Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

21 Haziran 1935 CUMHURİYET Tarihten C yapraklar Dil fizerinde JQ Kılavuz için çalışmalar Cehennemden fetva ile kurtuîmak istiyen halife! ^ Harünerreşid sevgilisinden aldığı cevabla ağzından fena bir yemin kaçırmıstı, karısı boş düşecekti teessürünü makla beraber, memleket, şımdıye kadar Üçüncü Mustafa, Haşmetin tuhaflıkhıristiyan ortodoks partinin idaresi altınlarını, nüktelerini duydukça pek merak da bulunuyordu. Memleketin 12 milyon Fransanın bir kararı eder, kendisini tanımak istermiş. SadraRoma 20 (Telsizle) Paristen alı erkek nüfusundan 4 milyonu hıristiyan zam Ragıb Paşaya bu arzusunu açtığı nan resmî haberlere göre, Fransız hü ortodoks, 1 milyonu katolik, 4 milyonu zaman, Paşa: kumeti Fransız Somalisinden Habeşistana Müslüman ve 3 milyonu mecusidir. Bun Efendim! demiş; Haşmet gerçekher nevi silâh ve mühimmat geçirilmesini ların bir kısmınm son zamanlarda islâm ten sıze musahıb, nedım olacak, zarif bir lığa meylettığı söylenmektedır. yasak etmiştir. lculunuzdur. Fakat çok arsız, çok açgözHanınerreşidin eşi Zübeydeye hem Habeşistan bir İslâm devleti mi Bununla beraber, hıristiyan partı, dı lüdür. Korkarım ki sizden yüz bulacak ğer unsurlar üzerinde Negüsün egemensevgisi, hem saygısı vardı. Çünkü Zübeyolursa, vereceğiniz ihsanlara kanaat olacak? lığıni yavaş yavaş yaymıştır. Bugün sıde güzeldi, keskin anlayışlı ve ince duy miyerek, ikide birde sizi tacize kalkar^[ Le Temps, İtalyan Habeş ihtilâfına vil ve süel mevkilerin en önemlileri hırisgulu bir kadındı. Bundan ötürü kendini Hatta birkaç defa, kendi kendıme, onu' aid bir makalesinde, Habeşistanın bir islâ tivanlann elindedir. kocasma sevdirmekle kalmıyordu, saydısıze takdim etmeyi düşünmüşken, sırf bu miyet sivasası takib ettiğini yazmaktadır. Bu hıristiyanlık sistemi, acaba, hâdirıyordu da. Hükümdann amcası kızı ol•nülâhaza ile vazgeçtim. Mademkı emir Temps diyor ki: . selerin doğurduğu mecburiyetler altında mak ta ona ayrıca bir şeref veriyordu. buyuruyorsunuz, getıreyim. Ama kuîua «Birçok yıllardanberi • ' değişecek ve yerıni ulusal bir sısteme mı nuz da sizden istirham ederim ki, asla Fakat bir halifenin, hele Harunerrenın başı üzerinde dolaşan talyan teh t e r k e d e c e k ? Habeşistan Müslümanl ankendısine birşey ihsan etmeyin. Tek, yüz fid gibi Çin sınırlarından Fas kıyılarına didi Adisababa hükumetını, hançte bir takadar uzayan bir ülkede geilşigüzel ve kım birleşmeler, yahud hiç olmazsa sem Habeş İmparatorluğu, bugün kendilerin 'oulmasın. dilediği gibi hüküm süren bir adamın tek Padişah: «Olur!» demiş. Ragıb Paiatiler aramağa ve memleketin dahili bir den açık açık yardım istediği memleketbir kadına bağlı kalmasına imkân mı variğini, ulusal plân üzerinde gerçeklestir lerin tazyiki altında acaba bir islâm dev şa da o akşam Haşmetı yanına çağırınış dır? Her erkeğin yüreğinde bir kelebek ve ona da şu tenbıhi geçmış: meğe sevketmıs gıbı gorunuyor Fılhakı , e t i h a [ m e m j g e l e c e k ? yaşar derler. Hükümdar yürekleri düpe Haşmet! Padişah seni benden isteka, Imparator Negüs, en yakın Islâm ul \ j t a , y a n m ü d d e i y a t ı n a k a r ş ı a ç ı l a n m ü . düz kelebktir. Mutlaka çiçekten çiçeğe dı. Yarın seninle saraya gideceğiz. Lâ kelertne yaklasmağa çalısmaktadır. He c a d e l e l e r i n b u m u H t e mel âk.betlerini bize konarlar. Kadın dedığimiz gülen ve konüz veliahd bulunduğu 1924 senesinde, atî gösterecektır. Fakat memleketin ge kın, padışahın bir hali vardır: Kendısi nuşan çiçek bu vefasız kelebekler için kaynakları Habes topraklarında bulunan rek içinde, gerek dışında takib edilen ye ıhsan etmedıkçe, ihsan istenilirse kızar. sönmez bir imreniş besler. Onun kanad Mavi nil icin Kral Fuadla yapılacak bir ni siyasa, acaba tesirlerini gösterecek ka Bılırım, sen arsızsm. Şayed ihsan verillarından kendi kıvrımlarına bir fiske yalanlasmanın temellerını atmı^tır. Bundan dar zaman bulacak mı?» nnıvecek olursa istersin. Onun için evvelTasarruf etmek = Esilenmek dız bulaşması için çıldırır. iki sene evvel, Habeş Dış İşleri Bakanı emirde, birşey istemiyeceğine yemin et: Bu yazıda adı geçen Harunurreşidin Kimse başkasının malına esilenemez. CH. L. R. Türkıyeyi zıyaret etti. O tarıhtenberı HaSeni öyle götüreyim. Harünerreşid de Zübeydeyi can *** zevcesi Ziibeydenin tnezarı Habeşistandaki ecnebiler beşistan Ankarada bir maslâhatgüzar budan sever ve sayar görünmekle beraHaşmet yemin etmiş; ertesi gün de, Seni seviyorum yavrum. Sen de beTasavvur = Tasar Londrada münieşir Deyli Telgraf ga[undurmaktadır. 1932 ve 1934 senelerınber halayıktan halayığa gönül taşımaktan Ragıb Paşa kendisini, yanına bir adam Gerceklenen bir iş, hayalde kalan bin ni sev! de, Yemen krahna, Habeş heyetleri gön zetes! yazıyor: geri durmuyordu. Onun yüreği gözünde katıp saraya göndermiş. Harun, Zübeydenin malı olan şu ha tasara öneydir. «İtalya Habeş harbinin başlaması derilmistir. Ve nihayet 1935 te yeni bir ve yüzlerce kadının gözü de bu serseri Üçüncü Mustafa, Haşmetten o kadar *** layığın birdenbire titriyeceğini, işittiği lıeyet sırasile Yemen ve Hicaz Krallannı ıhtımalleri kuvvetendiği için harbe sah lıoşlanmış ki, üç gün yanında alıkoymuş. yürekte idi. Her doğan güneş Bağdadın Tasvir = Sınay müjdenin heyecanile sarsıhp yere düşe Eİyaret etmiş, avdette Habeşistana gelme ne olacak yerlerdeki ecnebilerin hayatla Uç gün sonra, artık gitmesine ruhsat verbu kudretli hükümdarını bir başka kadıBu yazı dünkü açım töreninin canlı bir ceğini ve ayaklarına kapanarak: «Ne rını korumak üzere şimdıden tedbirler aden evvel Kahıreye de uğramıştır. nın yanında görüyordu ve batan güneşin mişler. Haşmet veda için huzura girmiş.. bahtiyarhk, ne bahtiyarlık?» diye bağıra sınayıdır. Bu heyetlerin, Habeşistanın, Avru lınıyor. Bu cümleden olarak Adisababa Biraz da beklemiş.. Bakmış ki birşey çıkgözü sabahki yüzderj başkasına düşüyor•** cağını umuyordu. Fakat kız ne titredi, ne pa devletlerile olan münasebetlerinde, daki Amerikan sefaretinin bugünlerde mıyor, etek öpüp ayrılmış. Dışarılarda du. Tavaf = Çevrin diz çöktü, soğukkanlılığım bozmadan bir bu şehirden çekilmesi muhtemeldir. Ameda, belki, bir zuhurat olur diye bir müdÇevrin, islâmlar için bir borç deSil, müslüman devletlerinin de alâkası bulunHarünerreşid arasıra sevgili Zübeyde adım geri çekildi, şu karşılığı verdi: duğunu, ziyaret ettıklerı yerlerde anlat rikan memurlarının emniyet ve selâmeti det oyalanmış; gene birşeyler yok. Ni Mekke şehri için iyi bir tecimdi. sinin saraymda gecelerdi. Bu seyrek zi Emire Zübeyde sizi çok seviyor. mış oldukları şüphesizdir. Belki de, islâ için böyle bir ihtiyat tedbiri almasına Iü hayet, dayanamamış, tekrar padişahın *** yaretlerinde onu eğlendirmek için herşey Siz de onu biraz seviniz. Çünkü ödeviniz miyetin Habeşistandaki serbestliği hakkın zum görülmüştür. Tebeyyün etmek = Belgirmek yanına girmek için izin istemiş; girmiş. yapılırdı. Zübeyde bütün zekâsını ve budur. Habeşistanın her tarafına yayılmış bir Polis eerçini ile bu adamın suçu belgir da bazı teminat ta vermişlerdir. Padişah sormuş: incehğini kullanarak kocasma çeşid çeşid Harunun demindenberi gözlerinde beSon heyetın avdetınden az bir zaman cok mısyonerler vardır. Bunların birçokmiş değüdir. Hayrola, Haşmet? Neye geldin? eğlenceler hazırlardı. Bunların, bu eğlen liren elmas şato, paldır küldür yıkılırken çonra, Yemen ve Hicaz Krallarının, ken lannın aileleri de beraberlerindedir. MisHaşmet: celerin temelini gene halayıklar teşkil ehalayık nurdan bir gölge gibi silinip gitdi tebealarının ecnebi ordularında hizmet yonerlerle ailelerine Adisababaya çekil Efendimiz! demiş. Ragıb Paşa kuderdi. Fakat Harun kendi sarayında yapTedfin merasimi = Gömme alayı mişti, kudretli hükümdarı parçalanmış bir kabul etmelerı ve Erıtre lımanlanna mal meleri tavsiye edilecektir. Habeş İmpa lunuz, beni buraya gönderirken sakm patığı gibi Zübeydenin saraymda da gemi Zavallı Vasıfın gömme alayında bujmidin kırıkları arasında yalnız bırak vermelerıni menettikleri öğrenildi. Mısır ratoru payitahttaki ecnebi tebaayı mü disahtan birşey isteme diye tenbih ettikazıya alamazdı, pervasızlaşamazdı. Ö lunacağımızı düşünür mü idik? mıştı. hükumetinin Italyanın, Eritre ve Soma kemmel surette himaye ettiğinden mis nünde saz çalıp oynıyan, iğilip bükülen, ten başka, üstelık bir de yemin verdırdi. #** lıde yol yaptırmak ve kuyu kazdırmak yonerleri dahi koruyacağı zannolunmakaçıhp saçılan kızlara uluorta sarkıntıhk Onun ıç:n ben de birşey ıstemedım. Siz Tefahür = Övünç icin toplamak istediği ameleyi vermekten tadır. Bu karşılaşmadan bir iki ay sonra Haedemezdi. Arasıra şahlanan dileklerini den de birşey çıkmayınca icime merak Ortaya eser koymadıktan sonra, boş de, imtina ettiği haber alındı. run gene Zübeydenin sarayına gelmişti. yere övünç neye yarar? Habeşıstanda demiryolu ve Avrupa oldu: Acaba Sadrazam size de mi yemin içinde saklayıp kızlara karşı kayidsiz göYabancı gözlerin, görebilmekte daha lılann an'adığı manada soseler yoktur. *•» rünmeğe savaşırdı. Çünkü kansmdan çe Saz çaldınp şarab içiyordu, aradasırada ettirdı? Onu anlamağa geldım! da karısile ötedenberiden konuşuyordu. cok güçlük çektikleri iç siyasa dahi bu Yegâne demiryolu Adisababa ile Cibuti Telkin etmek = Oydamak kinirdi. Bu zekâ eserine hayran olan Üçüncü Bir aralık söz, cennetle cehenneme geçti. derece sarihtir. Telkin = Oydam lımanı arasındaki hattır. Bu hat kesildiği Mustafa Haşmete o gün bir kese allın Bir gün o kızlardan birine candan bağ Harun sarhoştu, gevezelendi. Kendinin Negüs, müslüman tebeası üzerinde, iki takdirde ecnebi teba^nm Habeşistandan bağışlamış. Bütün parti adamlannın baslıca ödevi, lanıverdi. İçine aşka benzer bir ateş, bir mutlaka cennetlik olduğunu ve ahirette senedenberi, tanınmış ve hürmet kazanmış çekilmesi güclesecektir. halka partinin prensiplerini durmaksızın ÖTÜKCÜ iştıha ateşi düşmüştü. Kendi gözü önün böyle sazlar çaldıracağmı, eğlenceler yaislâm şahsiyetler vasıtasile, çok faal bir oydamaktır. Memleket dağlık olduğu gibi tayyaredeki sıra sıra halayıkların ne sözleri, ne pacağını söyledi. Zübeyde bu gevezeliğı ulusal siyasa takib etmektedır. Bu şahsi*•• lerin inmesine müsaid yerler dahi azdır. sazları artık bir tad, bir neşe vermiyordu doğru bulmadı, ilişti. Harun kızdı ve baTenakus = Tutmazlık yetler, vilâyetleri dolaşarak, gezdıkleri her Bu sebebden ecnebi tebaanın tayyareler ve hiçbir şey o güzel kızı unutturamıyor ğırdı: Üçten dokuza şart olsun ki ben (Baş tarafı 1 inci sahifede) yerde, Habeşlerın sadece ayni İmparatorTezad = Karsıtlık ile nakli dahi gücdür. Bu itibarla yakındu. Gönülden gbnüle dolaşmayı seven cennetliğim. Eğer değilsem boş ol benİkinizin söyledikleriniz arasında tut ugun tebeas. deg.l, ayn. zamanda renk J a A d i s a b a b a d a k i s e f a r e t hanelenn teba beygir kuvvetindedir. Tayyarenin genişHarünerreşid tek bir kadın düşünüyor leri, menfaatlerinin ve emelllerinin birliği mazlık var. liği 20.50, uzunluğu 13,84, yüksekliği alarına tehhkenin vücudünü haber vermedu, t v bir yüze tapıyordu. Kuruntuları len! Biz sınıflar arasında karsıtlık isteme noktasından, kardes olduklannı tekrar eBir sürü halayığın, kölenin önünde ya2.90 metrocur. Dünyanın en büyük tayleri ve vaktile memleketi terketmelerini nı, dileklerini, isteklerini bir güzele bağdip duruyorlar. Allah, beyaz ve siyah olpılan bu şart, Zübeydenin nikâhını teh yız. yaresı olan bu uçağın 14 sılındırı vardır. : tavsive eylemeleri belclen 'or. lamıştı, rüyalarım gene bir tek kız örü mak üzere iki renk insan yaratmıştır. Si likeye koymuş oluyordu. Bu yüzden ka N. eni bir rekor projenız var mıdır? yordu. Habeşistandaki İtalyanlar vahların erkinliği bugün beyaz adamların dın telâşa düştü, ağlayıp sızlamaya ko Ben artık ıhtıyarladım, bir ayağım Cibutiden Royter Ajansına bildırıldi çukurdadır! Bu işi artık genclere bırakistihasınm tehdidi altındadır. Şu halde, Lâkin bu kız, bu halayık koparılması yuldu. Harun da sabahleyin ayılmca yasak edilmiş yemişe benziyordu. Çünkü ayni telâşı gösterdi, büyük hocalardan renklılerin, hürriyetlerini ve müşterek ğine göre Habeşistandaki İtalyan teba tım. Bundan sonra benim için geceli günbaşkasınm malı idi. Şeriatte başka birinın birini çağırtarak bu işi örtbas edecek bir yurdlarını müdafaa etmek üzere birleş ası akm halınde Fransız limanına gelmek düzlü uçuş yapmak yok.. Çok çok kısa hal av meleri lâzımdır. Habeş hükumeti, daveti te ve oradan İtalyanın Eritre müstemleke mesafelerde ucarım! Hatta, hava fena T göz koymak günah sayılıyor fetva istedi. Hoca biraz düşündükten sonne kosacak olan aşiretlerin hizmetini mü sindeki Mussu limanına gönderilmektedir olursa treni tercih ediyorum. Yağmurlu du. Şu .ialde taşınılan aşkı bir sona bağ ra sordu: 1 Fıkra = 1 Bölek kâfatlandırmakta tereddüd etmiyecektir. ler. Habeşistandaki bütün İtalyan tebaa havalarda da hiç tayyareye binmem!» lıyabilmek için halayığı Zübeydeden Ağır bir günah işlemek elinizde Habeşıstanda, hıristiyan unsurların sa sına pasaportları hazırlanıp verilmistir. satın almak lâzımdı.. Başka türlü onunla iken Allahı düşünüp o işten vazgeçtiğıniz 2 Anlatık Avrupadan Amerikayı uçmakla ilk uyuşmak mümkün değildi. Örnekler: 1 Kanunun i var mıdır? rekoru yapan Fransız tayyarecisi bun Harünerreşid aşknı ho§nud etmek için kinci maddesinin üçüncü böHarun birdenbire çardak sahnesini hadan evvel de bir defa Istanbula gelmıştir. karısmdan düpedüz iz. almak kabalığı tırladı. O gün halayığı zorlamayışını Alleğinde... Son zamanlarda tayyarecılikten çekilmıs ; nı yapamadı. Zübeyde ı. 'un yüzlerce laha karşı gösterilmiş bir saygı saydı: 2 Yazınızın son böleğin olan M. Kost ticaretle uğraşmaktadır. halayıkla sevişip eğlendiğini biliyordu. de... Evet, dedi, böyle birşey var. BaşFakat bu işleri gözile görmüyordu. Şimdi kasının malı olan bir halayığa tasarruf et3 Hoca Nasrettinin hangi ondan bu halayığı istemek sezip te gör mek elimde iken Allahı düşüni\p bu güanlatıklarını daha çok se mediği acıklı işleri ona apaçık duyurtmak nahı işlemedim. versiniz? olacaktı. 2 Feragat = Özgeçi İngilterede bilmiven yok... M. MakHoca, fetvayı verdi: donald, Başbakanlıktan ayrılırken, HinHarun bunu yapmadı, yapamadı. Lâ Öyleyse cennetliksiniz. Çünkü AlÖrnek: Yurd işlerinde özgeçi distan kral naibliğini memnuniyelie k=>c'.ıl kin aşkını da çığniyemedi, yüreğinden lahı düşünüp bir günahı işlemekten çekiilk şartlardandır. edeceğıni ıhsas etmıs. Siyasal mahf'î'er söküp atamadı, tatsız bir duruma düştü. nenlere cennet vadolunmuştur!! 3 Fikri takib = Güderge Başbakanm bu arzusunu yerine getirneğe Artık kendi sarayını bırakmıştı, karısının Bu fetva yalnız Zübeydenin telâşını Örnek: Güdergesi olmıyan ataraftardılar ve bundan sekiz gün evvel, yanında vakit geçiriyordu. Sevgilisini sık gidermekle kalmadı. Harunun çardakta adam, hiçbir işi başaramaz. M. Makdonaldin, Lord Villingdonun yesık görebilmek zevki bu tadsız günlerin ve bir halayığın ayakları altında kırılan rıne gecmesi kararlastınlmıştı. 4 Davet = Çağrı acısmı şöyle böyle azaltıyordu. gururunu da timar etmiş oldu. Askı silleFakat Hindistandaki İnsilizler bu isten Bir gün gene orada, Zübeydenin sa nen hükümdar bu acıyı unutmak için Davetname = Çağrılık telâsa düştüler. Muhafazakâr ve liberal rayında sevgilisini düşünerek bahçeyi do güzel bir yol b m'i* oluvordu. Med'u = Çağrık, Çağrılı partilerin reislerine, geçen hafta zarfmda, laşıyordu. Her çiçekten onun kokusunu M. TURHAN TAN Örnekler: 1 Yarın akşam Hındıstandan bınlerce telgraf geldi&i ve alır gibi kuruntular geçiriyordu. Kuş cıiçin kaç çağrılık yolladmız? bu telgraflarda, Makdonaldin kral r.aibi vıltılarında gene onun çıldırtan sesini bu2 Dün akşamki Parti çağDevlet Demıryollan idaresinın ihtısas imtihanı açmıştır. Dün HaydarpaşaJa tayın edılmemesının ıstendiği rivayet oluDünyanın en büyük Zeplini luyordu. Böyle yarı deli bir duygu buhrısmda bulundunuz mu? sahibi memurlar yetiştirmek üzere evvelce yapılan bu müsabakaya ortamekteb me nuyor. ranı geçirerek gezerken bir çardağın alFredrikhafen Zeplin fabrikaknnda 3 Yarınki büyük şölene açtığı mekteb bundan bir müddet evvel zunlarından 80 kadar talebe iştirak etBu vaziyet üzerine, M. Çurçil, parlatında onu, o gönül tanrısını gördü. inşaatı bitmekte olan E. L. Z. 129 .daçağrılı (çağrık) mısınız? kapanmıştı. İdare bu mektebin yeniden miştır Resmimız imtihandan bir safhayı mento koridorunda tesadüf ettiği Makdo Zavallı Harun hiç ummadığı bu kar re edilir balon, bu nevi balonlann en 5 Ziyafct = Şölen açılmasına karar vermış ve bir müsabaka gösteriyor. nalda su suali sormuş: şılaşma üzerine iliğine kadar titremişti, büyüğü ve en moderni olacaktır. Kral naıbı olursanız, siyasal rıahNot: Gazetemize gönderilecek Balonun boyu 248 metro, geni^iği düşecek gibi sendelemişti. Zübeyde uzakpusları ve tedhişçileri ne yaparsınız? yazılarda bu kelimelerin osmanlıMedridde karışıklıklar Yevtiç Musolini mülâkatı ta, çok uzaktaydı. Sevgilisi ise işte karşı 41,2 metro olacak, 190,000 metre mıkâbı Tahliye ederim. Baska türlü Ka calan kullanılmamasmı rica edeMadrıd 20 (Telsizle) Bugün ko sında bulunuyordu. Askını bahtiyar et helium, 50 yolcu, 10 ton mektub, 6^ ton Londra 20 (Telsizle) Pazar gunü reket bana ımkânsız gcrünüyor. münistler büyük nümayişler yapmış Venedikte İtalya Başbakanı M. Muso nz. mek için tek bir kelime söylemesi, su ve 60 ton yakılacak madde tafiyaî.ileBu sözler etrafında siyasal mahfiller [ lardır. Polis müdahale ettiğinden kanlı lini ile görüşecek olan Yugoslavya Baş«Gel!...» demesi yeterdi. Milyonlarca cektir. Ayrı birer gondule yerle«tırı mi; kabıl olduğu kadar geniş neşriyat yao çarpışmalar olmuştur. Birçok komü bakanı M. Yevtiç Venedikten Romaya halkı koşturabilecek olan bu kelime, kuş olan motörlerinın her biri 4,800 bcygir Cep torpitoları nist yakalanmıştır. Çarpışmalarda 3 geçerek Papayı da ziyaret edecektir. mağa başlamışlar ve son sene zarfmda kuvvetindedır.. kusuz, güzel sevgiliye de kanad verecekHindistanda vukua gelen siyasal cinavetAlmanların cep zırhlıları olduğu ma polis ölmüştür. Yolcu kamaraları, şimdiye kaadr tatti. Bu münasebetle Papalıkla Yugoslavya lerin bir de istatistiğini neşretmişler... ve, lumdur. Prager Tageblatt gazetesi, AlM. Makdonaldin Amerika Harun oracıkta yaratacağı sahnenin bik edilen usulün hilâfına, balonun gövarasında hazırlânan anlaşma imzalana tabiatile, Makdonaldin kral naıbüği de manyanm, şimdi de, birkaç yüz tane cüdesinde bulunacak ve 400 metro marabsonunda çıkacak gürültüleri de düşünmücaktır. seyahati suya düsmüstür. ce torpito yaptırmağa karar verdığuıi ^^« • ı yor değildi. Fakat önünde gülümsiyen baı bir saha işgal edecektir. Önemü bir Londra 20 (Telsizle) cDeyli Tel M. Yevtiçle M. Musolini Venedikte yazıyor. Tam manasile cep torpitosu ozevk o kadar engindi ki Zübeydeyi gü yenilik olmak üzere, yeni Zephnde bir Yeni İngiliz kabinesi * lan bu gemilerin mürettebatı beş kişıdcn graf» gazetesi eski Başbakan Mister Avrupanın genel siyasal durumu, bil cendirmek bile kendine biraz sade geli sigara salonu, bir bar, bir havuz ve bir de Londra 20 (Tesizle) İngiliz kabi ibaret olacak, içlerinden biri makinistlik Makdonaldin parlamento tatilinden is hassa merkezî Avrupa vaziyetile Tu yordu. İşte bu düşünce içinde çardağa üstünde gezilecek güverte vardır. nesi bugün M. Baldvinin başkanlığı al tifade ederek hususî bir memuriyetle na misakı meseleleri hakkında görü înşaatı faaliyetle ilerlediğı için, balo yapacaktır. girdi ve yerinden fırlıyan güzel kızm otmda ilk toplantısım yaparak Bakan Bu deniz cüceleri hem ucuza çıkacak Amerikaya gideceğinde ısrar etmekte şeceklerdir. nun, bu yaz içinde, Amerikaya ılk sefemuzlanna ellerini koyarak, on beş gün lık müsteşarlarını seçmiştir. dir. Sem de o nisbette tehlikeli olacaktır. rini yapabileceği tahmin ediliyor. lük iştiyakmı mınldandı: metine bu hâdiseden dolayı bildirmiştir. Eski zamanlarda Göksu, İstanbulun en iyi gezeklerinden biri idi Her ertik, ahlâk ister. Hicbir is uyuntularla yürümez. Büyük hareket adamı soravdan, yıl maz. Danısımdan ne zarar gelir? Eski siyasa adamlarının en hoşlarına giden bulcay, kaplıcalardı. Erkenin uzaktan yalnız gözen taraflarını görüyorsunuz: Bir de onun sığınlannı basta bulunanlara sorunuz. Bu misallerde gecen kelime karşılıkları: Mesire = Gezek Meslek = Ertik Miskin = Uyuntu Mes'uliyet = Sorav Müşavere = Danışım Mev'idi mülâkat = Bulcay Mevkii iktidar = Erkr Cazıp = Gözen *** Taan etmek = Kınamak Kimseyi kınama; kendi kusurlannı düzeltmeğe bak. *** Tarsin etmek = Bekitmek Kaleleri bekitmekten ne çıkar? Vic danlar sağ, kalbler sağlam olmalı! * * * Almanya Habeşlere zehirli gaz gönderiyor Acaba, diye merak etmiş (Arkası 7 nci sahifede) yısı diğerlerine nazaran pek az fazla ol ması pek tuhaf olmuştur. Meşhur şair «Haşmet» in saraya çat \ Kost Istanbulda... Hergün 5 kelime Otuz dördüncü liste Devlet Demiryollarmda imtihanlar Makdonald niçin Hind valisi olmadı?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog