Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

21 Haziran 1935 CUMHIJRtYET Ankara • Ereğli hattı ilkteşrinde açılacak! Kömür havzasîna inen bu yolda tünel ve köprü yapıları sür'atle ileriliyor / r | bufikirde} /ZClC ™İlWGJ Hei Çi ve Hei Çen Çın denizinin afyonlu suları üzerinde iki serseri kruvazor. Hei çen ve Hei çi. Kanton lımanındakı bataryaları dövü yorlar.. 1932 de Nankin limanından kaçan ve Japon ıstılâsına kafa tutan bu iki haşarı çocuk, uzun saçlı, beyni dumanlı babasmı uyandırmağa çalışıyor. Yunanistanda takvim yüzünden çıkan gürültüler Hükumetin teşkil ettiği komisyon nihayet bugünkü takvimin değiştirilemiyeceğine karar vererek meseleyi kökünden kesip attı GUNDE • Vaktin kıymeti BUJ 5 çimizde vaktin kıymetini bilmiyen II adamlar bulundusunu gördükçe kı zıyorum. Sade kendı hesablanna bilmemis olsalar ne ise ne. O zaman, kendi mallarını israf eden düşüncesizlere karşi olduğu sibi, icimden: Zavallılar! Deyip gececeğim. Fakat benım vaktime el uzatanlar oldu mu idi, çileden çı 1932 senesinde Çine sokulan afyonun kıyorum. miktarı 119,000 kilo. Bu resmî miktar. Ben, ekmek paramı kazanmak için, Mısyonerlerin incil keseleri içinde, sanakafamla ellerimi sermaye diye kullanıp yicilerin gümrüksüz geçen ambalâj sançalısan bir fikir emekçisiyim. Gazetecilik dıklarında sokulan afyonun miktarını Alederim. Gazetecilikte, çalışma saatleri lah bilir. ıkindiye doğru başlar, gece geç vakte ka**# dar, fasılasız sürer. Gazetecinin işi günü Çinin nüfusu 400 milyon. Bu 400 milgününe \e müstaceldir. Bugün gazeteye yonlu koca kıtaya saldıranlar 90 milyon girecek bir yazı, yarına kalamaz. Onun nüfuslu... Bu çokluk bu azlığı neden veri bellidir, ölçülüdür. Mürettibler sahiyenmiyor?.. Neden tükürükle boğmu feyi kurmak, bağlamak için onu beklerler. yorlar?.. Çini boğan, dışından evvel içini O biraz gecikirse, matbaanın ışleri adeta fetheden kuvvet bir değıl, beş değil... İnfelce uğrar. Muharrir, onun için yazısını Ankara Ereğli hattında muazzam köprülere bir bakış giliz, Amerıkan, Japon misyonerleri bir vaktinde ve tam olarak yetiştirmeğe mecellerinde incil, bir ellerınde afyon ve haşZonguldak (Hususî) Ankara ' burdur. Ve bunu bildıği için, muayyen haş tohumlarile bu toprağı bictiler. İngiRumî takvim taraftarlarıntn son günlerde Atinada yaptıklart Ereğli hattının Zonguldağa kadar uzunsaatte işinin başına gelir, kalemini kâğı Iiz, Amerikan, Japon sanayicileri ham nümayişlerden bir intıb luğu dört yüz yirmi dort kilometrodur. dını eline alır ve başlar yazmağa maddeleri gemi gemi memleketlerine ta Bugünku vaziyeti şöyledir. Hat Anmüstakil kiliseleri tatbik etmekte idi. Derken: Atina 20 (Hususî) Tak\im meseşırken, fabrıkalarını, endüstrilerini, ban kara Kayseri hattmda Ankara istasyo Tık, tıkî Yunanistanda bu kararı beğenmiyen kalarını bir ağ gibi afyonla uyuttuklan lesinı müzakere eden büyuk komisyon nundan, on kılometro da Irmak ıstasyoKapı vurulur. Dairesi dört buçuk, beştakvimin değişmesinin kabıl olmadığına bir kısım ruhaniler o vakittenberi ıkide Çının göbeğme kurdular... nundan aynlarak Çankırıya kadar yüz karar vermiştır. Hukumet Sen Sınodun birde başlanna topladıkları bir takım mu te tatıl eden bahtıyar bir insan, bir bilŞımdi bu ekilen tohumların meyvasını kilometro ki Ankara Çankırı arasında ayaklanan üç metrepohd aleyhinde ver taassıb halk ile ufaktefek hâdiseler çı dık, bir dost, sizi özlemiş, «haydi şuna topluyorlar. Çın denizinin afyonlu suları 1 10 kilometro inşaatı tamamen bitmiş ve diği cezayı ınfaza karar vermiştır. karmakta idıler. Bu defa işi büyüttüler. uğrayım da bir hatır sorayım!» demiş, üzerinde, Kanton lımanını döven kru\aişletmeğe açılmıştır. Çankın Somucuk Üç metropolid Yunanistan Sen Sınodu gelmistir. Safa geldi.. Hos geldı! Gecer, Takvim meselesi nedir? zörler, elınde tek tellı sazı, önünde af arasında 50 kilometronun da inşaatı ta. yanıbaşınızdaki iskemleye yerlesir, bir Şimdıkı İskenderıye patrıki Meletiyos, nun yeni takvim kullanmasını protesto etyon çubuğıle, Çin denizi kadar engin temamen bitmiş ise de umumî işletmeye tiler. îş büyüdü. Sen Sınodla bu metro sigaranızı alır, bir de kahve ısmarlar. vekkülü içinde uyuklıyan Çinlinin uyan mütareke esnasında Fener partiki ıken henüz çalışılmamış, inşaat kısmı tarafın Yahu! Bu ne sıkıntılı yer! Nasıl dığını bağınyorlar... Pırinc tarlalarından bütün ortodoks kiliselerinden gelen mu , polidler birbirlerıni aforoza kadar var Dturuyorsun burada? diye tenkıt ettiği odan işletilmektedir. ellerinde sapanlan, betonarme ecnebi fab rahhaslarla bir ikomenık sinod toplamış dılar. «So.Tiucak Eskipazar» arasında 96 dada uzunboylu oturmağa hazırlandığı Sen Sinod bunları muhakeme etti. Mu durumundan bellidir. rikalarmdan, ellerinde örslerile dışarı fır tı. kilometronun inşası bitmiş ray döşenmekBu toplantıda o vakte kadar ortodoks hakeme günü üç metropolidin taraftarları lıyanlar, emperyalizm çemberini kırmatedir. Ray döşenmesi iiç ay içinde biteÖnünüzde yarı başlanmış kâğıda bağa uğrâşıyörlar... kılıselerınce cari ve muteber olan eski Atina sokaklarında büyük bir nümayiş kar: cek ve önümüzdeki cumhuriyet bayra rumî takvimin kaldırılması, yerine bütün yaptılar. Sen Sinod da bunları mahkum mmda işletmeğe açılacaktır. **# Gene mi yazı? Bıkmadın mı?. Yadünyaca, kullanılan takvimin kabulü ve etti. Nihayet hükumet bu takvim mesele Iıu, biraz bırak ta konuşalım. Fakat Çini boğan, içinden fetheden Şu halde 29 teşrinievvel 1935 te Ankuvvet bir değil, beş değil... Medenî ma büyük paskalyadan maada bütün dinî sıne katî bir şekil vermek üzere âlimlerle Terbıve iktizası ses çıkarmazsınız. Bukara bu hatla bir kere daha Karadeniz kineleri, kruvazörleri, tanklarile Çine sal günlerin bu yeni takvime göre hesab edıl ruhanilerden mürekkeb bir komisyon teş raya kadar zahmet edip hatırınızı sor kıyılarına inecektir, demektir. dıranların yanında Çan Kay Şek var.... mesi kararlaştırılmıştı. Bu kararı Fener, kil etti. Komisyon şimdıki takvimin de mağa gelen ahbaba nezaket gösterir, koBu hattın hedefi Ankara Ereğli olÇan Kay Şekın para ile satılmış kümele Folonya, Romanya, Rusya, İskenderiye sişmyinin imkânı olmadığı kararını ver nusursunuz da.. cuğu cihetle Filyostan Çatalağzına ve Ereğli hattında bir tünel açıhyor ri var... Bunlar dışarıdan gelen düşman patrikhanelerile Yunanistan ve Kıbrıs di.' Sermürettıb kapıdan başmı uzatır: Zonguldağa kadar olan inşaata da başdan evvel, içten gelen ısyanı boğmak için, Fıkra? lanmıştır. oldukça mühim bir kömür mmtakasına bir ellerinde hançer, bir ellerinde s»hpaYeni nüfus kanunu Yeni İran kabinesi Bırazdan. basefendi! Irmak Fıîyos arasındaki inşaat cidden girmiş oluyor. nın ilmiği pirinc tarlasından sapanüe çıAnkara 20 (telefonla) Devle^ O gider. Öteki vurdum duymaz, so • Tahran 20 (A.A.) Basbakan FuÇatalağzı 9 kilometro uzunluğunda çok şayanı nazarı dıkkattır. kanların üstüne saldınrlar... Şurası yeni nüfus kanun lâyihası üzerin rugi Han yeni kabineyi, eskisi gibi kur rar: Türkiyede yapılan tünellerden en u dar bir hatla Ereğli şirketinin idaresinde lşte bunun icindir ki 400 milyon, 90 dekı tetkıklerini bitırmistir. Şura; bircok muş ve saylavlar kurulundan güven oyu Kim bu adam? zunu Toroslarda yapılmıştır. Bu, tünel «Gelik» kbmür mmtakasına bağlıdır. Bu maddelerden müteşekkil olan bu lâyiha (itimat reyi) almı^tır. milyonu tükürükle değıl, silâhla dahi bo Bızim sermürettıb.. Yazı istiyor da.. 4 kilometro uzunluğundadır. Bundan son maden mıntakasında çok kuvvetlı bir dan nızamnameye girecek kısımları ayırğamaz. Bayım, bu nazıkâne ihtan anlama ra uzun tünel bu hatta yapılmıştır. Bu da «lâvvar = kömür yıkama fabrıkası» ve VUnpdaJri, demiryollar mıştır. Bu suretle nüfus kanun lâyihası*** mazlıktan gelir. Sizin vazife uğruna si bir elektrik santrali vardır. Çankırı Fılyos arasındd «Batıbeli» nın maddeleri azalmış; buna mukabi'ı konferansı Çın denizinin afyonlu sulannda nirlenmekte olduğunuzu farketmez. Oramevkiindedir. Uzunlrğu 3,400 metrodur. ~ Burada yaoılacak istasycn ikinci sınıf serseri kruvazörler... Dış Kanton lıma r ayrıca bir nizamname hazırlanmıştır. *FVîlnb'20"(A.A:) PoİÖnya, Avus dan bir gazete alır, okur.. Kâğıdlarınızı Fılyos Zonguldak hattı imtidadı yir bir istasyon olmakla beraber mühim könından evvel, içteki Kanton limanını döv Şura; kanun lâyihasını Vekâlete ver turya, Çekoslovakya, Sovyet Rusya de karıstırır.. Ahbablarına telefon eder.. Su mi beş kilometro ıse de en çok tünel bu mür depolarını ihtiva edecek ve Devlet mek lâzım... Çin, fabrikalarile, barkala nıiştir. Nizamname üzrindeki tetkikleri miryolları konferansı islerini bitirmistir. ister... Durmadan, münasebetli münase hatta olduğu ve inşaat çok mühım bulun Demiryolları burada 12 makinelik büyük rile buz eibi dağıtan umacı kuvveti sin de bugünlerde bitirecektir. bir depo ile elektrikle işliyen makineler duğu cihetle iki kısma aynlmıştır. Birinci Konferans, Prağda, Viyanada ve Var betsiz lâf eder. dirmek icın Hei cen ve Hei çinin topYeni bir hava rökoru Saatler gecmekte \e siz dokuz doğurkısım 15 kilometro uzunlueunda Fılyos için bir römiz yapacaktır. sovada trenlere uzak doğu için doğru valarını yalnız dıs düşmana değil, iç düşRoma 20 (Telsızle) Mario Begnı maktasmızdır. Kaleminizi birkaç defa ele Çatalağzı, ikir.ci kısım 10 kilometro uÇatalağzmda istasyon inşaatına başmana çevırmek lâ'irn... admda bır İtalyan tayyarecısi 13600 gonlar takılmasını ve bu vagonların Var alır, önünüzdeki kâğıdı kımıldatirsınız. zunluğunda Çatalağzı Zonguldaktır. lanmıstır. Yalnız buradakı arazının çüSABlHA ZEKERİYYA metro tukseğe çıkarak yeni bir rokor sovada Moskova ekspresile birleştirilme Kös dinlemis!. Oralarda değil.. Birinci kısım (Fılyos, Çatalağzı) nda rük çıkması inşaatı bir parça karıştırmışkurmuştur. sini kararlastırmıstır. Saat altı, yedi, sekiz olur. Sinirleriniz sekiz tünel vardır. Bunlar da 140 119 tır. harab olmuş, fıknniz dağılmış, o günkü Kilimlide sube i^tasvonu yapılacaktır. 320 160 50 106 14Q3 ve 950 metyazınız kalmıştır. ro uzunluklarındadır ki ceman 3,248 Bu mmtakada da Iş Bankasına aid Ki Haydi artık çıkalım.. Daha otu limli şirketi maden ocakları vardır. Filmetro uzunluğunda tünel vardır. 23 haziran Büyükada çiçek savaşına racak mısın?. diye sorar. Bunlardan ilk altı tanesi delinmiş son yos Zonguldak hattı hemen, hemen iştirak edecek arabalar bu sene ikiye Deli olmak işten bile değildir. SusarTürkiyede yapılan simendiferler içinde iki tanesi ki en uzunlandır. Her ikıavrılmıştır. Profesyoneller, amatörler sınız. O vakit te kızar: sinde dört yüz elii metro kadar ilerlejı en arızalı bir güzergâh olmakla beraber profesyonel olarak iştirak edecek ara Istiskal mi ediyorsun? diye çıkı miştir. Bu kısmın inşaatına geçen sene en cok semereli bir hat olacaktır. balara 100 lıra mükâfat aynlmıştır. Bişır. Kömürlerimizi kara yolile iç Anado rincıye 50, ikinciye 30, üçüncüye 20 lira nin ağustos ayında başlanmış olup 936 Düsünmez ki kendisi, benim vaktimi, senesi haziranında bıtırılecektır. Yarma luya çekecek olan bu hat istikbalde de ikramiye verilecektir. en kıymetli şeyimı çalmış bır mücrımden ların mühim bir kısmı ikmal olunmuştur. kbmürlerımızi Karadenızın en emnıyeth Bu mükâfatlar Adaları Güzelleştirme baska bır şey değildir. İkinci kısım (Çatalağzı Zonguldak) bir limanı olan Ereğliye götürecektir. kurumu Ziraat Odası ve Ziraat müdiriA h ! Vaktin kıymetini ne zaman öğon kilometro uzunluğunda oîup bu hat Bu hattın ikmali, Ereğli lımanının in yeti tarafından verilmiştir. renecek, baskalarının çalışmasma ne zaüzerinde de sekiz tane 3,703 metro u şası havzanın yalnız istikbalini temin eYalnız zevk için iştirak eden araba man hürmet edeceğiz?! zunluğunda tünel vardır. Bu tüneller den bir kuvvet olmıyacak, ayni zaman Çiçek savaşı bu pazar yapılacak Fransız bahriyelileri Askerî Müzede 1 6 0 1080 1 4 6 336 136 3 3 0 da da havzanın daha çok genişlemesine, 80 ve 1485metrodur. Bu kısmın inşaatı inkisafına yardım edecektir. da 937 senesi mayısında tamamlanacakOnünü Karadenize, arkasını General tir. İsmet İnönü kabınesınin yarattığı demir Filyos Zonguldak arasında yapıl ağlarına, bir tarafını da cumhuriyetin makta olan istasyonlar da mühimdir. yaratacağı Ereğli limanına dayıyacak oZonguldakta bifinci smıf, Çatalağzında lan havza Ekonomı Bakanı Celâl Baikinci sınıf birer istasyon yapılacak, Ki yarın dileği ve dediği gibi elbette Türk limlimaden mevkiinde de bir şube istas iline servet, saadet, refah akıtan ve dağıtan bir kaynak olacaktır. yonu yapılacaktır. P. G. Bu hat, Gstalağzı mevkiinin havzanın ların sahiblerine Nis ve Monte Karloda oîduğu gibi bırer aplike resim ve «Adaları Güzelleştirme kurumu çiçek savaşı» ibaresi yazılı bır bayrak hedıye edile cektır. Dğıtılacak bayraklarm adedi beştır. Birinci gelen arabaya kırmızı, ikinciye lâciverd, üçüncüye sarı, dördüncüye eflâtun, beşmcıye pembe bayrak veLimanımızda bulunmakta olan Verdön Fransız torpîtosu bugün rilecektir. Akdenize hareket edecektir. Fransız bahriyelileri dün de şehrimizi Mükâfat alanların isimleri ve aldık ları mukâfatlarla dereceleri halka Ho gezmeğe devam etmişlerdir. Resimde, Askerî Müzeyi gezen iki parlör tertibatile bildirilecektir. Fransız bahriyelisini eski topları tetkik ederken göstermektedir. Kadrinin ici kadar hüzünlü bir akşam cökmüstü. Parktan boşalan kalabalık caddeye dökülmüş, ahalı evlerine dönüyor lardı. Bay Kadri bunlardan, ekserisinin, evinde bir sevgiye kavuşacağını tahayyül sderek, kıskandı. Yumruklarını sıkıp ta hırslanacağı esnada kendını topladı \e: Bu gidisle aklımı bozacağım.. Yarından tezi yok, İstanbuldan uzaklaşmalıyım! diye söylendi. Simdi de ağlamak, doya doya ağla mak istiyordu. Çektiği bunca elemin oey'ıudelığine yanıyor ve ferağatinin ba«kaiarının saadetine dahi yaramıyacdğını düşünüp hayıflanıyordu. Ertesi gün cuma idi. Yatağından kalkarken, Bay Kadri, akşamki kararının kat'î olduğunu anladı. Uzun müdriet Hadika sokağına adım atmak teMıkpsinden kurtulmak için, imkân bulursa hemen o aksam bir tarafa gidecekti. Müstacelen mezuniyet alabilmrk için în güzel bahane hastalıktı. Bay Kadrı cabucak giyindi ve en yakm teleron merkezine koştu. Doktor Şekibin teleron numarası ezberinde idi. Alo! Doktor Şekib orada m1.? diye 5ordu. Benim. Kim istiyor. Ben Kadri. Hangi Kadri? Vilâyet mektubi müdürit.. Hayrola? Hasta mısın? Hayır. İstirahate muhtacım da.. E , dmlen, be birader! Bana bir rapor ver de, mezuniyet alayım. Yarın bir çaresine bakaru Yarını bekliyemem. Hemtn isti yorum. Sen hazırla, ben birisini gönderip aldırınm. Peki. Teşekkür ederim doktor! Dur, kapatma! Bir şey daha soracağım. Sor. Raporda ne diyeyim? Ha«tali2ina ne ad koyayım? Mide.. Kalb.. Mesane.. Ne dersen, de. Kalb eleminden bahsedeyİT, mi? Bay Kadri cevab vermedi. Rengı bir Ercümend Ekrem TALU Litvanyaya noia verdiier Pans 20 (Telsizle) Memel anlaşmasını imzaiamış olan Fransa, İngiltere ve Italya bugun Litvanya hükumetine müşterek bir nota vererek normal vaziyetin yenıden kurulmasmı istemişlerdır. Bu üç devlet Memeldeki duru mun zâminleri sıfatile nota verdikle rini Litvanyava ayrıca bıldirmişlerdir. Hem yürüyor, hem de düsünüyordu. Mezunivetını aldıktan sonra nereye gidecekti? Kaplıcalar: Yalova, Bursa, Gönen.. Kim bılır oraları bu mevsımde ne kadar kalabalıktı? Bir köve cekilecek olsa, sıkıntıdan natlıvacak, büsbütün hüzne boğulacaktı. Memleketi aklına ^eldi. Oyle va: Neden olmasın?. O saat, oraya muvasalatmı gczönüne getirdi. Araba ile kasabava girişini, bildik cehrelerle karsılaştığı anda duvacağı tatlı heyecanı düsündü. Dalgm dalşın yü rürken, kulağımn dibinde, ta gönlünün içine ok gıbı saplanan bir ses ç'r.ladı: Pasacığım! On para ver bu i'karaya.. Allah sevgılınden ayırmasın!. Başı örtülü gene bir çırgene karısı elini uzatmış dıleniyordu. Bay Kadri, yüzüne dik dik baktı \e yürüdü. Lâkin kadın pe«ini bırakmıvor, sırnasıyordu: Allah bavanını bağışlasın.. Acısını göstermesın, bayım! Haydi, inayet ola! Allah ka\uştursun, şüzel pasacı ğıml 'Cumhuriyet,, in bölemi: 35 Bu Gönül l Böyle Sevdi * Yazan' • Ercümend Ekrem Talu Yavaş yavaş, Bay Kadrinin elemi daha acı, daha dayanılmaz bir hal alıyor du. Ve gene yavaş yavaş, öyle olmasm dıve mucadele ettiği halde, Bay Kadrı ruhan alçaldığmı, hasud ve kıskanc, seni ve bedhah olduğunu hissediyordu. Askı, bu yüzden saflığını ve samimiyetini kavbetmekte idi. İskence olan bir mazı ile bütün ağırlığile çöken ferdanm ara yerinde, onun düşüncesi, yanlıslıkla bır odanın ıçerısine dalmış bir gece kusu gibi çırpınıyordu. Ah, ölüm, o anda, ne imdada yetisecekti! Bu gibi buhranlar uzun süremez. A radan az bir zaman geçergeçmez, yeni bir hâdıse Bay Kadriyi büsbütüg yere vurdu. Bir aksamdı. Evine dönmüş, pencerenin önünde oturuyordu. Ilende Topkapı sarayının ulu ağacları Boğazdan esen meltemi baş iğerek selâmlıyorlardı. A<ağıda, gündüzden kızgm kaldırımlardan fena bir koku yükseliyor, orada oynıyan çocukların kahkahaları birer feryad gibi gelıvordu. Bay Kadri, bir an için, Fcdinin dö nüp geleceğini dü=ündü O saatî, icına bır szginlik cöküverdı. Düsündü: A.ysenin yüzünü bir daha görmemek e\lâ o!a caktı. Kitabı kapamak ve bir daha eline almamak hepsinden hayırlı idi. Zihni buna yatınca, ezici bir vonnmluk duydu. Senelerce, yalnız yasamaktan, dost edınmemis olmaktan hiçbir ıstırab duymıyan bu adam, şımdi kendını bıtkm, yaralı, ruhan hasta ve garib hissediyor du. Ah, unutabilse idi! Fakat su daki kada, Ayşeyi eskisinden de çok sevivor arzuluyordu. Aşkta ümid şart de^ı'dır! Gün artık kavuşuyordu. Ortalığa Bay denbire ucmuş, ellerine hafif bir rase ut\tnişti. Doktor, öte tarafta, cevab alma yınca sordu: Yahu! Niye sustun? Bay Kadri: Bütün raporların böyle ezbere mi yazıld'&'nı düsünüyorum.. dedi. Merak etme: Herkes sen değ'1. Burada müdürün hatırı girivor araya. Barı nereye gideceğini tayin ettin mi? Asağı yukan. Bılebılır mıyım? Bay Kadri bu suali de cevahsız bı raktı. Doktor: Askolsun! dedi. Hastalık meçhul.. Gideceğin ver malum değil.. Beyime rapor vereceğım. Daha soracağın bir şey kaldı mı? Yok: Kâfi! Kalbinin bozuk oJduğundan, tebdili havaya muhtaç bulun duğunu yazacağım Eksik olma! Bay Kadri telefonu kapadı ve sokağa cıktı. Doktor Şekib, farkında oimadan nasıl da kondurmuştu? Gercekten kalb hastası idi.. Hem de ne türlü! (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog