Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

19 Haziran 1935 CüMHURİYET 11 Istanbul Liseler Alım Satım komisyonundan: Kandilli kız lisesi Haydarpaşa lisesi Erenköy kız lisesi Çamlıca kız orta m*»ktebi TahmîGalatasaray lisesi AZ ÇOK İLK AZ ÇOK ÎLK AZ ÇOK İLK AZ ÇOK İLK nifiat Erzakın cinsi AZ ÇOK İLK teminat tcıı> i a t teminat teminat k. s. teminat 15000 16000 21 70000 80000 105 25000 35000 45,94 12000 15000 19.69 i ' 7 5 Yumurta 102000 112000 147, Yukanda adlan yazılı mekteplcrin 10 6 • 935 pazartesi günü yapılan açık eksiltmeeinde ieteklilerin verdikleri fiatler yüksek görüldüğünden eksiltmesi on gün uzatılarak ihalesi 2L 6 • 935 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. • Isteklilerin 935 yılı Ticaret Odası belgeleri ve teminat makbuzlarile Istanbul liseler muhasedeciliginde toplanan komisyona gelmeleri ilân olunur. l Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu İlânları Selimiye Askerî Satm Alma Komisyonundan: 1 280,000 kilo fırın odununun açık eksiltmesi 20 haziran 935 perşembe günü saat 15 te Selimiye Askeri Satınalma Komisyonun • da yapılacaktır. 2 Odunun tahmin bedeli «3360» lira, muvakkat teminatı «252» liradır. 3 Teminatlar ihaleden önce Muhatebecilik veznesint yatırıl • mış olacaktır. 4 Şartname hergün Komisyonda görülebilir. (3111) "Gençlik Tılsımı,, S E K S ü Ll N Eger ikiidarsızlıktan sıkâyetcı ısenız. eger birçok ilaçlar alıpta hiç birinden fayda görmedinizse size son bir T E C R Ü B E tavsiye edeceğiz. Nafıa Vekâletinden; Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı I lnhisartar Umum Müdürlüğünden | Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak içlerine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri zaman, zaman gÖrülmektedir. tnhisarlar idaresi bu hilenin önüne geçecek bütün ıdarî ve teknik tedbirleri almış olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve şekilleri bilerek uyanık bulunmalarmı temin için bu yolda mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde bu eşkâle aykırı vaziyetler göriildüğü takdirde keyfiyetin en yakın lnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 1 İçki şişelerinin karnına matbu etiket, şişenin yukarı kısmın • daki boğazına boğazlık yapıştırılmakta ve şişenin ağzına mum ve bandrol konularak damga basılmaktadır. 2 Etiketlere, içkinin nev'i, miktar, derece fiati ve hangi fab • rika mamuiâtı olduğu yazılmaktadır. 3 Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızları mantarlan • dıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp üzerine bandrol ge • çirilerek fabrikanın mühürile damgalanmakta ve bandrolların iki ucu şişeye yapıştırılmakla beraber boğazlık bantları da uçların üst kısmına üsak edilmektedir. 4 Bandrollar için, gayet ince ve tu ile temasa gayrimüsait vasıfdaki kâğıdlar kullanılmakta olup üzerlerinde Inhisar idaresinin monogramı, içkinin ismi ve matbu seri harflerile müteselsil numa • ralar vardır. Etikette yazılı içkinin miktarı ve şişeye yapıştırıldığı tarih te ayrıca lâstik damga ile bandrollarda gösterilmektedir. (2768) 1 Eksiltmeye konulan iş «Malatya vilâyetinde Malatya Elâziz yolunda Betonarme Memikhan köprüsü inşaatıdır. Inşaatın keşif bedeli 24,000 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Tesviyei türabiye, şose ve kârgir intaata dair fennî şartname, Komutanhğa bağh kıt'alar ihE Betonarme büyük köprüler hakkında fennî fartname, tiyacı için beher kilosunun tah Bu şayanı hayret iliç, terkibindeki F Keşif hulâsası cetveli, min edilen bedeli «8» kuruş olan G Proje. Kanı.Sinirleri, Beyini ihya «10240» kilo kuru soğan açık eklstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel mukabilinde edici unsurlar sayesinde iki kelime ile siltmeye konulmuştur. İhalesi 4 Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. temmuz 935 perşembe günü saat 3 Eksiltme 2/7/935 tarihinde salı günü saat on altıda Anka 15 tedir. Isteklilerin şartnamesirada N. V. de Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. KUtUSU 200 Krş ni hergün öğleden evvel Fındık4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 8EŞİR KEMAl MAHMUT CEVAT lıda Satınalma Komisyonunda 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1800 lira muvakkat teSlRKEOt ECZANESİ minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gö* • görebilirler. Eksiltmeye gireceklerin «62» lirahk ilk teminat termesi lâzımdır. makbuzlarile birlikte vaktinden tstanbul 4 üncü icra memurlugun 1 Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair vesika, evvel Komisyonda hazır bulun dan: 2 İstekliler yapmış oldukları işlere' aid vesikaları göstererek malar (3394); Tmamina üç yeminli ehli vükuf ta eksiltmeye girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası ala •*• rafından 1376,5 bin üç yüz yetmis altı caklardır. buçuk lira kıymet kesilen Küçükaya • Hadımköydeki kıt'a ihtiyacî 6 Teklif mektubları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten sofya mahallesinin Küçükayasofya bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksilt •için beher kilosunun tahmin edicaddesinde eski 32, 48 yeni 32,80 nulen bedeli «9» kuruş olan «7000» marah altmda dükkânı ve Şehidmuh me Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta kilo kuru soğan açık eksiltmeye ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate tarpaıa sokağında 32 No. lı bahçe konulmuştur. İhalesi 4 temmuz kapisı, bahçesi ve kuyusu bulunan üç kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış ol935 perşembe günü saat 15,30 ması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3270) kısımlı ve her kısmı ayrı kapıyı havi dadır. tstekliler şartnamesini herkısmen kârgir kısmen eski ahsab evin 48/384 hissesi dairemizce açık arttır I gün ö§le^»n evvel Fındıklıda SaHarita ve plân işleri, etüdler, aplikas\on, proje, nirengi, mıya çıkarılmış olup, sartnamesi 8/7/ "^omisyonunda I nivelman, piquetaj, Sondaj işleri Mesaha mütebassısı; SEKSULIN kullanınız Istanbul Komutanlığı birlikleri için 240,000 kilo una verilen fiat Komisyonumuzca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf la eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun tahmin bedeli 10 kuruş olup ihalesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 15 tedir. Şartnamesi Fındıklıda Satınal • ma Komisyonunda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 1,800 liralık teminat mektubu veya makbuz ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi kalarla birlikte teklif mektub larını ihale saatinden en az bfr saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (3277)' *** J GENÇLİGIN TILSIMI dır" R EVU BEYOĞLU'nda E Saatleri en dakik, «n hassas, en «on modeller MISIRLl UtlklAI Caddesl S»9 C A L A T A da . SAATCI MEVFR TUntl Caddesl 29 ISTANBUL'd» : A. KEŞIŞYAN, Suıtan Hamam. Yenl Cami Caddnsl • ANKARA'da rBİZA TEVFIK, BanKaıar Cadflsaı S T»leron . 2135* I Umuml Deposu : Istanbul. Bahca Kapı. Ta$ Han I9 Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmeye konulan iş «Muğla vilâyetinde Muğla • Köyceğiz yolunda» betonarme Namnam köprüsü inşaatıdır İnşaatm keşif bedeli 23,500 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesl B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartu&me, E Betonarme büyük köprüler hakkında fennî şartname, F Keşif hulâsası cetveli, G Proje. lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 117,50 K. bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 1/7/935 tarihinde pazartesi günü saat on altıda Ankarada N. V. de Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1762 L. 50 lira muvak kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. 1 Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna rjair vesika, 2 İstekliler yapmış oldukları işlere aid vesikaları gcsfererek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası alacak • lardır. 6 Teklif mektubları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksilt me Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde veri'.ecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın müYür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3272) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı 935 günlemecinden itibaren divanha neye asılarak 30/7/935 günlemecîne raslıyan salı günü saat 14 ten İS ya I tştanhul • Galata 1335 po«ta kutusu kadar dairemizde satılacaktır. Arttırmıya girmek için %7,5 tc minat akçesi alınır. Birikmiş vergi, belediye resimleri ve vakıf icaresi müşteriye aidMir. Arttırmada gayrimenkule takdir edılen kıymetin hisseye isabet eden miktarm %75 ini bulmak sart olup Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en «ıhhî ve iyi şartlar aksi halde *eW *on arttıranin tâahhüdü yerinde kalmak üzere arttırma on beç içinde geçirmek istiyorsanız Devlet Demiryollarında ailelere yapılan gün daha uzatılarak 14/8/935 günle büyük tenzilâttan istifade ediniz. mecine raslıyan çarsamba günü ayni Bu tenzilât, beş kişilik bir aile için fc 64 saat ve ayni yerde yapılacaktır. Sekiz kişilik bir aile için de % 70 Bu arttrrmada da kıyn>etin % 75 ini nisbetindedir. (3208) bulmazsa 2280 No .lı kanun ahkâımna tevfikan satış geri bırakılacaktır. 2004 No. lı kanunun 126 ncı maddesi mucibince ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarım, hususile faiz ve masarife dair bulunan iddialarmı müsbet ev raklarile birlikte ve 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lânmdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satiş bedelinin paylasmasia dan hariç kahrlar. I F. Hausler diplomalı Geodet Komisvonda hazır (3395T Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Defterdar Kuruçeşme caddesi 44 numaralı evde oturmakta iken ölen Hatice Hayriyenin 5 T. Evvel 927 tarihinde sandığımıza bıraktıği para için verilen 46603 numarah bononun kaybolduğunu varislerind'en Cemile söylemiştir. Yenisi verileceğinden es • kisinin hükmü olmadığı ilân olunur. (3408) Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum İdaresi ilânları Ailelere mühim Tenzilât Daha genis bilgi edinmek istiyen lerin 34/1473 dosya numarasile da iremize müracaatleri ilân olunur. (576) Saçları dökülenlere KOMOJEÎN KA^ZUK Karacabey Harası Müdürlüğünden: Harada h,ususî bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe farelerinin müracaat edildiğinde resmî ve hususî müesseselere Hara Idare He • yetince kararlaştırılan bedel mukabilinde istenildiği kadar gönderi • leceği ilân olunur. • (3067) Ranzuk ««zaneEİ mlstahaarUnndan : KOMOJEN saçiann dokülraesıne ve kepeklentnesıne mâni olur. Saçlann köklerinı kuvvetlendinr ve besler. tabiîrenklerini bozmaz, lâtJf bir ravıhası vardir. Bebekte kiralık yalı Bebekte Bebek caddesi üzerinde 12 numarah Yılanlı yalı natnile maruf olan yalı kiraya verilecek, talib olanlar içindekilere ve yahut Hafız Osman Efendiye müracaat etsinler. Sahib ve Başmuharrtrt Yuna» Nadi ümumt nefriyatt idare eden Yazı Iğlert Müdurü: Hikmet Münif Matbaactitk ve Nefrıyat Türk Anonim Şirketi . Ittanbvl Tarsus Belediye Reisliginden: Haziranın 2.5 inci salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere yüz binden iki yüz bine kadar kaldırım taşı kapalı zarf usulile münaka • saya çıkarılmıştır. Talib olanların fartname örneklerini Belediye ? «zizdea aramaları ilân olunur. '3212) KAZANC BİRKISMINI KUMBARAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog