Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 21 Ha7İran 1933 Türklerle Süngü Süngüye No. 222 A. DAVER Çanakkalede Dünya buğday piyasası düşük Hâl müzayedesi ortaya RADVO bir mes'ele çıkardı aksamki program^) bu nizamm mutlaka yürüyeceğini de hatırlatmak isteriz. Diğer kısım itse belediyenin her me denî /hir hayatında resmî bir hal çatısı altında nizama sokulan sebze, meyva, peynir, yumurta ve saire gibi havayici zarurıye satışlarını tanzim için yaptığı bu teşebbüse tamamıle uyarak mukavele lerdeki şartları kabul etmek fikrindedir ler. Beledıye hal için 300,000 lira sarfetmıştır. Hal şehre varıdat membaı oiacağı kadar şehirlinin temiz ve bilhassa dürüst öteberi almasını temin eden modern bir müessese olacaktır. Bu itibarla binnetice şehirlinin a'>vhine bir nevi boykot vazi yeti almaktaki isabetsizlik meydandadır. Gerçı tecımenlerın şahsî ve itibarî se reflermi düsünmekteki titizlikleri hiçbir zajnan çok görülemez. Lâkin bazı tacir lerin meselâ 1500 lira kefalet akçesi şartına karsı itırazlarını da doğru bulmağa imkân yoktur. Çünkü böyle bir sart konulmayınca ticaret gene lâalettayin adamlarm ve bilhassa bu "ıcarete sermaye koy madısı halde bir takım kombinezonlarla havadan bıttabi müstahsille müstehhkin sırtından para kazananların elinde kalacaktır. Şehır müessesesinin buna tahammülü olamıvacağı açık ve tsbiidir. Bu cümleden olarak bir tecimenin «ben fakirım, bu kadar parayı veremem!» dediğini söylüyorlar. Bu takdirde muadele kendı kendine hallolunmaktadır. Mesele bir hüsnü niyet ve hayır muamelesi değildir ve bın beş yüz lira teminat gösteremiyen bir tecimen şehir halinde nasıl binlerce liralık toptancılık yapabilir? Dün bir kısım kabzımallar Belediye daimî encümenine müracaat ederek tecimen ve kumusyonculuk ile telifi kabil olmıyan ağır maddelerin nazarı dikkate alınmasmı ve kendi teklıflerinin kabulünü rica etmislerdir. Dünkü müzayedelere kabzımallıkla alâkadar olmıyan ve Belediyeye yeni halde varidat temin edecekleri kabzımallarca iddia edilen hariçten 12 kışi girmiş ve birinci kısımdan bu suretle 12 yer tutulmustur. ISTANBUL: 18,30 dans musikisi ve muhtelif eserler 19,20 haberler 19.30 Ege caz, türkçe sözlü eserler 20 konferans 20.30 stüdyo orkestraları konseri 21 radyo caz ve tango orkestraları (şan) Çadırcı21,30 son haberler, borsalar 21,40 EaKabzımallar münakasadan evvel encübikyan (şan) 22 plâk neşriyatı. meni daimî ile temas edecekler noktai VİYANA: nazarları kabul edılmediği takdirde mü17,15 gramofon 18,30 şarkılar 19 nakasaya girip girmemek esasını düşünespor yayını 19,25 konuşmalar 20.15 ceklerdir. ulusal yayın 20.35 senfonik orkestra Kabzımaller dün Tecimen Odası baş21.40 komedi: Büyük Ramzes 23,25 hakâtibine de müracaat etmişlerdir. Bugün berler 23,35 cazband takımı 24.35 kopartı baskanını zıyaret ederek vaziyeti nuşma 24.50 musiki: Tunaya selâmlar. anlatacaklardır. Kabzımalların tüccarlık BERLİN: ve kumsuyonculukla kabili telif görmedik17,35 kadınların zamanı 18,05 Ham leri şeyler kendilerinden hüsnühal şehadetburgdan nakil 20,05 Laypzigden nakilnamesı ıstenmesi, her hangi bir müstah20.35 siyasal haberler 20.45 günün akisdemi kullanmak için hal müdüründen leri 21.05 haberler 21,20 Stutgarttan müsaade almak mecburiyetı olması, ! nakil 21,50 orkestra konseri 23,05 hahal müdürünün emrine 1,500 lira temi berler 23,35 piyano konseri. nat akçesi yatırarak müdiriyetin emri hiTULUZ: lâfına bir hareket vukuunda bu paradan 20.05 operet parçaları 20.25 Viyana ceza kesılmesı, hal müdürünün arzu etorkestrası 21 orkestra ile halk musi tığı zaman bunlann hesab defterlerını kisi 21,20 filim musikisi 21,35 operet tetkik edebilmesi, nakil muamelesi ile hal orkestrası 22,05 radyo fantezisi 23,10 müdürlüğü meşgul olacağından konişmen «Ağızdan öpmek yok!» operetinden parto ve saıre gıbı evrakı müdırıyete ciro et çalar 23.25 askerî bando 23.50 şarkımeğe mecbur olmaları sartlandır. lar 24.05 dans havaları 24,20 İspanyol çarkıları 24 40 cazband takımı • Cemil Bilsel ve Fuad Köprülü 24,50 muhtelif sololar 1,05 radyo fantezisi 1,25 ağızdan üfleme aletler or • nün yoklanıaları kestrası. Dünden itibaren Hukuk fakültesinde sözlü yoklamalara başlanmıştır. Bundan bir müddet evvel Cenevreye gitmıs olan Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun Rektör Cemil Bilsel Hukuk fakültesinlardır: de okutmakta olduğu «devletler umun.î Şinasi (Büyükada), Tanaş (Heybeli), hukuku» dersındekı yoklamalarma yeAgob Manakyan (Eminönü), Eşref tişmek üzere dün İstanbula gelmiş ve (Ankara caddesi), Cemil (Beyazıd), yoklamalarına baslamıştır. Yorgi (Küçükpazar), İbrahim Halil Tokad saylavlığına seçilen eski Edebiyat Fakültesi dekanı Fuad Köprülü (Saraçhanebaşı), Sarim (Yenikapı), Edebiyat fakültesinde okutmakta oîdu Teofilos (Samatya), Hamdi (Şehremi ğu «Türk edebiyatı ve tarihi» dersleri ni), Fuad (Karagümrük), Merkez (Banin yoklamalarını yapmak üzere çağırı! kırköy), Hüsameddin (Fener), Halk mış ve İstanbula gelerek imtihanlanna (Hasköy), Merkez (Kasımpaşa), Rıza baslamıştır. Yoklamalar yarın bitmiş ola (Beşiktaş), Mişel Sofronyadis (Galata, Mahmudiye caddesi), Halk (Şişli, Hacaktır. mam), Taksim (Taksim), Beyoğlu (Kalyoncukulluk), Büyük (Kadıköy, İzmirde Voroşilofun adına Eski iskelebaşı), Üçler (Kadıköy, Yelbir bulvar açılıyor değirmeni), Ahmediye (Üsküdar). Izmir 20 (Hususî muhabirimızden) Fahri hemserımız Voroşilofun adı yeri büyük bir bulvara verilecektir. Belediye hemen bulvarı yangın yerinde açacaktır. Müzik ve san'at hareketleri Bu güzel ve dolgun san'at mecmua sımn son sayısı çok güze! yazılar ve notalarla cıkmıstır. Tavsive ederiz. Kabzımallar, Belediyenin koyduğu şartları ağır Amerika ve Kanadada Bir taraftan bomba ve ateş yağarken diğer sayarak müzayedelere girmediler mahsul iyi... taraftan Fransız erkânıharbiyesi üstleribaşları (Baş tarafı 1 inci sahifede) j Yarın da ikinci kısma dahil 35 küçük Geçen hafta dünya buğday fiatlerinde inanmak bile istemeyiz. Ancak kurulan yazıhanenin münakasası yapılacaktır. kirli olduğu için efradı cezalandırıyordu! Birincikânun hâdiseleri I ilâ 10, birincikânun Hava güzel!'? ini muhafaza ediyor; fakat o atatlı maviliğin içinden insanı titreten ürper me'er geçıyor. Yalnız topçunun sesi duvııîuyor. Batarvalanmız geceli gündüzlü bir atıs vapan Türk toplarına cevab veriyor. Se kiz aydanberi istirahat vüzü eörmiyen topcularımız artık bitkin bir haldeler... I1 birincikânun, cumartesi Türklerin yarın muhakkak genel Kir taarruz yapacakları bildirildi. Cephanemız eksık olmamakla beraber, tekrar bol cephane aldık. Gerideki bütün kıtaat (?) siperlerc gönderildi; makineli tüfek bölükleri tak viye edildi. Eğer tahmin ed'ldiği gibi Tiirkler, hücum ederlerse, onları gayet ivi karsılıyacagız. Fakat bütün bir gün, eözlerimiz dürbünde bekledikten sonra, karşı ta rafta hiçbir şey kımıldamadı. A.nlasılan kumandanlığın gözüne hayaletler görünmüstü. 12 birincikânun, pazar Sakin bir sabah... Hiçbir cıddî hücum alâmetı yok. Türk siperlerinde, mutadın fevkinde bir hareket ve canlılık görünmüyor. Anadolu, Seddilbahre ateş edıyor. Rıımelı, siperlerimize büyük caplı tencereler yağdınyor. Fakat bu, cıddî bir hücumdan evvel yapılan topçu ateşı hazırhğına ben zemiyor. Saat 15 e doğru bir Alman tayyaresi hatlarımızın üstünde uçarak dört bomba attı. Bir tanesi, benim sığınağımdan bir kaç metro ötede patladı. Ben gözetlemf yerınde olduğum ıçın, tehlıkeyi z?rarsız atlattım. Bu düşman tayyarcine bir Morane ve iki Farman tayyaresi taafından hücum edıldı. Havada cereyan eden bir düellodan sonra Alman tayyaresi, bu üç Fransız "»ayyaresi karşısında Anadolu tarafına doğru çekildi. düşkünlük vardı. Şikago piyasasmda busel başma dört çent aşağı olarak 60 3 8 Karareâh muhafaza ktt'asmm 14 ie uap Bınnıberg borsasında ıkı çent noksan/na tığı geçid resminde 51 inci bataryanm muamele yapılmıştır. Liverpol borsasınefradının elbiseleri kirli idi. Bu efrcd, biı daki düşkünlük daha fazla idi. ihlar olmak üzere, simdilik ualvız izirsiz Arjantin mallan da ton başına 2Vz lik veva koeuşia (?) levkif cezalanna şılın ka3'betmıştır. çarp'lmışlardir. Dünya buğday mahsulünün bu haftaki Baiarua kumandanları, efradm $<lâh,durumu şöyle hulâsa edılebılır: techizat ve üniformalarımn dairra temiz Birleşik Amerika hükumetlerinde lışve iui bir halde hulunmasmı saşlvıacak lık mahsul fazladır. Yazlık için de hava(temin edecek) tedbirleri alacaklordır. ların ısınması bekleniyor. Askerlerin elbiselerinde birçok uaS lekeKanadada: 5 ı m a l kısmı müstesna o'aleri Car. Buniar sıcak su Ve sdbımla ıjıka rak mahsul gelişmiştir ve iyidir. narak akarümahdır. Kepiler hep uağ Arjantmde: Cenub taraflarında bol •cirtde, güne$liklcr umumiıjeile 0ıs t>e ktrık yağmur yağdığı halde diğer tarafbol tır. Kunduralar ııağlanmamış ve bo'ian larda kuraklık vardır. mamışlır. Kaputlar uırtık pırhhtır. Bütün Avustralyada: Mahsulün yetişmesi elechizat ve üniformalar het> toz icınde hemmiyetli surette gecikmiştir. dir ve bu tozlar bir günlüh toz deşildir. Rusyada: Okrayna taraflarında kışSilâhlar bakımstzdır. Ko$umlar da nıılc. lık mahsul iyidir. Üzengiler, eemler, kantarmalar hep pasBalkanlarda: Kuraklıktan hasarat Udır. vardır. Buftünden itibaren, görüleceh oJan bn Şımalî Afrıkada: Mahsulün az olacağı çibi noksanlar, muhtelif hapis cezalnrile anlaşılmıştır. lecziı/e edilecektir. Saat 17 de nobtl ala Buğday ithal eden bütün ır.emleketlercak olan efrad saat 12,30 dan itibaren si de mahsul gecikmiştir. Yalnız İtalyanın ^âhlarım, techizatlanm ve üniformnlarım cenub taraflarında hasad baslamıştır. lemizlemck için özgür (serbest) bırnkdaUzunköprü Tecim Odasınm caklardır. Fronsıı topçu zabitinin hatıralanndon Nöbetçi eczaneler tlk tahliye protestosu lngilizlerin bol cephanesi var ve bunu hesabsız kullanıvorlar. Bi? de durmadan ateş ediyoruz. Müteaddid tngilız harb gemisi Saros körfezinde dolaşıvor ve ateşlerini bizimkilere ekliyorlar. Kı«a bir zaman içinde Alçıtepe, patlıyan mermilerin toz ve dumanlan içinde kayboldu. Tüfek ateşleri çatırdıyor. Bizim Anadolu tarafına bakan gözetleme yerimiz. s'mdı Türklerin ateşi altındadır. 240 !ık bir Kabzımalların kumusyonu mermi yakınımıza düştü. Müthi? bir sarsıntı her şeyi devirdi, yıktı. Fakat Al Ötedenberi kabzımallar Istanbul piyalaha şükür yaralanan, ölen yok! sasına gelen yaş meyva ve sebzelerle diAnzaklar, bir süngü hücumu yapa ğer her nevi yiyecek maddelerinden kap r ak iki siper zaptettiler. başına kumusyon almakta idıler. Bu yüzBu şiddetli fakat hiçbir netice vcmi den tabiî müstahsıl bir çuvalın, bir küfe12 ilâ 14 birincikânun Basit topçu düellosu. Gündüz ve gece münferid ven muharebenin üstüne gece çöküyor. nın veya sandığın ıçıne en çok mal koyabılZaten bu faaliyetin, bu gürülHinün he mek için sıkıştırmakta bu yüzden de ektop atışları... 15 birincikânun Saat 20 de, Türk defi, Türklerin dikkatini bizim tirafa seriya kabın içindeki madde bozulmakler bir lâğım berhava ettiler. Arkasın cekmekti. Biz, şiddetli bir taarruz yap ta idi. Şimdiye kadar birçok şikâyetlere yol dan şiddetli bir topçu atesi baslad;: fa mak ister gibi görünürken, îneilirler, Sakat piyade hücumu yok. Saat 21 de bü ros körfezinde, Kayatepe ve Suvladaki açan bu hal nihayet halledilmiş ve bu halın alıcı ve satıcılann aleyhine olduğu tün Boğazda sessizlik egemen (hâkim) mevzilerini tahliye ediyorlardı. Bu mühim hareket, müşkülât5!7 ve müt görüldüğünden bundan böyle kilo basıoldu. 16 ilâ 18 birincikânun Yeknesak tefıklerimize hiç zaviata maiolmadan ya na kumusyon alınması karar altma alınoılmıstı. Yalnız birkaç top feda edilerek mıstır. günler. Mutad gündelik topçu at'slan. 19 birincikânun Genel silâh bası karada bırakılmıştı. Bu tahliye edılen yerna! Telefonla haber verildiğine cöre, în lerde, tahlive esnasında TürkİT tam bir gilizler saat 14 te taarruz edecekler. Böy Şareketsizlik göstermişlerdi. O kadar ki Bu ayın 23 üncü pazar günü Üsküle zamanlarda olduğu gibi, herkes, verin Ingiliz kıtaatı vapurlara bindirildikten darda Park yanında Nasuhi Efendi de, harb mevkiinde bekliyor Zaten, «onra, bazı askerler, fazla kafayı çektik camii şerifinde Bayan Hatice Lânep aylardanberi, istirahat yüzü görmeden, lerinden dolayı karada unutulmuş olduk vasiyeti üzerine hatmi şerif Beşiktaşlı hep top ve silâh basında değil miyiz ki?.. ları için, gönüllüler karaya çıkarak geç Rıza tarafından Mevlidi Nebevî o Saat 14,45, Ingilizler üc lâğım atesle kalanları yakalayıp getirdiler. Bunlar, kunacak, bilcümle şühedanın da ru diler. Arkasından şiddetli bir topçu atış hiçbir Türk askeri görmemişlerdi. Hal huna ihda edilecektir. Arzu buyu buki bu esnada, bütün levazım ve erzak ranların gelmeleri rica olunur. başladı. depolan çayır çayır yanıyor ve kalın siyah Gülünc bir temizlik emri dumanlar göklere doğru yükseliyordu. Bu Sultanahmed 5 inci sulh hukuk hâBu hâdiseler esnasında erkânharbive vangınlar, Suvla faciasmı korkunc ve u kimliğind'en: nin ne ile meşgul olduğunu göstermek ü ğursuz bir ısıkla aydmlatıyordu. Bundan Vefada Hocagıyasettin mahalle zere size bir mısal vereyim. Grup kuman sonra benim hatıra defterimdeki notla sinde Divanefendisi sokağında 2 nudanı, on aydanberi burada bulunan, hat rın bırdenbire kesildiğini görecpksiniz. maralı hanede mukim Tevfik oğlu ta toprak üstünde yatan ve hakikaten yor Çünkü, defterimin bundan sonraki sahi Hüseyin Naimin akıl hastalığına müpPiyangoda hediye kazanamıyanlar, teselli mükâfatı olarak gunluktan bitkin bir hale gelen efrada fesi kan lekelerile kaplıdır. telâ olmasından kendisinin hacri ile hafta içersindeki bir seri millî güreşlere parasız gireceklerdir. bir tekdirname gönderdi. Bu vesikayı, Fransız ağır topçu yüzbaşısımn nasıl anası Fatma Şaziyenin velâyeti altı • muvazzaf ordu zabitlerinden hazılarının yaralandığını anlatan yazılarına basia na konmasına 13/6/93S tarihinde bir sene harbden sonra dahi muhafaza madan evvel, Fransız karargâhında bu karar verilmiş olduğu ilân olunur. ettikleri fena âdetleri göstermek için nes lunan Şarl Ru işmindeki zabitin 1 birinrediyorum. Onların indinde lekeler ve ke cikânundan îngiKzlerin Anafartalar ve Zayi Bisikletimin eskiliği yüzünVapurlarımızın kalafat işleri bir sene müddetle açık eksiltme ile pilerin güneslikleri her şeyden mtündü. Arıburnu mıntakalarını tahliye eUikleri den 2497 numaralı plâkayı kazaen Harbi kaybedelim, zararı yok; fakat le 20 birincikânuna kadar olan hatıralann zayi eylediğim ilân olunur. , bir müteahhide ihale edilecektir. keleri de çıkaralım. İşte tekdirnamenin dan ehemmiyetli gördüğümüz kısımları Eksiltme 26/6/935 çarşamba günü Akay Şefler Encümeninde sa Beyoğlu Ayaspaşa Ankarapalas sureti: at 15 te yapılacağından isteklilerin o gün Encümene gelmeleri ilân nakjedelim: apartımanı 12 numarada mukim «Techizat ve silâhlann muhajazası olunur. (3475) (Arkası var) J. Van t'Hooft Uzunköprü Tecım Odası Istanbul Tecim Odası vasıtasile İstanbul Şarına bir protesto mektubu göndermıştir. Bunda Istanbul Şarının kavun ve karpuzu yenı yapılan hale almak fikri doğru bulunmıyarak bunun Türk müstahsilinin elıne daha az para geçmesı sonuncunu vereceği gözönüne konulmaktadır. Tecım Odası bu protestoyu Şara bildirmiştir. Ç YENİ ESERLER T. i. C. i. EŞYA PİYANGOSU MEV L Û T BU PAZARA Taksim stadtnda saat tam 14 de Hükumet murakıpleri kontrolunda ANNY ONDRA tarafından MAMAZEL HOFFMANN JEAN MURAT ile DANİELLE PAROLA ve Asrî Sinetnada Bugünden itibaren MACAR TURK Güreşinde BEYAZ Şeytan Emsalsiz iki film Osmanlı Bankası hîsse sahibleri genel kurultayı 1935 haziranının 18 incî salı günü Londrada toplanmıştır. İdare meclisi tarafından hisse sa hiblerinin ta&dikına sunulan kararlar birlikle kabul olunmuştur. 24 haziran 1935 ten başlıyarak, 66 sayılı kuponun gösterilmesine karçı hisse başına temettü olarak 3 şilin verilecektir. Zayi Millet mektebinden almış olduğum şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinLn. hükmü yoktur. Tevfik oğlu Mehmed tarafından ÇEKİLİYOR Osmanlı Bankası ilânı Akay îşletmesi Müdürlüğünden: Cumhuriyat „ in bölami ı 10 dı. Hayır, o bana hiçbir şey anlatma gittiniz değil mi? O halde siz cidden harikulâde bir adamsınız, Mike... Filvaki böyle bir hâdise oldu. Bir sabah kütübhaneye girdi ğim zaman biçare kızı yarı bagın bir halde buldum. Sonra hemen ona bir bardak su getirmeğe gittiniz, değil mi? Evet. Katın kendisini baygın bir halde göstermesi mahrem vesikalarınızı kopye ederken birden içeri girmiş olmanızdan dolayıdır. Bu suretle siz su getirmeğe koşunca o da o vesikaları yerine koymak fırsatmı bulmuştur. Kat, başka bir gün de size bir tablonun düştüğü veya k;y metli bir vazonun kırıldığı yolunda bir haber verdi, değil mi? Lord Flanboroh bu sefer büsbütün şaşırdı. Tabiî. Camekân kırılmamıştî. Evet. İşte bu da bir başka dolab! Sizin camekâna gidip bakmanız ona muayene ettiği vesikalan yerine koymak, açık kalnnış göz varsa onu kapatmak ıçın vakıt kazandırmıstır. Simdi esas me?eleye gelelim. Onun dze oynamak istediği oyun acaba neydi? Lord Flanboroh telâşla sordu: Hiç şüphesiz beni soymak değil mi? Bu kadar telâşlanmayınız, canım, Katın böyle bir şey düşünmüş olacağını zannetmem. Mikenin müstehzi ifadesi Lordu kız dırdı: Benimle daha az istıhza ederse niz memnun olurum, dedi. Siz galiba kızım Moyayı hâlâ affetmediniz! Mike sert bir eda ile mukabele etti: Ledi Moyayı ne zaman aklıma getirsem onu bütün kalbimle takdis edenm. Benimle izdivacı reddetmekle bana ya pabileceği en büyük iyiliği yaptı. Zaten le: Halbukibugünkü görüşmemizde beevlenmemize ondan fazla siz muhalifti niz. Bu itibarla size de meduvunu şükra nim üzerimde hiç te böyle bir tesir bıraknım. Allaha ısmarladık Lord Flanboroh! madı! dedi. Görünüşe aldanmayın! Kat en ma 3 hir aktörlerden daha fazla aktördür. DosMikeyi gözetliyen gözîer tunuzun nasihatini onun yapma görünüMike şefi dışarı çıkarken S'kotland şüne tercih ederseniz iyi yaparsmız? Yarda yetişti. Genc Aristokratı polis mü Yani nasıl bir hattı hareket takib etfettişi yaparak Skotland Yarda alan komemi istiyorsunuz? miser T . B. Smit onun tarafından ıleri Kendinizi göstermeden onu tarassürülen fikri beğenmedi. sud edin. Görürseniz görmemezliğe ge Biz Katı gelişi güzel bir sebeble lin. tevkif etsek dahi bu kararlaşmiş olan sir Onun beni görmesine mârd olacak katin mevkii tatbika vaz'ına mâni ola bir tedbir de bildirirseniz haksızlığımı itimaz. Onun adamlan şimdiye kadar raf edenm. her şeyi hazırlamıslardır. Binaenaleyh Belki de haklısınız. Her halde tedgenc kızı deliğe tıkmakta hiçbir fayda birli olmalı, gözünüzü dört açmalısınız! tasav\ur etmem. Benim onu tarassud eden Tercüme eden: ömer Fehmi Başkuı Yazan: lcablann bulunduğu camekânı kimin kırEdgar Vallas mıs olduğunu sordu. Gene kütüphanede Evet, evet, o bir gün bana porselen Bunu mutlaka kendisi size söyle • idik. niştir. Tabii siz de camekâna bakroağa birçok memurlarım var. Genc kız labıî tarassud edildiğini biliyor ve elbette hareketlerini buna göre tanzim ediyor. Benim İrlandalı genc dostum, size çok kıymetli bir nasıhat vermek isterim. Bu nasiSat belki de hayatınızı kurtarmıya yarıya caktır. Kat sizden korkuyor. Mike biraz hayret vc biraz da teessür lamazsımz. Onu bulmak için Hampsted semtini dikkatle gözden geçirmek lâzımdır. Bu takdirde plânda yumurtaya benzer bir şekil görürsünüz. Bu şeklin şimal ve cenub münhanileri dokuz ev tarafından isgal edilmiştir. Şimal münhanisinde 1, 3, 5, 7, 9, cenub münhanisinde ise 2, 4, 6, 8 numaralı evler vardır. Bu münhanilerden birisinden başlıyan sokak bir yumurta şekli çizdikten sonra ? e ne başladığı yerde bıter ve oradan başka bir sokak başlar. Tabiî bu dairevî sokak diğer birçok yerlerde de başka sokaklara ge çid verir. Zaten şimal ve cenub münhanileri de bir sokakla birbirlerine merbutturlar. İşte anlattığımız vak'aların olup bittiği sıralarda gene bu yumurta şekilîi sokağa zabıtaca (Cinayetler sokagı) ismi veriliyordu. Dokuz evden en mütevazii olan 1 numaralısında doktor Filip Gornon isimli Mike şefinin nasihatini unutmakta ge biri oturuyordu. Bu adam Amerikalı bir cikmedi. Akşam olurken tek başına Krinı operatördü. Sık sık Amerikaya gider ve Stritte bir asağı bir yukarı dolaşıyordu. Londra bankasına nasıl kazanıldığı belli Londranın plânını açıp ta orada (Krim Strit Cinayetler sokagı) diye bir olmıyan mühim paralar yatırmak üzere sokak arıyacak olursanız hiçbir şey bu oradan tekrar geri dönerdi. (Arkaıı var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog