Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. yil •jnoı Sayil O o ö I u m h u ri İSTANBUL . CAGALOĞLU Telgraf Te mektup adresi: Cumnuriyet, tstanbuı . Posta kutriso: îstanbul. No. 246 Pa7ap 16 ' **•*" ı u nci cüzü cıkti Şeker salıya ucuzluyor! Tfcleîon: BasmuuarTlr Te evi: 22368. Tahrir ueyetl: 24298, Idare TS matbaa fcumlle Matbaacılık Te Neşrfyat Şirketı 24299 2429a yapılacak Buğday siyasası talar sözüdür, bir felâket bin nasıhatten yegdir derler. Bu yıl son ıki ay içinde havaların kuıak gitmesi Anadolu yaylasmda tanm ürünleri (ziraat mahsulleri) bakımmdan gözümüzü dört açmağa yol verdi. Durumun ilk sonuncu halktan hükumete kadar Kepimizde uyandırdığı iç üzüntüsüdür. Hükumet yüzünde işin her ihtımale göre tedbirlerinin de düşünülmekte olduğunu söylemeğe yer bıle yoktur. Bir kere eldeki stoklan satmıyoruz ve satmıyacağız. Çünkü, eğer yağmur yağmamakta sürüp gıderse, bunlar kendımize lâzım olacaktır. Elimizde buğday varken onları satıp ta sonra kendi ihtiyaclarımız ıçin dışarıdan buğday aramağa gıdecek değihz tabiî. Memleketimizin şaşılacak cilvelerine bakınız ki Anadolu yaylasında sürüp giden kuraklık bizde eksık olabılecekbuğday ürünü sayımına endişeler uyandırırken Adana yanlannda ıklim ıcabı erken elde edılen buğdayların fıatlerındeki düşüklükten şikâyetler gelıyor. Orada buğday bir hafta önce öyle idi, şimdı nasıl bilmiyoruz ençok 70 paraya kadar alıcı bulabüiyormuş. Bundan ötürü Adana çiftçileri Tarım Bakanlığına (Ziraat Vekâletine) başvurarak Ziraat Bankasının kendi çevrelerinden de buğday satın alması için yalvarmışlar. Oyle anlasılıyor ki eğer Ziraat Bankası Adana çevresi çiftçilerinden 100 110 paraya kadar buğday almağa kalkışsa Adanalılar bunu sevincle karsılıyacaklar. Şaşılacak durum değıl mi: Bir yanda yaylaların kuraklıkla sıkılması, öteyandan artık ürünlerine yeter değer bulmak ihtiyacında çıftçılerımiz. Yaylada yağmur yağma umudları henüz bütün bütün kesilmiş değildır. Daha önümüzde sekız on gün var ki yağmur yağabılır, ve dişe dokunur bir yağmur ya ltalyan Habeş ihtılâfı Ingiltere Habeşlerle gizli bir anlaşma mı yaptı? Eritrede 40 ltalyan gemisi karaya asker çıkarmak için sıra bekliyor, müstemlekede miithiş bir susuzluk hüküm sürüyormuş Sofyada çıkaı Mir gazetesi yan yor: «Italyanlar nîçiı Ingilizlerden mem nun değiller? Ingi lizler, îtalyan H * beş meselesi hak kında, Uluslar Kn • nımu nizamlann» uygun bir durum almışlardı. Italyays daima itidalli hare r ket etmesini tavsiye * ettiler. Ingilizlerin t teşebbüsü sonunda, ; Italya ile Habeşu • * tan arasında, r.nla • şamamazlıklann barış yolile düzeltıl • mesi için bir itil?J hasil oldu. Bu itilâf Habeşistanla olan hesablarmı tasfiye etmek istiyen Italyanın tasavvurlarıns engel oluyordu. Fakat Uluslar Kuru • mu tarafından ve hususile, Büyük Bri Skopçinada mühim sözler Tefrikacılara şiddetle hücum ediliyor Belgrad 15 (Te lefonla) tç İş leri Bakanı M Popoviç Parlâ • mentonun bugün • kü toplantısınd? ezcümle şu beyanatta bulunmu} tur: c Muhalif parti, Yugoslavyanın parçalanmasını is' Maçek tiyor. Hırvatistanm lstiklâl kazanması ve Maçekin Kral olması bu partinin başlıca emelidir. Prımarya tethişçileri ltalyan hudu dunda 200,000 muhacir toplamışlardır. Bu muhacirleri Kral Aleksandıra karşı suikas tertib eden ve hâlâ îtalyada bulunan Kozevistch idare ediyor. Bun larm niyetleri yakında hücuma geçip Hırvatistanı karıştırmak ve mümkdnse almaktır.» Bütün Belgrad matbuatı Maçek a leyhinde şiddetli yazılar yazıyorlar. Ekonomi Bakanının önemli bir tebliği Fiatler 28 ve 30 a inecek Tuz dünden itibaren 7 kuruşa satılmağa başlandı Şeker fiatlerinin inmesi hakkındakı kanunun Kamutaydan çıkması üzerine kanunun neşri günü derhal baslamak üzere şekerin toptan satış fiati tesbit edılmiş tir. Bu fiatlere göre kanunun neşri gününden itibaren şeker fabrikalannda ve îs tanbulda Sirkecide vagon veya motö'r içinde kristal sekerin kilosu 25, kesme şekerin kilosu 28 kuruş olarak satılacaktır. Evvelce genel olarak seker toptan kilo j suna 23 kuruş fiat bindirılmesile satıldığına göre halk bakallardan toz şekerin kilosunu nihayet 2728 ve kesmenin 3031 j kurusa alabilecek demektir. } Ekonomi Bakanının tamimi Romanyada yakalanan casuslar Mevkuflar arasında iki Macarla bir Rumen yüzbaşısı var Şeker fiatlerinin inisi münasebetile Ekonomi Bakanı Celâl Bayar İstanbul, | Izmir ilbavlan ile, dığer bütün ilbaylıklaİ ra şu telgrafı göndermiştir: j Halkımıza ucuz ve çok şeker yedirej bilmek gayesile Kamutaya sunulan kanun lâyihası onaylanmıştır. 1861935 salı Ekonomi Bakammız Celâl Bayar günü Resmî Gazetede neşri mümkün ola1 Istanbulda ve şeker fabrikalann* bilecektir. O tarihten itibaren atideki hu a teslirr edîlmek üzere toptan ve toz fe(Arkan 6 nct sahifede) suslara riayet olunacaktır: Çin Japon kuvvetleri arasında çarpışmalar ^^m f en guıdurecek yöntemde düzelcbilır. Ah bu umuda takılı çiftçılık, hele bızim memlekette. Tohumu ekmek için tav yapacak yağmuru bekleriz, ve ekinimiz bıiyüsün. iyi gelişsin diye yağmur bekleriz. Gönüllerimiz umud ve istek dolu gözlerimiz göke çevrilmiştir. Ve bu umudla istek köylü kısmında o kadar kuvvetlidir ki eğer bu yıl fena gıderse gelecek yıl işlerin iyı gıdeceğıni düşünerek avunuruz, ve gelecek yıl işe bu umudla daha kuvvetli sarılırız. Hani çıftçının kursağım yarmışlar da içinden kırk tane (gelecek yıl!) çıkmış derler a, bu şaşılacak bir gerçekhktır. Öyle anlaşılıyor ki insanın toprağa bağlılığı herşeyden üstündür, ve bunda yanlışlık ta yoktur. Genel olarak bizim araştırmaiarımızın sonuncu şudur: Eğer son umud günleri olan şu bir ıki hafta içinde de yağmur yağmazsa Anadolu yaylası ekinleri bundan çok ziyan görmüş olacaktır. F a k a t kıtlık k o r k u s u y o k t u r . Güzlük ekinler azçok, hiç olmazsa tohumlan kadar veya biraz daha çokça üriin vereceklerrjir. Bu şartlar içinde Anadolu yaylası azçok zorluklarla olsa da kendi yağile kavrulabilecektir. Ancak bütun bu çevrede guz ekinleri için çiftçi halkın oîdukça büyük bir kısmına tohumlukla yardım etmek zorunda kalacağız. Burası simdiden bellidir. O halde tedbirlerimizi de ona göre alabiliriz. ";arsa durum Hirrlpnkîr» ..;;~l^ or/>rr»L Afrikaya asker götüren bir îtalyan vapuru tanya gibi dost bir Bukreş 15 (A.A.) Öteye beriye dalttalya tahillerinden ayrılırken devlet tarafından gösterilen arzulara hürmet etmek icab e Italya Habeş meselesi karşısında îngil budak saldığı anlaşılan bir çaşıtlık (cadiyordu. Şimdi anlaşılıyor ki Cenevrenin terenin aldığı durumu şimdi çok iyi »n susluk) kurumu meydana çıkarılmıştır. kararından ıki gün evvel, Mısır htikume lamaktadırlar.» tt, yaııi Duyuk. Drltnnys, fiabeşistania Son derece gizli güdulen araştırma Afrikaya giden Ingiliz gaze>lardan sonra, birçok Macar yakalan bir anlaşma imza etmiştir ve bu aalaşma, tecileri neler anlatıyorlar? mavi Nilin, yani Mısınn sulanması için (Arkan 7 nci sahifede) Londrada rminteşır «Deyli Ekspres» elzem olan suların çıktığı Frana göki ci(Arkan 3 üncü sahifede) varında İngıltereye ıstıfadeli bir vaziyet bahşetmektedir. Habeşistan, buna mukabil silâhtanmak üzere büyük bir para alacaktır. ıtalya, Ankara 15 (A.A ) Vehıb Paşa bu çok snlak ve çok verimli araziyi de İstıklâl Mucadelesinîn başlangıcınişletmek tasavvurunda idi. Büyük Bndanberı Türkiyeden çıkmış ve bintanya ile Habeşistan arasındaki görüşmebir maceraya gırmiş bir adamdır. ler gızli olarak yapılmış ve Ingiliz dostMemleketinden başka her emele luğuna tamamen itimad eden Italya buhizmet edecek bir yaratılıştadır ve nu anlıyamamıştır. Atina 15 (Hu ' Turk vatandaşlığından birçok se susi) Hüku ltalyanlar, bu anlaşmayı kendılerine neler evvel iskat edümişür. metin reyiâm kar karşı ağır bir muamele «aymaktadırlar ve şısındaki duru ııııtııııııııııııiMiıııiMiııııııııiMMiıınınnınııııııınmtiMinııııiMMiııııııııınıııııınııiHinııınınıııııiNiıııııiMiHiMiınıııniHiıııiHiıııiMinııııııııııiM munu tasrih et mesi için muha lifler tarafından yapılan tekliflere Başbakan M. Çaldaris şu cevabı vermiştir: «Hükumet şim dıden bu hususta ~M. Çaldaris ki fikrini söyliye memek mecburiyetindedir. Bu mec buriyet yapılan teklifin önemli olmasından ileri gelmiyor. Bunun sebebi Japonlar Çine yeniden kuvvet gönderdiler, Çinin Londra elçisi Ingilizlerin müdahalesini istedi Moskova 15 (Telsizle) Büyük I dra elçisi bugün Ingiliz hükumetine mü Çin duvarı önünde Çin ve Japon kuvvet racaat ederek Çin Japon ihtilâfında leri arasında bugün çarpışmalar olmuş Ingilterenin müdahale etmesini riça et tur. Japonlar bugün şimalî Çıne yeni miş ve Uzakşarktaki meseleleri halletme' kuvvetler göndermişler \e oradaki mev için büyük devletlerin de iştirakile yen kilerini kuvvetleştirmişlerdir. Diğer ta bir konferans yapılmasını istemiştir. raftan asiler de harekete gelerek Harbin Çinliler, Japonlar m teklifini yakınlannda bir trene karşı suikasd yapkabul etmişler mışlardır. 6 kişinin öldüğü ve 20 kışinın Londra 15 (Telsizle) Tokyodan de varalandığı haber verılmektedır. ?elen Haberler Çin hükumetinin Japon Vehib Paşa Yunan rejimi ve Çaldaris kabinesi M. Çaldarisin gazetecilere yeni diyevi Çinliler Ingilizlerin müdahelesini metalıbatını hep birden kabul ettiğini bilittiyorlar dirmektedırler. Ayni haberlere göre, JaLondra 15 (Telsizle) Çinin Lon(Arkan S inci sahifede) Ulusun hamiyeti Florya dünyanm sayılı plâjtarından biri olacak Inşaat faaliyeti sür'atle ileriliyor, sahilde Atatürk için de bir köşk yapılıyor Şar Fen heyetinden bazı mühendisler Floryaya giderek tetkıkat yapmışlardır. Bazı meb'uslanmız da bu tetkikata işti rak etmişlerdir. Floryada bugunkü faaliyet merkezle • rinden biri de Atatürk için hazırlanmakta olan köşktür. Köşk deniz üzerinde yapıl Hava Tehlikesini Bilenler üyesi yazılan vatandaslarm sayısı binleri aşh t «* Floryanın modern bir plâj olması için bu aybaşındanberi sarf edılen emekler s kendini gööstermeğe başlamıştır. Bir ay sonra buranm manzarası tamamen değişecektir. Dün Riyaseticumhur Kalemi Mahsus Müdürii Has*n Rıza, Şarbay yardımcı(Arkan 7 nci sahifede) sı Hâmid ve Sular Direktörü Ziya ile •••• ıııııııupıııııınıntınııııııınıtıııınıııi' (Ark*m 3 Tanm Bakanlığı Ziraat Bankası elindeki stoklan şımdı artık gelişigüzel harcamıyacak, bunun tam tersıne olarak yeni satın almalarla bunu kuvvetlendirmeğe bakacaktır. Çünkü öteyanda memlcketin tanm işi kuraklıktan azçok ziyan görmüş diye fiatleri şurada burada alaHdiğine yükseltmek istiyen gözüaçıklar da çıkabilir. Şehir ve kasaba halklannm asığlan (menfaatleri) sayımına buna da yer vermemek hükumetin dıkkat edeceğı Madanya ishele meydamnda hava korunman hakkında başlıca işlerden biridir. Eğer kuraklık halka bir sö'ylev verilirken yüzünden ileri gelen azlık dolayısile fi«Hava tehlikesini bilen» lere yazılan atlerde azçok bir yükseklik olacaksa ki Teberrular olacaktır bundan çiftçİRİn faydalanması üye gündengune sayısını ve edılen teYeni teberrular şunlardır: Ve gene çiftçi sayımına Ziraat Bankası bernılarla yapılan taahhüdler mikta İstanbul Anadolu sigorta şirke • aın kazanması lâzımdır. Burası çok önem rım artırmaktadır. ti 500, Hacı Abdullah İs\içre oteli jrerilecek bir noktadır. Bir taraftan da ayn ayrı kurumlamn s a h i b i 1 0 0 ; jbrahim Melek ve kardeşi bu önemli yurd korunması işindeki A n k a r a Anafarta caddesi kuru kahveZiraat Bankası bu yeni durum önün çalışmaları hızla ılerliyor. ci 250, Muhendis Cemal Ankara Ye de yapacağı çok dikkatli manevralarla Dünkü müsamere nişehir 300, Koseoğlu Hakkı ve Tahsin Dün saat 21 de Alay koşkunde Turk halkm haklarını ve asığlannı konımakla (Arkan 7 nci sahifede) birlikte önümüzdeki güz ve kış yoksul Hava Kurumu namma Ism^il Hakkı köylüye yapacağı yardımlara hazırlan çok heyecanh bir söylev. .vermiştir. Bundan sonra da Halkevi temsil şu mak için çok büyük kolaylıklar bulmuş Güzide edib İsmail Habibin besi taTafından (Sakaryanın Tayyareplabilir. nefis yazısı yarınki »ayımızda cisi) nammdaki piyes pek büyuk tnr YUNUS NADl , muvaffakiyetle oynanmıştır. Anafarta: TTukarıda tolda Floryada yeni yapılan binalardan birisi, sağda iskele inşaatı, aşağıda sağda i plâja bir bakın, tolda Riyatetieumhur Umumi Kâtibi ve diğer zevat inşaatı tetkik •diyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog