Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİTET 19 Haziran 1933 Servet dün de yenildi (Baştaraft 1 inci sahifede) Tneshur simaiatt (* esi üzerine aynen tatbik edilememekle beraber Servet dün de 62 gene mağlub edümistir. (Bastarafı 1 inci tahifede) j Hafta arası olduğu için stadyom bilÇindeki hâdiseler ve hassa diihuliye tarafı epeyce tenha idi. Sovyet Rusya Oyuna saat b.eş buçukta hakem Şazı Moskova 18 (Telsizle) So\7et hüTezcanın idaresinde başlandı. Muhtelit: kumeti şimalî Çin hâdiselerini ehemmi • Bedii Fazıl, Faruk Güneşli ReYarım asır evvel. güneşli bir yaz güyetle takib ediyor. Şimdilik Siberya huşad, Ali Rıza, Lebib Salâhattin, Nanünde Blakpoal plâjmda dört çocuk dudlarında tehlike olmamakla beraber, ci, Rasih, Bambino, Fikretten mürekkumdan bir fabrika yapıyorlardı. BunSovyetler her ihtimale karşı tedbir almışkeb^i. lardan birisi George Cadbury (Jorj lardır. Oyuna başlanır başlanmaz, muhtelit, Kadburi) idi. Çindeki hâdiseler ve Amerika 1dan hücuma geçti. Isviçreliler de sağ Bir rüya gibi geçen seneler, Cad Vasington 18 (A.A.) Senato ü ^ ^ a ı raftan mukabele etmek ıstıyorlardı. buryye bu kumdan yaptığı fabrikayı yelerinden Kmg, Japonyanm, Çine karjı Başlangıçta Lebıb her top gelişinde sağ taştan yapmak saadetini verdi. Büyük siyasasında Brinad Kellog paktı ve doacığın tepesine bınerek favul yapıyordu. ticaretini bu sağlam taşlı fabrikanın ikuz devlet andlaşması hükümlerini çiğ Bunda biraz da Isviçre sağ açığının boyuçinde kurduktan sonra bu büyük te nemiş olup olmadığını anlamak için nun kısalığı âmil oluyordu. şebbüsü ne denizin dalgaları, ne de tengerçin (tahkikaO açılmasını istemiştir. Beşinci dakikadan itibaren muhtelit, lsviçrelilere yapılan gollerden biri olurken kidler ve kıskançlıklar, deviremedi. Bir azil Serveti adamakıllı sıkıştırmağa başladı. George Cadbury 19 eylul 1839 da üstüste hücumlar yapmağa başladılar. gene canlandılar. Fakat öyle blr canlanış Nankin 18 (A.A.) Şahar hâdiseNaci şüt çekıyor, keleci plonjönle kurtaBirmingham civarında Edgbaoton kasi üzerine Japonlann şartlarını kabul etnyor, biraz sonra Salâhattin topla içeri Salâhaddinin bir şütünü kalecileri ancak k i o n beş dakika muhtelit kalesi önünde sabasında doğdu. Babası, ecdadı gibi tiğinden dolayı General Şung Şah kaçarak o da şüt atıyor, arkasından Bam kornere atabildi. Çekilen kornerden isti oynadıklan halde bir sey yapamıvorlar. gayet dindar bir adamdı. George doğduMuhtelitin altıncı golü Yuan, hükumet tarafından işinden çıkafade edilmeden devre 20 muhtelitin lebino kafa ile topu kaleye savuruyor. 35 inci dakikada Salâhaddinden bir ğu günden itibaren kendini gayet dinnlmıştır. hine bitti. Birinci gol pas alan Bambino, topu durdurmadan dar bır muhitte buldu. Edgbastondaki İkinci devre Çin kuvvetlerinin Şahardan çekildiği Muhtelit takım, bu tazyikin semeresıni aile hayatları gayet ciddî idi. Bununhaberinin doğru olmadığı ve bunu Ja • 11 inci dakıkada aldı. Fıkret, topla içe, İkinci devreye başlanır başlanmaz Rasihe geçirdi. O da yakın bir mesa la beraber babası çocukların cısmanî ponların ortava attıkları sanılıvor. Bambino açığa geçtiler. Açığa gelen to muhtelitin hücum hattı Isviçre kalesine feden altıncı golü attı. terbıyelerıne, açık havada büyümele Servetin ikinci gö'lu Japon elçisinin $öyledikleri birbiri arkasına akınlar yapmağa başladı. pu Bambino durdurmadan ortaladı. Rarine gayet meraklı bir adamdı. Bu su36 ncı dakikada muhtelit kalesi önünde sih mahsus iska geçerek topu Nacıye bı Bunlar bilhassa sağ taraftan oluyordu. Avrupa memleketlerındekı Japon el • retle çocuklarım sıhhî bır surette bukfmsecikler yokken Fazıl, yüzü kalesine üçüncü gol raktı. O da topla içeri gırerek ılk golü cileri Pariste bir toplantı yapmışlardır. Bu George Cadbury yutmeğe itina etti. yapb. toplantıya Japonyanm Ankara elcisi M. 4 üncü dakıkada muhtelit bir frikik ka dönük olarak top çevirmek istedi. Çevi George on dört yaşına geldiği zaman tini kaybedince, kakao ticaretine geç rirken de top eline değdi. Kasten yapılTokugavva da istirak etmiştir. tkinci gol zandı. Salâhattinin çektiği şiitü kaleci boçok sevdiği annesini kaybetti. Annesi tiler. Bu da kendilerine gurur verecek Paristen dönen M. Tokugavva dün Bu golden iki dakika sonra Bambino, yunun kısalığından iyi tutamadı. Direğe mıyan, topun seyrini değiştirmiyen tehliölünce Georgeu mektebden aldılar, büyük bir iş değildi. Paralarmm beşte kendisile görüşen bir arkadaşımızm sualNaciye makaslama güzel bir pas verdi. çarpıp geri gelen topa Naci yetişerek ü ke zamanından olmıyan bu hareketi hakem penaltı ile cezalandırdı. Isviçreliler de George daha pek küçükken hayata gir birini kakaoya, diğer kısmını patates lerine şu cevabları vermiştir: O da bundan istifade ederek penaltı ye çüncü golü yaptı. bu suretle ikinci golü attıla*, ve müsabaka meğe mecbur oldu. Bir çocuğun bu yaş kolasına, Sago ununa yatırmışlardı. « Toplantıda her elçi bulundu^u rinden çektiği bir şütle ikinci golü yaptı. 30 galib vaziyete gelen muhtelit tata hayata atılması erken gıbi görunur Dığer imalâtçılar bu sahada kendilerine 62 Servetin mağlubiyeti ile bitti. memleketin siyasal, ekonomik durumlan İki dakika içinde muhtelitin ıki gol çı kım, hücumlarını üstüste tekrarlıyordu. Dünkü oyun zaman zaman çok zevksiz ama, babası, hayat mücadelesinin bu büyük rekabete başladılar. O zamana hakkında izahat verdi. Esasen toplantıkarman herkese acaba gene pazar gunkü Karjılarındaki oyunculann acemiliğir 'n oldu. Isviçrelilerin, bazı anlar müstesna, yaşta başlamasına taraftardı. John kadar yalnız içmek maksadile sattıklan nm biricik gayesi elçiler arasında malu • yaptıkları acemihkler, en kulübcü seyir Cadburyye göre çocuk, ticaretin tec kakaodan yağ çıkarmağı kararlaştırdı mat teati etmekten ibaretti.» cileri bile sinirlendiriyordu. Avrupa fut rübelerine küçükten, alfabesinden baş lar. Elçiler arasında ihtilâf çıktıgı ve bolünde büyük bir şöhret sahibi olan Ser larsa bu yolda muvaffakıyet daha çaİlk tecrübe büyük muvaffakiyetler biri Ingiliz, diğeri Alman dostluğuna tavet takımı, eğer dün oynıyan takımsa ls buk ve daha kolay olur. Bu sebeble kazandı, o zamanlar hiç te rakibleri raftar iki grupun belirdiği şayialan doğru viçrede futbolün pek iyi vaziyette olma küçük Jorj cerrah olmak için beslediği yoktu. Neden sonra dığer imalâtçılar ümidleri bıraktı, çay ve kahve ticareti da Cadburynin tatbik ettiği bu yola mudur? dığına hükmetmek lâzım gelir. « Ben bu sayialan kelimenin tam Servet takımınm üstüste büyük farkla nin karışık taraflarını öğrenmeğe baş döküldüler. manasile gülünç buluyorum. Biraz evvel yenilmesinde muhakkak ki. gerek Fener ladı. Bundan sonra iki kardeş için çok de anlattızım gibi, toplantımızda yalnız John Cadbury çay ve kahve ticare parlak günler başladı. bahçenin, gerekse dünkü muhtelitin çok iyi malumat teati edilmiş, memleketimizin dış oynamaları âmil olmuştur. Fakat Avru tile meşguldü, fakat karısı öldükten Ticaret süratle ilerledi Cadbury ka siyasası mevzuubahs bile olmamıştır. Böypa futbolünde şöhret sahibi olan bu takı sonra artık işin parlamasına çalışamı kaosu yalnız Britanyanm kullandığı mın bu şekilde yenilmesi sadece bizim iyi yordu. Bu sebeble 1861 senesmde işin bir madde olmaktan çıkıp bütün dün le bir meseleyi konuşmak esasen salâhıyeoynamamızdan değil, onların da önce bütün idaresıni oğlu Georgea bıraktı. yaya yayıldı. Cadbury firması büyük timiz haricindedir. Londra ve Berlin elçilerimizin toplanlerden göklere çıkarıldığı gıbi kuvvetli olBirminghamda Brıage Streetteki işin mıkyasta kakao ekilen arazıye sahib tıyı müteakıb Tokyoya gitmelerine ge mamalarından ileri gelmiştir. Kendı mem istıkbali karanlık gorünüyordu. İşte oldu, Uzakşarkta ajanlar tesıs ettiler, leketindeki kuvveti ne olursa olsun İ?tan kullamlan yuzlerce amelenin miktarı bütün Britış împaratorluğuna hâkim lınce, bu seyahat daha evvelden karar * laştırılmıstı. Fakat Paris toplantısından bula gelen Servet zavallı bir takımdı ve ona ındi, bu işçılerin yarısı kızlardı, oldular. sonraya bırakıldı. $imdi iki elcimiz ayni 52, 62 mağlubiyetleri de bunun en bü bunlar da haftada ancak iki şilinden Zafer, birçok mücadelelerden sonra Japon gemisile Avrupadan Avrupaâa bliyuk bir şöhreti olduğu halde şehrîmizde iki Japonvaya yük delilidir. beş şiline kadar ücret ahyorlardı. nihayet elde edıldı. Kakao ticareti gö kadar beraber yolculuk etmektedirler.» defa büyiik farklarla yenilen Servet takımı Vaziyeti kurtarmak için kafî bir Kongreye davet rülmemiş bir muvaffakıyet kazandı. Uzak şarkta Japonya ile Çin ara * programa ihtiyac vardı. îşin idaresini ı.ıidir nedir, herkeste, hücumun en can alagîbi mi olacak sualini sorduruyordu. OFeriköy Şışh İdman kurumu baş Cadburyyi yalnız bu muvaffakiyetile sında çıkan yeni hâdiseleri izah eder miüzerine alan iki kardeşin emrinde yuncular, 20 lık vaziyetin verdıği mane cak noktasında çalım yapmak hevesi go kanlığından: değil, daha çocukken plâjda yaptığı siniz? vî üstünlükten istifade etmek istemiyor rülüyordu. Bu suretle topu ya kaptırı Feriköy Şışli Futbol kurumunun 23 10,000 İngılız liralık bir sermaye vardı. kumdan fabrıkasile de tanımalıyız.. Bu « Şimalî Çinde olup bitenlerin mev« muş gibi ateşsiz bir oyun oynamağa baş yorlar ve yahud geriye alarak müsaid va haziran 935 pazar günü saat 2 de FeBu para da kendılerine annelerinden büyük muvaffakiyet, daha çocuklukta ziî olarak kalacağını sanıyorum. Son haladılar.Bizimkiler bu haleti ruhiye ıle o ziyetlerin kaçırılmasına sebeb oluyor riköy 17 nci okulda senelik kurultayı kalmıştı. İşe yeni bir hayat vermek i başlıyan kuvvetli emelin bir sonudur. yapılacağından Yurd üyelerinin top çin bu parayı; işe koymağı kararlaş Bridge Streetteki müessese Cadbury berler ıki taraf arasında konuşmalara başyuna devam ederlerken Isviçreliler de lardı. landığını bıldiriyor. Bu konuşmalann her •vdılar. lantıya gelmelerini dileriz. aman fazla olmasın diye daha fazla eDördüncü gol kakaosu için vaki olan taleblere artık Fakat işin başlangıcmda, şahısların kâfi gelmedi. Daha büyük bir fabrika halde dostane şekilde neticeleneceğini unerji sarfına başladılar. Oyun berabere 8 inci dakikada gene bir hücum esnadan birçok fedakârhklar yapmak mec nın kurulmasına ihtiyac görüldü. Cad muyorum. Vazıyet ne olursa olsun Çm * bir vaziyet almağa başladı. Bununla be sında Bambino Nacinin aldığı pasla on buriyetinde kaldılar. Bu sebeble lükse bury, fabrikayı Birminghamm sefalet Japon münasebatı gittıkçe daha fazla ge* raber Isviçreliler nadiren kalemize kadar sekiz çizgisi üzerinden attığı bir şütle dörhatta zarurî ihtiyaclarına sarfettıkleri içinde yüzen muhitinde yapmaktansa, lismektedir. (İnkişaf etmektedir). Çok' inebiliyorlardı. Muhtelitin muavin haMı düncü golü yaptı. sürmeden bitirilmesi arzu edılen konusmaparanın büyük bir kısmını tasarruf et köyde yapmağı tercih etti. zayıf olmasına rağmen Servet muhacimBeşinci gol lar iki memleket arasındaki dostluğu sağtiler. George yevmî gazetesmi, çayını, leri ciddî birşey yapamıyorlardı. Bu araİki kardeşin fabrika için satın aldık lamlaştırmaya yardım edecektir.» 12 nci dakıkaya kadar Isviçre kalesi okahvesini, bütün eğlencelerini bıraktı. da Salâhattinin sıkı şütü direğin yanınnünde dolasan top Rasihin ayağıle beşinKışın sabahları saat altıda kalkar, ye lan arazi on beş dönümdü. İntihab et Japon Çin ihtilâfında Mançukodan avuta gitti. Arkasından onlar da ci defa kale ağlarını boyladı. dide işinin başında bulunurdu. Öğle tikleri yer hem istasyona, hem de ka nun rolü nedir? sağ açıkları vasıtasile bir hücum yaptıl^r. Neticenin pazar günkünden daha iy yemeklerini evde yer, akşam dokuza nala yakmdı. Tren kumpanyasile ame« Mauçuku meselesile şimalî Çin Merkez muhacimlerinin on sekiz pas çii.leye ucuz bilet vermesi hususunda anolacağı muhakkaktı. Oyunun bitmesine kadar çalışırdı. meselesi birbirinden tamamile ayn me * gisi dışından atmak istediği şüt çok halaştılar. Fabrikanın yapılması 1879 da daha yarım saat varken muhtelit 50 galıbEsnaf kurumları birleşik bürosunun Yazm sabah saat beşi çeyrek geçe selelerdir. Japonyanm şimalî Çinde muafif bir surette Bediinin elleri arasında kalbaşladı. Yedi ay sonra Bridge Street di. Onun için bizimkiler işi tekrar gev geçen yıllara aid hesablarını tetkik e kalkar, işten akşam saat altıda çıkarhedeler ile de tahakkuk etmiş hakları ve dı. Ayni vaziyeti soldan tekrarladılar. teki iş köye nakledıldi. Fabrikanın şettiler. den heyetin raporunu verdiğini, bunun dı. Haftada on şilinle idare olurdu. menfaatleri vardır. Halbuki Çinliler bu Gene on sekiz çizgisi dışından atılan pek plânını George Cadbury kendisi çizdi. Tecim Odası çevirme kolunda görüşülmuahedelere riayet etmemişlerdir. Bu baServetin birinci golü Butün bunlara rağmen işler fena gihafif şütlerini kaleci yakaladı, Fabrika oyun yerleri, bahçelerile a kımdan şimalî Çin meselesinin tamamen diyor, iki kardeş bir türlü vaziyeti Isviçreliler 50 vaziyete düştükleri hal düğünü dün yazmıştık. meleye hertürlü konforu verecek bır hususî bir vaziyeti vardır.» Dakikalar ilerledikçe Isviçreliler hisBu raporun verildiği ve çevirme ko kurtaramıyorlardı. Ameleyi daha fazla de gayretlerinden birşey kaybetmedil«r. settirmeden yavaş yavaş faik oynamağa luna giderek bazı malumatın tamamlan çahştırmak emelile ücretlerini yük şekilde yapıldı. Cadbury bütün dikkaGol çıkarmak istiyorlar, fakat bunu bir tini iyi kakao yetiştirmeğe verdi. 1886 başladılar. 34 üncü dakikada kazandıktürlü beceremiyorlardı. 13 üncü dakika ması için geri çevrildiği hakkındaki ma selttiler. O zamanlar Birminghamda senesi nihayetinde yeni fabrikanın a lan bir kornerden az kalsm bir de gol da sağ açıklan, uzun müddet Lebible Fa lumat, bir muharririmize Tecim Odası ameleye verilen ücret o kadar azdı ki, çılmasından altı sene sonra ticaret, yapıyorlardı. Kaleye girmek üzere olan zılı kıvırdı durdu. Bunlar, topun uzak nın ilişikli makamı tarafından bildiril amele çahşabilmek için guçlukle a başlangıcdakinin iki mislıne çıktı, fabtopa Farukla Bedii, ikisi birden atılarak laştırılması kabil iken bunu yapmadılar. mişti. Fakat dün bu hususta malumat yakta durabılirdi. Bütün bunlara rağ rikanın yanında teneke kutu, mukav(Baftarafı 1 inci sahifede) bu tehlikeyi bertaraf ettiler. Arkasından Sağaçığm bir kolayını bulup ortaladığı istiyen muharririmize tasfiye heyeti men o sene sonunda yaptıkları blânço va kutu fabrikaları, çanta fabrikaları işlerî modern bir şekilde başarmak için Fazılın bir iskasmı gole çevirmek üzere topu, solaçıklan müsaid bir yerde yaka nin başkanı Ziya Kılıcoğlu demiştir ki: iki kardeşe büyük bir zarar gösterdi. yapıldı. Bırminghamdan gelen amele barışa muhtacdır. Ordumuzu, bir Belçiolan sağ içlerine, Faruk yetişerek bir go lıyarak takımınm ilk golünü yaptı. « Biz henüz raporumuzu vermiş de îkinci senesi daha aşağı gittiler. 1863 te nin miktarı binlere baliğ oldu. ka süel heyetile yeğritmek (ıslah etmek) le daha mâni oldu. 21 inci dakikada Rasihin on beş met ğiliz. Rapor hazırlamyor, Şu halde Te vaziyet o kadar götüleşti ki işi kapa isteyimişiz yanlış anlaşılmıştır. OrdumuBundan sonra Cadbury, BournvilleTehlikenin baş gösterdiğini anlıyan rodan vole bir şütünü kaleci kornere cim Odası çevirme kolunun konuştuğu maktan başka çare kalmadı. de amele için köyler, evler yaptırdı. za baysallığı korumak ve lüzumunda sayve bazı kısımlarım noksan bulduğu raGeorge Himalayada çay ekmeği dümuhtelit takım derhal canlandı. Tekrar attı. Bundan sonra bir arahk Isviçreliler gamak (müdafaa etmek) ödevi düşmekpor nedir bilmiyorum.» şündü. Fakat çay fıatlerinin duşmesı 1895 te 250 dönüm arazi ürerinde ya pılan bu evlerin miktarı 200 dü. 1500 ü tedir. Bundan başka, şayed gerekirse, Muharririmiz bunun üzerine işi tekbu teşebbüsüne de mâni oldu. Birçok rar Oda Esnaf şubesi direktörü Gaüb rakib kumpanyalar bu sırada iflâs et bulan bu evler, ameleye 99 senede ö bütün Habeşler orduya katılacaklardır. Bahtiyardan sormuş Ve şu cevabı al ti. İki kardeş enerjilermi toplayıp mu denmek üzere verildi. Bu köylerin içe Zira hepsi de erkinliklerine ve imparatormıştır: kavemet etmenin yegâne kurtuluş yo risinde kütübhaneler, mektebler, oyun arma bağlıdırlar.» yerleri, herşey mevcuddur. Bugün büLondra 18 (A.A.) îngiliz hükuc Biz raporu aid olan yerden ve lu olduğunu anladılar. başka kanallardan aldık. Üzerinde görüRakib fabrıkalar iflâs edince Cad tün dünya Cadbury çikolatasmı ve ka meti, Italya ile Habeşistan arasında bir şülüvor.> harb çıkması ihtimali üzerine: bury o zamana kadar düşündüğü diğer kaosunu tanır. Oda çevirme kolu dün toplanarak ge plânlarm tatbik zamanı geldiğini an Cadbury bundan sonra belediye iş 1 Habeşistandaki Ingilizlerin büne esnaf kurumlarının bu hesab mese ladı. Çay ve kahve ticareti ehemmiye lerile, millî siyasetle, içtimaî ıslahat iş yük bir kısmının çıkanlması, lesini tetkik etmiş ve Galib Bahtiyarı 2 Îngiliz Somalisine sığınacak HaBu rey varakasım kesib 8aklayınız çağırarak kendisinden uzunboylu izahat beş ve Italyanlar için yeritilecek rejim almıştır. hakkında tertibat almaktadır. Ingilterenin ikinci madde hakkında Karaya oturan îtalyan gemisi her i)i memleketle siyasal görüşmelerde Rey Puslası İki gün evvel geçeyarısı akıntı yüzünbulunduğu sanılmaktadır. den Yeşilköy feneri açıklarında karaya oturan Îtalyan bandıralı Pilsna vapurulerile meşgul oldu. Gazetecilik yapta, nun kurtarılması işine başlanmıştır. 10 uneu London Daily News gazetesini satm Gemi Kurtarma şirketinin Sezar tahMacar güreş takımı cuma günü şehri Yukarıki resim Ost sıra soldaS fiıba isiyesi kaza yerinde çalışmaktadır. Dün aldı, dinî işlere karıştı, birçok hayır isim v« adrvt mize gelecektir. Güreşçilerimizle Ma re.ı 56, 61, 66, 71, alt sırada 79, 79, 87geminin yükü boşaltılmıştır. müesseselerine girdi. carlar arasında ilk karşılaşma pazar gü kilo ve ağır sikletteki Macar güreşçi Hayatmm sonuna kadar daima çalıVapur tam süratle gelirken karaya onü Taksim stadmda gündüz yapılacak lerini göstermektedir. Macarlar, her turduğundan ve burnu ıyıden ıvıye göşan Cadbury 24 teşrinie\\el 1922 de tır. İkinci ve üçüncü müsabakalar da sıkletten bir güreşçi getırdikleri halde müldüğünden kurtarma ameliyesinin çok Bournville fabrikalarının dağılma çangene Taksim stadında geceleri olacaktır. 79 da iki güreşçi ile geleceklerdır. ları çalarken gözlerinl hayata yumdu* müşkül olacağı söylenmektedir. Cumhuriyet,, in müsabakası ^ • i Çin ve Japon kuvvetleri dün ilk defa çarpıştılar Meşhur iş adamları: 10 George Cadbury Esnaf kurumları bü. rosunun hesabları Raporun tetkikine dün de devam olımdu îtalyan Habeş harbine doğru Macar güreş takımı cuma günü geliyor Cumhuriyetin müsabakası Meşhur iş adamları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog