Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 19 HazLran 1935 UCUZ MAKINALARIN EN KIBARI " CKevrolet " 1935 Master modeli ile şimdive kadar eı güzel ve en Lüks trabasını meydana jeVırmış oluyor, Mükemmel Fişer karoserisı ile. lüks dahili tertıbatı ile, yenî Chevrolet pek yerinde olarak en kibar »rafca olmak çerefini kazandı. 1935 Chevrolet' nin direksiyonu elintze aldıgimı zaman yeni hislerle karşılaşacaksınız. Derhal harekete gelen motöru sizi hayrete düşürecek derecede hassastır. Hele bu motörün sessizligi, çok az benzin ve ya£ sarfetmesi randımanını bir kat daha artırmaktadır. Chevrolet bayileri samimiyetle bu yeni arabalart tecrübeye sizi davet ediyor. Arabayı bizzat kullanınız, ve Chevrolet mühendislerinin ne mükemmel bir şaheser meydana yetir* diklerini takdir ediniz. Hemen bugünden Jjörünu* tezi yok . . . bu eşsiz arabayı gidip BÜTÜN BAYANLARIN <$EVG/S/M KÂTÂNDI.. CHEVROLET/ l A Genirai Motors grodue% OTtA». Ofomatfi TlearMT T. 1 . «. Itfanbvl J. V. O. Carroit v« O. Itmlr Z«de «i Ankara Crtammlu Zad* Ahm*« Atrfı Kaçtt Zad* «U«1U V*Hn(*ri Trabısn Itmtun MUtti Zada M. Hayrl v* A VaH M. Ali Qa*l Aüiaa • Mersin H « ı »ajıhtada Ahmct «tvki »• Skl Karaklm««li Zad* Ala«dd!» Anialya Karsarl ^1 **' MASRAFININ AZLIGIRANDMANININ FAZLALIGIIÇIN Ş E V R O L E 'Yİ TERCİH EDİNİZ Selimiye Askerî Satın Alma Komisyonundan: 1 Selimi^edeki askerî hayvanlarmın ihtiyacı için 490,000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 3 temmuz 935 çarşamba günü saat 15 te Selimiye Askerî Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 2 Otun tahmin bedeli «19,600» lira muvakkat teminatı 1,470 liradır. 3 Temmatlar ihaleden iki saat evvel Muhasebecilik veznesine yatırılmıs olacaktır. 4 Başka Malsandıklarına yatırılmıs olan teminat makbuzları veya banka teminatlarile diğer belgelerin teklif mektubları içeri sine konulması lâzımdır. 5 Sartname hergün Komisyonda görülebilir. (3396) Satılık Ev Sultanahmedde Firuzağada Tic* rethanc sokağında 29 numaralı ev sa> tılıkhr. Altı ocla, elektrik, terko» *uyu vardır. Divanyolunun yanıbasındadır. Almak istiyenler Cumhuriyet gazetesinde M. Turhan, yahut Modada sekizTıci mekteb Başmuallimi Bayan Zahide ile görüşebilirler. İstanbul Sağhk ve Sosyal Yardım Direkiörlüğünden: Asker; Tıbbiye mektebinden 1321 yılında izinli çıkarak al • mış olduğu 2281 numaralı taba • bet diplomasını kaybettiği anlaşılan Dr. Danyala Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yeni diploma verileceğinden önemi kalmıyan eski diploması herki min elinde görülürse alınarak adı yazılı bakanlığa gönderilmesi veya bulunduğu yerin Sağlık Direktörlüğüne, yahud hükumet tababetine verilmesi ve elinde tutulacak kimsenin de sağlam kefilliğe bağlanarak adının bil • dirilmesi ilgililerce bilinmek ü • zere bilit olunur. (3409) Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 47492 kilo koyun eti, 24167 kilo kuzu eti 4 temmuz 1935 perşembe günü »aat 15 te Kasımpaşada Komisyon binasında kapalı zarf usulile alınacaktır. Koyun etinin beher kilosuna 41 kuruş, kuzu etinin beher kilosuna 43 kuruş fiat tahmin edilmiçtir. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir ve yahud 149 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. İsteklilerin 2239 lira 76 kuruştan ibaret muvakkat temi nat makbuz v*ya mektubunu ve kanunî belgeleri havi teklif meJt tublarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. (3365) • Sağlam ve ucuz kundura • • • arıyanlara yolları üzerînde bir kolaylık Soğuk hava dolabını kullanan bütün bayanlarınağzından işide bilirsiniz, Soğuk hava dolabı kullanan aileler arasında bir anket yaparsanız bunların 7,99 nun FRiGiDAiREmarkasını taşıdığını ğörürsünüz. FRiGiDAiRE ancak 40 mumluk bir elektrik ampulü kadar cereyan sarfettiği için bilâ istisna herkes tarafından tercih edilmektedir. DUNYADA KULLANILMAKTA OLAN ^^ ^ FRİGİDAİER Yerli Mallar Pazarları Kundura Mağazası 20 Haziran Perşembe günü açılıyor Uğratnadan geçmeyitıiz! Sümer Bank Soğuk hava dolaplarının adedinin 4milyonu ğeçtiğini söylersek onun mükemmeliyeti hakkında tereddüdünüz kalır mi ? FRİGİDAİRE Eminönü BOURLA Biraderler ve Şsı. 6 A L A T A: Hezefen caddesi BEYOGLU: Istiklâl caddesi ANKARA: Bankalar cadlesi IZMiR: Gazi Bulvarı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog