Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 21 Kazhau Tecîmen odasında üç Komite çahşıyor Bundan sonra şehirlerde yeni yapılar, hava tehlikesi göz önüne almarak yapılacak (Ba% tarafı 1 inci sahîfede) Üçüncü komite de eczacı Necibın baş• kanlığında şu şekli almıştır: Siimer Bank çevirgeni Muhib. Alemidarzade Şerefettin, Merkez Bankası müdürü Saidden mütesekkıldir. sib 20, Hilmi muhasib 20, İhsan Oz bayrak muhasib 20. Şükrü Kaya ak tarı maaş memuru 20, Bürhan Çetin türk muhasebe memuru 20. Mehmed Celeb tabak 25, Hasan Celeb tüccar 25. İsmail Celeb tüccar 25. Ahmed Özenç tüccar 20, Sadık Tutlucalı tüccar 30, M. Ali Nor an tabak 20, Ahmed Boz kırlı tüccar 20, Mustafa Bozkırlı tüc car 20, Mehmed Kırhallı tüccar 20, Tahsin Kırhallı tüccar 20, İsmail Göben arabacı 20. Üzeyir Acun ahçı 20, Is mail Kemahlıgil tüccar 20, Osman Özgünay tabak 20, Ömer Girgin Özkan ahçı 20, İbrahim Simavlı tüccar 20, avukat 40, Hasan Anaç tüccar 20, MehMehmed Simavlı tabak 20, Hüsnü Çam med Yılmazlar saatçi 20, Asım Topuz' noter 25, Mustafa Torlak tüccar 20, Ahmed Torlak tüccar 20, Cemal Torlak tüccar 20, Hüseym Nazer tüccar 20, Hüsnü Hazer tüccar 20, Hurşid Eker Babaeski tecımen müteahhid 40, Adil Onat umumî meclis üyesi 20, Mustafa Apak tecimen 30, Öktem şarbay 20, Sadık yağhaneci 20, Ahmed Ekşioğlu tecimen 20, Süleyman Mandıra köyünde kiremidci çiftçi 20, Mehmed Bed rili çifçi tecimeni 40, İbrahım kardeşler keresteci 30, Hüseyin Pancar kö yünde koyuncu 20, Muhiddin Çiğtepe pancar bölge enspektörü 20, Mustafa pancar bölge muavini 20, Arif Man dıra köyünde rencber 20, Mehmed Kadıköylü 20, Bekir kasab 20, M. Aslan T. H. K. Ş. başkanı 30, Bohor Bezzaz 40, Eyüb Kadıköyünde rencber 20, Ali 11,800 metro yükseğe çıktı! Kadm tayyareci Mariz yeni bir dünya rökoru yapb Duytnadıklanmız ve bilmediklerimiz Venizelosun Yaptıklan | 82 Bu kasada bir metelik bile yoktur Kasa hırsızlarının maymuncukla kapıyı açıp ellerinde bir de şalümo olma sına rağmen, kasaya ellerini bile sür meden ve hem de bir mektub bırakarak çekilip gittiklerini hiç işittiniz mi? Geçenlerde bir gece, Pariste böyle bir vak"a geçmiştir. Bir müessesenin veznesinde. 1.50 boyunda bir kasa vardır. Fakat içinde fatura. mukavele ve ticarî mektublardan başka hiçbir şey yoktur. Mulen ismindeki muhasebeci, kasayı, hırsızların tahribinden kurtarmak için, kasanın üstüne şöyle bir levha asmış: «Vaktinizi beyhude kaybetmeyin, bu kasada bir metelik bile yoktur. > Bu yaftanın beyhude olmadığını, geçen geceki vak'a ispat etmiştir. Haki katen bir takım kasa hırsızlan şirket binasına girmişler, sokak kapısını ve iç kapıyı açmak için birçok zahmetler çektikleri halde, kasanın üstündeki yazıyı görünce. nafile yere uğraşmaktansa çekilip gitmeği tercih etmişlerdir. Ertesi gün, şirket memurları kasanın üstündeki yazının altmda. kurşun kalemle y'azılı şu kelimeleri bulmuşlar: «Görülmüştür, mersi!» İngiliz elçisi politika mevkufları hakkında alınacak intikam tedbirlerine muariz Hatırlarda blsa gerektir, harb içinde «•politika mevkufları hakkında alınacak Venizelosun Fransız süngülerine daya her türlü intikam tedbırlerile şiddetli ve narak Atinaya geldiği zaman, siyasal ha kaba muamelelerin husule getireceği tehsımlanndan bazılarını Fransız hükume likeye enerjik bir surette dikkatimi celtinin yardımile Korsika adasına sürdür betmeğe» mecbur olduğunu bildirdi. Elçınin ayni zamanda bana tebliğ etmüştü. Bu sürgjjnlerden birkaçı Korsıkadan kaçmağa imkân buldukları içm, şım tiği bir telgrafta, Lord Kürzon benim di Politis bu sözlerile onu telmih edivor şahsî hislerime müracaat ederek mazdu. Maznunların ölüm cezasına mah nunların asla idam edilmiyeceklerini yakum olmalan hususî bir karar ve iradeye zı ile taahhüd etmemi istiyor ve İngiltebağlı idi. Fransada hukuk tahsil etmi§ o renin, mecburiyet gördüğü takdirde, Yulan Politisin bilgisi, bu meselede kendisi nan mesrutiyetinin hamisi bir devlet sınin çok işine yaradı. Bugünlerde Veni fatile, Fransız hükumetile anlaşarak icab zelos gerçi Lozanda idi ama adalet ve eden harektte bulunacağını da ilâve edikanun yaldızı altında yapılan bu katil 'yordu. lerde onun iştirak ve mes'uliyeti, ihtilâl İngiliz elçisi M. Lindleyden Lord komitesi Dış İşleri Bakanı Politisin 12 Kürzona şu cevabımı bildirmesini rica ikinciteşrin 1922 de yolladığı bir telgraf ettim. la açıkca meydana çıkmıştır. Bu mühim Karar vermek hak ve salâhiyetini haiz vesika M. Rentis tarafından meydana çı olmadığım için, istediği inancayı (temikarılmıştır. Polıtıs, V'enızelosla irtıbat natı) vermem imkân haricindedir. İngilmemurluğu eden Kaklamonosa göndeıdı tere hükumetinin, ihtilâl komitesine hareği bu telgrafı, hiçbir zaman tekzib ettne ket ve faaliyet özgürlüğü (serbestisi) vermiş olduşuna göre, vesikanm sıhhat ve mesi, ahval ve şaraite uyarak komitayı hakikati asla red ve inkâr edilemez. itidale davet etmesi lâzımdır. İhtilâl komitasının felâketli bir müdaKaklamanos halesinden korktuğum için, son îngiliz Lozanda, Aleksandra otelinde Atina, 12 30 ikinciteşrin 1922 teşebbüslerinden komitayı haberdar etme«Düşen kabine azasının muhakeme dim. Meseleyi yalnız M. Zaimisin huzulerine, ecnebi elçiliklerinin ve bilhassa runda münakaşa ettim ve kendisine bir İngiltere sefaretinin müdahalesinden çı ecnebi teşebbüsünü hissettirmekle iktıfa kacak vahim sonunclara (neticelere) aid ettim. İhtilâl komitası aşağıdaki muhtırayı endişemi size bildirmek mecburiyetinde yazdı: «Eylul ihtilâlinın ilk sonucu (neyım. İngiliz mümessili, maznunların ölü me mahkumiyeti ve idamları takdirinde, ticesi) Kostantinin hempalarının ağızlabunun ecnebi memleketlerinde, bırakaca nnı kapamak suretile intizam ve itimadı ğı fena tesirlerle fikirlerin teskini bakı iade etmekti. Fakat İngilterenin teşebbümmdan doğuracağı tehlikelere, mütead sü, bu eşhası bir mukabil harekette budid defalar dikkatimi celbetti. Harb di lunmağa, irtica yapmağa teşvik etti. İhvanı teşkili hakkındaki iradenin neşri tilâl, kanunî takibat ve seri bir adalet yaüzerine hemen bana yazdığı hususî mek pılacağını ilân edinciye kadar, gerilemeğe mecbur oldu. Ancak bunu ilân ettiktubun üstünden iki hafta geçti. Ben, seten sonradır ki ihtilâlin otoritesi tekrar tefire maznunların müessir bir ibret olacak essüs etti. îngiliz elçisi tarafından yapılan surette cezalandırılması, efkârı umumiyeyeni tazyik, çok geçmeden Kral tarafye karşı verılmesi lüzumlu ve mecburî bir tarlannın malumu olarak irticaa cesaret taviz olduğunu anlattım; eğer ihtilâl koverdi ve onu daha küstah bir hale getirmitesi, her ecnebi tazyikının efkârı umudi. Ortalığı karıştıranlar, cezaya uğramımiyeyi müfrit tedbirlere sevkedeceği hayacaklarından emin olarak ve İngiltere kıkatıni gözden kaçınrsa, bütün otoritetarafından himaye edildiklerini görerek sini kaybeder ve giriştiği işte muvaffa ihtilâli temelinden baltalamak için bütün kiyetsizlığe yğrar, bu şerait altında, bir gayretlerini sarfediyorlar. Fesadcılar için kıymeti haiz fıkir ve mütalealar, ancak her vasıta mübahtır. Vicdanlan ıtsad ebütün özgürlüğü (serbestisi) ile hareket diyorlar, kışlalarda askerlik akyhinde eden bir hükumetten çıkabilir, dedim. propaganda yapıyorlar, halk ve mültecıingiliz elçisinin mektubunu kendilerine ler arasında Kostantin lehinde tahrikât okuduğum zaman, ihtilâl komitesi azası yapıyorlar. İhtilâl komitası şu kanaattenın aldıkları tavır ve hareket te bu inti dir ki eğer beklenen idam kararları, hiç baı teyid etti. Komite diplomatların şah olmazsa aralarından iki veya üç tanesi si görüşlerını nazarı itıbara almağa mü hakkında, derakab tatbik edilmezse, kotemayıl olmadığını bana inançladığı (te mıta halk nazarında, o kadar itibardcn min ettiği) gibi eğer ecnebi hükumetleri, düşecektir ki iktidar mevkünden çekiîyazı ile mütalealarını bildirmek mes'uli mesi, yani memleketi fırkalar ve tefrıkayetini alırlarsa komite de yazı ile cevab larla parçalanmağa, en büyük karışıklıkverecek ve ingiltere hükumetinin, Kos lara uğramağa ve dahilî harbe düşmeğe tantının avdetıne müsaade ettiğini, Yu mahkum bırakması lâzım gelmektedir. nanistanı felâkete sürüklemek için vazi1 Eğer, bilâkıs, adalet yerini bulursa, yet ve şeraiti istismar eylediğini, simdi de irtica kat'î surette tepelenmiş olacaktır. insanî ba'hanelerle ısrar ederek vaktile Bundan sonra yapılacak seçim, ıhtilâha kendısı tarfından düşman muamelesi gör eserini tasdik ve teyid edecek, memlekcl, müş olan eski bakanları kurtarmağa kal ordusunun tensik ve teşkilini ikmal ed:kışırsa bunun memleket için uğursuz bir rek hududlarını müdafaa edecek ve ıcafelâkete sebeb olacağını bildirecektir. bında medeniyetin Türk vahşetine karşı Benim tavsiyelerim yazık ki İngiliz açtığı mücadeleye iştirak edecektir.» elçisinin tavır ve hareketi üzerinde hiçbir (O sırada, Yunamstanda, kendi yurddeğisiklik yapmadı. Elçi, kâtibleri va daşlarına karşı yaptığı zulümlerle, en sıtasile ihtılâl komitası üzerinde tesir yap büyük hamileri tarafından bile tel'in makta devam etti. Daha, dün, yeni bir ve reddedilmiş olan Venizelosçuların bu palavrasma gülmemek mümkün nümayışte bulundu. değildir. Cumhuriyet) Kendısinden aldığım resmî bir mek tubda, îngiliz elçisi, hükumetinin emrile (Arkast vat) Vatanperver bir gazete «Nor HUZSÎ admdaki ermenice haftalık gazete bu hafta cumartesi giinkü satışımmı tamamile hava kurumuna vereceğini bir yazı ile hava kurumu îs tanbul şubesine bildirmiştir. Şehir plânları hava tehlikesine göre yapılacak Ankara 20 (Telefonla ) Hava teh likesi münasebetile Belediyelere de bir çok vazifeler terettüb ettiğinden bu yolda mühim tedbirler alınmaktadır. Tedbirlerin bir kısmı şehirlerimizın vaziyetine göre yapılacak şeylere aid dir. Bir kısmı da bundan sonraki inşa ve tesislerde düşünülmesi mecburî olacak noktaları ihtiva etmektedir. Bu nokta lara göre şehir plânlarının hava tehli kesi cephesinden de tetkiki icab ede cektir. Havadan her hangi bir taarruzda hedef noktalarınm hemen ayni ve birbirine yakm sahalarda toplanmış olmaması ciheti temin edilecektir. Bundan başka patlayıcı ve parlatıcı maddelere aid depolarm vaziyeti de, bulundukları yerlerin de bu noktadan tetkiki lâzım gelmektedir. Diğer taraftan Belediyelerin yangın söndürme teşkilâtmda da gene hava tehlikesine karşı almması lâzım gelen tedbirler almacaktır. *** Meşhur tayyareci kadın havalanmadan evvel 10,000 metro irtifaı, ilk defa olarak bir kadın tayyareci, aşmıştır. Maryse Hilsz isminde bir Fransız kadm tayyareci, Villacoublay tayyare meydanın dan hareket ederek 11,800 metro yüksekliğe kadar çıkmıştır. Maryse Hilsz, 1932 de 9791 metroya kadar yükselmişti. O tarihtenberi ka dın tayyareciler arasında yükseklik rökoru kendisinde idi. Şimdı kendi rökorunu kırarak yeni bir dünya rökoru kazanmış bulunuyor. Kadın tayyareci, karaya indikten sonra, intıbalarmı soran gazetecilere, ısıtılmış oksijen teneffüs cihazı vasıtasile gayet rahat nefes aldığını ve hiç üşümediğini söylemiştir. Maryse Hilsz, 30 haziranda, Ruende, Alman kadın tayyareci Liesel Bach ile akrobası yarışı yapacaktır. Kaybolan kurşun! Pariste, Marten isminde bir işsiz, evden taşınan bir arkadaşına yardım ol sun diye, eşyasım topluyormuş. Yanmda bir de hizmetçi kadın varmış. Kan ter içinde çalışıp dururlarken hizrnetçi kadm bir çekmecede, paslan mış bir rövolver bulur. Şakadan, Martene doğru çevirir ve ateş edecekmiş gibi bir tavır alır. Marten, bu şakaya gene şaka ile cevab verir ve bir gözünü kapayıp öbürünün kapağınr parmağile aşağı çekerek, kadına Pışşşt! der. Demesile beraber de rövolver patlar. Etraftan koşuşurlar, yüzü gözü kan içinde kalan Marteni eczaneye götürürler, oradan da hastaneye. Yarayı muayene eden cerrah, kurşunun üst dudaktan girip ön dişlerden birini kırdıktan sonra kaybolduğunu görür. Martenin ağzında hiçbir yara izi olmadığı içm, kurşunun nereye saplandığı anlaşılamaz. Yaralının vaziyetin de esasen hiçbir tehlike görülmediği için işi daha fazla iîeri göturmeğe lüzum gormezler. Nihayet, rövolverin senelerdenberi çekmecede dura dura paslandığı ve içindeki kurşunun da kuvvetini kaybede rek sade üst dudağı delip bir diş kırabildiği ve lokma gider gibi Martenin gırtlağmdan kayıp midesıne indiği anlaşılmıştır. Şimdi radyografi yapılacak ve bu adamın, serseri kurşunları yutacak ve hazmedecek kadar kuvvetli midesı muayene edilecekmiş! Teberrular fc Tayyare kurumuna 4000 lira teberru ettiğini sevmc ve şükranla yazdığımız Sirkecide Mühürdarzade hanmda mü hendis mütaahhid Hayri Kayadelen bu parayı dün cemiyet veznesine yatırmıştır. Kendisini bir daha tebrik etmekten kendimizi alamıyoruz. İttihad Değirmencilik şirketi de beş yüz lira vermiştir. Diğer taahhüdler şunlardır: Dün Kültür çevirgenliği, Kültür BaHacı Hüseyin mahtumu Hacı Meh kanhğından aldığı bir emri aynen fakülmet Tecimen 20. Manol Nıkolaidi Ar telere bildirmiştir. navudköy aktar 20, Dr. Çalyan ArnaBuna göre; liselerde bugünlerde başvudköy 20. Mehmed Kmacıoğlu Arnalamış olan ojgunluk yoklamalarına Ünivudköy tecimen 20, Karabet Kuyumcıversıtenın bütün profesörleri ve doçentleyan Arnavudköy tecimen 20. İş Limited ri istedikleri gün ve saatte, istedikleri liSosyetesi çevirgeni Bedri Gökni 72, Nesenin imtıhanlannda mümeyyiz olarak buşet Akol İş Limited muhasibi 48, Nihad' lunabileceklerdir. Demir F. Ş. şefi İş Limited 60, Mustafa Dün Tayyare kurumu veznesine 4000 Olgunluk imtihanlan hangi talebelenn Kibar kasadar İş Limited 24,48, Adil lira yatıran hamiyetli vatandaşımız Universite fakültelerine devam edip edeHayri Kayadelen Davud İş Limited 24, Şahab muhasib İş miyeceklerini tesbit için yapılmaktadır. Limited 22, 44, Yorgo İstrakos İş Limi değirmenci 30, Mustafa Kuleli köyü ih Bu itibarla profesörlerin bu yoklamalarted" 22, 44, Mahmud İş Limited 20, 40, , tiyar heyeti na. 20, Salım 30, Ziya Çe da bulunmalan çok faydalıdır. Ancak Beyazıd Kurumunun çahşmaları , h k r e n ç b e r 3 0 j S a d l k Mandıra köyü ih lise yoklamalarile Universite yoklamaları Türk hava kurumu Beyazıd kamunu tiyar heyeti na. 20, Ahmed Cankat aynı sünlere rasseldiği ve profesörler de Ayni kâğıtton fcutur! 1935 senesi yonetim kurulu aşağıdaki ranca köyü ihtiyar heyeti na. 20, Ha kendi imtihanlarile meşgul bulundukları Paris kazinolarından birinde sahneye gibi kurulmuştur: san Ali Mutak Katranca köyünde renc için ahnmak istenen bu karardan lâyıkile ilk defa çıkan bir şarkıcı kız, rolünü biBaşkan Dr. Sadi Recai, fahri başkan ber 20, Kırosman 20, Feruz Dügünçlü istifade edilmiyecektir. tirip locasına çekildıği zaman, takdir Rifat, ikinci başkan Hüseyin Hüsnü, köyü eski muhtarı 20, Sefer Sinanlı VÎLÂYETTE kârlarmdan bir Amerikalı zengin kenmürakıb Hüseyin Hüsnü, azalar Naz köyü ihtiyar heyeti na. 20. M. Güven disine bir aşk mektubu göndermiş ve miye, Fazıla, Servet, Lutfi, Fuad, En aygır deposu direktörü 20, Bekir Kofİlbay Muhittin burnundan bir de randevu rica etmiş. ver, Şükrü, Abdullah, Bahattin, Said, çalı köyünde tecimen 40, Halil Hasan ameliyat olacak Amerikalının gönderdiği mektub 25 Köyidıs, Vitali, Vahan Dikciyan, Rıza. Mandıra köyünde rencber 20. Mehmed Iffanbul İlbayı Muhittin Üstünda dolarlık bir banknot üzerinde yazılı Şimdiye kadar ayrı bir kurul olarak Çavuş köyünde kiremidci 20, Tahir ğm İsviçrede bulunduğu ve oradan Al imiş! Bu gibi işlerde henüz acemi olan çalışan Büyükçarşı şubesi de Beyazıd çtfiHı manyaya geçmek üzere olduju gelen kızcağız daha tecrübeli bir arkadaşına kuruluna eklenmiştir. Çarşı esnafı, ku| s a n G u n e r M ü s e l l i m k ö y ü v he mektubdan anlas'lmıştır. Ald'ğımız ma danışmış ve şu cevabı almış: 1 ruma üye yazılmakta büyük bir enerji 20 t n a Hüseyin Kumrular köyü lumata nazaran İlbay Muhittin Alman Hemen cevab yaz. ayni mektub kâgöstermektedirler. ihtiyar heyeti na. 20, Mehmed Sofu Ha yada burnundan hafif bir ameliyat ge ğıdmdan bir kutu iste! Maraşta lim köyü ihtiyar heyeti na. 20, Necib çirecektir. hk ecrone! Maraş 20 (A.A.) Hava tehlikesini Sinanlı köyünde rencber 30, Tahsin tüYeni kanunlar bilenler kurumu Maraşta ve köylerde tüncü 20, Ahmed Apak 30, Haydar ve Moskovada oldukça merakı celbedebu yurd işini sağlam temellerle kur şürekâsı inşaat idarehanesi Ankara Siyasal bilgiler okulu hakkındaki ka cek bir müze açılmıştır. Bu müze yalmak için çalışmalarına devaro ediyor. Mes'ud apartımam Eahriye caddesi nunla dahiliye memurları kanununun i nız eczacılık ve ilâç tarihine hasredil Dün akşam İsmet İnönü uramında (ma bir defahk 2750 lira vermiş, her yıl kinci maddesini değiştiren kanunun birin miş. müzeye yarım milyon cildden fazla hallesinde) yüzlerce halka Parti baş 250 lira vermeği yükenmiştir. Osman ci maddesini değiştiren kanun, Bölge eczacılık kitablarını havi bir de kütü kanı tarafından söylenen ateşli bir söyNeşet Galatada tüccar 20. Dr. Vetsan San'at okullarının Kültür Bakanlığı ta pane ilâve edilmiştir. levle işin önemi anlatılmış, birçok yeni rafmdan yönenilmesi h?kkındaki kanun, Dünyanm ilk eczanesi 754 tarihinde Kasabyan 20, Teodor Paskalıdis kö üye yazıhnıştır. Türkiye cumhuıiyetile îran devleti ara Bağdadda Elmansur tarafından tesis emür tecimeni 20, Aleksandr Topalyan sında aktolunan emniyet, bitaratlık ve dilmiştir. Rusyada da. ilk eczaneyi açan, Kırklarelinde antikacı 20, Vahram Elâgözyan demir ıktısadî emek birliği muahedesinin tas Franch isminde bir İngilizdir. Bu eczaKırklareli 20 (A.A.) Hava tehliketecimi 20 lira taahhüd etmişlerdir. dikine dair olan kanun, dang hastahğın ne yalnız Çarın ve imparator ailesinin sini bilenler kurumuna üye yazılması Ali Fuad Ataç Gümüşane müteahhid dan memleketleri karsıhklı korumak ü ilâç ihtiyaclarına bakardı. büyük istekle devam ediyor. Şimdiye j zere yapılan arsıulusal sözleşmenin o Moskovada, ahaliye mahsus ilk ec kadar olan yüken 5000 lirayı bulmuştur. defahk 100, Sami Zarbun tüccar bir denaylanması için yapılan kanun Kültür zane 1673 te açılmıştır. Eczanenin sa Yeni üyeler fahk 50, Hâmid San tüccar bir defahk İbrahim tenekeci 20, Hüseyin Uluğ mu 50, Mehmed Yüce tüccar bir defahk Bakanhğı merkez örgütleri ve ödeleri hibi, burayı açabilmek için aldığı mü hakkındaki kanunun bazı maddelenni saade mukabilinde, yoksullara bedava hasebe müdür muavini 30, Durmuş 50. Fikri Ataç müteahhid bir defahk değiştiren kanun, Temyiz mahkemesinin ilâç vermeği kabul etmişti. marangoz 20, Bekir birinci atelye şefi 50, Fikri Akgün tüccar bir defahk 25, Ankaraya nakli hakkındaki kanunun 20, İzzet Yüce ikinci atelye şefi 20, ZiBaldvjnin leykleri I Kramer Nafıa başmühendisi bir defamusaddak sureti dün Vilâyete tebliğ eya Tuneel ressam 20, İffet Bükey terBaşbakanlık vazifesini üçüncü defa hk 30, Cemsl Bayar vilâyet mektub dilmiştir. cüman 20, Nüzhet ispirto işletme muolarak üzerine alan M. Balvin çok sakin, avini 20, Rifat Ataöz kontrol memuru cusu 20, Muhsin Sağlam vilâyet def hesablı hareket eder bir adam olmakla 35 yeni polis komiseri 20, Mehmed ikinci atelye tamircisi 20, terdarı 20, Naci Ataç varidat müdürü Polis komiserliği imtihanına girenlerin şöhret kazanmıştır. Bir tek ihtirası varBekir Onur sicil ve muhabere şefi 24 20, Tevfik vilâyet tapu müdürü 20. Avmış: Politika. Dostlarmdan biri bir gün İbrahim iya Aydın mütercim 20, Re ni baytar müdürü 20, Mevlud Özgü imtihan evrakı Emniyet Umum Müdürkendisine demiş ki: Gezginler Çeşme plâjlarmda gad Coşkun kayid memuru 20, Osman muhasebe müdürü 20. Avni jandarma lüğünce tetkik edilmiş ve bunlardan 35 Sizden bir sır soracağım. Poltika İzmir (Hususî) Turing ve Oto te plâja gelmiş ve seyyahlarla uzun müdErsoy dosya memuru 20, Fehmi Tırit t. kamutanı 20, Fuad askerlik ş. başkanı polis memurunun komiserliğe terfileri tasdan başka sizi hakikaten alâkadar eden mobil kuliib, bu hafta otobüslerle Çeşme ticaret memuru 24, Ahmed Bang ti 20, Cemal Ataç orman muamelât me dik olunmuştur. det hasbıhallerde bulunmuştur. birşey her hangi bir ihtirasınız, bir zev plâjlanna bir gezinti tertib etmiştir. Gemuru 20, Ziya Kadri orman mühendicaret mubayaa memuru 30, Muzaffer Plâjların mevsim açılması da ayni kiniz var mıdır? zintilere gösterilen ilgi gittikçe atmaktaAkkoç ticaret şefi 36, Hayreddin mu si 20, Kramer Nafıa başmühendisi 20, Amerikada vergiler artıyor giinde ve İzmirli seyyahların huzurile yaM. Baldvin şu cevabı vermiş: dır. Seyyahlar, plâjlarda neşeli, eğlen hasib 25, Tevfik muhasib 20, Muzaffer Mustafa Ataç Nafıa başyazganı 20, Ali Vaşington 20 (A.A.) M. Ruzvelt Gizli iki iptilâm var. Biri tütün, ö lenceli saatler geçirmişler ve plâj kiracısı pılmıştır. Fakat son günlerde havalann muhasib 20, Sami 20, Asım muhasib Fuad Ataç müteahhid 40, Fazlı Yüce biraz serin ve hatta sertçe gitmesine götarafından ağırlanmışlardır. Bir kısmı, o20, Halil İbrahim 25, Rıza Vural ziraat tüccar 20, Sami Zarbun tüccar 20, Meh kongreye gönderdiği bir bildiriğle vergi teki zabıta romanları... lerin çoğaltılmasını istemiştir. Bu vergiİngilterenin en fazla meşgul adam tobüslere binerek Kasabaya gitmişler ve re, plâjlar ancak 1520 gün sonra işle • Münib muhasib 20, Cahid Dalkılıç vez med Yüce tüccar 20, Hâmid Sami tücnedar muavini 25, M. Nuri Arık vez car 20, Fikri Akgün tüccar 20, Ramiz ler arasında kazanc vergisile büyük ba larından biri olan Balvinin, geceleri, Çeşmede, Beyazıd devrinden kalma es meğe başlıyabilecektir. Kulüb, yakında Çeşmeye ikinci bir gemuhasebecisi 30, Kenan muhasib 24, Akkoyunlu meclisi umumî üyesi 20, ğışlık ve miraslardan alınacak vergiler ve Wallacetan yahut Canon Doyledan bir ki kale ile diğer bazı yerleri dolaşmış korporasyonların kazanc vergileri vardır. kaç sahife okumadan yatağa yatmadığı lardır. nedar muavini 20, Besim önel muha Keleş üçüncü meclisi umumî üyesi 20, zinti tertib edeceği gibi, şimendiferle u'an'at okullarının bu suretle anlaşılmıştır. Bu arada Vali General Kâzun Dirik zun seyahatler de hazulanılmaktadu. Profesörler Lise olgunluk imtihanla rında bulunacaklar hmir Turing Kulübünün tertib ettiği gezintiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog