Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

19 Hariran 1935 CUMHURtTET Giiniin bulmacası 1 2 8 4 6 6 1 î • • 1 • 11 \m\ 1 1" • • • • 1 1 1 ini | ! 1" 11 .JL.I» 1 • •1 1 11 İSTANBUL 373, Utıklol caddgsi cç:lmıştır. Hu?u?î derşlere bu müddet için nnibim teozılât K A Y D A B A Ş L A N I L M I Ş T I R ANKARA Konyo 10 T l i r k lirasile İO içı" ku"ılr B E R L ı T Z te AİLELERE ve TALEBELERE LLAPs Tatil zamanları devamınca 20 eylfile kadar Uzunköprü Belediyesinden: Uzunköprüde yaptırılacak olan «8197» lira «45» kuruş bedeli ke* şifli fennî mezbahanın yapılması işi 10 haziran 935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Ihalesi 1 tem • muz 935 pazartesi günü saat 16 da Uzunköprü Belediye dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 615 liradır. 2490 sayıh arttırma, eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz isteklilerin Uzunköprü Belediyesi Arttırma, Eksiltme ve Ihale Komisyonuna müra • c&atleri ilân olunur. (3330) e 9 10 Soldan sağa: 1 Neşe, caz» ın aksi. 2 Arzu, ölüm zamanı. 3 Bakan, kolun uca. 4 Küonun binde bırı, kabadayı. 5 Çocuğu olmıyan. 6 Öz türkçe kraliçe, bırşeyı kabul etmemek ıçin kulla nılan edatlardan bıri. 7 Bır işte onayak olan, zaman. 8 Defa, yayla atılan. 9 Buyuk, çobanların çaldığı musiki aletı. 10 Tahta yontan alet, üstüste konan birşeyin bir sırası. Yukarıdan aşağı: 1 Muhabbet, büyük adamın kü çuk adama bır iş hakkında soyledıği soz. 2 Emmek masdarından bir fıü, vüâyet, nota. 3 Haysıyet, Buğday tarlasında yetişmiş bir hale gelmış o lan mahsul. 4 Bilgi, çocuk doğurtan. 5 Cerbezeli. 6 Ermenilerin çok kullandıkları bir kelime, Inadcı bir hayvan. 7 Eziyet, bevaz. 8 Su verıbniş demir, düz yer. 9 Olmaktan emir, bırşeye lâvık olmaklık. 10 Çorbaya ve bazı yemeklere sıkılan şey. Dunku 1 2 3 ı •n Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmeye konulan iş «Kocaeli vilâyetinde Adapazarı • Henyolunda betonarme» Adapazarı Sakarya köprüıü inşaatıdır. İnfaatın keşif bedeli 79,000 liredır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Tetviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, E Betonarme büyük köpriiler hakkında fenni şartname, F Keşif hulâtası cetveli, G Proje. Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 395 kuruş bedel mukabi • linde Nafıa Vekâleti Malzeme Mudürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 3/7/935 tarihinde çarşamba grünü taat on altıda Ankarada N. V. binasında Şoıeler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5,200 lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gö»termesi lâzımdır. 1 Ticaret Odasına kayidli bulunduguna dair 935 vesika, 2 Istekliler yapmış oldukları işlere aid vesikaları göstererek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası alacak • lardır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksilt me Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3271) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı I İstanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ l bultnacamn 5 « 7 8 O 10 halledHmiş şekli [G|Ü|T]B]UIMıU|D|B M A N|A|B|S|A|L|A'K Ü N B|RİAİB|R|U|M|B R|l|V|A|Y|E|T|B|A|L •|M A|K|A|M|B|P|B|İ D|E V|B|K|E|L|E|K|B İİT|BİİİB|K|İ|T|A|R L •İA|NIA|B|R|E|V|Ü E|R|D|E|M|B|A|K|A|Y K|ÂIİİNİA|T|BİBİK|A ( YENİ ESERLER Muallimler mecmuasi ) Mualllmler mecmuasının 40 mcı sa yısı çıkmıştır. Mündericatı şunlardır: Vasıf Çınarın fotoğrafı, el yazıları, mektubları, Ulusal dil savaşı (Cemil Sena), Termometre (Huviyet Bekır), Kiütür ocağı (F. Osman Yalçın), 9 mayıs için konferans (Âdıl Başkan), Bayan Sabiha Zekeriyyanın beş j'azısma bir cevab (F. Osman Yalçın), Birlıkten haberler ve ölüler, kültur haberlerL ™ KIMYAGER ••• Dr. Cevad Tahsin IDRAR. KAN. KAZURAT v« sairenin tahlillerini yapar. Dhranyelu ortasında. Tel. 23334 ^ ^ Türkiyede de tescil edilmiş Bütiin dünyada tanınmif ve f evkalâde muvaffakiyet kazanmıs yeyîp içeceğe aid beratlı bir malzemenin »ürümü için ciddî ve SERMAYEDAR BİR ŞERtK aranıyor. Tekliflerin çahsî refe ranslarla «L. H. 22> rumuzile Jurnal Doryan gazetesine göıvderilmeıi. Hayatın neşesi HORMOBiN Yorgun vücudları dinçleştirir. tabUtleri dinç olmaktır. 1 Taksim Ayaspaşa Acıçeşme 18/20 No.h apartımanın birinci dairesinin yarı hissesi. 2 Beyoğlu Asmahmescid Gilevani S. 11 No.h otelin yarı hissesi. 3 Feriköy Fransız mezarhğı 115 No.h bir oda ve mutfak. ektiği baş ağrıs4 Fatih Beyceğiz Tavukçu S. 10 No.h ev. >ğıl. madcılığır.ın 5 Balat Tahtaminare yeni C. 67/103 No.h kârgir ev. cezasıdır. 6 Şehremini lbrahimpaşa Cami S. 12 No.h ev. 7 Altımermer Kâtibmuslahattin Cami S. 57 No.h ev. 8 Galata Fermeneciler 126/32 No.h mağaza 9 Topkapı Beyazıdağa tramvay C. 1/2 No.h dükkân. 10 Topkapı Beyazıdağa tramvay C. 3 No.h dükkân. Sğer verilen nasihatleri 11 Topkapı Beyazıdağa tramvay C. 11 No.h dükkân. dinleyip te 12 Topkapı Beyazıdağa tramvay C. 15 No.h dükkân. 13 Çemberlitaş Vezirhan altkatta 61 No.h oda ve dükkân. 14 Çarşı Ağaoğlu S. 65 No.h dükkân. 15 Çarşı Kazazlar Orta S. 29 No.h dükkân. 16 Çarşı Kazazlar Orta S. 52/54 No.h dükkân. 17 Çarşı Kazazlar Orta S. 69 No.h dükkân. kaşelerini tecrübe etseydi bu 18 Çarşı Kazazlar S. 27 No.h dükkân. ^stırablar çoktan dinmi? 19 Çarşı Kolansılar S. 11 No.h dükkân. olacaktı. 20 Çarşı Keseciler 91 No.h dükkân. 21 Çarşı Yorgancılar 17 No.h dükkân. 22 Çarşı Yorgancılar Gelincik S. 24 No.h dükkân. 23 Kumkapı Muhsinehatun İbrahimpaşa S. 30 No.h dükkân 24 Katımpaşa Gazihasanpaşa Kışlaboyu 3/2 No.h dükkân. 25 Kasımpaşa Gazihasanpaşa Mekteb S. 17 No.h dükkân. En şiddetli baş ve diş ağrılarile 26 Kasımpaşa Camiikebir Türabibaba 9 No.h dükkân. üşütmekten miitevellid bütiin 27 Kasımpaşa Bedrettin Kayık iskelesi 9 No.h dükkân. ıstırabları keser. Nezleye, kırık28 Boğaziçi Kanhca Cami altında 8/10 No.h dükkân. lığa, romatizmaya çok faydalıdır. 29 Üsküdar Pazarbaşı Nuhkuyusu 140 No.h dükkân. GRİPİN kaşeleri RADYOLİN di$ ma30 Kızıltoprak Tuğlacı Mustafaağa Cami S. 19 No.h dükkân. cunu fabrıkasının mutehasiıs kımya31 Kızıltoprak Zühtüpaşa Bağdad C. 18/32 No.h dükkân. . gerleri tarafından yapüır. Her eczanede 32 Kızıltoprak Zühtüpaşa Bağdad C. 43 No.h dükkân vardır. 7.5 kuruşa satüır. 33 Kızıltoprak Zühtüpaşa Bağdad C. 45 No.h dükkân. 34 Kızıltoprak Zühtüpaşa Tahtaköprü 53 No.h dükkân. 35 Kızıltopr,k Tuğlacı Mustafaağa Kavukluhamdi 19 No.Iı kazino M. istanbul Borsası kapanış Betediyenin Sütlücede Karaağaç Müessesesi soğuk hava depo • 36 Çakmakçılar Valde hanı üst katta 10 No.h oda. ları ve bunlar arasındaki yumurta deposu «eraiti fenniye itibarile 37 Çakmakçılar Valde hanı birinci kemerde 9 No.h oda. fiatleri 1 8 6 9 3 5 eşsizdir. Her nevi emteada olduğu gibi, getirip götürme matrafı da 38 Çakmakçılar Valde hanı 13 No.h oda. N U K UD müesseseye aid olmak şartile beher yumurta sandığmdan iki lira 39 Çakmakçılar Valde hanı üst ' ' t a 34/35 No.h oda. Satij AI15 elli kuruş ve yarım yumurta sandığmdan bir lira yirmi beş kuruş I Sterlın 618. 614. 40 Çakmakçılar Valde hanı üs» 39 No.h oda. 1 Dolar P5 124. gibi gayet eiverişli bir ücret alınmaktadır. 41 Çakmakçılar Valde hanı 21 oda. 0 Fransır 166 168.50 O Liret Fr, 201. 203. Mallarını koyacakların ya müessesemize, ve yahud Balıkpaza 42 Çakmakçılar Büyük yeni han . . katta 20 No.h oda 0 Belçıka Fr. 60. 81 rında Zindan hanmda 1 No.da mümessilimiz Şakire müracaat et • 43 Çakmakçılar Büyük yeni han orta katta 31 No.h oda. Drahrtıı 23, 24. 812. lsvıçre F L 816, meleri iüzumu ilân olunur. (3402) 44 Çarşı Zincirli han alt katta 22 No.h oda. Lt\a 23. 24. Müessese telefon No. 40607 L Flnnn 82, 83. 45 Kasımpaşa Camiikebir Havuz kapısında kulübe. 'i Çek kronn 96. 68. Mümessil telefon No. 21608 I A\ ımar^a Şl, 23. 2S. 46 Uzunçarşı Mekteb S. 22 • 24 No.h iki bodrum. 1 Peçeto 16, 15. 47 Pangaltı Fransızmezarhğı 3 No.h ahır. 42. " Mark 41. 24, I Zloti 23 48 Kasımpaşa Camiikebir Türabibaba 7 No.h ahır. 24. 0 I.ev 23 50 49 Kabataş ömeravni dükkânlar üstünde set mahalli. 15, !0 Dın*r Î4. M. 0 Rublt 52. 50 Galata Kulekapısı Yüksekkaldırım 647 ve 1/3 No.h arsa. 33. 1 Yen 31. M 0 lsviç re kronn 31 51 Şehremini İbrahimpaşa Mekteb S. arsa. 943. 1 Turk ıltinı £42, 52 Şehremini İbrahimpaşa Cami sokak 16/ 14 No.h arsa. 59. I Mecıdive Halkımıza ucuz ve çok şeker yedirebilmek gayesile Kamutaya ıu230, lBanknot Os. B 53 Şehzadebaşı Fevziye C. arsa. nulan kanun lâyihası onaylanmış ve 17/6/935 pazartesi günü Resmî ÇEKLER Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi mayıs bitimine denlü kiraya gazetede neşrolunmuştur. Kapsmî Açılıs verilmek üzere açık arttırmaya konmustur. İstekliler 1 temmuz 933 618.50 Londra 618, 1 fstanbul ve şeker fabrikalarmda teslim edilmek üzere toptan ( ,7945 0.7970 S'ev York pazartesi günü saat 15 e denlü Evkaf Müdiriyetinde Varidat Kale12.035 toz şeker şimdiki fiati olan 36,75 ve 37 kuruş yerine «25» ve kesme Paııs 12.06 9.6K 9.6075 Milâno mine gelmeleri * (3406)j şeker 39,50 kuruş yerine «28» kuruş fiat ile »atılacaktır. Bu fiat bü4 70Â3 4.73 Bruk'el 83 5BJ3 83 7415 Atına tün vergi ve resimler dahil olup bu fiatler fabrikalarda vagon için2.4.U3 .,4375 Cene\re de İstanbul ambar dahilinde teslim fiatleridir. 73 729 6 ,8570 Değeri... Pey paraaı Sof\a 1.17/8 1.1735 AmsterdarB 2 Sair mahallerde toptan satış fiati yukarıdaki fiatlere yal • L>. Jv. 1*. !»• 19 02i 19.065 Pra. 4.215 4.22*4 nız nakliye ve buna aid diğer masrafların üâvesile bulunacak fiatVivana 60 00 4 00 Sultanahmedde yanmış Kabasakal camii 5.81 5.Î2 Mıdrid ten ibaret olacaktır. 1.9738 enkazı «993» 1>737 Berlın 4,21M) 4.2 33 Varşo\ a 3 Perakende fiatlerle yukarıdaki maddelerde gösterilen topYukarıda yazılı cami enkazı 24/6/935 pazartesi günü saat 10 da 4.4768 4 4S6i Budapejte 78 4867 tan satış fiatieri arasındaki fark bugün müteamil bulunmakta olan 78.64<>0 yerinde bulunacak memur önünde satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi Bnfcreş 35.0CS8 35.0820 Belgrad ve perakende satıcıların cari ve normal kârını teşkil eyliyen miktarbuçuk pey paralarile bulunacak memura görünmeleri. (3403), •.7413 2,7470 Vokohamt 1084 2"S 1085. Mo«ko\a dan ibaret kalacaktır. Bu nisbet toz şekerlerde 1,25 kuruş ve kesme 3.1325 3.1384 Stokhnlm şekerlerde 1,50 kuruştur. Bu suretle tesbit edilmiş olan toptan ve Değeri Pey parası E S H AM perakende satış fiatlerinin fevkinde fiatlerle satış yapmak ihtikâr L. K. L. K. Afilıj telâkki edileceğinden ona göre hareket olunması bilumum şeker saAnadoluhisarında eski Yangmyeri yeni Setj Bankası muessls 65 07 875 O C tan esnaf ve tecimlere ilân olunur. «B» (3421) „ hamılıne üstü sokağında eski 17, 19 sayıh bostan ile GRİPIN GRİPIN Tüccarların Nazarı Dikkatine İstanbul Belediyesi Karaağaç Müessesatı Mudürlüğünden: I Jsianbul Belediyesi ilânları \ Seker Fiatleri Hakkında » ,. name Anadoln D.M O':060 Tramvay Bomonti Ncktar Kejı %ıoo «,50 25,50 42,50 9,50 25.65 42,50 PARANIZ TAİZ GETİfcMEK Aslan çımento Merkez Bankası 10,20 58 10.S0 58 CALISIEUUSUS! ŞARTLAPIMIZ M CIŞELCCiMıZDCN MALÛMAT A L I N I Z ÇUBETILC SIZÎN İÇİN ISTİKRAZLAR 1933 Turk borcu > > tahTÜİ > > 1 2 S Açüış 2*,45 26.90 »5 95,50 28,40 26.90 P5 95.50 İKTİDARSIZLIG BEL GEVŞEKUGiNi giderır, yaşamak neşesini iade eder. Eczanelerde bulunur. Istanbulda fıatı 150 Kuruş Tafsılât jçin Galata posta kutusu 1255 Ergani '„ r SıvasEczurum ıstıkrazı Dafaılı 0 5 Hazıne '/„ 2 Hazıne k. Degıraıencıltk Jark Dejrtrnienzıhk Ûmnm Sıeorta Ntanbul Telefon 'jlektrık Tunel Rıhtım \nadolu D Y I II III » Mümessıl T AH VIL AT 52.9"( 52.80 Büyükada Yat Kulübü Mudürlüğünden: BüyBkada Yat Kulübünün bütiin tefkilâtı tamamlanmış olduftunJan 20/ 6/935 perşembe günü açılacajn »ayın kulüb bağhlanna bildirilir. UOLANT^E: İSTANBUL PALAS A L A L E M C I WAN evin yarı payı. «5» Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Deb168 00 12 60 bağhane caddesinde eski 24/26 sayıh üstünde bekâr odaları olan dükkânın 5/24 payı. «4826» Kücükpazar Hocahayreddin mahallesinde 6 08 90 00 Kazancılar sokağında 36 sayıh ahşab dük kânm 3/15 payı. «4838» Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde Sultan 56 25 4 10 çeşmesi sokağında 7 sayıh ve bütünü 128 metro murabbaındaki arsanın 1/4 payı. «630» Büyükçarşıda Yorgancılarda 5, 6 sayıh tü 3 68 49 00 tüncü gediğile bir odanın 4/24 payı. «3277» 42 00 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde Yenişe 3 15 hir caddesinde eski 74 yeni 60 sayıh fırının 8/96 payı. «2941» Çemberlitaşta Mollafenari mahallesinde Çi11 68 00 90 lingirler sokağında 41/45 sayıh ve bütünü 14 metro murabbaındaki arsanın 1/3 payı. «5049» Mahmudpaşada Dayehatun mahallesinde 9 125 00 Küçük yeni hane 10 sayıh odanın 1/4 payı. «5561» 250 00 18 75 Çarşıyıkebirde Haffaflarda eski yeni 40 sayıh dükkânın 5/8 payı. «2064» Yukarıdaki paylı özlegelere istekli çıkmadığından on gün ara ile satılmalarına karar verilmiş olduğundan üstermesi 24/6/935 pazartesi günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Mahlulât Kalemine gelmeleri. (3407)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog