Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 19 Ilazıran 1D3S KüçOkj Hlkâye! Hakikî aşk Somerset Naughamden Yazan: Sabık Inteîlicens Servis Şefi Sir Bazil Tomson Madam Hamlyn şezlunguna uzanrnış ğunu bilir... O halde talihin cilvesinin 80 yolcuların vapura binmesini seyredi bize bahşettiği bir şansı nasıl kaçırırız? İşte bu suretle yirmi senelik bir 0 yordu. Geminin doktoru geçerken onu selâmladı. Doktorun yanında Madam cak sönüyordu. Kadm da, söylediği giLinsell vardı. Madam Hamlyn, Tokyo bi şimdi ayrılmak için İngiltereye döIspanyada yaptığı maçta vemlip şam dan hareket edelidenberi doktorla Ma nüyordu. piyonluğu kaybeden simsiyah zenci bokGunaris ümidsiz y *** sör Al. Brovn, bir gece eğlenti«ine, ar dam Linsell arasındaki samimiyetin iGunarisin müracaat ve isteği cevabsız Madam Hamlynin kocasından ayn kasında smokin ve boynunda bembeyaz lerlemesine dikkat ediyor ve Mösyö kaldı. Adamcağızm durumu (vaziyeti) bir kıravat olduğu halde gelmiş. Hazır buLinsellin buna lâkayd kalmasına da şa lacağmı bilen arkadaşları, kendisinin gerçekten çok feci idi. Bütün kuvvetile lunanlardan biri: şıyordu. Akşam yemeğinde, doktor, tekrar evleneceğini söylemişlerdi. Famuariz olduğu Venizelosun sakim siya Şu zenci de bu bembeyaz kravatı Madam Hamlynin yanma oturmuştu. kat onu şimdi kim alırdı? Gallalieri sası yüzünden Anadoludakı Rumların düşündü. Bu çiftçıye lâzım olan mu ne diye bağlamış sankı? diye sormuş. Bir îrlandah ona selâm verdi. Madam genel bir kitale ( ? ) maruz olduklarını hakkak ki genc ve ateşli bir kızdı. Bir hazır cevab atılmış: Hamlyn; sordu: Madam Hamlynin yanma gelen Lu Ne diye olacak demiş, başının nere biliyordu. Onun ikide birde şöyle dediği Onu tanıyor musunuz? işitiliyordu: de başladıSı anlasılsın dive! Evet, kulübde tanışmıştık... Gal iselle sordu: «. . Ben, Yunan Başbakam, o talih Mösyö Gallalier nerede? Bir iki Nangi Nazır hırsız ? lalier isminde bir çıftçL siz halkı kurtarmak için, bu zelil vaziyetgündür meydanda yok. *** Londrada Bukingam sarayında verilen te mi kalacağım? Ecnebi başkanlanmn Bilmiyor musunuz? Rahatsız. Madam Hamlyn geceleri iyice uyu her ziyafetten sonra mutlaka gümüş ta keyfini mi bekliyeceğim?» Vah zavallı!.. Gidip görsek mi? yamıyordu. Daha şafak sökmeden gükımlardan bazılan kaybolur. Ve bir gün kendi kendine şöyle diyor Hay hay. verteye çıkar, son yıldızlarm sönmesıBunlan alanlar hırsız oldukları için du: Madam Hamlyn hastanm hatırını ni seyrederdi. Fakat o sabah güverteye değil; ziyafetten bir hatıra götiiırnek is« Bu adamın sebeb olmadığı sefasorup çıktıktan sonra koridorda anlatçıkmca, oraya kendisinden evvel biritedikleri icin alırlar ve ertesi günü krala, tılar: sinin gelmiş olduğunu gördü. Bu, Mösaldıklan şeyin kıymetine müsavi değer let ve felâket kalmadı!» Mösyö Gallalier birkaç senedir Bu adam, dediği Venizelos idi. de bir eşya gönderirler. Tabiî kendi isimyö Gallalierdi; pijaması ve terlikleri bir yerli kadını ile yaşıyordu. Gal lerini de gizli tutarlar. Gunaris, nihayet, Lord Kürzondan le!.. lalier kendısine bir daha dönmemek Müjgân hattanede derakab bir mülâkat istedi. Lord lordlar Nasıl, siz, bu saatte? Size bir si Kral besinci Corç bu dürüstlükten rek üzere memleketine gideceğini bildiringara takdim edebılir miyım, madam? Haber aldığımıza göre bundan bir memnun olmakla beraber, son zamanlar kamarasında müstacel bir işi olduğunu ce kadın sadece: «Memleketine sağ o da, işin azıtıldığını görerek, biraz telâş bahane ederek Gunarisi bizzat kabul et Fakat siz de çok sabahcısınız. larak varamıyacaksm!» demişti. Mu hafta kadar evvel Üsküdarda Zeyneb Çiftçiyim, kaç senedir sabahları Kâmil hastanesine, karnından yaralı, etmeğe baslamıştır. Geçenlerde gene böy medi, Dış Işleri Bakanlığı direktörlerinhakkak ki onu zehirledi. le bir ziyafette bir gümüş tabak kavbol den bınne gönderdı. Gunaris, Kürzondan saat beşte kalkmağa alıştım... Acaba Miralay Pilâsttra» Geminin doktoru dünyanın her ta 12 yaşında Müjgân isminde bir kız çomuş ve çok güzel bir takımı eksik bırak ümidi kesince Loid Corcu görmek istedi. bu itiyadı kaybedecek mıyım, diye dürafından telsizle akıl danıştı, fakat has cuğu getirilmiştir. Çocuğun vücudü mıştır. Bu hâdiseden sonra kral, etrafa Fakat Başbakan da görünmez olmuştu. 1 kumanda eden Yunan Zabiti, miralay şünüyorum. talığı teşhıse muvaffak olamadı. Za nün birçok yerinde çürükler ve yara daha fazla miktarda gözcüler knvdurduPlastras idi. Sonralan kendinden pek Mezun olarak mı memleketinize Onu aradınsa bul. vallı Gallalier de sene başından bir lar görüldüğü için keyfiyet zabıtaya ğu gibi, avrıca da, her ziyafeH nüteakıb çok bahsettiren bu miralayın kumanda» gidiyorsunuz? heber verilmiştir. Yunan devlet adamı, Londrada boşugün evrel öldü. kendisine bir rapor verilmesini emretmi§sındaki Yunan kıt'alan, arkadan tehdid Hayır, bu sefer, bir daha geri dönDün bu mesele hakkında tahkıkat na iki hafta bekledikten sonra, nihayet, Cenaze merasimi Adende yapıldı. tir. edilince, ikinci müdafaa hatlanna çekilmemek üzere!.. Anadoluyu tahliyeye karar verdi. LonMerasim esnasmda kadınlar ağlaşıyor yaptık ve ZeynebKâmil hastanesinde mek istedilerse de bu hareket Türkler ta**• Son zamanlarda kauçuk fiati çok du. yatan küçük kızla görüştük. Hasta dradan ayrılmadan evvel Atinaya ilk dirafından akim bıraktınldı. Bütün Yunan r yükselmişti. Bu yüzden büyük bır serBu tarzda hırsızlıklara karsi en faz*a rektifleri gönderdi ve bu emirleri verdiği ordusu ricate başladı ve bu ricat çok geçMerasimden sonra konsolos yılbaşı Müjgân bize / ak"ayı inliye inliye şöyvet yapan Gallalier işten el çekerek balosunun tehir edilmemesini teklif et lece anlattı: korunmak m^cburivetinde kalan Rusya ni lngiliz hükumetine de bildirdi. Ken meden karmakarışık ve inhizamlı bir kayatanına dönüyordu. « Ben Bayan Fikretin evlâdlığı împaratoru Üçüncü Aleksandr olrnu'stu. disi daha Atinaya gelmeden önce lngiliz çış halini aldı. Bir aydan daha az bir ti. Herkes bu tarzda rey verdi. Aradan iki üç gün geçti. Madam Ertesi akşam bütün yolcular şenlik yım. Bir hafta evvel bana kızdı ve bas Her ziyafrHen sonra, Saray Nazın Kont Dış Işleri Bakanlığından 15 şubatta yaz zamanda herşey bitmişti. Izmır yanmışi Hamlyn Mösyö Gallalierı görmedi. Lâ içindeydi; herkes gülüyor, oynuyor, tonla döğmeğe başladı. Her tarafıma Voronzof lmparatoruy dairesinf kıdar o dığı mektubun karşılığını aldı. tı «Gâvur Izmir», Türkün kendi egemekin buna dikkat bile etmemişti. O ka dans ediyordu. Bunlar Madam Hamlye vurdu. Bu arada karnıma da vurdu ve nunla beraber gider \% orada kcndini bir tngiltere Anadolunun tahlinı ve sahıbi olduğunu bir defa daha dündar kederi vardı ki felâket sahasmdan ziyadesile dokundu. Sakin denizde ka bastonun ucu karnuna saplandı. Bar koltuğa atan împarator: yesine mâni oluyor yaya ilân etmişti. uzaklaştıkça ıstırabınm sükunet bul yan vapur halkmın bu taşkın neşesin sağım dışarıya sarktı. Sonra beni has Nasıl, her şey yolunda gitti mi? (Sır Bazil Tomsonun bu sözü, ne yaBu mektubda, Yunan ordusunun yurdması lâzım gelirdi. Fakat aksi oluyor. den iğrenmişti. Güverteye çıktı. Ma taneye kaldırdılar. Geçen gün Bayan diye sorunca, o da: severliği ve disiplini bol bol metedildik zık ki eskiden bu memlekette güzel ve Ingiltereye yaklaşıldığı nisbette elemı dam Luisellle doktor; Gallalierin ö Fikret buraya geldi. Bana: «Seni eve Evet, derdi, yalnız Viknei Graçki ten sonra, kat'î neticenin yaklastığı bir sevgili îzmire, halk arasında verilen artıyor ve hatıralarına dahyordu. lümıle fasılaya uğrıyan flörtlerine tek götüreyim» dedi. Ama ben hiç gider gene gümüş bir kaşık çaldı! zamanda, ordunun bu meziyetlerini gös cGâvur îzmiri» sözünden alınmıştır, Madam, bir gün birdenbıre, Mösyö rar başîamışlar, bir köşede başbaşa 0 miyim? Sonra beni gene döğer. Artık Bu Viknei Graçki Malive Na7i"nvdı. termemezlik etmiyeceği söyleniyor, en iyi Yurdumuzun en güzel bir şehrine, hı« Hamlynin âşık olduğunu keşfetmişti. turuyorlardı. onun yanına gıtmek istemiyorum.» Yaptığı SDeküIâsyonlar sayesinde büvük siyasanın, diplomasi yolile bir anlaşma ristiyanlarm ve Rumların fazlaca ol • Hamlyn on sekiz yaşmda bir delıkanh Vak"ada ismi geçen Bayan Fikret bir servet kazanmıştı. Öldüğü zaman 200 olduğu ilâve edıliyor ve Gunarisin, ken masından dolayı, düşüncesizlerce takı • Herkes kendi zevkine düşmüş, ölü gibi çılgınca seviyor, elli iki yaşında hastaneye verdiği adreste Kadıköyde, milvon altın frank miras bırakmıştır. yü unutmuştu. Ona artık kimse acımıdisine en büyük hüsnü niyetle verilen na lan bu «gâvur» sıfatı, o zaman, ne gaolduğu halde aşkmı gizlemeğe iüzum Bir gün, fena halde hiddetlenen I n sıhatleri tutacağı umud olunuyordu. yordu. Belki de neşelerine sekte ver Moda caddesinde Sarrafali sokağın fıl olduğumuzu gösterir. Sonradan gie« görmüyordu. Daha karısı haber almada 1 numarada oturduğunu bildirmiş parator, kendisini cağırth: dıği için ona kızan bile olmuştu. Bu tahlıye emrinin geri ahnmasını a zel Izimirin halis Türk olduğunu dündan bütün Yokohama meseleyi duy Gene bir gümüş kaşık çalmıssın, deMadam Hamlyn elini şakağına da tir. çıkça istemekten başka birşey değildi. yaya ispat ettık ama binlerle ve binlermuştu. yayarak "yıldızlı semâyı seyretti. In Hâdiseyi tahkîk e'deri rhüharririmiz di; kuzum sen hırsız mısm, yoksa kaçık Fransanın Atinadaki ataşenavalf Rok le şehid vererek... Cumhuriyet) Madam Hamlyn: Fikretle görüşmek üzere bu adrese git mısın? Anlatsana! föyün, azgın bir Alman dostu olduğunu Hezimette Plastırasın hissetn Sevdiği bari jjir genc kız olsaydı, sanlar niçin birbirlerine ıstırab ver Viknei Graçki şu cevabı verdi î ' meli? diye düşünuyordu. Dünyada yal rriişse de o evde bu isimde bir kadm iddia ettiği Gunaris, hakikatte, İngiliz neyse diyordu. Fakat Madam Dorothee Yunan hezimetinin mes'uliyetlen hak' Ben bu kasığı eümüş olduğu içîn bulamamıştır. nüfuz ve tesirine kapılmağa en müsAİd Lacom benden sekiz yaş daha büyük!. nız ölüm fena. Bunun önünde, sevdikkında resmî bir rapor yayılmadı (nesrealmadım, nikel diye aldım. Hırs'z sizin lerine ağhyan kimselerin ıstırabı ö Dığer taraftan öğrendiğimize göre Yunan devlet adamlanndan biri idi. İnEllisine yakm. dılmedi) ama 4 üncü Yunan fırkası kunünde, bu kadar birikmiş kin, acı ver Fikret vak'ayı hastanede anlattığı za Saray Nazır'nızdır! giltereye gösterdıği itimad onun felâketiMösyö Hamlyn Madam Dorotheei mandanı General Dımarasın kısa rapo» Bu sefer împarator Saray Nazmna ne sebeb oldu. Gunaris, Londradaki lngion senedir tanıyordu. Hatta bir yaz mek için çahşmanın ne manası var? man Müjgâmn oynarken merdivenden döndü: rundan aldığımız şu parça, bu işi biraz liz ricalinin sözlerine bir defa daha inanHamlyn ve Lacom aileleri birlikte bir Uyumıyan, buluttan nem kapan bu düştüğünü söylemiştir. aydmlatmaktadır: 4 Bu ne demek? dedi. Benim kaşıkhassaslık neye yarar? dı ve bunlara bel bağlıyarak tahliye emPolis bu mesele hakkında tahkikat ev tutmuşlar, beraber oturmuşlardı. Iarım gümüş değil mi? «26 ağustos günü, miralay Plasi'rasd, Madam Hamlyn uzun uzun düşün yapmaktadır. rinin geri alınması yolundaki arzuya boOndan sonra görüşürlerdi. Fakat bir Saray Nazın da: askerlerimiz tarafından ierkedilen Maü* yun eğdi. Müjgânın yarası çok tehlikeli bir hal sene evveline kadar aralarmda hiçbir dü. Birdenbire, beklemediği bir keşif, Gümüstür, dedi. falcat V J V T İ Graçgeceleyin çakan bir şimşek gibi, kalbi almışken ZeynebKâmil hastanesinde Bir yıl ev\el, Londra konferansında, ros Vrakos müsiahkem mevzündeki bazi şey geçmemiş, o zamana kadar sadece nin karanhklarını aydınlattı; artık ne yapılan dıkkatli tedavi üzerine iyiliğe ki davetli olduğu zaman nikel kaşıkları Loid Corcun yüklendiği mes'uliyet, ne ka siperleri kâfi kuvvetlerle tutması enre« arkadaş kalmışlardı. Dorothee muhakçıkanyoruz! dar ağır olursa olsun, bu defa da Lord ddmişli. Bu emre rağmen Plasüras hare* kak ki güzel bir kadmdı. Fakat kırk kocasına kızıyor, ne de rakibini kıska yüztutmuştur. Kıto bir i«im , Kürzonun, Yunan hükumetine, umudsuz kele geçmedi ve bütün müstahkem mcü* sekiz yaşında idi! Madam Hamlyn, ko nıyordu. Gallalierin ölümü onu yük Haiti şehrine yeni bir posta müdürü bir savaşa devam için, nasihatler verme zü kaybetii. Bu da, hatlarımızın, ilk de* casının aşkını yüzüne vurunca, Mösyö sek bir karar vermeğe sevketti. Kalbi büyük bir fedakârlık sevincile çarpı tayin edilmiş. Adamcağızm ismi, okuna sini mazur görmek mümkün değıldir. EHamlyn ilkönce inkâr etmeğe çalışmış, fa, yardmasına sebebiyel verdi. 1 mıyacak ve söylenemiyecek kadar çetre ğer lngiliz Dış Işleri Bakanmm o lavsifakat sonunda itırafa mecbur olmuştu: yordu. 27 ağustos günü, geceleyin Köprüfıl bır sey: Kimseye gözükmeden kamarasına yesi olmasaydı Gunaris bu belâlı i|ter Bundan sana ne zarar gelir? diye Liman Şirketinin Mahmudun idaresinli> (?) cenubundaki tepeleri tutması üe Kaphokohoakimloke Wocsaknemaj vaktile yakasını kurtarabilirdi. sormuştu. Yirmi senedir beraber ya indi.. Kocasına şu mektubu yazdı: deki 233 numaralı mavnası dün Sarayhöylece Afyondan Dumlupmara gider «Aiziz arkadaşım, hanok. iki lngiliz devlet adamı, Loid corcla, yoldan, 4 üncü fırka, sahra topçusu ve şadık. ben fena bir koca mıyım? nekaburnunda bir tasa çarparak batmıştır. Fransızcada uzunluğile meshur Anti Lord Kürzon unutmuşlardı ki, harb tatlı «Bugün senebaşı.. Kalbimde her iki Bu mavna Yeşilköy açıklarında karaya dar zamandır arkadaş olduk. Sana mucenub ordusunun ağırhklarmdan mürekniz için tatlı hisler beslediğımi söyle oturan Italyan vapurundaki eşyalan ta constilutionellement kelimesinin pabucu sözler ve güzel cümlelerle değil toplarla, habbetim büyüktür, bu vaziyet ona keb bir kuvvetin geçmesi imkâmnı elde dama atıldı demek! mek isterim. Ben hareketimde incelik şımakta idi. mermilerle, cepane ile yapılır ve bunlar etmesi, kendisine emredildiği halde mizerre kadar halel getirmez. Tanınma yolu ve akhselimden uzaklaştım. İnsan sev Mavnanın batması üzerine içindeki da Yunanistanda yoktu. (Her halde jalay Plashras, gene hiçbir faaliyet göv Fakat nasıl oldu da ona âşık ol diklerini bırakmah, kendi tarzlarmda, eşyalar denıze dökülmüş, gümriik muhadun? Avrupada bazı kahve ve kazinolarda Türk ordusununkinden çok fazlasilc \ar termedi ve vaziyeti 4 üncü fırkaya haber istedikleri gibi, mes'ud olsunlar... Bun faza memurlan yetişerek bunlardan bir bir âdet vardır. Içerideki müşterilerdcn dı. Cumhuriyet) Bilmiyorum, peşinden koşmadım vermeği ihmal etli. Yürüyüşüne devam dan dolayı hiçbir acı duymıyacak ka ki5mı mühimmini kurtarmışlardır. herhalde.. birini telefona çağıran olursa, biı garson, Türk taarruzu başhyor eden bu fırka, sol yanının emin olduğu» dar onları sevmeli. Hayatında yeni do Karşı koyamaz mıydın? Bu sıralarda Lsküplü îsmail ismin çağırılan kimsenin adını bir yaftanın üzenu samyordu. Türklerin baskın şeklinds Artık, Türkler, taarruza geçmek için, ğan bu saadet önünde iğiliyorum. Ar Elimden gelen herşeyi yaptım. daki şahıs denize atlamış ve yakaladığı rine yazarak yaftayı boynuna asar ve ka kendi işlerine ^elen gün ve saati seçebilir kuvvetli bir laarruzuna uğrıyarak azim zatık bu bana ne acı, ne de kıskançlık veHer ikimiz de gayret ettik. bir bavulu alıp karaya çıkarmşı tren hat zinonun içinde bu şekilde dolaşır. lerdi. Yunan cephesi, Anadolunun orta yiat verdi ve darmadağın oldu. Türkler, riyor. Eğer bir gün olur da bana ihtitı üz,erindeki bir barakanın içine saklaGenc, güzel fakat şöhret kazanama sına doğru bir çıkıntı teşkil ediyordu. bu suretle cephemizi yardıktan sonra, Söyledıklerini işiten yirmi yaşınyac hissedersen, gel, beni bul: Seni semıştır. İsmailin bu hareketi muhafaza mıs bir sinema artisti, kendisini tanıtmak Türk taarruzu Afyonkarahisar hattına cenub ordusunu iki k'sma ayırddar ve oda olduğunuzu zannedecek. Yaşınızı u v incle nutuyorsunuz galiba... O kadm benden ' ' serzeniş etmeden, kin besleme memurlan tarafından görülmüş, içinde icin bu yafta usulüne baş vurmustur. 1 leI tevcih edildi. 26 ağustos 1922 günü, Yunun ikinci müdafaa hattına çekümesine sekiz yaş büyüktür. Beni asıl bu; gü den kabul ederim. Seninle geçirdiğim' zati eşya ile 300 lira bülunan bavul mey men her aksam, Parisin muhtelif kazino nan müdafaa mevzileri, Afyonun arka meydan vermediler. Dört gün sonra, bıı lünç vaziyete düşürüyor. Ailemin ya iyi seneler, bana karşı daima gösterdi dana çıkarılmıs, îsmail de yakalanmıştır. lannda, üstünde «artist matma7el filân sında yarılmıştı. Kuvvetli Türk süvarisi ikinci müdafaa hattı da, tamamile, Türk nında beni rezil ettin. Hepimizin men ğin muhabbet için sana çok minnettacayı telefona çağırıyorlar!» diye yazılı bir bu hatlardan geçiyor ve Yunan mevzile kılaalımn eline geçti.» Bir kavga faati için susmağa razı olurum. Yeter rım. Buna mukabil ben de sana derin yafta gezdırılirmiş. Artist bunu şöyle izah rinin arkasını çeviriyordu. Bu mıntakaya (Arkan var) ki bu iskandal her zaman için kapan b i r sev8[ i l e ba#lıy«n. Bu sevgi senden Dün öğle üzeri Beyoğlunda Abanoz ediyormuş: hiçbir şey beklemiyor, ve öyle zanne sokağmda vişneci Ahmedle Müslim arasın « Birkaç kuruş telefon parası masderim ki, hertürlü menfaatten de u smda bir kavga çıkmış, orada bulunan raf ediyorum amma, yavaş yavaş ta ta Dcrothee ile konuşayım da.., Kadm öyle zannediyordu ki kocası, zaktır. Beni bir arkadaş gibi hatırla ve polis Mansur da arava girerek kavgacılan nınmağa başlıyorum!» Bursa (Hususî ayırmak istemisHr. Bunun üzerine MüsMüthiş e n o f Dorothee ile konuştuklarım kendisine mes'ud ol.» muhabirimizden) lim dostu Kiryakiçe ile birlikte polis VARAL anlatacak... Lâkin Hamlyn oralı olmaRomanyada, Tisilestu arl'ndaki cü Kız Muallim okuMansurun üstüne hücum etmi«lerdir. Her dı bile. Kadm sonunda sormak ıstıra zam hastanesi hırsızlar tarafından soyul lumuzun ders yılı rında kaldı: Köy evleri için açılan müsabaka ikisi de yakalanarak müddeiumumiliğe muştur. Katanyu isminde bir haydudla, bittiğinden okur verilmişlerd'i". Geçen gün sana söylediğimi u Halkevinin Trakyada yapılacak köy cürüm ortakları olan üç kişiden mürek ların bir yıl için nuttun mu? Feci bir kaza evleri projeleri için açtığı müsabaka müdkeb bu hırsız çetesi, hastane kasasını soy de ve resim, el iş Hayır. Dorothee sana bu kadar sı deti bitmiş, hakem heyeti dün Halkevinmak için, her ikisi de cüzamın en yüksek leri, dıkiş ve coğAnadolukavağında, Cmer çavuşun kıntı verdiği için çok müteessir... derslerinde de toplanmıştır. Hakem heyeti müsaba taşocaklarında çalışan amele Rizeli Mch derecesile malul olan ka*adar!a ve kasa rafya Neye karar verdiniz? birçoi kaya giren bes eseri uzun uzadıya göz med oğlu Kâzım, ocakta ta§ kırmakta darın kâtibi ile altalta, üstüste mücadele yaptıkları Tutamıyacağımız bir vaidde bu den geçirmiş, fakat bir karar verememış iken taşlar yıkılmış ve Kâzım bunlann etmekten çekinmemiştir. güzel işler okulur lunmaktansa hiçbir şey söylememek tir. Haftaya salı günii tekrar toplanıla altında kalmıştır. Zavallı amele vücudüZabıta, haydudları, hararetle anvor. temiz salonlarm daha iyidir. rak birinci ve ikinci gelen projeler ayrıla nün birçok yerlerinden yaralanmış, bay Hastanedeki güresten sonra bu dört hır da açılan bir ser • Madam Hamlyn İngiltereye dönüp caktır. gın bi£ halde Beyoğlu hastanesine kaldı sızın cüzama yakalandıklanna hiç şüphe gide teşhir edil • ayrılmak için bir avukatla konuşaca olmadığı için, zabıtanın fazla faaliveti, miştir. Serginin arılmı«tır. ğını anlattı. Kocası ayrılmak niyetinde Etıbba Odasyida belki de hastalığın sirayetine mâni olmak çılma töreninde ilKalb durmasından ölüm değildi. Kadm bu vaziyete tahammül Etıbba Odası mutad olan hattalık maksadiledir. «Haram mal sahibini on bayımız Fazlı Gü edemiyeceğini iöyleyince: toplantısını dün yapmıştır. Bu toplantıda Sultanselim camisi kayyumu olup durmaz» atalar sözü galiba doğru! Cüz leçle Kültür Br Seni bÖ3'le bir vaziyete düşürdü meslekî meseleler etrafında görüşüidük camınin bir odasında oturan 61 yaşında zam illetinin, tutulan hastaya verdiği tem kanlığı genel mü zergıae buiunanlar ve sergiyi hazırlıyanlar ğüm için çok müteessirim, dedi, yirmi ten sonra doktor ve dişçilerin kazanc ver İsmail dün sabah saat 6,30 da camide bellik ve uyusukluk, hastayı mahkum bı fettişlerinden Besim ve dığer birçok vermişlerdir. Okurların işleri arasında »even bir »dam aşkmm ebsdî gilerinin iktidar ve kazancları gözctile temizlik yaparken düşüp ölmüstür. raktığı ağır ve muhakkak ölüm, bu hırsız zevat bulunmuştur. bilhassa kumdan yapılmış kabartma f ı mtrmeder.. Fakat eîrf fJd ya rek sınıflara taksimi işi etrafında müıaYapılan muayenesinde kalb durma lar için, insanlarm vereceği cezadan bin Sergide okulun direktörü Cemalle haritalar çok göze çarpmış ve beğenilpnda.., IOMJI önünde az zaman oldu kereler yapılnugtır. defa daha ağır bir akibet değil mı? sından öldüğü anlaşılmıştır. el işleri öğretmeni davetlilere izahat miştir. Başının nerede başladığı belli olsun diye! Gunaris Londrada Lord Kürzun ve Loid Corcla Fikret isminde bir kadm görüşmek üzere günlerce boşuboşuna taban tepti evlâdlığını böyle kıyasıya dövmüş! Dayaktan karnı patlıyan kız! Duymadıklanmızj bilmediklerimiz Venizelosun Yaptıkları Sarayburnunda bir mavna battı Bursa Kız Muallim okulunun senelik sergısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog