Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

21 Haziran 1935 CUMHUR1YET 11 Deposu: Grip9nezle9 baş vediş ağrılarının lcat'î ilâcı A s İ p İ T O İ N e C a t İ d i r Bahçekapıda Salih Necati Eczanesı Pakat iyıce kuruiandıktan sonra Zonguldak Defterdarlığından: İstatistik Umum Müdürîüğü Cinsi Mahallesi Mevkii Mesahası Muhammen kıymeti lira Eksiltme Komisyonundan: Üzeri açık kâr Meşrutiyet Gazipaşa 93 metro 16,250 gir iki dükkân caddesi 12 Desi M. Hududu: Sağı Bay Dürrü ebniyesi, Solu Rızaya tefviz edilip on dan Osmana satılan nısıf dükkân, arkası otel bahçesi ve kısmen kayahk Balâda evsafı yazılı iki dükkân olbaptaki şartnamesine tevfikan kapalı zarf usulile ve peşin para ile 2 temmuz 935 salı günü saat «15» te satılacaktıı İsteklilerin teklif mektublarile yüzde yedi buçuk nisbetinde te • minatlarını yukarıda yazılı saatten bir saat evvel Satış Komisyonu na getirerek mukabilinde Riyasetten bir makbuz almaları Iâzımdır. Posta ile gönderilecek mektubların yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın iyice mühür mumile kapatılması muk tezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İşbu satış bedeli için ikinci tertib mübadil tasfiye vesikası kuponu kabul edilecektir. (3374) 500 600 sahife tahmin olunan 2,000 aded 7 inci cild istatistik yılhğı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkjrılmıştır Tahmin olunan bedel 1684,5 Iiradır. Eksiltme 1935 haziranının 26 ncı çarsamba günü dairede toplanacak Komisyonda saat 15 te açılacaktır. Bu baptaki şartname Komisyon Kâtibliğinden alınabilir. Nümuneler dairede görülecektir. İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminat ve teklif mektublarile diğer vesikalarını açılma saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Iâzımdır. (3160) vucudunuzu NİVEA kremı 'y i l e u.Tiağı yağı Bu s a y e d e tehlıkesıne o I u r s u n j z, sağlamlaşır. u n u t m a y mz ' guneste y a n m a k karşı k o r u n m u ş t e n ı m z taze ve Z ı l d ı n ı z y u m u ş a k ve g e r g m k a l ı r . Hava Makinist Mektebine Kayıt ve Kabul şartlan: Hava Makinist Mektebi Müdiirlüğünden: 1 Aşağıda sartları haiz istekliler; Dilek kâğıdı ve vesikalarile lemmuz başlangıcından ağustos sonuna kadar mektebe baş vururlar. Mektebin bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kâ ğıdlarile vesikalarını mektebe gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. Eğer girme şartlarını haiz iseler müsabaka imtihamnda kazandıkları takdirde mektebe alınmak şartile Istanbula gelirler. 2 Meklebe girme şartlan: A Türk clmak, B Ortamekteb «Lise sekizinci sınıf» tahsilini bitirmiş en az 17 ve en çok 20 yaşında olmak, C Sıhhî vaziyeti uçuculukta ve uçuş îşlerinde kullanılmağa elverişli nlduğuna dair mütehassısları tam olan bir hastane sıhhat heyeti laporu almak. Dısarıda bulunanlar bulundukları yerin Askerlik şubesine miiracaatle muayeneye gönderilirler. Tam teşkilâtlı sıhhî heyet bulunan yerlerde o yerin en büyiik Komutanına müracaatle muayeneye gönderilirler. D Ahlâkı tağlam olduğuna ve hiçbir suretls suçlu ve mahkum olmadfğma dair bulunduğu yerin Emniyef Müdiirlüğünden veya polis âmirliğinden tasdikli vesika göstermek, E Mektebe ahnacak okuyucular; gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 numaralı kanun mucibince puamele göreceklerini ve mektebi bîtirenlerin de 12 yıl müddetle Hava Gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini noterlikten taahhüd edeceklerdir. Bu taahhütname sureti kendilerine verilir. Veya gönderilir, F Mektebde yapılacak seçme imtihanını kazanmak, H İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alınacak miktar dan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 3 Mekteb gece yatısı ve parasız olup okuyucuları Askerî Liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitatb ve diğer ders için iâzım olanlar parasız verilir. 4 Tahsil müddeti iki senedir. 5 Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka ayrıca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 6 Vazifeten tayyare ile uçuşlarda vukua gelecek kazalarda ay neıı tayyareciler için tatbik edilen ikramiye kanunu tatbik edilir. 7 Mektebi bitirenler kabiliyetlerine göre tayyare, telsiz ve elek trik mak'nisti olarak yetiştirilirler. 8 Erbaş pilct olmak istiyenler Eskişehir Hava Mektebi Komu tanhğma baş vurmahdırlar. (3302) I Emlâk ve Eytam Bankası ilânları I Kirahk apartıman Mevkii ve nev'i Depozito Teşvikiyede Hamamcı Eminefendi soka • ğında eski 3 mükerrer yeni 19 numaralı a • partımanın 1, 4, 6, 7 No.lı daireleri. 60 Meksube 4 Sarıyerde Raşidbey ve Hüseyinefendi so • kaklarında 1, 3, 5 ve 5/1 numaralı evin üst katı. 27 Yukarıda yazılı yerler bir veya üç sene müddetle kiralanmak ve 26/6/935 te ihaleleri yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin o gün saat onda şubemize gelmeleri. «144» (3364) •* * Esas No. Meksube 1 istanbul Gümrükleri Satıs Müdürlüğünden: Kilo Gram Marka 28 No. 0 Kap Kıymeti 1 paket İpek işlemeli yatak örtüsü 500 8 0 0 1 paket 488 90 İpek kuşak ve şapka 0 270 0 1 paket 18 75 İpek örme masa ör tüsü 0 450 3554 1 paket 52 40 3 tane ipek kadın gömleği 144 DB 1724 1 sandık 432 Sedef düğme 237 AO î22235/8 4 sandık 355 50 Anatol esansı PN r muhtelif 11 landık 1320 95 Demir kundura kap2071 solu PN 327 1 sandık 193 Pirinç kundura kap12C solu 863 PN Muh. 17 torba 117 7 Demir nalça çivisi 2001 500 PN Muh. 39 torba 270 21 Demir nalça çivisi Yukarıda yazılı esya 8/7/935 tarihinde saat 14 te İ/tanbul İhracat Gümrüğü dahilindeki satış salonunda açık arttırma suretile satıla caktır. Istekiilerin muayyen zamanda müracaatleri. (3471) İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: Esas mukavelenamesi mahallî kanunlarına göre tanzim edilerek usulen tescil olunan ve 30 ikincitesrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçili istenen ve merkezî Almanyanın Hamburg şehrinde kâin bir milyon mark sermayeli (Hugo Stines Rederay Aksiyen Gezel şaft Hugo Stinnes Reederei Aktien Geselschaft) Anonim Şirketi nin Vekâlete verilen evrak ve istidası tetkik edilerek muvafık görülmüştür. Bu evrak arasındaki umumî vekâletnameye göre şirketin Türkiye umumî vekilliğine şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere İstanbulda Galatada Çinili Rıhtım hanırda mukim (Wilhelm Massmann) ı tayin ettiğini bildirmiştir. Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. 50 L. K. Eşyanın cinsi 0 1731 90 Satılık köşk Esas No. sı 642 Mevkii ve nev' Depozito Lira Büyükadada Nizamda Seferoğlu köşklerinden ayrılma 3 parsel numaralı 1920 metro murab baı Kuleli köşk. 1400 Yukarıda yazılı köşk ilki peşin olmak üzere 8 senevî ve müsavi taktitle ve pazarlıkla satılacaktır. Ger; bırakılan 7 taksit için faiz alınmaz. İsteklilerin 1/7/1935 pazartesi günü saat onda şubemize gelmeleri. «150» (3462) İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Şişli Çocuk hastanesinde yaptırılacak tadilât, tamirat ve su deposu inşası açık eksiltmeye konmuştur. 1 İhale günü 8 temmuz 935 pazartesi günü saat 16,30 dur. 2 Eksiltme Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki ko • misyonda yapılacaktır. 3 « Keçif bed^i. İ944 lira. 52 kuruştur, 4 Muvakkat garanti 147 Iiradır. 5 Bu işe aid şartname, proje, fennî şerait ve saire 10 kuruş bedel mukabilinde Çocuk hastanesinden alınabilir. 6 Eksiltmeye gireceklerin carî seneye aid Ticaret Odası vesilesile en az 2000 liralık betonarme imalâtı ihtiva eden bina işi yapt* ğını tevsik eden Nafıa Başmühendisliğinden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve bu işe yetecek muvakkat garanti veya banka mektubîa rile belli saatten önce Komisyona müracaatleri. (3460) Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Tahmin edilen bedeli 70,000 lira olan 5,000 ton rekompoze kö mür 2 temmuz 1935 salı günü saat 15 te Kasımpaşada Satınalma Komisyonu binasında kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 350 kuruş bedel mukabilinde hergün Komisyondan alınabilir. İsteklilerin 4,750 liradan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektublarile kanunî belgeleri havi teklif mektublarını belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. (3243) SUMER BANK EEYKOZ DEBAGAT VE KuNDURA FABRİKASINDAN Fabrikamız için hariçten ve memleket dahilinden celbedilen eşyanın gümrük muamelesi ve vapurdan fabrikaya kadar sevk işini gümrük komisyoncularından yapmak isteyenler Fabrika ticaret şefliğine müracaat ederek tanzim edilen şartnameyi alabîlirler. İhale 2661935 tarihinde saat onbir buçukta icra edilecektir. MİKROB1SİDİN Dünya doktorlarınca kabul edilmiş bir tertibi devaidir. 7 günlükten 70 yaşına kadar mide ve barsaklanndan rahatsız olanlara bir şişesi iyilik verır. İnlıisarlar İstanbul Basmüdürlüğünden: Başmüdiriyet ambarında bulunan muhtelif cins lâvantalar 18/6/935 günü için açık arttırmaya konulmuştur. Bu satış 27/6/935 perşembe günü saat onda Kabataşta Başmüdiriyet binasında toplanacak olan Kcmisyonda yapılacağından isteklilerin gösterilen gün ve saattte 18 (3125) liradan ibaret " c 7,5 inance paralarile gelmeleri. ~ Inhisarlar istanbul Başmüdürlüğünden: Kasımpaşa ve Sirkeci Tuz ambarlarma gelecek tuzların vapurdan çıkarılması ve ambardan vapura yükletilmesi için 8/6/935 te açık arttırmada teklif edilen fiatler haddi lâyıkta görülmediğinden 2/7/ 935 salı günü pazarlıkla isteklisine verilecektir. İsteklilerin gösterilen günde saat 14 te inance paralarile beraber Kabataşta Başmüdiriyet binasında toplanacak Komisyona gelme leri. ' ' O205) Tarsus Beîeclive Reisliginden: Hayvanla cekilir el ile işler hava tulumbası vasıtasile lâğımları temizler tahminen 760 lira kıymetinde bir aded lâğım temizl«ne ma kinesi açık eksiltme ile 28 haziran 935 günü saat 10 da satm alı nacaktır. îsteklilerin şartname örneklerini Belediyemizden arama ları ilân olunur. (3311) istanbul Liseler Alım Satım Komisyonundan: Galataasray Lisesi AZ Erzakların cinsi 8800 Sade yağ 87000 Ekmek Haydarpaşa Lisesi AZ ÇOK İlk teminat 8000 9000 573,75 90000 96000 648 Erenköy Kız Lisesi kZ ÇOK İlk teminat 2700 3000 191,25 20000 30000 202,50 Çaml'ca Kız orta mektebi Tahmin AZ ÇOK İlk ÇOK İlk fiati Kr. teminat teminat 85 1200 1500 95,62 10000 637,50 Narha 15000 20000 135 100000 675 tâMdir 35 26,25 1500 2000 52,25 400 600 15,75 700 750 19,69 150 200 5.25 1000 800 7eytin tanesi 38 2500 3000 85,50 800 1000 28,50 400 450 12,82 300 400 11.40 5000 142,50 l J 1 J K 5 l 3750 Zeytin I yağı Yukarıda adları yazılı pansiyonlu okulaların mayıs 936 sonuna kadar sade yag, ekmek, zeytin yag ve zeytin tanelerinin 5/6/935 çarşamba, 6/6/935 nerçembe günleri yapılan kapalı zarf eksiltmeleri feshedilerek bu kere eksiltme şartnamelerine göre alınacak işbu yiyeceklerin miktar ve tahmin fiatlerila teminatları her okula adı altmda Kandilli Kız Lisesi AZ ÇOK İlk teminat 2000 2500 159,37 13500 14000 94,50 göstcilmiştir. Ekmek şartnamesine göre 27/6/935 perşembe günü «14» te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Sade yag şartnamesine göre 27/6/935 perşembe günü saat «15»te kapalı zarf suretile eksiltmesi yapılacaktır. Zeytin yağı şartnamelerine göre 27/6/935 perşembe günü saat «15,30» da açık eksiltmesi yapılacaktır. Zeytin tanesi şartnamelerine göre 27/6/935 perşembe günü saat «16» da açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu eksiltmeler İstanbul Kültür Müdirivetinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Liseler Satınalma Kurumunda yapılacaktır. Eksıltmeye gırecekler Z430 sayılı art tırma ve eksiltme kanununa göre 935 yılı Ticaret Odası ve mezkur kanunun 2 ve 3 üncü ammedelerindeki belgelerini ve ticarethane namına hareket edenler noterlikten verilmiş vekâletnamelerini Kuruma vermeleri mecburidir.. Kapah zarf suretile yapılacak sade yag ve ekmek eksiltmesinde isteklilerin yukarıda ad, yazıh kanuna uygun olmak üzere kapah zarf mektublarmda yukarıda .. tenilen beleler ve teminat makbuzu veya banka mektublarını kovmak suretile zarflar.nın üzerinde kanunî ikametgah, yazılı ve üzerlen muhurlu olarak belli saatten ır saat evveline kadar müteseUel makbuz mukabilinde Kurum B^kanhgma verilmesi lâzmıdır. tstekliler her eksiltmenin ilk temînatlarım eksiltme zamaıvndan evv ; l KuTum Yazganlığından alacakları yazı ile Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmalan ve eksiltme şartnamelerini görmek ve almak üzere Yazganlıga müracaat «olunur. Midenî^mî qgrryor? Yemeklerden sonra Sıkın/ı SÜOOL Kullanılması kutudaki kâğıdda .yazılıdır. \ D ok t o r ve yunma §nı hissediy orsmız ? H e m en Eczanelerde 5O lcuruş NIŞANYAN Resoîlu lokatlı\an ('teli yanında Mekteb sokak No. 85
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog