Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

10 CTMHURİYET 19 Haziran KARON İstanbul, Bevoğlu • Tünel meydanında 523 ALMAN KıTABHANESI SUMER BANK Umumî Müdürlüğünden: 1 Izmitte Kâğıd ve Karton fabrikası için umum muhammen keşif bedeli 24244 lira 52 kuruş olan: . .,.,„. a) Fabrikayı şoseye bağlamak üzere iltisak yolu inşası, b) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, c) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun hendek hafriyatı işleri vahid fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi, • b) Mukavele projesi, c) Fennî şartnameler, d) Vahid fiat ve keşif cedvellerî, e) Projeler. Istiyenler bu evrakı Sümer Bank tnşaat Serviıinde görebilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara Şubesinden alabilirler. 3 Eksiltme 27/6/1935 perşembe günü saat 17 de Anka • rada Ziraat Bankası binası dahilinde Sümer Bank Umumî Müdürliiğündeki Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltme «kapalı zarf» usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1,818,34. lira muvakkat teminat vermesi ve bu işlerle iştigal ettiğini bildi • ren vesaikı bankaya gösterjp ehliyeti fenniye vesikası alması lâzımdır. 6 Teklif mektublarının yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Ankarada Bankalar caddesinde Sümer Bank Umuraî Müdürlüğüne verilmesi, posta ila gönderilen mektub larm da nihayet muayyen saate kadar gelmiş olmacı ve dış| zarfın kanunî şekilde kapatılması lâzımdır. TÜRK ANONİM ŞÎRKET1 İstanbul Acentahğı Liman han, Telefon: 22925 VAPURCULUK İON ODEON^ Byn S A F i Y E aa Bayan G Ö N C L Denizyolları Acentalan: Karaköy Koprübasî Tel. 42362 Sirkeei MShfirdarzade Han Tel 22740 İŞLETMESİ TAKDIM EDER IZMIR SURAT YOLU S A K A R Y A vapuru her hafta PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan tZ • M1RE ve PAZAR günleri de İZM1RDEN Istanbula kalkar. No. 270044 Cucbet mektubn Hasr«t kavuştıran Ikinci kısım Görssin mi geldi No. 270047 S U N A Tango OZLEYİŞ Tango 270049 HOP, HOP G*l«n var BiR YAR SEVDiM AYVALIK YOLU MERSİN vapuru 19 haziran ÇARŞAMBA günü »aat 19 da Ayvalığa kadar. (3370) KARABIGA YOLU BARTIN vapuru 19 haziran ÇARŞAMBA saat 20 de Ka rabigava kadar. No. Bayan ŞAZiYE İMROZ YOLU KOCAELİ vapuru 20 haziran PERŞEMBE günü saat 16 da Imroza kadar. (3411) Usküdar ikinci sulh hukuk mahkemesinden: Usküdarda Pazarbaşi mahallesin d'e Miroğlu sokağında 46 No. lı hanede sakin iken 30/11/934 tarihinde vefat eden Agob Hıdiryanın mahke Kilo G. mece yazılmış olan emvali menkulesi 25/6/935 sah günü saat 10 da açık 460 500 arttırma ile mezkur hanede »atılacağından talib olanların yevmi ve «aati | muayyeninde mahallinde hazır bulun8 550 maları lüzumu ilân olunur. (566) 530 1 740 Dr. ÎHSAN SAMİ 0 240 istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: Marka No. 1994 <M Kab adedi 6 sandık TRABZON YOLU ERZURUM vapuru 20 ha ziran PERŞEMBE günü saat 20 de Hopaya kadar. (3412) FBNP Kıymeti Cinsi eşya L. K. 8416 tpekli pamuklu mensucat 655 16 82 20 MERSİN YOLU İNEBOLU vapuru 21 hazi ran C U M A günü saat 11 de Mersine kadar. (3413) Beşiktas 2 nci hukuk mahkemesinden: Kabatasta Setüstünde 25 sayıda oturan 338 doğumlu Ahmed Şemsettin ve 341 doğumlu Orhan Turgudun ana ve babaları ölmüs oIoTugundan ayni evde oturan amcaları Bay Kemalettinin vasi tayin edilmiş olduğu alâkadaranca malum olmak üzere ilân olunur. (12486) Gonokok Aşısı I p e k tesirli ve taze a?ıdir. Divanyolu • • Sultan Mahmud türbesi No. 189 1 " Gözlerinizin Güzelliğini Ancak 50 tpekli mensucat 70 » yünlü » 20 » şapka şeridi 0 78 » mensucat » » 205 parçaları 0 120 0 parca 9 64 » mensucat 950 o 269 paket 72 » corab 0 240 o 0 0 19 ?8 » kadm elbisesi 820 0 o 22 4 l~; C ant* Yukarıda ysrılı e«ya 5/7/935 günü saat 14 te î«tanbul thracat Gümrügü dahilindeki Satış salonund* açık arttırma suretile «atı lacaktır. tsteklilerin muayyen zamanda müracaatleri. (3410) 0 0 3*81 0 1 paket » » SATILIK H N ı AE İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Deniz Lisesi Müdürlüğünden; 1 Bu sene Deniz Lisesinin dokuzuncu sımfına asağıdaki şartları taşıyan talebe ahnacaktır. A Anası, babası Türk olan ve ve Türk tabiiyetinde bulunan resmî veya muadeletleri Maarif Vekâletince tasdik edilmiş ortamekteb mezunları imtihansız. B Hususî ortamekteblerle hususî veya resmî meslek mekteb mezunları imtihanla. 2 tsteklilerin sıhhatleri denizin her hizmetine elverişli olduğu tatn teşekküllü askerî hastanelerce raporla sabit olması ve yaşlarımn 15, 17 bulunması lâzımdır. , . fc r , ••, i 3 lsteklilerden lstanbulda bulunaniar dogrudan doğruya Heybeliadada Deniz Lisesi Müdürlüğüne, taşrada olanlar bulundukları yerin en yakın askerlik şubesi reisliğine istida ile müracaat etmelidirler. Her iîtekli istidasına güverte, makine ve hava sınıflanndan bangisini istediğini yazmalıdır. Istidalara asağıdaki vesikalar bağlamah. 2 Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kâğıdı. 2 Şehadetname veya tasdikname. 3 Askerlik öğretmeninin mahrem sicilli. 4 Mektebe kaydolunduğu takdirde mektebin tâbi olacağı kanun, talimat, emir ve esasları kayid ve sartsız olarak tamamen ve aynen kabul edeceğine dair taahhüd senedi «bu taahhüd senedinin sureti mekteb müdürlüğünden veya askerlik şubesi reisliklerinden tedarik edilmelidir.» 4 Müracaat müddetleri temmuzun birinci gününden 31 inci günü akşamına kadardır. 5 Bu sene lise on ve on birinci sınıflarla Deniz Harb mektebine talebe alınmıyacaktır. Ayasofyada Alemdar mahallesinin Karanhk Serzevatçı sokağında Yerebatansarayı karsısındaki 8 ve 10 num,iralı dükkânlar yılda 72 şer lira kira üzerinden bir ay içinde pazarlıkla ayrı ayrı kiraya verilecektir. tsteklilerin 15/7/935 pazartesi günü saat on dörde kadar yüzde yedi buçuk akçelerile müracaatleri. «M.» (3414) Beyoflunda Tarlabaşi caddesinde köşe bajında, kapısı eski Margırıt yeni küflii çıkı sokak 19 numaralı kâğir hane satılıktır. 8 odalı, 3 sofa, 2 tıraca vc balkonlu, 2 uıutbak terkos ve eleUrik tesisatı ve kuyusu vardır. Udalan aydmlık, guneşlı ve havadardır. Talipler her zaman evi gezebilirler VENÜS RiMELi Kirpikleri besler, gözlere sehhar bir güzellik ve cazibe verir Şık ve kibar familyalar umumiyetle Venüs RiC 1NS i Muhammen Muvakkat melini tercîhen kullanıyorlar. t»im, bedeli teminat marka ve satif yerlerine dikkat edinir. Lira K. Lira K. Taklidlerinden sakımmz. Satış yerleMerinos kırması yapağısı 288 21 60 rî: Sümer Bank Umum Yerli Mallar Kuzu yapağısı 6 0 45 Bacak yapağısı 6 0 45 Pazarlarında. Deposu: Evliyazade Nurettin Eren Ecza alât ve rtriyat deposu, Bahçe kapı, tstanbul. İstanbul Süt müstahsilleri ve Sütçüler Cemiyetinden : Inekçi ve »ütçüleri alâkadar eden Ru*yad* çevrilen bir filim haziranın 22 nci cumartesî günü sabah saat 10 da Beyoğlu Saray sinemasında parasiz olarak gösterilecektir. Pek mühim ve fay dalı olan bu filmi esnafımizın muhakkak görmesi tavsiye olunur. istanbul Ziraat Mektebi Çiftlik Satış Komisyonundan: Kilo Tarih Arttırma günü Satif şekü Saat Açık 576 24 40 4/7/935 Perşembe 13 Saat 17 Saat 13,30 14 14,30 15 15,30 15,30 T.» Damızhk boğa tnek Düve Tosun Damızhk tosun Damızhk düve Marya koyun Kıl keçi 250 100 200 165 70 100 50 75 30 Metro mikâb 5000 18 75 Aded 7 50 15 12 37 5 25 7 50 3 75 5 62 2 25 4/7/935 Perşembe » » » » » » » » » I 8/7/935 Pazartesi » » 8 1 1 7 2 » » »» » » I 25 15 » » » » » » " 16 16 Sivrihisar Belediyesinden: 4640 lira muhammen bedelli Font boru otuz gün müddetle ve kâpah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Ihalesi 8/7/935 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Talibler şartnameyi Beledjyeden alarak söylenen günde saat 15 e kadar teklif mektublarmı makbuz mukabilinde Belediye Bakanlı ğına vermeleri ve teklif mektublarına % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat leffetmeleri ilân olunwr. '3301) Yukarıda cinsleri yazılı yapağı, hayvanat, taş şartnamelerine göre açık arttırmaya konulmuştur. Halkahda İstanbul Ziraat Mektebinde yapılacak olan bu arttırmanın gün ve saatleri yukarıda gös • terilmiştir. 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanunundaki şartları haiz bulunan istekliler İstanbul 2 nci iflâs memurluğun • şartnameyi görmek için hergün ve arttırmaya gir nek için de yukarıda yazılı gün ve saatte teminatdan: (3401) Beyoğlunda tstiklâl caddesinde 262 larile birlikte mezkur mektebde çiftlik idare heyetine müracaatleri. No. lı mağazada oturmakta ve maniİ H I ^ faturacılıkla mesgul bulunmakta o lan Nikola Gulandris iflâsi 17/6/935 tarihinde açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına karar verilmiş olduğunHieseye göre Cinsi ve hissesi Sokağı Emlâk No. Semti ve mahallesi dan: muhammenK. 1 Müfliste alacağı olanların ve 2290 Kapalı Kârgir kahvehanenin Yenişehir cad. E. 68 1907 Beyoğlu istihkak iddiasında bulunanlarm alazasf 2/3 hissesi Y. 54 Hüseyina^a caklarını ve istihkaklarmı ilândan bir 152 Açık 152 metre arsanın 3028 Bostancı Çatal Dere ve 15 mü. ay içinde 2 nci iflâs dairesine gelerek arttırma kaydettirmeleri ve delillerini (sened Kavmak 110 harita tamamı çeşme 950 ve defter hulâsalan ve saire) asil ve3337 Beşiktas E. îkincikarakol E. 2 mü. 230 metre arsanın ya musaddak suretlerini tevdi eyle 6/16 hissesi Y. Çınarh Y. 1 Teşvikiye 208 meler. [*] 52 metre arsanın tamamı 3032 Beyoğlu Yenişehir Kaytancı 1 1665 Kapalı Kârgir hanenin 2 Hilâfina hareket cezaî mes'u3545 Kumkapı Sandalcı E. 11 zarf liyeti müstelzim olmak üzere müflisin 1/2 hissesi Çadırcı Açık 354 borçlarının ayni müddet içinde ken 59 metre arsanın 4324 Beyoğlu Canbaz ve arttırma dilerini ve borçlarmı bildirmeleri. tamamı Dıvarcı Hüseyinağa 3 Müflisin mallarını her ne sı73,50 metre arsanın tamamı 240 E. 28 5215 Papas Edirnekapı Çakırağa fatla olursa olsun ellerinde bulundu 780 E. 10 Muhtar ve Ahşab hane ve baljpenin 5590 Beyoğlu Kurtulug ranlarm o mallar üzerindeki haklan Y. 12 Sandalcı \li hissesi mahfuz kalmak şartile bunlan ayni 1450 Kapalt Kârgir hanenin Fenerkapı nam E, 86 5603 Fener Tahta müddet içinde daire emrine tevdi etzarf 1/2 hissesi Y. 92 minare dığer Yıldınm meleri ve etmezlerse makbul mazeret1152 Kârgir dükkânın 1/2 his. 1 Sipahi Ieri bulunmadıkça cezaî mes'uliyete 5812 Büyükçarşı Açık 128 107 metre arsanın uğnyacakları ve rüçhan haklarından 1115 Çatal çeşme 5623 Bsstancı Çatal arttrına mahrum kalacakları. Yozgat yolları 40 harita tamamı çeşme 4 24/6/935 tarihine musadif 126 E. Çengelköy is E. 16 18 94 metre rıhtımlı 5627 Çengelköy pazartesi günü saat 11 de alacaklılaarsanın 1/6 his. kelesi Y. Kuleli cad. rın ilk içtimaa gelmeleri ve müflisle 960 Kılburnu ve E. 7979 mü. Kârgir dükkân ve üa6304 Beyoğlu müsterek borçlu olanlar ve kefilleri tünde odanın tamamı Arnavut Y. 7166 nin ve borcunu tekeffül eden sair kimHüseyinağa E. 40 mü 40 metre arsanın tamamı 320 selerin toplanmada bulımmağa hak 6305 Beyoğlu Hüseyinağa Ziba lan old'uğu ilân olunur. (12501) Y. 56 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıstır. îhaleleri 3/7/935 [*] Pek uzak yerlerde veya yabancı tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Sahg münhasırpn gavrimfibadil bonosıledır^ memleketlerde ikamet eden alacaklılar için müddet uzatılabilir. istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog