Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

21 Haziran CUMHCRÎTET SON zucularınm, birbirlerile harbetmek için Boğazlardan geçmesine mâni olmıya mecTürkiye ve bolşeviklik ir gazetede okudum: Çö'plerin «Türkiyede bolşevikliğin yayılmasın burdur.» dejiize dökülmesinden vazgeçidan korkuvor musunuz?» dedim. Kusursuz smokininin altında geniş cliyormuş; yalnız bunlann nasıl muzlan doğruldu. «Türkiye buna aslc Şu cevabı verdi: yok edilecekleri henüz belli değilmiş. «Tiirkiycdc bolşeviklik olmtııacak müsaade eimiyecektir» dedi. tır. Çünkü Türk hükumetinin ilk gayesi Kamâl Atatürke neden diktatör dıye Belediye temizlik amelesi tarafından halka hürriı/et vc saadet vermek, asker çağrılmaktan hoşlanmadığını sordum: evlerden ve sokaklardan toplanan süprünBen diktatör değ'dim dedi. Benim tüler, çöp arabalarile deniz kenarlanna Ankara 20 (Telefonla) İç fsleri] İkinci umumî müfettişlik iskân müşa yet umum müdürlüğü altıncı jube şefli lerimize olduğu kadar sivil halkımıza da (t/ı bakmaklır. Türkiyede işsizhk yoklur. kuvvetim olduğunu söylüuorlar. EA)Zİ bu ^etırıhr, oradan mavnalara boşaltılır. vir muavini Sadrettin Ankara Emniyet ğıne tayin edılmışlerdir. Bakanhğmdaki tayinler hakkmdaki kaMüdürlüğüne tayin edilmıştır. Emniyet İstanbul ikinci şube müdürlüğüne Em Milltütmz tfradt boş zamanlarmda sıhhî doğıudur. Benim arzu edip te yapamıya Bu mavnalar bir ıstımpotun yedeğinde rarname tasdike gönderilmiştir. dinlenme imkânlarına maliktir.» cağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben Kumkapı açıklarına götürülüp içindeki Öğrendiğime göre yeni tayinler Müdürii Salihin de bugünlerde İstanbulda nyeti Umumiye müdürlüğü bırınci şube Boğazlar rejimi zoraki ve insafsızca harekei etmek bil ler orada denıze dökülür. Bu işi para arasmda Burdur, Sinob, Çorum, A vazifesine başhyacağı anlaşılmaktadır. şefi Cemalin tayini haber alınmıştır. İsİstanbul Emniyet Müdürü Fehminın tanbul ikinci şube müdürü Demirin de E.«Türkiye neden Boğazları tahkim et mem. Bence diktatör, diğerlerini irade , mukabilinde bir müteahhid yapar. Maryıntab, Eskişehir, Mardin, Kars, Esine ramedendir. Ben kalblen kırarak, maraya atdan çöpler, akıntılarla şehrin dirne, Çanakkale valiliklerinde de Mardin Valilişine tayin edıldiği habeı dirne Emniyet müdürlüğüne tayıni ihtı mek istiyor?» sualini sordum: «Türkiyenin Boğazları aak bırak değil, kalblen kazanarak hükmetmek kıyılarına dolar ve bilhassa lodos havağişiklikler yapılmış, buralara yeni verilmektedir. Emniyet UmiHn Müdür malinden bahsedılmektedır. Antalya Emlarda bu güzel sahilleri ağır bir koku, nelüğü dördüncü şube müdürü Osman niyet müdürlüğüne tayin edileceği söyle mağa razı olduğu Lozan muahedesin islerim.» valiler tayin olunmuştur. O (Gazi), yani (muzaffer olmuş) fes alınmaz bir hale getırır. Aydın, Tekirdağ valileri tekaüde Trakya umumî müfettişlik iskân müşe nen Emniyet Umum müdürlüğü altınca denberi dünya vaziyeti ve bazı şerail devirliğine: ayni şubenin seflerinden Ihsan şube müdür vekili Kemal Kayanm ayni ğişmiştir. Boğazlar, Türk arazisini iki kıs unvanıru da sevmez. Ona halk tarafın Şimdi belediye, bayındırmağa (imar sevkedilmiştir. Sabri Malatya emniyet müdürlüğüne; zamanda altınca şube müdürlüğüne tayi ma aytrvr. Bundan dofayı bu deniz geçi dan verilen ve (Türklerin babası) demek' etme) başladığı Florya kıyılarına kokmuş Eskişehir valisi d.e Vekâlet emrine dinin tahkimi Türkitjemn emniueti ve mil olan (Atatürk) diye çağırılmağı tercih süprüntülerin dolmaması için, çöpleri deÇankın emniyet memuru Mazhar emni ni ihtimali dc vardır. alınmıştır ....*.HuuııılttHllfllllUIIHIimi||HlltllHlimîlllllHllimMIIHUiımHiı.mM.,. dafaası için çok ehemmiuetlidİr. O, auni eder. nize döktürmemeğe karar vermiş, hatta zamanda, beyvelmilel münasebahn can Istirahatte iken yüzü sert, dudaklan birkaç gündenberi, süprüntü mavnaları iğalıcı bir unsurudur. Anahtar vaziyeiinde trajiktir. Neşeli olduğu zaman bile göz| renc yüklerini Marmaranın daha uzak böı/le mühim bir yer, herhangi sergüzestçileri çelik pırıldamasını muhafaza eder. yerlerıne boşaltıyorlarmış. Belediye süpbir mütearnzm keyfine ve merhamctine Mesud olup olmadığını sordum: «E TÜntüleri denize döktürmemeğe esas itibabırakilamaz. Tfırkiye, muhtemel sulh bo üel» dedi. «Çünkü muvaffak oldum.» rıle karar vermış ama bunları yakarak yok etmek mi, yoksa gübre yapmak mı lâzım geldığını, bermutad, tetkik edıyormuş ve tetkıkatın sonunu bekjfemek lâzım geli (Baş tarafı 1 inci aahifede) Parise gidecek olan Mister Edeni kabul yormuş. ya yakmda deniz yapılannın birin ederek onunla da uzun bir konuşmada Şu Avrupa kıt'asında acaba, JstanbulCenevre 20 Arsıulusal çalışma Ankara 20 (Telefonla) Vekâletler Atina 20 (Hususî) Do ci kısmııu tezgâha koyacaktır. Ya bulunmuştur. dan başka, çöplerini ne yapacağını hâ'.â müsteşarlanndan müteşekkil komisyon. şan şayialara göre Ahali parti bürosu konferansı, kurumun direktö pılacak gemiler mümkün olduğu kaM. Laval Alman elçisile görüştü kararlaştırmamış bir şehir kalmış mıdır? afyon ticaretimizin son zamanlardaki ;sine mensup müfrit kral taraftarı grup rü M. Batlerin yıllık raporunu konuş dar az bir zamanda bitirılecektir. Fransanın Lıyon şehrınde, süprüntür Paris 20 (Telsizle)Başbakan M. Ladurumunu tetkik etmek üzere toplan reyiâmın bir saat evvel yapılması için mıya devam etmiştir. Türkiye murahBütün kruvazözlerin içinde uçaklar bu val bugün Fransanın Berlin elçisi M. lerı kocaman bir fabrikada yakmak su malarma başhyor. Bu tetkiklerde iç ve Başbakanı tazyik etmektedir. Bu yüz hası Bern elçimiz Cemal Hüsnü bir lunacaktır. Kuzey denizi ile Baltıktaki Fransuvayı kabul etmiştir. retile bunlardan amele evlerini ısıtmak, söylev vererek ezcümle demiştir ki: dış ile olan bütün münasebetlerde gö den General Kondilis istifa edecektir. gözetme bölgelerinin her birine torpil koelektrık kudretı çıkarmak, gübre ve saire rülen aksaklıkların kaldırılması için aYaptığım tahkikat neticesinde bu ha c Arsıulusal çalışma bürosu direkAmerikaldar ne diyorlar? vanlarile bombardıman topları konacakyapmak gibi istıfadeler elde edıldiğici gelınması zarurî olan tedbirler tesbit e berlerin doğru olmadığını öğrendim. Bu törü tarafından verilmiş olan anasal Nevyork 20 (A.A.) Ingiliz Al« çen yaz görmüş ve yazmıştım. Yalnız tır. Sonra da, Almanya, deniz askerinin rapor birçok sözlere ve enteresan söydilecektir. Müsteşarlar komisyonunun yialara hürriyetperver partınin liderli sayısını 30,000 e çıkaracak ve tehlike man deniz uzlaşmasını tefsir eden Nev Uyonda değil; dünyanm en zengin ve en bu iş üzerinde almmasını muvafık ğini yapan Sofulisin General Kondilisi levlere yol açmış ve bu söylevlerde karşısmda bu savıvı daha da artıracakrır. york Taymis gazetesi dıyor b : medeni şehirlerinde süprüntülerden böygördüğü tedbirler Bakanlar Heyetine ziyaret ederek rejim meselesi hakkında hele işsizlik meselesi ileri sürülmüştür. «lngiltere hükumeti, başkalan için, le istifade edilir. Bizde ise, belediyemiz tngiliz Deniz Bakamnın toylevi verilecektir. kendisile uzunboylu görüşmesi sebeb ol Seçgin aytaçlar, kendilerinin çok kere Londra 20 (A.A.) Deniz Ba arsıulusal yasalara karşı bir tecavüz say metehğe kurşun attığı halde, çöpleri deyetkiliğine ve etkiliğine inanmadıklaBurada bulunan Uyuşturucu Madde muştur. kanı Sir Bolton Eyres Monsell dün ge dığııu kendi kendine yapmıştır. İhtimal nize döktürmek için üstelik para verir. ler İnhisarı müdürü Ali Sami ile gö Başbakan ile General Kondilis bugün rını söyledikleri bir takım çareler ileri ce Ingiliz Alman deniz anlaşması hak ki, Versay andlaşmasının Almanyaya Daha garibi var. Bilmem ne vakit, galiba uzun süren bir mülâkatta bulunmuşlar sürmüşlerdir. Endüstrileşmiş memle rüştüm. Dedi ki: kında radyo ile yayılan bir söylev ver karşı ihtiva ettiği ceza hükümlerile teh meşrutiyette, bir grup İstanbul belediye* Müsteşarlar komisyonunun iç dır. General Kondilis Başbakanın yanm ketlerdeki işsizliğe karşı ulusal çerçemıştır ve bu anlaşmanın acun banşma didleri kaldırmak zamanı gelmiştir. An sine müracaat ederek süprüntülerden timaı münasebetile geldim. Birkaç gün dan çıktıktan sonra istifa şayialarını sorn ve içinde rasyonal hiçbir şey yapıla büyük bir kazanc sağladığuu söylemiştır. cak İngilterenin bu husustaki gidişi için muhtelif surette istifade etmek mukabi kalacağım. Afyon işi üzerindeki aksak gazetecilere bu haberlerın tekzibe b*. maz. Şuna inandım ki, bu gibi mem Bakan. bu anlaşmaya göre Almanya denebilir ki, bir andlasnta böyle bozula linde, bunları evlerden toplayıp almağa leketlerde alman tedbirier ulusal çerdeğmiveceğını söylemiştır. lıklar kat'î surette düzeltilecektir.» nın her suııf tngiliz harb genıilerinin yüz maz. lngiltere Fransa ile İtalyayı da he talıb olmuş, belediye, hemen, pek kârlı çeve içinde kaldıkça bunlann hiçbir Eski Yunan Kraltmn sözleri de ohız beşi nisbctindc harb gemisi bu saba katmalıdır. Bunlar, meseleyi acun bir işmiş gibi, bu taliblerden üstelik para Atına 20 (A.A.) Eski Yunan Kra sonunç vermediklerinden dolayı etki lundurabileceğini, yalnız denızaltı gemı sal bir hak yerine götürebilirler. İngilte ıstemiş... Onlar üste para vermeği kabui lı Yorgi, Londrada çıkan Eko dö Gres ga siz oldukları ergeç anlaşılacaktır. lerinde bu nisbetin yüzde kırk beşe çıka renin görmüş olduğu bu işe karşı ne Ame etmeyince, çok iyi hesab ve ekonomi bir Büyük hastalıklar için büj ük ilâclar zetesi direktörüne su sözleri söylemiştır: rika ne de Japonya ilgisiz kalamazlar. len o zamanki belediyecilerimiz gene rtldığuu sözlerine eklemiştır. Ankara 20 (Telefonla) Baymdır «Yunan tahtma döneceğimi düşündük lâzımdır. Acundaki imkânlar araştırıllık Bakanlığının tramvay sosyetesile yapAlmanya, ancak lngiltere ile dostça Söylenildiğı gibi, lngiltere bu devletleri i çöpleri evlerden toplayıp denize döktürçe, orada ne yapacağımı, siyasal hayatta dığı zaman göıülür ki dünyada fazla makta ulduğu müzakereler ıyı bir saf ayüşmalardan sonra bu nisbeti arttırabi bir deniz konferansma çağıracak olursa, mek için sehir halkından o kadar güçlükuıkun ve özgenliğin nasıl büsbütün geri üretim (istihsal) yoktur, az yoğaltım hada bulunmakla beraber bir ıkı gün daha iecektir. E^er, Almanya, danizaltı gemi bu başkadır ve kendılerini, bugünkü du le topladıkları paradan bmlerce Iira vergetirileceğini, kralın hiçbir zaman siyasa (istihlâk) vardır. Geniş kıt'alarda birdevam edecektir. Öğrendiğime gore şimlerinde bu nisbeti geçecek olursa bunu da rumu altüst eden bir olut (emrivaki) kar mekte devam etmişler... Ve bu kârlı i§i V'apmadjğı ve yapmıyacağı inancının ne çok nüfus kendilerinin yoğaltıcı (müsdikı görüşmelerde teferrüata aıd bazı kıancak başka sınıflardaki nisbeti azaltmak şısuıda bulundurmak te gene baskadır.» o grupa kaptırmamışlar!... suretle kökleştirileceğini, kralın bütün tehlike) olmalarına yol verrrüyen bir ha sımlar üzerinde durulmaktadır. Sosyete suretüe yapabilecektir. İtalyanlar ne diyorlar? partilerden üstün kalarak, ulusun dilek yat yaşamaktadır. Buna karşı başka Bu usul o vakittenberi devam ediyor. mümessıilerinin, sosyetenın parayı vere Deniz Bakanı demiştir ki: Roma 20 (A.A.) İnPİliz Alman Bir zaman yangın yerlerinde süprüntü lerini tamamen ve bağsız, şartsız gözete yerlerde de büyük kapitallar işlemez ceğini bildirmekle beraber malî va « Almanya, bu anlaşmanın yapıl uzlaşması burada çok ağır bir tarzda tefbir halde bulunmaktadır. fırınları yapmışlar, çöpleri oralarda ya zryetı ılerı sürerek bazı ödeme kolaylıkları ceği fikrinin halkta nasıl yerleştirileceğini ması üzerine yalnız lngiltere ile değil sir edilmektedir. de düsünmekteyim. Bu duygular kök Eğer yalnız ekonomik ve sosyal bir kıyorlardı. Rüzgâr, bu fırınların pis koîstedıkleri söyleniyor. Bu mevzu etrafınleştikten ve ülkenin bütün hayatî ükeleri maksadla arsıulusal bir anlaşma ya dort devletten hiç biriyle deniz yarı§ında SON DAKİKA. kulu dumanlannı şehrin içine savuruyor, daki müzakereler sırasında; uzıyacak (unsurları) arasında iyi düşünüş ve elbır pılarak bu kapitallar halk kütlelerine bulunmıyacaktır.» Kalkı rahatsız ediyordu. Eğer, şimdi bemüddete göre faiz meselesi de görüşül M. Eden Pariste liği düşüncesi başat olduktan sonradır ki, üretim (istihsal) yolları ve insaniğ bir ledıye, gene çöpleri yakmak suretıle ortaM. Eden Pariste mek^dir. Londra 20 (Telsizle) Ingiliz kralın rolü faydalı ve verimli olabilir. i kıymeti olduğu kabul edilecek iş imParis 20 (Telsizle) M. Eden bu dan kaldıracaksa, bu işi, herhalde, duEski muharib Yahudîlerin Yoksa, bazılarmın bağınazlığı (taassu kânları vermek için kullanüacak olur Alman deniz anlaşması hakkında Fran raya geldi. Buradan M. Musolini ile manları şehre dolmıyacak yerlerde yapkongresi bu), bazılarının da kaytaklığı (irticaı) or sa milyonlarca insanın yaşayış düze sız hükumetine izahat verecek olan İn görüşmek üzere İtalyaya gideceği an malıdır. Paris 20 (Telsizle) Yahudi eski tasında kralın elinden ne gelir? Ben hiç nini yükseltmek ve onların satın alma giliz Bakanı M. Eden bu gece saat 23 te laşılmaktadır. Süprüntülerin yok edilmesi için ne kamuhariblerinin arsıulusal kongresi bu bir zaman benı kovmuş olan \ unanıstana, kuvvetlerini artırmakla üretim (is Parise gitmiş.tir. rar verılırse verilsin, diğer şehırlerde çokM. Eden yarın Londrava dönecektir. gün Pariste açılmıştır. Dünyanın her ta kendi malikânem nazarile bakmamışım tihsal) için lâzım olan çıkıtlar açılmatan halledilmiş olan bu işi hâlâ tetkike Çocuk Esirgeme Kurumunun devam etmek şerefi, öyle sanınm ki yalnız rafından gelen Yahudi murahhasları dır. Bu malikâneyi yeniden elime geçir sı ve bir atıhşta işsizlik belâsına son İngilizler Fransa, İtalya ve Rusyadan da birer heyet istediler büer birer söz alarak Yahudilere büyük mek te hiçbir vakit biricik kaygum ol verilmesi imkânı olmaz mı? Düşündüyaptığı işler İstanbul beledjyesıne kalmıst"'. Berlin 20 (Telsule) İngUız hü misafirperverlik gösteren Fransaya dün madı. Bende böyle bir mal sahıbı dü ğüme göre insanhk, bu güzeyde daha Ankara 20 (A.A.) Çocuk Esirgeme l ya Yahudiliğinin teşekkürlerini bildir şüncesi yoktıı, Yunanistan benim yur iyi dağıtılmış yeni varlıklar kazana kumeti, deniz işleri hakkında görüşmek kurumu genel merkezi 1 haziran 935' dumdu ve benı ancak onun ılerı gıtmesı cak ve tekniğin ve makanizasyonun i uzere Londraya birer mütehassH heyet mişlerdir. göndennelenni Fransa. İtalya ve Sovyet j ^ n d e n ™ haziran 935 tarihine ka Kongrede hazır bulunan Fransız Sü ilgiler.» lerlemesinden faydalanacaktır. D J •».•»• l dar 1492 cocuğa vardım etmiştir. Bakanı miralay Jan Fabri bu sözlere Yeni Çek elçisi itimadnamesini J Bunu böylece anlattıktan sonra şunu Kusvadan ıstemıştır. cevab vererek genel savaşta Yahudi esda söylemek isterim ki, M. direktor, verdi Evvelâ Fransız heyeti Londraya gı ^unlardan 249 hasta çocuk ve anne ki muhariblerinin Fransaya yaptıkları Ankara 20 (A.A.) Yeni Çekos acunun ekonomik durumuna ve bu du decekhr. İtalyan ve Sovyet heyetlen de ^ e n e l m e r k e z ı n polikiliniklerinde ba büyük hizmetîeri saymış, Fransanın lovakya elçisi bugün Atatürk tarafından rumun uluslarm sosyal yaşayışı üze daha sonra Fransızlarla Londrada bulu k l l m ı ş v e sağıtılmıştır. şacak>rdır. karşılıkh teşekkürlerini bildirmiştir. kabul edilmiş ve itimadnamesini ver rindeki tesirlerine dair olan raporun Diş Bakım evinde de 232 çocuğun dişFon Ribentrop Parise gidecek da sayıları gittikçe artan birçok memM. Heriyo fahrî doktor oldu miştir. cuk ve anne genel merkezin banyola lerine bakılmış ve sağıtılmıştır. 842 çoLondra 20 (Telsizle) Deyli TelKastamonu 20 (Hususî) Kurak leketlerde gösterilmekte olan kalkınma Londra 20 (Telsizle) Oksford ÜniVekiller Heyetinde graf gazetesi, İngıliz Alman deniz ko rında yıkanmıştır. Süt damlasından her geçmekte olan havalar dün bozulmuş, visavaşının temeli devletin güttüğü ça versitesi M. Heryoya fahrî doktorluk Ankara 20 (Telefonla) Vekiller lışma ve uğraşma olduğunu meydana nuşmalanna işrirak eden Alman basmu gün 150 çocuğa süt verilmiş ve 15 günde' lâvetin her tarafına çiftçiyi sevindiren vermiştir. Bu münasebetle eski Fransız Heyeti bugün de toplanarak müzakererahhası M. fon Ribentropun gelecek haf 1226 kilo bedava süt dağıtılmıştır. Yar yağmur yağmağa başlamıstır. koymuşlardır.» Başbakanı, gelecek hafta Londraya ge lerde bulunmuştur. ta bir Alman heyetinin başında olarak dım için başvuran dört aileye para yarKemal Kural lerek Oksford Üniversitesinde yapıla Cemal Hüsnü bundan sonra sözü Parise gideceğini, orada Fransız Alman Ispartada Sovyetler bir hava paktı dımı yapılmıştır. Ayrıca 15 yoksun çocak hususî merasimde hazır buluna memleketimize getirerek ekonomi di deniz işleri hakkında Fransız ricali ile göIsparta 20 (A.A.) Dün şehrimiz teklif edecekler cuğa da elbise, ayakkabı ve çamaşır vecaktır. rije fiyasamızı anlatmış, Türkıyenin rüşecp?ını haber vermektedır. ve çevresine çoktanberi süren kuraklığı Londra 20 (Telsizle) Sovyet hürilmek suretile sevindirilmiştir. M. Baldvinin görüsmeleri M. Lavalin Fransa dış işleri kumetinin Avrupa için genel bir hava bayındırlık işleri en çok gelişmekte ogiderecek derecede yasmur yağmıshr. Londra 20 (Telsizle) Deniz kon Amerika telsizcileri grev yaptı Boluda encümeninde verdiği izahat paktı imzalanmasını teklif etmeğe ka lan memleketlerden biri olduğunu söyferansı Alman başmurahhası M. Fon RiLondra 20 (Telsizle) Amerikada Bolu 20 (A.A.) Bugün saat 8 de Paris 20 (Telsizle) Başbakan M. rar verdiği bildiriliyor. Moskovadan lemiş, sağlık ve sosyal yardım alanm bentrop bugün ilk defa olarak Başbakan Laval dün M. Pol Bastidin başkanlıği gelen resmî haberlere göre, Sovyetler daki çalışmalan sayıp dökmüş, bir iş M. Baldvinle görüşmüştür. Bu konuşma telsizciler grev ilân ettiklerinden bugün ilimize bağlı Gerede iliçesine günlerdenaltında toplanan parlamento dış işleri Avrupadan başka doğu Asyası için de rejiminin kurulması için yapılan iş ka 40 dakıka sürmüştür. Amerikan limanlarmdan hiçbir vapur beri beklenen çok güzel yağmur yağdı. bir hava paktı imzalanmasını teklif eBir saat süren yağmur kurakhk zarannı encümeninde genel siyasal durum hakkınnunu hükümlerini bildirmiştir. Başbakan M. Fon Ribentroptan sonra yola çıkamamıştır. deceklerdir. yüzde yirmiye indirmiştir. Köylü sevinç da mufassal izahat vermiştır. Bu işte muvaffak olmak için Sovyeticindedir. Hava serınlemıştır. * M. Laval evvelâ siyasal vaziyetin son lerin İngiltereye güvendikleri de ay Edirnede haftalar zarfındaki inkişaflarmı anlattıkrıca kaydedilmektedir. Edirne 20 (A.A.) Edirneye dün tan sonra Varşova ve Moskovaya yaptıve bugün bereketli yağmurlar düşmüştür. Çinde vaziyet ğı yolculuklann neticeleri hakkmda maL*CJ> Hele Lalapaşa ve Havsada yağmur pek lumat vermış, bu memleketlerde gördüğü Londra 20 (Telsizle) Çin hüku sürekli olmuştur. Ilimizde kışlık ve yazlık büyük hüsnü kabule ehemmiyetle işaret meti Şahal valisini azletmiştir. Üç Jaekinler çok iyidir. etmiştir. pon tayyaresi bugün ÇinŞu şehri ü zerinde uçuşlar yapmışlardır. Çin kuvJ Başbakan bundan sonra Uluslar KuZekâi Apaydın Moskova sefiri rumunda yapılan konuşmaları bildirmiş, vetleri şimalî Çini boşaltmıya devam oluyor garbî Avrupa sulhunu korumak içın ediyorlar. Ankara 20 (A.A.) ÖgrendiğimiLondrada, merkezî Avrupa barışmı koMutlu bir diiğiin ze göre, Vasıf Çmann ölümile açılan rumak için de Stresada yapılan konuşAnkara 20 (Telefonla) Matbuat U'•Y,ı; « I! ^ Moskova Büyük Elçiliğine eski Sü Bamalan izah etmiştir. mum müdürlüğü raportörlerinden eski kanı Diyarbekir Saylavı Zekâi Apay^ Başbakanın bu izahatmı dinliyen dış gazeteci arkadaşımız Server Rifatın l>k 1, dının atanması ıçın yapılan soruya Sovişleri encümeni namına, encümen başka Bayan Bedia ile düğün cemiyetleri bu yet hükumeti kıvançla muvafakat cevabı nı M. Pol Bastid Lavalc teşekkür et aksam Karpiçte yapılmıştır. Düğünde vermiştir. miştir. gazeteci arkadaşlarımız bulunmuşlardır. Valiler arasında değişiklik Dokuz vilâyette değişiklik yapıldı, Emniyet Müdürleri arasında da becayişler old u TELEFON H A B E RLLE ö.... Büyük Şef Beyneîmilel İHEM NALINA MIH1NA vaziyeti nasıl görüyor? Çöplerini ne yapacağını TELCRAF ve TELSİZLE (Baş tarafı 1 inci sahifede) 1 bilmi^en şehir Afyon işindeki aksaklıklar General Kondilis Arsıulusal çalışma istifa mı edecek? bürosu konferansı Müsteşarlar Komisyonu Yunanistanda rejim me Murahhasımız C. Hüsnü bir söylev verdi bu işin tetkikine başhyor selesinin son vaziyeti Ingiliz Alman konuşmalarından sonra Tramvay Sosyetesile müzakereler iyi bir safhada Faydalı yağmurlar Memleketin her tarafma yagmur^yağıyor mu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog