Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

19 Hariran 1935 SON Yunanistanda kral Frangm geçirdiği sarsıntı lık istiyenler artıyor Çaldaris partisinden bir Amerikan hazînesi de çok üyeler Kralın getiril bu iş için Fransaya yardım etmiş mesinl teklif edecekler Nişantaşı evinden muvakkat bir za pürüp fışkırmış nefret dalgalnn içînde ükumetin giriştiği ucuzluk savaman için Gedikpaşada, Divanyoluna hazırunu boğan, onları bir ateşli düşında, biraz da, eğlence yerlerimevazi geniş caddede, yayvan bir ev man içinde kasırgaya tutulmuş yaprakni ucuzlatmağı düşünmek lâzımde kısmen bir yaz bakiyesini ve bütün lar gibi çeviren bir ihtilâl hatibi olur dır. Bızde, halkın eğlenmesi adeta bir bir kışı geçirdik. Bu ev raermer avlu du. O dakikalarda, geniş alnında sa lüks telâkki edildıği için bütün eğlence Londra 18 (Telsizle) İngiliz Al sile, geniş bahçesile, yalnız iki kat üze nihalarını beşeriyetin fevkinde bir kay yerlerinden, mümkün olduğu kadar faz« man deniz konuşmaları bitmiş addedi rinde müferrah odalarile bize İzmir naktan alıvermişçesine bir ziya dalga la, vergi ve resim alınır. Bu yüzden eğliyor. Dün hazırlanan proje bugün mü evlerini, fakat loşluğile, duvarlarından sile, biraz basık, sanki daha ziyade fe lenmek, halka çok pahalıya malolduğu Toplantmın sonunda M. Hitlere bir tehassıslar tarafından tetkik edilerek sızan rutubetile. havadan ve güneşten verana müstaid gazabmı zaptetmek is gibi eğlence yerleri de birbiri peşınden Berlin 18 (A.A.) Havas ajansı telgraf çekilmiş ve yakında Almanya tasvib olunmuştur. Geride yalnız bir mahrumiyetile daha ziyade bir aralık ter gibi, biraz kilidlenmiş dişlerınde kapanıyor. aytarı bildiriyor: iki teknik noktanm halli kalmıştır. oturduğum Cihangirin hüzün veren, gıcırtıya benziyen birşeyle, ince ve so §imdi, Florya plâjmı imar ediyoruz, Almanyada Fribourg şehrinde, sö nın sömürgeler için hak eşitliği (mü Deniz konuşmaları neticesi hakkın hissiyatı gamle bürüyen evine benzi lukça dudaklarında bir titreyişle o âde buraya ecnebıleri getirmeği düşünüyo savatı) kazanacağı umudu izhar edilmürgeler (müstemlekeler) için önemli daki îngiliz muhtırasına Fransa, Japon yordu. İlk gününden itibaren tekrar ta tabiî hüviyetinden çıkmış, daha ruz; fakat eğlence yerlerindeki pahahhk bir propaganda toplantısı yapılmakta miştir. ya ve İtalyanın verdikleri cevablar bu Nişantaşmın velev sefertasına benze yüksek, daha kavi bir cüsse ile bir me devam ederse, unutmıyahm ki bizden çok Alman Ekonomi Bakantnın dır. Bu toplantıda sömürge milisleri gün Londraya varmıştır. sin, mebzul güneşle dolu evine avdet habet almış olurdu. Bu taşan gazabının muktesıd ve hesabî olan ecnebiler, pahalı bir daveti nin eski yönetmenleri (idarecileri) haFransa ile İtalya bazı itirazlarda bu edebilmeğe can atıyordum. Belki bir karşısında susulurdu, havalara yum yerlere gelmezler, daha ucuz plâjlan Berlin 18 (A.A.) Havas Ajansı ayzır bulunmuştur. lunmuşlardır. Japonyaya gelince, yüz his bana anlatıyordu ki bu evde haya ruklarını havale eden bu kudurmuş tercih ederler. Esasen denizi olmıyan tarından: Sarr komiseri General Ritter von de 35 nisbetini prensip itibarile kabul tımm en büyük matemlerinden biri hiddetin bir küçük isabetine çarpılmak Merkezî Avrupaya nazaran, îstanbul Alman Ekonomi Bakam M. Rust, şöyEpp,, sömürge birliklerinin birkaç bayetmiştir. vukua gelecek. ihtimalinden kaçınılırdı; ve bu sıralar Romanya ve Bulgar plâjlarından daha le bir çağırı neşretmiştir: rağına nişan takmış ve Sarh bazı uz Londra 18 (A.A.) Konuşmaların şu Yeni edebiyat dostlarile ve artık hiç da ona hafıf bir itiraza kalkışmak büs uzaktır. Bu yüzden gidip gelme yol mas1910. 1911. 1912 ve 1913 doğumlu ta kifilere birer parça Afrika toprağı verlebeler imtiyazlı şartlarla, bir yıl için genel esas üzerine yapüdığı anlaşıl bir şeye bakmıyarak içine atıldığım bütün inşial için ufak bir teması bekli rafının daha fazla olduğunu da gözönümiştir. Bu toprak, 1883 te tecimen, Bimaktadır: yazı hayatile en ziyade kaynaşmağa yen bulut yığınlarında müthiş taraka ne alarak Istanbulu daha ucuz yapmağa orduya gönüllü yazıhmz.> edritzin Almanya namına Afrika ilme Hiçbir suretle. Alman deniz kuvvet bu evde başlamış oldum; ve bilhassa lar uyandıran bir kıvılcım olurdu. Ken çalışmamız lâzımdır. Bunun için de evHalbuki 21 mart tarihli yasada, bu ilk yerleştiği yerden alınmıştır. doğumluların muvazzaf olarak hizmet leri, İngiliz deniz kuvvetlerinin yüzde Tevfik Fikreti sevmek ve ona pek de disini kaybeder, artık kullanılacak ke velâ, eğlence yerlerinden alman vergi ve General Epp demiştir ki: rinden gelen bir hürmet ihtisasile bağ limeleri, fırtınayı tahdid edecek mesa resimleri indirmeli, sonra, buralarını, ihetmiyecekleri ve ancak ileride, ihtiyat j 35 ini aşmıyacaktır. < Bu toprak, bizden koparılan böl kısmında kjsa bir öğrenme devresi ge' Eski gemiler de bu tonilâtoya dahil lanmak vesilelerini burada iken bul feleri bulamıyacak, göremıyecek zan tikâr yapılmaması için, sıkı bir kontrola dir. dum. nolunurdu. Musahabe öyle bir feza tev tâbı tutmahdır. geler tekrar geri verilinciye kadar sak çirecekleri gözetilmiştir. Bu yüzde 35 nisbeti, sonraları yapılalanmalıdır. Bu toprağın saklanması ş«eO, bu sıralarda babasının evinde ika lid edecek şekil almış olurdu ki dakikaEkonomi Bakanının sözleri. AlmanyaEğlence yerlerinin gelişmesine mâni ocak daha geniş bir deniz andlaşmasında met ederdi, ve burada haftanın muay dan dakikaya bir yıldırımın düşmesi lan müskülâtı da ortadan kaldırmahdır. refi de Sarlılara düşmektedir. Çünkü nın, yeni ordusu için önemli kadrolar saptanacak olan her hangi bir gemi sı yen gecelerinde üç beş, hatta bazan beş beklenirdi; fakat o öyle mahir, ve Çünkü bütün devlet ve belediye daireleri, onlar Almanyaya gösterdiği bayrılıkla hazırlamaya çalıştığını gösterir. nıfına ve toptan tonaja uygutlanacaktır. on dost toplanırlardı. Üç kişilik top san'atine en sar'alı zamanlarda bile eğlence yerlerini sıkıştırmaktan adeta bu hakkı kazanmışlardır.» M. Rust, başka bir yayımmda da şu Bu arada bazı ayralar (istisnalar) gö lantılarm bile casuslara sermaye oldu öyle hâkimdi ki artık sükunun avdeti zevk alırlar. Bir misal: İlbay Suhee, Almanya için somür sözleri ulamaktadır: zetümesi muhtemeldir. ğu bu hengâmda herkes, sansarlardan imkânından en ziyade ümid kesilen bir gelerin önemi ve Almanların sömürge « Talebelerin istifade edecekleri yüSüadiye ve civarını bu kadar şenlen korkarak kümeslerine kapanan tavuk anda derhal bir lâtife bulur, içinden diren Suadiye plâjı kazinosuna bu yaz, Son dakika yönetmek (idare etmek) hususundaki ce kurum, kendilerini, sosyeteye karşı kabiliyetini inkâr eden sözlerin mana süel ödevlerini tam olarak ödemek yüBerlin 18 (Telsizle) İngiliz Al lar gibi, guguklarına siner, yahud u yıldırımlar yağacak diye korkulan bu sinema konulmuştur. Geceleri, müşterilesızlığı hakkında bir söylev vermiştir. kümü altmda bulundurmaktır.» man deniz konuşmaları hakkında bu mumî bir yer olduğu için içtima nev'in lutlardan etrafa bir inşirahın serinlik re sinema gösterilmektedir. Bunun için gün öğleden sonra Londrada bir beyaz den addedilemiyen mahalle kahveleri lerini getiren katrelerini serperdi. Böy de müşterilerden duhuliye alınmadığı gibi kitab neşrolunmuştur. İngiliz meha ne çıkardı. Nasıl olurdu da onun evine lelikle onun meclisinden hiçbir zaman meşrubata zam da yapılmamıştır. Makfilinde deniz konuşmalarının tam bir i gidenler bu cesareti kendilerinde bu fena bir intıbala çıkılmış olmazdı.Hiçbir sad, sırf rağbet ve müşteri kazanıp bu lurlardı ve onlar bu çılgınlığı yaptıktan zaman, kendisine en az hâkim ve hid masrafh müesseseyi yaşatmakbr. Birkaç tilâfla neticelendiği kanaati vardır. sonra nasıl oldu da etrafın her delik detınin galeyanına en az murakıb oldu gece böylece sinema gösterildikten son •• Almanya, İngiliz denizaltı gemilerinin yüzde 45 i nisbetinde denizaltı gemisi te bir av arıyan, karanhkları delerek ğu dakikalarda bile, onun kulakları tır ra, malıye memurları, müesseseye, sine yapabilecektir. Diğer katagorilerde nis iştihalarım tatmin edecek bir ganimet mahyacak bir kelimeye, yahud muha ma gösterdiği için duhuliye koymak ve bulan baykuş gözlerinden kaç^bildi. tablarır..'...n uirinde hemen sılinmıyen bilet kullanmak mecburiyetinde olduğubet yüzde otuz beşi geçemiyecektir. Bu da ancak tesadüfün bir lutfü idi, bir tırnak çizgisine müsaade ettiğine nu bildirmişler ve ceza yazmak üzere vâkıf değilim. En şedid hücumlarından zabıt tutmuşlardır. elbette. Onun baba evi kendisine neler ihtar sonra derhal meclise şataret veren bir Müessese, kanunun duhuliye ile girilederdi de burasını sevmezdi, burada lâtifesi, herkesi birden zaptolunamamış me?i mutad olan yerlerde bilet kullanılkendisine müstakil bir hayat m» yapa bir kahkaha ile yerinden oynatan bir masını emrettığıni ve kazinonun duhuliVaşington 18 (A.A.) Amerikan Atina 18 (Hususî muhabirimizden mazdı; ne için geniş odalarile, içinde şakraklığı olurdu. yesiz olduğunu iddia etmiştir. Memurlar telefonla) Haber aldığıma göre, hazinesinin, spekülâsyonun franga karkırk elli çiftin oynıyabileceği azim Onu bu hallerinde görmek müstes da kanunda «sinema, sirk ve tiyatro gibi» Çaldaris partisine mensub birçok parla şı yaptığı son hücumlarda Fransız UluAnkara 17 Ziraat Müsteşan Atıf sofalarile, büyük merasim için yapıl na bir san'at sahnesinden duyulan' ibaresi mevcud olduğunu ileri sürerek simento azalan, meclise bir proje vererek, sal Bankasma yardım ettiğini söyliyen bu seneki mahs«l hakkında şunları löy mış zannmı veren merdivenlerile, her zevke benzer bir lezzet verirdi. galiba ' nema gösterilen yerin sinema addedıle yakında yapılacak olan reyiâmdan ev M. Morgenthau demiştir ki: *9İri bir tarafa dağıldıktan sonra orta aramızda onu kızdırıp söyletmek için ceği ve bilet alınn'isı lâzım ge'diği fik« Bu yardım, en basit bir dürüst lemiştir: vel, Kral Jorjun iktidar mevkiine getiril« Buğday fiatlerinin yükseîeceği da mevcud bakayası gene kibarane damarına basan müzibler de vardı. rinde bulunmuşlardır. Sonunda Suadiye lük hareketi idi.» naesini teklif edeceklerdir. O mücaleselerin alışık azasını o gü kazınosu cezaya çarpılmıştır. haberleri asılsızdır. Yağmur yağmasa hayatını dolduracak kadar mutena eşYardımın ne şekilde yapıldığım izah Reyiâmda hükumet bitaraf yasile bu konak ona âdeta bir zindan nün hallerile tekrar görüyor gibiyim, Ben, burada hanzi tarafın haklı olduetmek istemiyen M. Morgenthau, bu bile ürün (mahsul) durumu normaldir. kalacak mesabesinde kasvet verirdi; ve her ci Hüseyin Cahid hiçbir zaman kendisini ğunu tetkik edecek değilim. Maksadım. yardımın Amerikan hazinesine zarar Adana ve Trakyada bolluk vardır. Sa Atina 18 (Hususî muhabirimizden hillerle yalnız orta Anadolunun bir kıs hetinde mamuriyetin gıcır gıcır asarı terketmiyen dalgm halile susar, dal Suadıyede kurulmuş olan medenî bir vermediğini söylemiştir. telefonla) Burada yapılacak olan regülümsüyen bu binaya bir enkaz yığı gınlığına rağmen daima uyanık duran eğlence yeri ile plâjm ve emsalinin kapanNewYork Times gazetesi bu ilgi ile mına yağmur yağmamıştır. Bu mmtayiâmda Çaldaris hükumeti tamamile bikalarda mahsulün yüzde ellisi alma nı nazarile bakarak Rumelihisarınm dikkatile en ince şeyleri herkesten ev masını değıl; yaşamasını ve geniş'emesini şunları yazmaktadır: taraf kalacaktır. bir harabeye benziyen köhne yahsına vel farkederek gülümser, Siyret yerinsağlıyacak (temın edecek) bir yol tutul«Arsıulusal bir para konferansı top caktır. de duramıyarak ikidebirde kalkıp do ması lâzım geldiğini söylemektir. FioryaFiatlerin yükselmesi arz ve taleb ha gidebilmek için kendisini yerdi. lanması lüzumunu gösteren bu hare Hiçbir zaman onun bu muammaya laşır, nerede olsa uzanıp bir uyku kesda modern bir plâj kurmağa çalışırk°n ketten çok memnunuz. Hazinenin fran reketinden ibarettir. Fiatler esas itibarile düşüktü. Bugünkü yükseliş köylüyü benziyen hâleti hiisiyesini anlıyama tirecek yer bulmakla meşhur olan Hü hem mevcudların hem de kurulacakkrm ga yardım etmek için, dolar satmak dım. memnun etmektedir.> seyin Suad burada bir kösede sinmiş yaşamalan çaresini de düşünmek gerekBerlin 18 (Telsizle) Rheinsdorf suretüe iki milyar dolarlık sermayesiMisafirlerini kabul etmekte, onları iken söylenen sözlerden hiçbirini kamez mi? Bu da, ancak, eğlence yerlerini fabrikası faciasında ölenlerin cenaze me ni kullanmış olması muhtemeldir.» izaz eylemekte öyle zarif ve zarafeti çırmadığına delâlet eden bir kelime ile fazla sıkmamakla olur. Bu hareket, Amerikanın öteki ulus rasimi bugün Hitlerin ve hükumet erkânisbetinde öyle sıcak bir hali vardı ki musahabenin hararetini körüklerdi. nının iştirakile mutantan surette yapıl larla beraber çalışmak yükenine (ta Bu gibi yerlerin ucuzluğu. genişlemeonun bu hayatî harimine girmek bir Böyle, bütün bu gecelerin misafirleri, ahhüdüne) girmesi demektir. mıştır. lezzet teşkil ederdi; fakat asıl lezzet hatıramda her biri kendi hususiyetini lerini, güzelleşmelerini mümkün kılar. o KewYork Tribune gazetesi de AmeRheinsdorf 18 (A.A.) Rheins onun musahabesinde idi. Sizi her yap getirerek bir geçid resmi yapıyor; ve zaman şehir şenlenir, ecnebiler gelir, dorf felâketinde ölenler bugün büyük tö rikanın hareketini onamakta ve Amerağı çevrildikçe başka bir âleme sevke bu misafirler Tevfik Fikretin muhitin halk vıranelıklerden uzaklaşarak bu gibi rikanın durluktan yana olduğunu yazyerlerde medenice eğlenmeğe alışır ve... ren ile gömülmüşlerdir. Oslo 18 (A.A.) M. Troçki ile Ma den bir tasavvur mecmuası gibi daki de birbirine daha yaklaşmış, şeyhin dıktan sonra: hükumet te işlemiyen, kapanan müesseBütün Almanyada bayraklar yanya dam Troçkinin, hertürlü siyasal faaM kadan dakikaya değışen mevzular ara cezbesile gözlerini yumarak ayni dev«Fransız Amerikan elbirliğinin tn selerden alamadığı vergileri çok daha îndirilmiştir. Tören, M. Hitler hazır olduyet ve hükumete karşı propagandadan sında dolaştırır, ve en sükutileri bile ran halkasınm içinde nefsî mevcudiğu halde saat 12 de başladı. Altmış ta giltereyf de harekete getireceğini umud uzak kalmak şartile altı ay Norveçte sohbetinin devranına çekerek âdeta yetlerini unutup yekpare olan bir mü fazlasıle almış olur. but, Rheinsdorf alanına dizilmişti. Ölen ederız.» demektedir. Bizim, şöyle böyle, alelâde eğlence ridan halkası gibi sanki elele tutuşmuş oturmasına izin verildiği resmen bil sarhoş bir raks içinde döndürürdü. lerin ailelerinin bulunduğu sıralar siyah yerlerimizin Avrupanın en lüks eğlence dirilmektedir. Lisanı o derece meharetle kullanan, olurlardı. kumaşlara sarılmıştı. Defne dallarından yerleri kadar pahalı olduğunu ve bu pafikirlerin arasından kâğıdları delerek M. Troçki, Norveç hükumetinin. yapılmıs ve tabutlann önüne konmuş bir Bu musahabelerin arasında Edebi halılığm halkın eğlenmesi, vergi randımatereceği bir yerde oturmayı kabul et çemberlerden atladıktan sonra atınm çelenk üzerine ?u kelimeler yazılmıştı: Roma 18 (Telsizle) Yugoslavya miştir. üstüne bir kuş hiffetile düşüvermiş bir yatı Cedide erkânının kendi içtihad nı ve o kadar istediğimiz seyyah getirmek «Ölen arkadaşlarımıza, yas tutan u Başbakanı M. Yevtiç yakında italya Başbakımlarından zararlı olduğunu unutmaOslo 18 (A.A.> Troçki Fransadan cambaz gibi geçen bir san'atkâra pek lanna, san'at telâkkilerine, nazımda, lus» tabutlann yanında daha yüzlerce çe bakanı M. Mu<olini ile görüsecektir nadir tesadüf olunur. Onun dönüp do nesirde, velhasıl lisana taalluk eden malryız* buraya gelmiştir. ^> lenk bulunmakta idi. laşıp, şiirden, resimden, bin türlü ufak mebahiste fikir teati ettiklerine. sanki Izmirde feci bir tren Türk Kuşunda çaîışmalar Paris 18 (Telsizle) Gazeteler tefekten bahislere temas edip tevakkuf bu sahada hususî bir ittifak şartlarım kazası oldu Rheinsdorf fabrikasının boğucu gaz yapilerliyor ettiği, ve üzerinde uzun uzun gecikti ve esaslarını tesbit eylediklerine ıhtıbğını ve patlamanın da bu yüzden vuku İzmir 18 (Hususi muhabirimizden) Ankara 18 (A.A.) «Türk Kuşu> ö ği bir mevzu vardı: Zamanın mesavi mal verenler olmuştur; ne bu celselerbulduğunu yazıyorlar. de, ne de nerede olursa olsun ikisınin Bugün burada feci bir kaza oldu. îstas yelerinin çalışmaları günden güne ile si... yon gardöfrenlerinden Ahmed bir loko rilemektedir. Yakında uçaklarla hava Jrabzonda kuraklık tehlikesi O vakit idarenin her sahada bozuk, dördünün bir araya gelişlerinde bu kamotifin altında kalarak öldü. landırılacak plânörler üzerinde uçuş çatlak taraflarını bulur; bilhassa irti büden bir anlaşma olduğuna inanmak kalmadı Londra 18 (Telsizle) Mister MakAhmed 43 yaşındadır ve dört çocuğu bilgisinin artınlması derslerine başla kâb ve sirkat işlerine taalluk eden ba çocukça bir zehab olur. Onların ne Trabzon 18 (A.A.) Üç gün öndonaldm yakında fevkalâde elçi unva vardır. nacaktır. Derslerini iyi başaranlar için hislerde kendisini kaybeder, sanki bü menşelerinde. ne san'atlerinde, ne yazce ve bugün yağan yağmurlardan toprakÇankırıda bir yer depremi uçuş alanında bir kamp kurulacak ve tün temiz fıtratının mayası birdenbire dıklannda, ne hayat tarzlarında mü nile ve hususi bir memuriyetle Amerilar tam olarak kanmış. rençperlerin yüzü sabahtan akşama kadar arasız çalışma alevli bir nefesle kayarak taşardı. Böy şabehetlerden ziyade farklar olduğuna kaya gideceği haber alınmıştır. oldu gülmüş, kuraklıktan dökülmesinden korimkânı hazırlanacaktır. Gelecek hafta le zamanlarda o bir şair, bir san'atkâr, dikkat etmek lâzımdır. Edebiyatı CeÇankın 18 (A..A..) Dün akşam saku'an fmdık ürünü tehlikeyi atlatmıştır. j içinde paraşütle atlama talimlerine de zarif ve mümtaz bir natuk olmaktan dide denen hareketi edebiyede onları bıtayı vücude getirirdi: Zevk... Münat 21 de hafifçe bir yer depremi olmuşîzmir panayırı hazırlıkları başlanmış olacaktır. Modelcilik dersleri ziyade hitabet kürsüsünden yumrukla birleştiren yalnız birşey vardı ve an hasıran san'atten alınan zevkte müttetur. rını sıkarak, dişlerini gıcırdatarak, kö cak o şey yazdıklarına hâkim olan ra fiktiler, ayni şeyleri beğenirler, ayni üzerinde de uğraşılmaktadır. İzmir 18 (A.A.) İzmir uluslar aSovyet Rusyada büyük bir şeylerden uzak kalırlardı. Birleşmek rası dokuz eylul panayırı komitesi bu hava gösterişi için bu kâfi idi. gün İlbay General Kâzım Dıriğin baş Moskova 18 (Telsizle) 600 SovBir kere birleşince, ve bir kere birkanlı>*da toplanarak panayırın genel yet paraşütçüsü bugün 7300 metro yükbirinin san'atinden telezzüz edince reklâmını okuduktan sonra onayladı. Anondan sonra aralarmda diğer bir rabıkaradan gelen afislerle Viyanadan gelen seklikten hep bir arada atlamiflar ve muta peyda oldu ki bu da daima beraber rozet biçilmesi beğenildi. Filistin, Suriye, vaffakıyetle yere ınmislerdir. yaşayıp ayni ihtisasat içinde yoğuruMısır, Çekoslovakya, Macaristan mü Arnavudluktaki Rum mekteblan bütün fıtratlarda görülen zarurî messilleri de toplantıda secildi. leri gene açılacak bir hâdisedir: Birbirinden teessüryab Atina 18 (Hususî muhabirimizden Denizlide çekirge çıktı olmak, aralarmda birinden ötekine gitelefonla) Arnavudluk hükumeti, Denizli (Hususî) Vilâyetimizin den bir nevi meddü cezir husule gelSonas nahiyesi Gölcük köyünde ve Sa Arnavudlukta evvelce kapahlan Rum mek... rayköy kazasının Tırkas köyü ve Çıyık mekteblerinin yeniden açılmasma müsaGarblilerin «birbirine benziyenler dağı mıntakalarmda çekirge çıkmış zi ade etmi«tir. buluşurlar» sözünü tersine çevirerek raat müdürü ve fidanlıklar fen meır.uru M. Benes Prağda «birbirile buluşanlar benzeşirler» şektarafından mahsulâta zarar vermeden line tahvil edersek ayni kuvvette bir Prag 18 (Telsizle) Mo^kovadan Çekirgenin imhası için tertibat alınarak dönen Dış Işleri Bakam M. Benes buhakikat ifade etmiş oluruz. çalışmalara başlanmıştır. HAÜD ZİYA UŞAKLIGİL gün buraya varmıjtır. Almanyada müstemleke Almantngiliz deniz konuşmaları istemek için bir toplantı Fransa ve İtalya General Epp birer parça Afrika toprağı dagıttı ve «Mustemlekelerimiz geri verilinciye kadar bunları saklayınız» dedi , cevablarını verdiler TELEFON MAB E RLER TELGRAF vc TELSiZLE AĞAYOKUSUNDA Halid Ziya Uşaklıgll NALINA [HEM M1HINA Eğlence yerlerinin pahalılığı 1 Mahsiıl vaziyeti Ziraat Müsteşarı «Vaziyet normaldir» diyor Almanyadakl infilâk faciası M. Troçki Fransadan 6 ay oturmak üzere Norveçe gitti Yevtiç • Musolini mülâkatı Ingiltere M. Makdonaldi Amerikaya gönderiyor Vu u Dn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog