 10 306,90 4.5 2,5 4 22/7/935 S. 15 24/7/935 S. 15 24/7/935 S. 15 26/7/935 S. 15 26/7/935 S. 14 26/7/935 S. 15 Acık Açık Açık Açık Keoah 2arf Açık 3,5 35 230 4 < * < ?0 250 300 (Devaım 10 uncu sahiSede) 3.87 51,75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog