Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİTET 21 Haziran 1935 Stmalart < ı Bizde futbol niçin iierlemiyor diyenlere! P Millî takımımızın hali ne olacak? n Cumhuriyet,, in müsabakası Tarihin meşhur simaları Büyük miisabakamızîn tafsilâtı 1500 lira mükâfatlı büyük mü sabakamız devam ediyor. Müsabakamızın esasa şudur: 12 Meşhur kumandan 12 Meşhur devlet adamı 12 Meşhur kadın 12 Meşhur kâşif 12 Meşhur iş adamı nın ha3'at ve muvaffakiyetlerînî sırasile ve grup halinde neşredlyoruz. Her makalenin içinde bir de rey varakası vardır. Karilerimiz bu rey varakalarını saklıyacaklar ve 60 büyük adama dair yazıların neşri bitince, her serideki şahıslara birinci, ikinci, ilâh.. diye dol durarak <Cumhuriyet müsaba • ka memurluğu» na yollayacaklardır. i I Hügenberg Al manyada orta halli bir memur ailesinin çocuğudur. Çocukluğunda en [*] 3 büyük istidadı ri Kulüb ve sporcu: î ni yeni oyuncular görmek nasib olurdu. yaziyeye idi. Fa Bizde ve hatta her yerde kulüb devin Şimdi ise, her zaman ve her vesile iie kat babası çocu ce sporcu, futbolcu akla gelmez, kulübü eskileri arıyoruz. ğuna hukuk tah idare edenler akla gelir. | Sporda model meselesi başlıbaşma sil ettirmek eme Bir futbolcu, kulübünün nasıl idare tetkik, tahlil ve münakasa edilen bir linde olduğu için edildiği ile çok az alâkadardır. Onun işi mevzudur. Acaba bunu, bu işle alâka hukuk mektebine spor yapmak, top oynamak, iyi ve arka dar kaçımız düşünüyoruz? Bu sualin verdi. Hügenberg daş bir muhitte kendisine eğlence ve cevabını ben vermeyim; okuyucuları hukuk tahsilini bizevk bulmaktır. ' v.ız versin! tirdi. Fakat kendi Kulüblerimize şöyle bir göz gezdirePsikolojik cephede bir garibe daha: arzusile yapmadı cek olursak, çok ivi ve çok eski ele Türediler sınıfı tarafından yaradıldıBeş seri neşrolunup reyler tamağı bu tahsil onu manlar arasında birkaç tane de nere ğına hiç şüphem olmıyan bir garibe damen bize yollandıktan sonra tas adliyecileğe sev Futbol t'ederasyonu Reisı den, nasıl ve niçin geldiği belirsiz türedi ha vardır ki bunun adına: nif işine başlanacak ve rey vara ketmedi. Hukuk Hamdi Emin kalarmdaki isimler sıraya konula buluruz. Bu zıpçıktıları eskilere sorsa| «Oyuncu sevdalıları» demekten başka doktorasını ver Sofyada dört Balkan mılleti arasm caktır. Her grubda en çok numara nız, tanımazlar. Onlardan yeniler de bir tabir bulamıyorum. Bu sevdalıları dikten sonra Bergalan büyük adamlara rey verenler memnun değildir. Buna raŞmen kulüb her maçtan evvel muayyen oyuncuların da yapılan Balkan kupası maçlarına, u n d Matalbank veya bu intihaba yaklaşanlar ara bu sene de millî takımımızın girmemiş lerdeki yerleri çok sağlamdır. İdare he peşinde gormemek kabil değildir. İlk işmüdürü oldu. Ri T*agenberg dört sene evvel millî Alman partisinin feo.ismda 500 kariimize 1500 liralık yetile can ciğerdirler. leri, oyuncuların karşısında. müthiş bir olması spor efkârı umumiyesinde bü yazıyede gösterdi gresinde nutuk söylerken (dinliyenlcr Prusya Prtnslemükâfat verilecektir. Genclerin. onları sevip sevmemesi za asabiyetle arzı endam etmektir. Bun yük bir teessurle karşılanmaktadır. ği kabilivet, bu rinden Etyen ve Oskardır.) itîükâfat sırâsı şöyledin . ten kimseyi alâkadar etmez. Kulübün \ dan sonra aşağı yukarı şöyle bir nasi Bilhassa son haftalar içinde futbolcubankada işleri muvaffakiyetle çevir mıştı. Zaten harb biter bitmez, fabri 1 kişiye 300 giimiiş lira larımızm, ecnebi takımlarına karşı gösher işinde eskilerden cok önde gelir hat işitebiliriz: mesine yardım etti. Maliyecilıkte gös kalar duracaktı. Tam zamanında fab1 • kişiye 200 giimüş lira ler. Toplantılarda söz söylemek, söylev « Nasılsm? Bugün iyisin ya! Göre termiş olduğu muvaffakiyetler, bu teterdıği istidad muhitinde çabuk par rikadan çekildi, halkm buğuz ve ada1 kişiya 100 giimüş lira essürü artırmaktadır. yim seni! Ayağm filân ağrımıyor ya! vermek onlara düşen bir şereftir. 5 • kişiye birer beşibıyerde Culamasma sebeb oldu. 1909 senesinde vetini de kendi üzerinden uzaklaştır Üç senedenberi hiçbir millî temas Bunlar spordan anlar mı dersiniz; Aman sakm (filânın) peşini bırakma! mhuriyet altını yapmıyan futbolcularımızın bu saha Krupp fabrikaları idare riyasetine geç dı. 10 kişiye birer yarım beşibiasla! Hatta kulübe girmeden evvel spo Sakız gıbi yapış. Biliyorsun ya bugünkü Mütarekeden sonra siyaset hayatına daki varlıklarım, kulüblerimizin him ti. Bu tarıhte esliha fabrikaları büyi'k yerde cumhuriyet altını ru bir nevi tulumbacılık, külhanbeylik maç hayat memat meselesi.> bir faaliyetle işliyor, 1914 harbinin ilk atıldı. Millî liberal partisine girdi. Hümetile şehrimize getirilen ecnebi ta 15 • kişiye birer cumhuriyet altını telâkki etmişlerdir. Her nasılsa kulüb Bir diğeri: hazırlıklarını yapıyordu. Devlet te top genberg uzun zaman gölgede kalmayı 470 kişiye muMelif kediyeler « Vur, kır. ne yaparsan yap. Bugün kımlarm karşılarmda görebiliyoruz. den kendi görüşlerine göre, bir istifade imalâtma fazla ehemmiyet verdiği için tercih etti. Ticarette olduğu gibi, siyaGerçi bu ecnebi takımlar onları geti»»• kaynağı bulmak mülâhazasile, hangi senden gol istiyoruz; işte şeref mev esliha fabrikalarmı, bilhassa başta ge sette de zeki. kurnaz bir bazirgân olan renlerin müşteri celbetmek için gazetekulübe girmişlerse onun türküsünü çok zuu bahis!» Müsabaka neticesine întizaren len Krupp fabrikaşını himaye ediyor Hügenberg liberal partinin menfaatme lerde bizzat yaptıkları parlak reklâmyüksek sesle söylemeği beceren bu tü Bir üçüncü sevdalı da: her günkü rey puslalarını aah • du. uygun olmadığını görünce, hemen milredilere yol verilmedikçe, spor kulüb« Sakm favul yapayım deme. Ha larda göklere çıkardıkları kadar kuv layıntz. Eksik rey varakalarınız Hügenberg devletten gördüğü bu liyetçi fırkaya iltıhak etti. Zaten Hü lerimizin, bir spor kulübünden ziyade kemlerin hali malum! Hele (filânın) bi vetli olmaktan uzaksalar da, bizim çoiçin lâztm olan gazete nüshala • genberg için siyasî bir fırkaya girmek bir dedikodu, bir kombinezon ve kısa zi bir kaşık suda boğmak için vesile a cukların onları yenerken gösterdikleri yardımla, az zaman içerisinde büyük rını idarehanemize bes kurusluk oyun, futbolumuzda azçok bir canlılık faalij'etler gösterdi. Fabrıkanm ser bir kanaat bir ideal meselesi olmadığı görüş ocağı halinden çıkabileceklerine radığmı biliyorsun!» pul yollıyarak tedarik edebilir mayesini, tesisatmı, teşkilâtını artırdı. için, işini değiştirir gibi, kolaylıkla kapeyda olduğunu gösteriyor. siniz. Müsabaka nüshalarından Futbol ilerilemiyor, diyenler, hiç olinanmak güçtür. Çünkü: Krupp fabrikaları küçük bir şehir ev naatini, fırkasını da değiştirdi. kâfi miktarda saklanmıştır. Biz burada ecnebi takımlarla mu Bir kulübün idarecileri arasmda o mazsa siz insaf edin. Kulübünde az çok leri gibi hergün çoğaldı, genişledi. 1927 senesinde fırkanın reisi Hügo yuncular üzermde bu türedi sınıfı ka başıboş, antrenmanı muhakkak suret vaffakiyetli maçlar yaparken, Baîkan Hele 1914 harbmden sonra, fabrika Stinones ölünce tekrar faalıyet sahasıdar menfi tesir yapacak hiçbir şey ta te çok noksan; ve oyun günü maça bu milletleri de Sofyada Balkan kupası ibüyuk kârlar temin etti. Sermayesi na atıldı. Fırkanın başma geçti. Fırka POLİSTE savvur edilemez. Sporun psikolojik haleti ruhiye ve birkaç gün evvelinden çin çarpışmaktadırlar. mılyonlarm hududunu aştı. Fakat 1916 riyaseti intihabı yapılırken Hügenberg Türk millî takımınm bu sene de bu cephesi bizde büsbütün ihmal olunuoyr. gazetelerin çok tarafgir neşriyatile kaGene bir çocuk otomobl! Sporcu, kulübünden, kulübünün başm fası şişkin olarak çıkan bir futbolcudan maçlara girmemesi, sadece memieke senesinde efkârı umumiye harbın uza dehşetli dalavereler çevirdi. Para ile masmda esliha fabrıkalarmm rolü ol satın aldığı butün gazeteler, kendi huda gelenlerden memnun olmadıkça, on iyi ve temiz oyun beklemek en hafıf ma timizde tesir uyandırmakla kalmamış, altında kaldı lara karşı derin bir hürmet ve muhab nasile insafsızlık değil de nedir? Böyle Balkanlarda da ayni şekilde karşılan duğu iddiasını ortaya attı. Gazeteler susî.korduğu propaganda teşkilâtları Hügenberg aleyhinde neşriyata başla Hügenberg lehinde bir yaylımateş açDün, öeleden sonra gene bir küçük çobet beslemedikçe, daha ilmî bir tarifle bir oyuncu o gun için futbole değil, ol mıştır. dılar... tuar... Hügenbergi bir dâhi kadar yük cuk otomobil altında kalmıshr. Sofya muhabirimizin bize bildirdi vücudce olduğu kadar ruhan sağlam sa olsa bir meydan kavgasma hazır Hügenberg efkârı umumiyenin bu selttiler... Bu müfrit ve muntazam neşSaat 13 te Ortaköye sitmekte olan Hüve müsterih olarak spor yapmadıkça J lanmış demektir. Ondan iyi oyun de ğine göre. Balkan kupası maçlarına ginefretine karşı koymak, gazeteleri el riyat efkârı umumiyeyi Hügenbergın «evnin idaresindçki 2581 savılı otomobıli, ondan büyük şeyler beklemek hakika 1 ğil, bir münasebetsizlik beklemek daha ren milletler, aralarmda Türk millî takımını görmediklerinden dolayı müte de etmek için gayet zekicesine bir ted lehine çevirdi... Harb zamanmdaki bü Köyicinde oturan 13 yaşlarında Ragıba ten çok beyhudedir. ' doğru olur. bir kullandı. Kömür ve çelık sanayii tün fenalıklarını unuttular. çarpmıs ve başüe ve belinden ağır suretta essir olmuşlardır. Bundan başka idareciler, sporun yükSpor kulübü ne demektir? ile birleşti, daha doğrusu bunları kenO zamana kadar Hügenberge deh yaralamıstır. sek menfaatlerini her zaman için men İki türül spor kulübü vardır: Amatör Millî takımımız, 1932 senesinde son di kozuna alet ederek, muazzam bir şetli muhalif olan ameleyi de kazansub oldukları kulüblerin menfaatine ve profesyonel. Biz şimdilik yarım a defa şehrimizde Bulgar millî takımıie Cocuk, hemen çağırılan imdad oto propaganda neşriyatma başladı. dılar... Ameleyi idare eden teşkilâtla mobüi ile hastaneye kaldırılmış, şoför yafeda etmek itiyadındadırlar. matör geçindiğimiz için burasını çok karşılaşmış ve 23 yenilmişti. Bu, son Kömur ve çelık sanayicileri de har rın elebaşılarını para ile satın aldılar... ka'anmıstır. K^zaya bir taraftan öbür taSpor terbiyesi, spor disiplini namına kısa olarak tetkik edelim: beynelmilel temasımız olmuştur. bin uzamasmda menfaattardı. Fakat Amele de umumiyetle reyini Hügen rafa geçmeğe kalkısan cocuğun sebebıyet ne yapmak lâzımsa yapmağa hazır gibi Amatör bir spor kulübünü, o kulü Dün öğrendiğimize göre Balkan kugörünen ve bu iş için söz veren bu ne bün eski oyuncuları ve bu işe hasrede pası maçları komitesi, gelecek sene ya halkm umumî nefreti karşısında bu berge verdi, ve milliyetçi fırkaya ilti verdiği zannolunmaktadır. viden bazı türedi idarccilerin, kulüb cek vakti olan ve paraca sıkmtısı olmı pılacak müsabakaların müzakeresine sanayicilerin harbde amil olmadıklan, hak etti. Hügenbergın iktısadî ticarî, fikrî sa Çekoslovakyalı bir dolandırıcı leri mevzuu bahsolunca her türlü hile yan insanlar arasmdan seçmek mec Türkiyeyi de çağırmıştır. Gelecek se bilâkıs, vatanı, memk!.e'ti kurtarmak için fabrikalarmı gece gündüz işleterek halardaki faaliyetinin derecesini anlalere, hatta yalancılıklara tenezzül et buriyeti vardır. Hepimiz falan yahut neki maçların nerede ve hangi tarihyakalandı tiklerini gözile görmüş, kulağile işitmiş filân bayın, dalavereci, hatta fazlasile lerde yapılacağı bu toplantıda karar vatana hizmet ettıkleri iddiasını tut mak için iştirak ettiği ,sahibi bulun Bundan bır müddet evvel Çekosloturdular. Bunu halka işittirmek için duğu müesseselerin isimlerini bilmek birisi olarak söyliyebilirim ki sporcu dalavereci bir adam olduğunu bildiği laştırılacaktır. kuvvetli bir propaganda teşkilâtı yap kâfidir. Hügenberg Almanyamn en vak hükumeti polis genel direktörlüğü, larımızı bu dar görüslü kulübcülük için miz, onu sözüne ve özüne itimad olun Bu haber üzerine Futbol Federasyoİstanbul Emniyet dırektörlüğür.e mürade yükseltmek, onlara sporun gayesi o maz bir kimse diye tanıdığımız ve hâlâ nu reisi Hamdi Emini bularak keyfiye tılar... Birçok gazeteleri satın aldılar. meşhur tabilerinden biri olan Scherlin caat ederek Korse şehrınde bir fabnkayı lan centilmenlik ve merdlik hislerini aşı onu kulüb idarecılerinin arasmda ve ti kendisinden sorduk, bize şunları Hatta muhalif gazeteler, bu defa al çıkarttığı bütün mecmua ve gazetelere. dıkları büyük paraların hatırı için, ayrıca bir telsiz telefon istasyonu mühim miktarda dolandırarak Macarislamak, bu gidişle hiçbir vakit nasib ol bazan başında gördükçe, bu işin çık söyledi: Hügenbergi, kömür ve çelik sanayici na, bir istihbarat ajansma, ve Deutsche tan ve Sofya yolile İstanbula kaçan ve maza gırdiğini bildiğimiz halde neden mıyacaktır. Balkan kupası maçları komitesi, lerini müdafaaya başladılar. Ge\verbhause ismi altında toplanan yü Londra oteline inen Herman Sisenin yasusuyoruz? Sporda kimleri model alabiliriz? gelecek seneki müsabakalar için bizi de Fakat bir zaman için aldanan halk, ze yakın banka ve sanayi müessesesi kalanmasını istemişti. Zannederim ki hatır için! Bize futbolu ilk öğretenler İzmirde ve çağırdı. Biz de bu husustaki noktai naharb uzadıkça, hıncını silâh fabrikala ne, maruf sinema filimleri şirketi UfaÇekoslovakya hükumeti bu adamın foHatır için sustukça, falanı mmtakayı zarımızı kendilerine bildirdik. İstanbulda oturan İngilizler olmuştur. ya. (Universum Film Aktien Gesell tografını da göndermiş olduğundan Herrına çevirdi... Hügenberg Almania Ben ve benim yaştaki eski futbolcular kafese koymağa yarar, filâm bize iyi Hamdi Emin, gelecek seneki müsaman 24 saat içinde yakalanmıştır. dalkavukluk eder dıye himaye ettikçe, bakalara girip girmiyeceğimiz ve nok rın harbi kaybetmek üzere olduğunu, schaft) a sahibidir. aşağı yukarı bu mektebin yetiştirdiği Hügenbergin yüzden fazla bankaya, kulüblerimizin şimdikinden daha iyi tai nazarımızın neden ibaret olduğu ve halkm kendisine fazla yüklendiğini Hükumetimizle bu hükumet araî'.nda adamlarız. Bu yakın mazi henüz unu gördü. Çok uzak görüşlü bir adam ol ve yukarıda yazdığımız müesseselere suçluları iade anlaşması bulunduğundan tulmuş değildir. Bızim zamanımızda da yürümesine imkân yoktur. Kulübler her hakkındaki sualimize de: oyuncular arasmda yumruk yumruğa şeyden evvel sporun yazısız nizamna Noktai nazarımızı şimdi izah et duğunu 1918 ilkbaharında Krupp fab sahib olması, Almanyada ne derece nü yakalanan dolandırıcı Çekoslovak hiikugelinirdi; ufak tefek münasebetsizlik mesini, centilmenlik ve merdlik andmı mek uzun sürer. Bu, kabul edilirse ge rikasından ayrılmakla ispat etti. Bu za fuza sahib olduğunu göstermeğe kâfi metine iade edilecektir. mana kadar muazzam servetini yap delillerdir. ler olmaz değildi ama, bunların hiç bi sporcularma içirmedikçe, gayelerinden lecek sene maçlara gireriz, dedi. Göğsüne cam battı çok ayrılmış bir manzara arzetmekte risi şimdiki gibi evvelden hazırlanmış, Bu rey varakasını kesib saklayımz Ecnebi takımlarile yapılan son maçplânı en ince teferrüatına kadar işlen devam edeceklerdir. Cihangirde oturan Alinin evlâdlıgı Mülarda futbolcularımızın gösterdikleri miş kombinezonlar değildi. Bu itibarla Gelecek yazımda mekteblerdeki fut canlılık ve iyi oyun üzerine millî ta nevver, sokakta giderken düşmiiş ve göğda kavga, olduğu anda en nihayet &a bolu ve çoktan zamanı gelmiş olan bir kımımızın komşu memleketler mıllî iüne cam batarak yaralanmıştır. hadan çıkar çıkmaz kavgacılar, birbi spor kurultayı hakkmdaki fikirlerimi takımlarile maç yapıp yapmıyacağını Rey Puslası ADLÎYEDE rinden af dilemek suretile hâdiseyi ört yazacağım. sorduk. bas ederlerdi. Bu suretle aralarmdaki NÜZHET ABBAS Bu maçlardan sonra henüz verilBir mecmua aleyhine takibat dostluk ta avdet ederdi. miş böyle bir karar yoktur. İlerisi için (1) Birinci ve ikinci yazılar 4 ve 6 haziran 12 nci Yeni Gidiş adlı bir mecmua aleyhinde Halbuki şimdi... Fakat bunları niçin de düşünürüz: dedi. tarihli sayımızdadır. komünistlik efkârını yaymakla suçlu olauzun uzun yazayım? İşin çok bozuk oFutbol Federasyonu reisinin sözle rak adliyece takibat yapılmağa başlanlan içyüzünü hangimiz bilmiyoruz. ısim ve adres rinden anladığımıza göre Türk mıliî tamıştır. Mecmuanm neşriyat müdürü ŞeYüzmede, atlamada. koşmada, te kımı bu gidişle daha uzun müddet habettin hakkında bir dava açılmıştır. niste olduğu gibi futbolda da bir spor arsıulusal temas yapamıyacaktır. Bu Bu davaya pazartesi günü Ağırceza cunun model ittihaz edeceği oyun prennun sebebini biz bir türlü anlıyamı mahkemesinde başlanacaktır. sipleri ve sportmenlik kaıdeleri olmak Arsıulusal manialı at yanşlarına iş yoruz. Futbolcularımız millî temas şarttır. Bir kavgada yere düşen bir a tirak etmiş olan subaylarımız Nisten yapmak kabiliyetinde mi değil, yok veti kabul etmişler ve İstanbulda ya birinci takımları. Katil Muharrem yakalandı dama tekme ile vurmak nekadar bayağı Almanyaya geçerek Ahındaki konkursa Futbol Federasyonunun böyle iş pacakları iki maç için iki bin lira ıs Hakem Kemal Halim. Yan hakemlebir ruhun hareketi ise, futbolda da larda da birinciliği kazanmışlar ve Peşİki gün evvel Kasımpaşada bir kadm lerle uğraşmağa vakti mi yok? Bize ka temişlerdir. Futbol heyeti de bin beş ri Talât Özışık, Feridun futbol ruhuna zıd işleri yalnız kulüb teye giderek orada yapılan müsabakayüzünden lâğımcı Haydarı öldüren Mulırsa, futbolcularımızın son günlerde yüz lira verebıleceğıni bildirmiştir. . Not: Maç bir buçuk saat sonunda be harrem yakalanarak adliyeye veriLniş; menfaati değil de sade suya bir gayret lara da girmişlerdi. Türk subayları Vıgösterdikleri canhlığın ve güzel oyu Aradaki beş yüz liralık fark halle rabere biterse usulü üzere yarım sakeşlik uğruna feda ede ede bugün bir yanada yapılacak olan at yanşlarına da Sultanahmed sulh ceza mahkeme'inre nun hakıkî derecesini anlamak için, dildiği takdirde İstanbul Atina temat daha uzatılacaktır. entrika ve desise ocağı halini alan men çağırılmışlardır, fakat bu müsabaka sorgusu yapıldıktan sonra tevkifine kakuvvetini ispat etmiş olan Bulgar ulu silî müsabakaları 7 ve 9 temmuzda Yukarıki tebliğe göre İstanbul Fut rar verilerek evrakı dördüncü istintak fi kulübcülüğün önüne geçmezsek ben lara iştirak edip etmiyecekleri hakkınsal takımile veya Sofya muhtelitile bir Taksim stadyomunda yapılacaktır. bol heyeti, Beşiktaş Fener maçınm hâkimliğine gönderilmiştir. çok emnim ki futbol kalitemiz gitgıde da henüz bir karar verilmemiştir. maç yapmamız çok münasib olur. Fenerbahçe Beşiktaş maçı Şeref stadında oynanmasını karar al daha çok düşeoektır. Sporu sadece kol, Eski Şhremini beraet etti Ankarada Şild maçlan bacak ve netes işi zannedenlerin ya İstanbul mmtakası Futbol heyetın tma almış bulunuyor. Fakat duyduAnkara Ayaktopu kurulundan: den: ğumuza gdre Fenerbahçe kulübü bu mldıklarını bundan daha canlı bir şeBugünkü şehir itfaiyesini kurmak suçağırıldı 22 haziran 935 cumartesi günü ya maçm Taksim stadyomunda yapılması retile şehre en büyük hizmetlerinden bi23/6/935 pazar günü saat 17 de Çankilde ispat edecek bir misal daha ta kaya Altınordu şıld maçı yapılacak nı istemiş, bu teklifi kabul edilmediği rini yapmış olan eski Vali ve Şehrcmini savvur edemiyorum. ıstanbul Futbol heyeti Atina ile Ts pılacak mıntaka sild maçı: 1 Beşiktaş Şeref alanmda. Alan takdirde maça gelmiyeceğini sövlemiş Haydar dikkatsizlik ve tedbırsiklıkle yanBir vakitJeı aîdığımız model çok iyi tır. Berabere kahndı§ı takdirde maç tanbul arasında iki mac yapmak üzere tir. Maamafıh bu ayrılığın halledıle gın çıkarmaktan suçlu olarak muhakeolduğu için . (Jngilizîeri murad edıyo yarım saat temdid olunur. Yargıç yüz Atina muhtelitini İstanbula davet et gözcüsü Kemal Üçer. Saat 17,30 da Fenerbahçe Beşiktaş. ceği umulmaktadır. rum) günden güne ileriler, her sen» ya başı Cemaldir. miştir. Yunanlılar, esas itibarile bu dame edilmiş ve beraet etmiştır. Kulübler, sporun yazısız nizamnamesini, centil Üç senedir eli kolu bağlı menlik ve merdlik andmı sporcularma içirtmedikçe, olan futbolcularımız Balkan kupasına çağırıldılar gayelerinden çok ayrı kalacaklardır Alfred Hügenberg Meşhur iş adamları: 12 Cumhuriyetin müsabakası 1 Meşhur iş adamları ^ , „ . „ nıı ı U J 1 J 1 | 0 0 f c | t f 1 u ^ # Subaylarımız Viyanaya çağırıldılar Atina muhtelit; şehrimize
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog