Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

10 CTJMHTTRTYET 21 Haziran 1935 istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: DJNo. Semti ve mahallesi 1635 Bebek Sokağı Dere Emlâk JNo. Cinsi ve hissesi 64 metre arsanın 1/7 hissesi Ahşab hanenin tamamı 2170 Kapalı zarf 1910 Tarabya Ahşab dükkâmn 214 Açık arttırmfj 2006 Hasköy Ahmed tpmamı çelebi 113,75 metre iki 78 . 3197 Topkapı Çivızade arsanın tamamı E 1113 31 metre arsanın Zemberek 3214 Samatya İmrahor Y. 1719 9/16 hissesi Bü)ük tur E. 16 3567 Büvükada 16540 metre murabbaı 370 tarlanın ve kârgir kulüiSizam Y. 37 benin ve kuyunun İ74/16000 hissesi 250 Ahşab depo \e oda3597 Galata E. Hacıfoti E. 14 Yenicami Y. Alivazıcı ların 164/4359 his. 168 209 metre arsanın 3850 Üsküdar Silâhdar E 54 tamamı Y.56 Muradreis babçesi 2270 Kapalı zarf Bahcesi olan hane ve E. 5.5 mü. Ada 3980 Beyoğlu dükkâmn 1/16 his. Y. 9 Tomtom Kârgir iki dükkân 2500 E. M h 7 Dörtkuyu 412L Kasımpaşa E. 1 No. lu mahallin Camiikebir mevdanı \. 13 510/7680 hissesi ve 57 TSo. lu mahallm 5L0/10880 his. ve 3 İNo. lu mahallin berveçbj vakfivet 12150/56600 his. 2260 4259 Tophane Muhiddin Tabanca 45,^0 metre arsanın E. ve Y. 1 tamamı Fenari çıkmazı harita .No. 238 2064 258 uıetre arsanın E. Ahmedpaşa E. 43 mü. 4764 Teşvikiye Meşrutıyet Y. Dr. Şevket B. Y. 12 14 tamamı 2520 Han E. 12 Kârgir hanenin 5083 Kumkapı Muhsinehatun Y. 24 tamamı 220 Açık arttırmal Ahşab hane ve bahE. 316 Tepe ve 5260 Heybeliada Yüksek Y. 3 çenin 2/5 hissesi Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satıja çıkanlmıjtır. İhaleleri 4/7/935 tarıhine tsadüf eden perşembe günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. E. 19 Y. 23 E. 38 Y 32 Dereiçi E. 7 Cami altı Y. 45 Camiijerif 20 mü. Hisseve göre mubammenK.. 20 Açık arttırmal Sihramiz güzellik balmumu ile Çillerinizi I İstanbul Belediyesi ilânları \ Senelik muhammen kirası 36 lira olan Kapalıçarşıda Hacıhasan sokağında yeni 16 numaralı kârgir dükkân 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne miiracaat et melidir. Arttırmaya girmek için de 21 lira 70 kuruşluk muvakkat te minat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 10/7/935 çarşamba günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdır. «İ.» (3483). ¥** Muvakkat teminatı 5,40 gideriniz «Cir Aseptine» tabir edilen bu balmumu, kaba ve çirkin cildin derununa nüfuz ederek o derece yumuşatır ki sabahleyin yüzünüzü yıkadığınızda lekeli ve sert haricî tabakasını paraç parça düşürür. Yeni ve taze cildinizin beyaz ve bir bebenin cildl gibi yumuşadığını görerek memnun ve hayran kalırsınız. Çiller, çirkin sihay benler ve cildin kırmızılıkları tamamen zail olur. 40 yaslarmda bir kadın kolayca 30 yaşla rında görünebilir. Yeni ve sihrâmiz bir güzellik balmumu olan «Cir Aseptine> sabunun hiçbir vakit temizliyemediği cildin siyah mesamatını temizler ve bu auretle siyah ben lerden ve münbesit mesamattan kurtularak temiz ve taze bir cild meydana çıkar. Ak şamları yatmazdan evvel «Cir Aseptine» kullanınız ve siz de kadınların buna (Sihrâmiz bal* mumu) demelerine hak vere ceksiniz. Hemen bugünden istimale başlayınız. Beyoğlunda Sarılutfü mahalle sinde Meşrutiyet caddesinde lokanta 936 mayıs sonuna kadar. 9 120 Büyükadada Altınordu cadde sinde 389 metro murabbaı arsa 936 mayıs sonuna kadar. 22 100 Heybeliadada Çamlimamnda 80 metro murabbaı arsa 937 mayıs sonuna kadar. 81 360 Halic Fenerinde vapur iskele sinde meydan yeri 938 mayıs sonuna kadar. Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları, muvakkat teminatı ve müddetleri yazılı olan mahaüer ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş, ihale gününde istekli çıkmadığından ihale müddeti 24/6/935 tarihine uzatılmıştır. Şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmıya girmek isti yenler de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 24/0/935 pazartesi günü saat te Daimî Encümende bulunmalıdır. «B.» (3482) Senelik muham men kirası 72 İstanbul Gümrükleri Satıs Müdürlüğünden: Kilo 532 Marka No. Kap Kıymeti Eşyanın cinsi FRM 3/5 6 çuval L. K. 1144 8/10 336 20 Kına. 77 L 12 1 S. 217 20 Tuzlu bağırsak. 234 2 Ç. 145220 75 95 Ayıklanmıs pirinç. 5 300 50/9 İrsaliye 0 320 50 Safran. 9 0 500 0 0 5 85 Çöven. 0 75 0 34 torba 3 Yerli buğday. Yukarıda yazılı eşya 10/7/935 tarihinde saat 14 te İstanbul İhra cat Gümrüğü dahilindt:ki satıs salonunda açık arttırma suretile satılacaktır. İsteklilerin muayyen zamanda müracaatleri. (3472) Gram Kokkömürü Mangalkömürü Ekmek Et dağlıç Kuzu eti Sade yağı Makarna Şehriye Pirinç Kuru fasulye Arpa Odun Kok kömürü 300 9.500 12,000 1,000 1,000 700 1,400 200 1,400 500 14.000 100 70 400 1750 10,000 3,5 14,000 6,000 5,000 1,000 1,600 300 1,800 700 18,000 250 80 9 50 50 85 25 25 24 16 4.5 250 1750 525 26,25 94,50 262,50 63,75 5/7/935 5/7/935 8/7/935 15/7/935 15/7/935 17/7/935 17/7/935 24/7/935 26/7/935 26/7/935 S. 15 S. S. S. S. S. S. S. S. S. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Açık Açık Açık Açık Açık Acık Açık Açık Açık Açık Kuduz Tedavi Müessesesine Cild ve Zühreviye Ha'ta'iklan murehaa<ı«i Beyoğlü. Asmaiımescid, Bursa paza n utı«ılinde Ar1s« Han Tel. 4335 3 D. Ç i P R U T r 30 5,63 32,40 8.40 60.75 28.12 105 Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesi Cinsi Ekmek Dağhç eti Kuzu eti S*de yaçı •T«re yağı Sabun Toz sabun Zeytin yağı 7evtin tanesi CünKik yumurta Mutfak yumurta Beyaz peynir Kaşar peyniri İTnik makarna Sehriye Un Patates Calı fasulye Barbunya fasulve Tosya pirinci Soğan Yoğurt Kâse yoğurdu Süt Enginar Taze bezelye Semizotu Taze bakla Kabak Pancar Hıyar Taze bamya Domates kır Taze biber Pathcan Dolmahk biber Dolmalık domates Ye*il salata Kırmızı turp Ispanak Havuç Kök kereviz Salamura yaprak Lahana Pırasa Karnabahar Calı fasulye Ayşekadm Taze barbunye Kriple maden kömürü Kok kömürii Muhammen Mik Mil tarı fiati AZ1 ÇOĞU 9 28,000 26.000 47 15.000 12,500 47 2,000 1SOO 85 3,000 2,000 140 . 800 600 28 1,500 1,200 25 400 .300 38 1,500 1,000 120 400 300 5 73,000 40.000 1.75 35,000 20,000 45 1,100 900 70 300 250 25 1,200 1,000 25 350 250 11 2.500 2,300 7,50 2,500 2,000 16 1,200 800 10 500 300 24 4,500 3,500 5 3.000 2,500 20 3.000 1.800 7,5 7,000 3,500 12 12,000 10,000 8 600 400 15 300 200 15 450 300 10 500 700 05 1,500 1,200 07 20C 150 02,50 1,800 1,600 30 450 350 05 1,800» 1,600 12 300 200 10 12L000 11,000 10 600 500 07 300 250 01.25 7,000 5,000 01,25 800 700 7,50 2,500 2,000 08 300 250 10 800 650 25 200 150 04 700 600 05 700 600 15 300 200 11 1,500 1.000 12 1,000 600 10 1.000 600 160 ton 1450 50 t o n 1950 Muvakkat teminat 189 599,25 191.25 84 39 4? 75 9 304,65 52,88 29,07 20,63 14,07 18,15 85 11,25 84,38 108 Eksiltme Saati tarihi 5/7/935 15 5/7/935 8/7/935 8/7/935 10/7/935 10/7/935 10/7/935 12/7/935 12/7/935 15/7/935 15/7/935 17/7/935 17/7/935 17/7/935 19/7/935 22/7/935 22/7/935 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Silifke asliye hukuk mahkemesinden: Silifkenin Muhacir çiftlîği K. den Ali oğlu Hüseyin tarafından karısı Mehmed Emin kızı Hatice aleyhine açılan boşanma davasından dolayı mezburenin durak yeri belli olmadığın dan davetiye ilânen tebliğ edilÜiği halde gene gelmemiş olduğundan Eksiltme şekli hakkındaki duruşmanın gıyaben yapılmasına karar verilmiş ve duruşma Açık 4 tetnmuz 935 perşembe günü saat Kapaîı zarf sekize bırakılmış olduğundan tebliğ tarihinden itibaren beş gün zarfında Açık itiraz etmediği ve mahkemeye gel Açık medîği takdirde mahkemeye kabul oAçık lunmıyacağı ilân olunur. (12563) Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Tahmin edilerI bedeli 45384 kilo ekmek 8 temmuz 1935 pazartesi saat 14 te 60567 kilo yaşsebze 4214 » 65 » 316 10 8 temmuz 1935 pa< zartesi saat 15 te 7000 kilo yaş sebze 527 » 50 » 39 56 8 temmuz 1935 pazartesi saat 16 da 10000 kilo süt 1500 » 112 50 9 temmuz 1935 sa< lı günü saat 14 te 20000 kilo süt 3000 360 00 9 temmuz 1935 sa 9000 kilo yoğurt 1800 Iı günü saat 15 te Yukarıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kasımpaşada Komisyon binasında açık ek siltme ile alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülür, ve parasız olarak alınabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı miktarda muvak kat teminat makbuz veya mektubları ve kanunî belgelerle birlikte o gün ve saatlerde Komisyona gelmeleri. (3473) Muvakkat teminatı L. K. 4538 L. 40 Kr. 340 38 Eksiltme günü Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık Açık İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu llânları Çerkes köyündeki kıtaatın ihtiyacı olan (72,000) kilo ekmek kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. Ekmeğin beher kilosuna tahmin edilen bedel on kuruştur. İhalesi 24/6/935 pazartesi günü saat (15) tedir. Şartnamesi hergün öğleden evvel Fındıklıda Komutanhk S. AL. Komisyo nunda görülebilir. Isteklilerin (540) liralık teminat mektubu veya makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mektublarını belli günde ihale saatinden en az bir saat evveline kadar SA AL. Komisyonuna vermeleri. (3148) İstanbul Süt müstahsilleri ve Süiçüler Cemiyetinden : înekçi ve sütçüleri alâkadar eden Rusyada çevrilen bir filim haziranın 22 nci cumartesi günü sabah saat 10 da Beyoğlu Saray sinemasında parasiz olarak gösterilecektir. Pek mühim ve fay dalı olan bu filmi esnafımızın muhakkak görmesi tavsiye olunur. Zayi Emlâk ve Eytam Bankasından maaşımı alırken Samatya şube sinin 8784 numaralı maaş cüzdanım »ehviyat neticesi kaybulmuştur. Ye nisi çıkarılacağından diğerinin hükmü yoktur. Ahırkapıda 16 No. da mütekaid Abdültahhar I istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Değeri Pey parası L. K. L. K. 455 00 34 15 Tophanede Ekmekçibaşı, Güğümbaşî sokağın da 23 sayılı 52 metro murabbaındaki ev arsası nın bütünü. «914» 500 00 37 50 Galatada Arpacamiinde Kürkçükapısında Yel kenciler hanı üst katta eski 27 yeni 22 sayılı o danın bütünü. «2938» Yukarıda yazılı özelgelere istekli çıkmadığından on gün ara ile satılmalarına karar verilmis olduğundan üstermesi 27/6/935 per şembe günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Mahlulât Kalemine gelmeleri. (3463X * * Değeri Pey parası L. K. L. K. 30 00 2 25 Fatihte Fevzipaşa caddesinde Fındıkoğlu mes • cidi arsasında mevcud yapıya elverişli taşları. «1075» Yazıîı taşlar 27/6/935 perşembe günü saat 10 da yerinde satı lacaktu. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile yerinde bulu nacak memura görünmeleri. (3464) istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammeâ değeri Lira .104 174 73,15 22/7/935 26/7/935 26/7/935 15 15 15 Açık Açık Açık r BÜYÜKDERE: Büyükdere caddesi eski 101107 yem 98, 102 sayılı önünde rıhtım bulunan yanmış büyük yalı arsasile arka ta rafta iki harab mağaza ve mutfak yeri ve bahçenin 36/64 payı. 5444 Umumu: 2892 metro ve 50 santimetro murabbaı. Yukarıda yazılı mallar 5/7/935 cuma günü saat 14 te kapalı zarf Satılık Motör usulile ve peşin para ile satılacakUr. İsteklilerin * I 7,5 teminat mak~ Guzel bir tenez7uh mctörüdur. Mu I buzarile teklif mektubları muhtevi kapalı zarfları arttırma saatin Huracaat Fener idaresı Posbik Tel 42007 I den bir saat evvel idarede müteşekkil Satış Komisyonu Başkanlığına 007 teslim etmeleru «M.» (3477 \ • rac;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog