Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET '.". I>ziran 1^ Şehir ve Memleket HaberJeıT""*) Siyasî icmal una konferansının gecikmesînde başlıca amil ttalya ile Yugosla\yanın bir türlü anlaşamamalarıdır. Yugoslavya Başbakanı M. Yevtiçin İtalyaya gelerek M. Musolini ile Dün İstanbul Borsasmda buğday pek görüşmesi çoktan beri bekleniyordu. Bu hafif ve muayyen bir tenezzül daha göstermiştir. ziyaretin gecikmesi Adriyatık dnizinin istanbul birinci hukuk mahkemesi, Ha sahillerini tutan bu iki devletin bir rürlü Sürümü artırmak ve halka bu nevı Dün Borsaya limanlardan ve Trakyaiçki itiyadmı benimsetmek maksadile în dan 286 ton yumuşak buğday gelmişti. lic sosyetesile Şarbaylık arasındaki anla uzlaşamadıklarını gösteriyor. hisarlar Genel Direktörlüğü tarafından Bu malın en az fiati 5 kuruş on para şamamazlık hakkında bugün kararım veİki devlet arasında birçok meselel«rdeçok fiati de 6 kuruş 8.5 para ol «cektır. likör fiatlerinde yapılması kararlaştırılan ki rekabet ve ihtilâflar devam edip git ve en Önce de yazdıeımız gibi, sosvete son tenzilâtlı satışa önümüzdeki 1 ağustostan muştur. Pek az kızılca sert buğday beş mektedır. Arnavudluk meselesi bunlann senelerde mütemadiyen zarar ettiğini id itibaren başlanacaktır. kuruştan satılmıştır. en başında gelen meselelerden biridir. İcki bayilerı ellerindeki vermut ve li Şayani dıkkattir ki son birkaç gündür dia ederek yüzde (8) Belediye resmini İtalya, Arnavudluk hükumetinin malî körlerin envaı itıbarile miktannı 30 tem buğday üzermde Borsaya çok arz yapıl vermek istememiş, iş bu yüzden mahke zâfından, memleketin iktısadî zorlukla muz aksamına kadar beyannamelerle İn makta, fakat pek az alıa çıkmaktadır. meve düşmüştiir. rından istifade ederek burada iyice yer Mahkemece kurulan mütehas«ıs heyet hisar idaresine bildireceklerdir. 1 ağu« Bu da fiatleri düşürmektedır. Bu duruleşmek istiyor. Yugoslavya ise sırası düştostan itibaren mevcud mallar înhisarlar mun buğdav fiatlerinin biraz daha düş yaDtığı tetkikatta sosyetenin Belediye his tükçe Arnavudluğu korumağa, bu memidaresine getirilerek bandlan değiştirile mesi ihtimalinden ileri geldiği söylen sesini verebileceği sonucuna vararak ra leketi büsbütün İtalyanın eîine düjürmeporunu bu şekilde hazırlamıştır. İşte, cektir. mektedır. meğe çalışıyor. mahkeme heyeti bu rapor üzerine yaptığı Eğer dükkân İnhisarlar idaresine mal îtalya üç sene evvel Arnavudluk hu araştırmalardan sonra bugün kararım vegetirmek güç olacak bir yerde ise band kumetine her sene on milyon altın frank recektir. tebdiline memur edilecek heyetlerin buriBu karar, sosyetenin mukadderat ve vereceğini vadetmişti. Bu yardnrı için lara giderek bandlan değiştireceklerdir. istikbalini alâkadar etmek noktasından Arnavudluğun malî ve iktısadî vaziyeti Bayılerin ellerinde mevcud satılmamış çok önemli (ehemmiyetli) görülmektedir. düzeldiği zaman paraları iade etmesin stoklarda yeni fiatlerden dolayı vuku buÇünkü mahkeme sosvete aleyhinde karar den başka şart koymamıştı. Paraya son lacak kıymet farkı yeni etıket fiati üze verirse $arbaylık sosyeteyi feshetmek derecede ihtiyacı olan Arnavudluk hü rinden likör olarak verilecektir. Şeker fiatlerini indiren kanunun çı hakkım kazanacaktır. kumeti bu yardım vadinden son derecede İnhisarlar Genel Direktörlüğünce yakanlmasmdan sonra e\velki gun piva Sosyete umumî heyeti de ayın yirmı memnun olmuştu. pılan tenzilâta göre 350 ve 300 kuruşa sada bir şeker darlığı göze çarptı. Fa vedinci günü toplanarak mahkemenin veFakat iş paranın tediyesine gsldiği vaPaşa noluyacağı kadar soiumuf, müdürün burnu kaval $etini keumişti satılan birinci sınıf cilek, ahududu ve kayıs: kat dün Istanbulun her yanmda şeker receği karara göre kat'î durumunu tesbit kit Arnavudluk İtalyanın birçok ?ğ.r talikörlerinin litrelik şişeleri 223 kuruşa, 200 Paşa halletti: Biz de çökelim!.. v e lebleri karşısında kalmıştır. italya şlmdi170 kuruş olan yanm litrelik şişeleri bollaşmış, toz şekerin kilosu 27, kes edecektir. Şu aşı boyalı evdeki matiz kanı Sustular. menin 30 kuruştan satılmağa başlan ye kadar mev'ud paradan ancak ilk senePasanın göğsü soluk soluga inip kal çuhadan. Manda herif ajağa kalkarken 123 kuruşa, 8590 kuruş olan 25 santi mıştır. itrelik şişeleri 58 kuruşa: ikinci sınıf liŞAR İŞLERt nin taksitini natamam olarak ödemiş, akıyor, müdüriin burnu kaval gibı ötüyor, gene Bazı alâkadarların iddialanna göre kabinde tediyenin devamı için bir takım körlerden bir litrelik olanlar 225 kuruşArab Abdullahm gene dişleri gıcırdıyorMüdür: şeker satışlarında toptancı tecimen ve talebler ileri sürmüştür. Bu taleblerin isOtobüslerin muayenesi an 183 kuruşa, yanm litrelıkler 125 kudu. Yukarıda dediğimiz gıbi, temmuz ge Iki mi oldu?... Topa benziyor, saesnafın aldığı kârla nakliye masrafı Otobüslerin fennî muayeneîine dün afı kabil olmadığından hem müzakere celerinden nişan veren, yaprak kımılda yalım!... Yedıyi bulacak galib*! diye ruştan 103 kuruşa, 65 kuruştan satılan 25 fazladır ve bunu daha ziyade indırmek Istanbulda Sultanahmedde, Taksimde kesilmiş, hem de paranın arkası gelmc * mıyan bir gece. ölü gibi durgun, kurşun kulak kabarhrken caddede öyle bir arasa santilitrelikleri 50 kuruşa satılacaktır. kalbildir. Sebat garajında, Kadıköyünde Kumluk miştir. Vermut ve kınakına şarabında da tengibi ağır, morfin gibi uyuşturucu bir lodos gürültüsü ki mutlaka kafaları çekmiş iki Diğer yandan şeker fiatlerinin inmeNeticede Arnavudluk maliyesi fena ta başlanmıştır. Haziran sonuna k<ıdar hava... arabacı yarış ediyor. Kırbac şaklamalan, zilât yapılmıştır. Bu içkilerin 125 kuruş sine rağmen şekerle yapılan şeylerin hel halde sıkışmış, memurların aylıklan ba» fennî muayenesini yaptırmıyan otobüs(Deh!.. Ayda, göreyim sizi kara oğlan olan bir litrelik şiseleri 108, 75 kuruş o va. yenecek şekerler, tatlılar ve şerbetÇıt bile duyuluyordu. kayada kalmıjtır. Arnavudluğun bu müşler işlemekten menedileceklerdir. lan yarım litrelikleri de 68 kuruşa indi Tramvay caddesinden arada bir geçen lar!) diye bağırtılar; atlann »oyuna, şelerin fiatlerinde hiçbir değişiklik olmakül halini gören Yugoslavya bu lenenin rilmiştir. hurda bir gece arabasının bozuk kaidı ceresine küfürler... mıştır. Bu da ehemmiyetle kaydolun Yazlık kahvelerle sinemalaıdan iptıdalannda Arnavudluk hükumetine Rakı ve şarab fiatleri şimdılık indirilBu patırtı kesilmeden, doludizgin $çirımlardaki çakıl çukul sesi; çivisi düşük maktadır. alınacak resim mutedil faizle 3,000,000 altm frank memiştir. bir at nalı şıkırtısı... Valide camısmin den birkaç sürücü beygirinin tapatap, taŞar Ekonomi Direktörlüğünün Öğrendiğimize göre halkı fazla ickiye Yaz münasebetıle, bir, iki ay için açı borc vermeği teklıf etmiştir. Belgrad hü çok ötelerinden dörtnala giden bir sınk patap ayak sesleri... Yan sokaklardan fırkoyduğu fiatler kumetj bu istikraza karşı tütün inhisannın teşvik etmemek için rakı fiatleri indiril arabasımn kocakan zırıltısına benzıyen lamış, ben diyim elli, siz diyın yüz köpeŞar Ekonomi direktörlüğü, peraken îacak olan kahvehane, çayhane, pastacı teminat gösterılmesini de istemiştir. Ar miyecektir. takiTtısı Acı acı bir köpek uluması; ğin havlaya havlaya, caddeye doğru koşekerci, şerbetçi, sucu, ayrancılarla sinenavudluk hükumeti bu teklifi kabul edeYalnız sıhhî tesirleri düsünülerek şa deci esnafın, şekerm kilosunu kaç kuruarkasından bir (Uşt, itoğlu i t ! ) . Herhal şuşması.... ma ve tiyatrolardan alınacak resim hak rek tütün kumpanyalarını birleştirmiş ve şa satabilecekierini tesbit ederek bunu Kısacası müdür de sayıyı şaşırmış, rab ve bira fiatlerinde tenzilât yapılması d ü n b u t Ü n B e l e d İ y e k u r u m l a r m de ya tekme, ya da sopa yiyen köpekte tarafından verılmiş olan bunlara inhisar hakkı vermeğe hazırlanmeselesi düsünülmektedır. Simdıye kadar a ve cıyak cıyak bir bağırtı; inceli kalınlı bir gümlerin de arkası kesilmişti. kaymakamlıklara bildirmıştir. Buna Iç Bakanlıkça onavlanarak dün mıştır. Yugoslavya hükumeti dahi üç milArab Abdullah öyle her yangına al yapılan tetkikat neticcinde şarab ve bira çok hav hav.... fiatleri indirildiği takdirde sarfıyatın çok göre perakendecı esnaf toz şekerin kilo Şarbayhğa geri gönderilmiştir. ycn altın frangı hazırlamış ve bundan Yedikule tarafından keskin bir tren dırış etmezdi. Ufaktefek yahud ücra verartacağı ve inhisar varidatının da bu nok sunu 26.25. kara şekerin kilosunu da Bu karara göre kıraathane ve çayha başka Arnavudlukta açılacak ziraat düdüğü; tıknefes göğsünun eşi bir loko lerdeki ateşlere tetiğıni bozmazdı. Be tadan fazlalasacağı görülmüş, fiatler in 29,50 den fazlava satamıyacaklardır. nelerin birinci sınıfa dahil bulunanlarm bankası için de altı milyon alünM fraıık icmotıf hışırtısı... Sırkeci tarafından öküz şiktaş, Serencebey, Nişantaşı gibi Yıldı dirildici takdirde hazine varidatının bun" " dan 6, ikinci sınıftan 5, üçüncü sınıftan darik etmişth". böğürtüsünü andıran bir silep ötüjü... za yakın ve hiinkâra mensublarm semti dan müteessir olacağı düşüncesinin döğru Fakat tam bu sirada İtalya Arnavud3, dördüncü sınıftan 2, beşınci ınıftan Derinlerden yaralı iniltisine benziyen bir olmalıydı ki derhal maiyetini toplayıp olmadığı sonucuna vanlmıştır. luğa Yugoslavya ile müzakerenin kesil1 rer lira resim alınacaktır. inleyiş; Halıcın bilmem neresındeki ta ayaklansın, herkesten evvel yangın yerimesi mukabilinde bılâkayid ve şart üç Şekerci ve pastacıların b'rinci sınıfmvus kuşunun böyle durgun gecelerde du ne koşup elinden gelen gayreti sarfetsin Maruf Macar milyon altın frank vermiştir. Bu para yaMÜTEFERRÎK nerallerinden ve MaKahveler geldi; ellere alındı; höpürdan 3, ikinci sınıfından 2, üçüncü sınıyulan yürek ezici haykırışı... Iki üç sokak pılacak yardımın ilk yılı için verilen pafından birer, şerbet, su ve ayran aıbi şeyileriden, fitil olmuş bir sarhoş ağzıle, ya detilmeğe başlandı. Paşa ile müdür, cacaristan Başbakanı Verdön torpitosu rayı ikmal etmek üzere tediye olunmuşmıde vaız dınlıyen koyu sofular gıbi başler satanların birinci sınıfından 7, ik;nci yık, yarımyamalak bir türkü; General Gömbösün tur. Bundan sonra diğer taksitlerin tediEvvelki sabah limanımıza gelen Franları iğik, belleri bükük, kulak kesılmiş. sınıfından 5, üçüncü sınıfından 2, dördündostlarından Gene Sevdim seni, semtın ncreli? yesi için tekrar müzakere başlamıştır. sız bandıralı Verdön torpitosu kumanlerdi. cü sınıfından I rer, sinema ve tiyatrolaral Dormandy İs , L sküdarda Bulbuldereli İtalya bunun için evvelâ Arnavudluk maivetindeki za tanbula Arab, Mollaya birkaç kantarlı dah; danı Amiral Rivet nn birinci sınıfından 40, ikinci .vnıfından gelmiştir. hükumetinin papalık makamile yeni bir Bir sokak öteden. (tak! Takl Tak!) savurup (canını ağzından alacağım!... bitler şerefıne dün Ünyon Fransezdc bir Dün Londra otelın 30, üçüncü sınıfından 20, dördumü sıruhanî mukavele akdini istemiştir. Böyle bekçi »opalan... Meydanın biraz ilerisin Işkembesini deşeceğim!... Leşinı serece öğle ziyafeti verilmiştir. Verdön torpi de kendisile görüşen nıfından 10, beşinci sınıfından 5 lıra rebir mukavelenin akdi Arnavudjukta kadeki evlerden gıcığı tutmuş dolgun bir ök ğim!) diye atıp tuttuktan sonra agzını tosu cuma günü öğleyin Varna ve Kös bir muharririmize sim alınacaktır. patılan papas mekteblerinin tekrar açıl * sürük; ardından (hak t u ! ) . Şap! diye açtı: tenceye gidecektir. General Dormandy Bu karar dün bütün Şar kurumlanna masına ve Elbesandaki millî kilisenin w sokağa düştüğü bile duyuluyor... Daha Şimdi dalavereyi anlatayım. Yalaşunlan söylemiştir: Ekonomi Bakanı gönderilmiştir. tiklâlinden feragate muadıl olacağından berideki, kapısı yeşıl boyalı hakkuran ka nım varsa cehennem mekânım olsun, şu General « 13 yıldanberi Sovyet Rusyada bir tetkık seyahati fesinde, adam boğazlanıyormuş gibi bir Tiran hükumeti bunu reddetmiştir. îtalya Dormandy askerlikten çekilmiş bıyıklara tezek süreyim ki iki gündür dıFloryada dünkü tetkikat yapacak olan Ekonomi Bakanı Celâl hınltı; hacı babanın horultusu... Bıtişı hükumeti geçen ay dahi Arnavudluk mabulunuyorum ve sinıme, imanıma okundu; anamdan emdi Vali muavini Rüknettin ile Belediye liyesinin İtalyanlar tarafından kontrol eBayar bir. iki güne kadar şehrimıze geğindeki cumbalı evde (Uvey, uvey, uvasetle de alâkam yoktur. §imdi Tuna ğım burnumdan geldi.. Ama neden diyelecektir. Celâl Bayar Istanbulda bir hafvey!... Viyak, viyak, viyak!...»; mullaüzerinde işliyen vapur şirketinin direktör rauavini Nuri dün Filoryaya giderek ora dilmesini ve her hükumet şubesine bir ceksiniz? Lâvallahi sümme bıllâhi, bana ta kalacak ondan sonra Rusyaya hareka ikiz. Hemen (kış, kı§, kış!) ve yanık İtalyan müşavirinin tayinini, Avlonya ila lügünü yapıyorum. Dört yıldanberi Lon daki inşaatı tetkik etmişlerdir. aid dalga değil; arkadaş hatın dedik ya.. ket edecektir. yanık bir ninni: Drac arasında sahile îtalyan muhacirleridrada oturuyorum. Genel savaşta Ru Paşa, Arabın omuz küreklerinin ara GÜMRÜKLERDE nin yerleştirilmesini istemiştir. Arnavud men hududu müstesna olmak üzere bü Dağa gittim dağ uyur ninni sına, hatın sayılır bir şaplak daha indi: Müzeler Miidürü luk hükumeti bu tekliflere yanaşmamış * General Seyfi Dağda tavşanlar uyur ninni Senin gıbi arkadaşı olan bahtiyaistanbul Müzeler Müdürü Azh isti tün cephelerde çarpıştım. 1919 da Beltır. Maamafih îtalyanm bu gibi şartlarlo Kun tarafından Macaristana yapı rın sırtı yere gelmez. Uzerlerinden eksik rahat için iki ay mezuniyet almıştır. Gümrükler Muhafaza Genel Kamuda pek te ısrar etmesi beklenmiyor. Çünlan komünist ihtilâline karşı koyanlann Paşa soluyacağı kadar solumuş, mü olma yiğitim. İğilıp te tabanının altını öptanı General Seyfi dün îstanbula gelmiş kü Arnavudluğun tütün inhisan imtiyazı Istanbula gelecek îngiliz başında bulunuyordum. Bu yüzden beni ler! dürün burnu kaval sesini kesmi}, Arabın sunle idama mahkum ettiler. Fakat üç buçuk ve buradan îzmire gitmiştir. Genel Ka mukabilinde Yugoslavyadan malî yar da diç gıcırtısı çok şükür geçmişti. gazetecileri Ben, şu gördüğünüz Arab Abdulay hapiste kaldıktan sonra komünist ida mutan vapurun hareketinden ,evvcl İs dım görmesi imkânı hâlâ mevcuddur. Abdullah: lah denilen herıf, arkadaş uğruna, yalnız Tanmmış Ingiliz gazetecilerinden bir renin düşmesi üzerine ben de kurtuldum. tanbul Muhafaza Başmüdürü Hasan ve Arnavudluktaki bu vaziyet îtalya Yu Çavuş. bize üç şekerli! diye sesle canımı değıl, dinimi, mezhebimi, kitabımı grup gelecek hafta îstanbula gelecektir. Macar Generali pazartesi günü mem Gümriik Başmüdürü Seyfiyi davet ede goslavya münasebetlerinin bugünkü hanirken derinden derine bir gümm! uğul da feda ederim. Günahı münahı karıştır Bu grupta gazetecilerden başka îr.giliz lini bütün vüzuhıle anlatmaktadır. dadı . rek kendilerile uzun boylu göîüşmüştür. mayın; (göğsünü göstererek:) burada motör fabrikalan mümessilleri de vardır. leketine dönecektir. MUHARREM FEYZl TOCAY Faj&ına varmadılar. Çok geçmedi. kini saklamıyacağım: Gâvur bile, çıfıt Bunlar Londra ile istanbul arasındaki ikinci bir gümm!. bile olurum anladınız mı enişteler?.. otomobil yolunu tetkik ederek Istanbula Duydular, fakat pek aldırış etmediler. KÜLTÜR tŞLERl Hıçkırığı tutmuş gibi silkindi; bir kolu gelece'vr ve tetkiklerinin neticelerini Olur a, belki mahallede, fazlaca kaçır nu böğrüne dayayıp Göksu testisi biçimi eylulde Briikselde toplanacak kongreye Yeni kaidın muallimlerimiz mışın biri minderden yuvarlandı. Jdı bildireceklerdir. i m aldı Üçü:ncu gumm İstanbul kız muallim mektebi son sı(Arkan var) Lilyan, Giş nıfının umumî imtihanlan bitmistir. Bu Evvelki gün şehrimize gelen tanînmiş sene mektebden muallim olarak 90 gene Amerikan sinema yıldızlan Lilyan ile kız çıkmıştır. Mekteb idaresi çıkanlanı Doroti Giş kardeşler dün müzeleri ve isimlerini açık yerlere tayin ed'lmfk üzeBoğaziçini gezmişlerdir. İki kızkardçş re Kültür Bakanlığına göndermiştir. bugün (Viyana) vapurile Atinaya gideceklerdir. ONIKILER İçki fiatlerinde yapılacak tenzilât Buğday f iatleri Fiatler dün Borsada biraz daha düştü Haliç sosyetesile Şarbaylık davasî İtalya ve Arnavudluk Likör ve şarab iniyor, rakı ucuzlamıyacak Hukuk mahkemesi bugün kararım verecek T Ucuz şeker Evvelki günkü şeker darlıgı dün görülmedi I Eski bir Macar Generali Istanbulda Bakırköy ikinci mektebde sergi Bursa ilk okullannm imtihanları bitti Kızılay Kurumunda Kızılay kurumu dün saat 3 te bütün kaza merkezi üyelerinin iştiraki ile bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda Kızılay haftası zarfmda yapılan işler gözden geçirilmistir. İtalyanlar bizden kömür alıyorlar italya hükumeti Ereğli ve Zonguldaktan mühim miktarda kömür mübayaa etmektedir. Gayrimübadiller kongresi Bu avm 27 sinde toplanacak olan gayrimübadiller kongresinin ruznamesı hazırlanmıştır. Ruznameye göre, idare heyeti bir senelik icraat raporunu okuyacak, hesab durumu tetkik edilecek ve yeni idare heGönderdiğim resim; Tophane mekte yeti seçilecektir. binden bu sene mezun okurları sınıf Kongrede gayrimübadiller işlerinin bir öğretmenleri ve dırektörleri Abdürra an evvel tasfiyesi için gereken isler üzehimle birlikte göstermektedir. ırinde de hararetli konuşmalar yapılacağı Cumhuriyet 5 Kunıştur «akırköy ikinci ilkmektebde, ders y,l, 8onu münasebetile giizel bir «ergı açılmıştır. Başmuallim Dündar Kıvançla çahşkan arkadasla rının olgun mesaılerile çok iyi yetişen çocukların eserleri pek beğenılmıştır. Resımler yukarıda sağda imtihanlardan bir sahneyi.solda serg.den b.r köşeyi aşağ.da da muhtelif çahşmalan göstermektedir. I alebelerı ve muallimlerini tebrik cderiz. Bursa (Hususî) Burada ilk okulların imtihanları bitmiş ve okullar tatil olmuştur. Bu münasebetle okulların hemen faepsinde 9ergıler açılmı§tır. Senelik 1400 Kr Altı aylık 750 Üç ayhk 400 Bir aylık Abone ı şeraiti I e Azr'ıç «700 Kr. 1450 yoktur 800
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog