Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURtYE'A 2! Ilaziran 1935 n oRG E NORJBir buz dolabından beklediğiniz bütün hizmetleri yapabilecek en güçlü bir soğuk hava dolabıdır. Eviniz için seçiminizi yapmadan evvel NORGE u muhakkak surette görünüz. 1 İLK TAKSiT 1 0 üRA Alelâde buz dolablarının ileri geri hareketile yîpranarak çahşan pistonlu soğutma tertibatına mukabil NORGE buz dolabmın soğutma makinesi yer yüzünde bir eşi daha bulunmıyan R O L L A T O R ile mücehhezdir. I R O L L A T Ö R d ö n e n mihverî bir kuvvet kaynağıdır. K U L L A I U R aşınmaz, yıpranmaz, eskimez ve bozulmaz. R O L L A T Ö R • a ı * e < ^ e n cereyana mukabil DAHA FAZLA soğutma eneıjisi temin eden yegâne mekanizmadır. ROLLATOR NORGE buz dolabmın yorulmak nedir bilmij en kalbidir., NORGE Zarafet, Kullanış, BUZ DOLABLARI Dayamklık, Ekonomi itibarile EŞSIZDIR ELEKTRON MÜESSESATI Galata. Bankalar caddesi. 66 68 70, Telefon: 41460 Istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Direktörlüğünden: Askerî Tıbbiye mektebinden 1321 yılında izinli çıkarak al • 1 İdare mecmuasının temmuz 935 ayından başlamak üzere 11 nüshasımn şartnamesine göre basımı 17 haziran 935 tarihinden itimış olduğu 2281 numarah taba baren 21 gün müddetle açık miinakasaya konulmuştur. bet diplomasını kaybettiği anla2 Mecmua en aşağı 6 en fazla 15 forma olacaktır. şılan Dr. Danyala Sağlık ve Sos3 Beher nüshasımn baskı adedi 3000 olacaktır. yal Yardım Bakanhğınca yeni 4 İhale günii 10 temmuz 935 tarihine musadif çarşamba gü • diploma verileceğinden önemi nüdür. kalmıyan eski diploması her ki5 Talibler % 7,5 hesabile 146 lira 25 kuruş teminat akçesini min elinde görülürse alınarak Malsandığına yatıracaklardır. adı yazılı bakanlığa gönderilme6 Talibler ihale günii saat onda Vilâyet binasındaki Alım Sa si veya bulunduğu yerin Sağlık tım Komisyonuna müracaat edecekleri gibi şartnameyi öğrenmek Direktörlüğüne, yahud hükumet için de hergün Vilâyet Daire Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. tababetine verilmesi ve elinde tutulacak kimsenin de sağlam kefilliğe bağlanarak adının bil dirilmesi ilgililerce bilinmek ü G R i P zere bilit olunur. (3409) Istanbui Valiliğinden; Artık herkes: Farasının kendisine ne getireceğîni bilecek ve: ( Mikdarı az dalıi olsa ) Bu geliri Her ay muntazaman alacaktır NEOKALNİNA Tiirkiyede' BAŞ ACRILARIARTRİTJZM Pehlivanhk r Türk bankası Halkbir lehine Büyük karar aldı Paranızı muhafaza edecek oian NEOKALMİNA KAŞE BURSADA 22 Haziran Cumartesi G'ıires Müsabakaiarı ALATURKA YAGLI ve 23 Haıiran pazar günleri en namh pehlivanların iştirakleri temin edilmiştir. İstatistik Umüm Müdürlüğü Satmalma Komlsyonundan: 1935 senesi umumî niifus sayımı için satın alınacak olan 17 20 milyon Pov/ers istatistik makine fişleri eksiltmeye çıkarılmıştır. Açılan eksilimede teklif edilen fiatler haddi lâyıkında görülmediği için tekrar kapah zarf usulile eksiltme açılması takarrür etmiştir. Bu fişlere aid giimrük resmi vesair bilcümle masraflar müteahhide aid olmak üzere Daireye teslim edilecek, bu babda tahmin olunan be del 49 bin liradır, Eksiltme 1935 temmuzunun 26 ıncı cuma günü dairede mütesek • k ; ı Komisyonda saat 14,30 da açılacaktır. Buna aid şartname Ko misyon Kâtibliğinden alınabilir. İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminat teklif mektublarile diğer vesikalarını açılma saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Re isliğine vermeleri lâzımdır. (3161) Mükâfatlar: Başa : 125, Baş altına 75. Büyük ortaya 50, Küçük ortaya 25 desleye 15 liradır. Hakem heyeti arasında meihur Kurddereli Mehmed pehlivan vardır. Istanbuldan Bursaya kadar birinci mevki gıdıp geitne 3 liraya kabildir. Diğer mevkiler ve Mudanya yolile vamlacak seva^atler daha ucuzdur. Sahfb ve Başmuharrırı Yunus Müdürü: Hikmet Miinif Nadi Bu Banka: Paranızın faizini senede bir defa degi), fakat Umumi neşnyatı idare eden yazt Işlert Her ay başında Muntazaman s'ze ödeyecektir Matbaacıhk ve Neşnyat Türk Anonim Ştrketi . İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog