Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. umhuri yil SayK 3 9 7 8 Telgraf ve tnelrt«D adreai: Cumhuriyet, Istanboi . Posta kntnra: İstanbul. No. 248 re matbaa kısmllt Matbaacılık Hayat Ansiklopedisi inci cüzü çıktı 81 PfirŞBIÎlbe I 3 HflZİran 1 9 3 5 Teiefon: Baçmun&rrir ve evl: 22368, Tahrlr öeyeti: 24298, ldare ve Neşriyat şirkett, 24299 24290. Ingiltere, Süveyşi Italyan gemilerine kapatıyor mu? îngilizler Sudan Habeş hududunda kişilik bir kuvvet tahşid ediyorîar Havacıhkta En büyük Noksanımız aşbakan Ismet Inönü, «Hava tehlıkesi vardır» dıye hepimizi işbaşına çağırdığındanberi, Türk ulusu bir yurdseverlık yanşına tutuşmuştur; zengınlenmiz 120 bin, 50 bin, 25 bin, 5 bin gibi, bu ekonomik buhran zamanında, büyük birer servet demek olan paralar veriyorlar. Ortahalliler, her yıl en az 20 liradan başlıyarak bu paranın birkaç mislıni vermeğı üstlerine alıyorlai. Fakirler, yardımlanru bırbirine katarak bir hamiyet seli yaratmağa çahşıyorlar. bütün bunlar, memleket halkının, yurdu hava tehlıkesinden korumak için, her fedakârlığı göze aldıracağını göstermesi itibarile sevınc ve kıvanc uyandırmaktadır. Fakat havacılık bakımından yapacağımız işler, yalnız para toplamaktan ibaret değıldir. Başbakan Türkiyenin hava tehlikesint maruz bulunduğunu açıkça söylediği gibi, biz de, memleketimizde havacılığm hayli geri kalmış olduğunu açıkça söyliyebiliriz.. Türkiyede. süel tayyareciliklsn ve bu meslekte kahramanca ödevlenni yapan asker tayyarecılerden baska h«lLlmaaaııl irimcA VDİctUJ TîİrklVfr Şeker kanunu canh Bugünden itibaren bütün münakaşalardan sonra din adamları sivil elbise giyecekler! kabul olundu 100,000 Bugünden itibaren kisve kanununun tatbıkma başlanılmıştır. Artık sokaklarda dinî kıyafetli hiç kımseye rasgelmiyece gizKisve kanunu ile yalnız her kısım din Ankara 12 (Te . salıklerinden biri müstesna olmak üzere lefonla) Kamu dinî kıyafeti taşıyabıleceklerdır. Bu ze tay bugün on beşt« vatın kimler olduğu henüz malum değıl Tevfik Fıkretin Baş dir. Hükumet bu salâhiyeti kendi arzu kanhğında toplan ettıği şahsa verecektir. Bu salâhiyetin ki dı. Ruznamede bu me verildiği de dün akşam geç vakte ka lunan kanun lâyiha dar alâkadar makamlara bildırilmemiş ları görüşülüp ka tir. bul edıldikten son Ruhanî kıyafetler de tarihe karıstı! Kamutayda hararetli bir giin Habeşistandaki Italyan aileleri dün verilen emirle Habeş topraklarını terkettiler Bir iki gündenberi, ltalya Habejıs tanla harbe tutuştuğu takdırde Ingiltere' nin Süveyş kanalını Italyan gemilerine karşı kapatacağı yolunda bazı şayialar dolaşmaktadır. İngiliz gazetelerinde bu meselenin Avam Kamarası azası tarafından istek şeklinde ortaya atıldığını okuduğumuz gibi dün gelen telgraflardan da Italyanm böyle bir ihtımali varid gördüğünü öğreniyoruz. Dün aldığımız haberleri vermeden evvel bu mesele üzerinde biraz duralım: Süveyş kanalı kapandığı takdirde Italyanın askerlerini, silâhlannı, ve harb malzemesini Habeşistanla hemhudud müstemlekelerine taşımak için Italyan nakli ; * * ' Üç saylav köylü ve tüccarm zarar ettirilmemesini istedi, Ekonomi ve İç Işleri Bakanları cevab verdi (Arhan S inci tahifede) Seçimden sonra rejim meselesi ,. , , , ,, . . , .. . ra şeker fiatlerinı indiren lâyihanın müzakeresiiıe gecilc'i Münakaşalar oldıv Ingiltere Suıeyş kanalını kapattığı takdırde Doğu Afrfkasma asker, mühtmmat re tr. zak gonderecek Italyan germlerinin takib edecekleri yolu gosttnr hartta Yunan Başbakanı reyiâ mm üç ay sonra yapılacasnnı söylüyor llk defa kitabcı Hüs Dün soz soylîyenierden Berç Türker (Afyont, Ekonomi Bakanı Celâl Bayar ve Raif (Trabzon) nü söz aldı. Hüku metin hayatı ucuzlatmak için aldığı ka ginin sekiz kuruşunu feda ediyor. Bunrarların alkışlanmağa değer olduğunu dan sondaki fedakârlığın bir kısmı fabkaydettikten sonra şu bir iki noktaya do rikalara düşüyorsa da mütebaki fedakâr* lık ta köylü sırtına yüklenecek. Zira şim» kundu: (Arkan 9 uncu aahifede) « Hükumet şekerden aldığı ver ide, hâlâ, bir havacılık hayatı uyanmamıçbr. Bizde sivil tayyarecilik yoktur, tayyarecilik sporu yoktur, motonle ve sairesile ucak yapan tam bir tayyarecilik endüstrisi yoktur. Fakat havacıhkta, en büyük eksığimiz, bu işte sevgi ve heyecan olmamasıdır. Bız, yıllardanberi halka tayyareyi ve tayyarecılığı sevdirmek için hiçbir şey yapmadık. Türk genclığıni havacılığa merak sardıracak surette terbiye et halya, Doğu Afrikastna doğru asktr cevmedık. Türk Kuşu, daha dün kurulmuş kıyatına hararetle devam ttmektedır. Herbir müessese, daha dün dünyaya gelmiş gun, vuzltrct efrad «j/a zafer, ya olum'» ibarelenni taşıyan trenltrle iç İtalyadan bir bebektir. ve oralarda vaBir Fransız edıbi, «lnsanın en asîl sahiîlere sevkolunmakta purlara bindirilmektedır. fethi attır» demiş; eğer bu edıb sağ olsaydı, mutlaka, «Insan zekâsının en bü•yük fethi havadır» derdi. Biz, kelinıe ye gemilerinin Süveyş kanalı açılmadan Rum ve Musevi vatandaşlara dün madalyaları dağıtılırken nin her iki manasıle insanlığı göklere çı evvelki yolu takib etmelerı lâzım ge!e(Arhan 8 inci aahifede) cektir. Yani Italyan limanlarından kal(Arkan 9 uncu sahifede) karan havacılığm aşkını bir türlü duyDün Istanbul vilâyeti salonlannda tay miyetli yurddaşlara teşekkür etmiş ve madık. Uçmanın sefasını, hava egemenvareye yardımda bulunmuş olan Rum ve hava tehlıkesinin büyüklüğü karşısında lığinde (hakımiyetinde) rökorlar kırmaMusevi yurddaşlarımıza madalyalar da daha fazla faaliyette bulunmak lâzım gelnın zevkini, Okyanusları bir hamlede asğıtılmıştır. Merasımde Vali muavinı Rük diğini söylemiştir. manın sevincini, 700 kilometro süratle Bundan sonra tam 113 yurddaşa kunettin, Eskişehir saylavı İstemat Zıhmesafeyi su gibi içerek bir hava yarışınni, Tayyare Kurumu başkanı lsmaıl tular icerisinde altın, gümüş ve bronz da birinci gelmenin tadını, Himalâyanın Hakkı hazır bulunmuşlardır. Vali mua madalyalar verilmiştir. karlı sahikalarından geçmenin kıvancını vini Rüknettin kısa bir söylevle bu ha(Arkan 10 uncu aahifede) tatmadık. İşte havacıhkta, bizim en büHIIIIMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllHllltllllll IIIIIMIIIIIIIMMIII'I ııııııııııı ıımııııııuııııııııiHiıııııınıııııınııı Evvelki gün Sütlicedeki Tapa fabri yük noksanımız budur. Bir zamanlar, kasının iştiali neticesinde ölen dört a donanma ianesi için genc kızlan, topukmelenin ailelerine vak'a hakkındaki larına kadar uzanan saçlannı kesip veretahkikat sona erdikten sonra tazminat fcek kadar, yurdseverlik gösteren bu gerverilecek ve çocukları da leylî olarak çekten ulu Türk ulusu şimdi de havalarımekteblerde okutturulacaktır. Bundan nm kızlığını korumak için, her fedakârbaşka yangının söndürülmesinde bü lığı yapacak, Ismet Inönünün istediği 500 • büyük fedakârlıkları görülen amele ve tayyareyi alacaktır. Fakat milletin bu cösairlere de ikramiye verilmek suretile Londra 12 (A.A.) îngilız Alman merdliği ve fedakârlığı, Türkiyede bir taltıf edıleceklerdir. havacılık yaratmak için kâfi değildir. O deniz konuşmaları hakkında Times gaFabrika sahibi Şakir: zaman, hava ordumuzda 500 savaş tay zetesi şunları yazıyor: « Maddî zarar gayet az ve mahdudyaresi olacak, fakat gene ulusal bir Türk «Pantkok yortularında von Ribben tur. Yalnız en büyük zarar vatanın 4 fehavacılığı olmıyacaktır. trop, M. Hıtlere bu konuşmalar hak dakâr evlâddan mahrum kalmasıdır ki Onun için memlekette. yalnız para kında bir rapor vermıştır. Şimdi bir bu hal beni ve dolayısile bütün fabrika toplamak bakımından bir hava seferber andlaşma yapılması beklenmektedir. mensublarını pek fazla müteessir etmişBu andlaşmada, Alman deniz kuv liği ilân etmekle kalmamahyız, havacıtir» demiştir. lığı Af rupada ve hatta Balkanh komşu vetleri hakkında İngiliz Alman andZümrezade Şakirin tavzihi larunızdaki kadar canlandırmak için ge laşmasındaki madde bulunacaktır. Söylendığme göre, bu andlaşma, Alman Fabrika sahibi Zümrezade Şakirden nel bir hava seferberliği yapmalıyız. Ordün şu mektubu aldık: du ve donanmada olduğu gibi, postac yaya, İngiliz deniz kuvvetlerinm yüz*Dünkü Cumhuriyet gazetesinde Züm hkta, nakfiyatta, endüstride havacıiığa de 35 i nisbetınde bir kuvvete iye (sarezade Şakir Tapa fabrikasında vukua önem (ehemmiyet), kültür alanında (sa hib) olmak hakkını verecektir. İngi gelen müessif kazanın bir amelenin ye\ hasında) yeni bir havacılık edebiyatma hz Alman konuşmalarmın sonunçla rı, Versay andlaşmasını imzalıyan devre atmış olduğu sigaradan ileri geldiği'. h'z vermeliyiz. Daha mekteblerde, çoingiliz Veliahdi Prens dö Gal letlere bildirilmiştir.» ı cuklara uçmak sevgisini aşılamalıdır; te ıye olmak hakkındaki Alman dıle yazılmaktadtr. (Arkan 9 unco aahifede) uçmanın gezmek, koşmak gibi kolay bir Daily Herald gazetesinin aytarı di ğini kabul etmiştir. Bunun için İngi hareketten ibaret bulunduğunu, tayyare yor ki: lizler 4 şart koymuşlardır: Boğazlar komisyonu toplantı halinde nin herhangi bir nakil vasıtasından çok «îngiliz kükumeti, İngiliz tonilâtola1 Yüzde 35 nisbeti toptan olmı Boğazlar komisyonu dün Amiral liğı raporu kitab halinde neşretmiştir. daha zevklı, rahat ve seri olduğunu IIT rının yüzde 35 i nisbetınde bir kuvve (Arkast 9 uncu aahifede) Ortada dolaşan bir şayiaya gore, Ja3 ünciide: Atlatılacak belâ: Halid Mehmed Alinın başkanlığmda mutad kese anlatmalıdır. Tayyare postalarını IHnMIHIIIIMIIIIfimillllllinilMUIIimHIIIHIIIIMUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIItllllHIIIIIIIIIIIIIUIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMiniint^linitllUIHinilHI toplantısını yapmıştır. Komisyonun ye ponyanm Uluslar Kurumundan çekil Zıya Uşaklıgıl. sıklaştırmalı, hatta önceleri tayyare ile vacıhk çok ileridedir. Fransızlar, dünya relerini çıkanr. Böyle olduğu halde, ge 4 tincüde: Tavyare pıyangosu. nı yıla aid kadro ve teşkilâtı hükume miş olması komisyonda aza bulunan yolcu nakliyatını trenlerden daha ucuz nın en kuvvetli hava ordusuna sahibdir ne halkm tayyarecilik hevesini, aşkını 5 incide: Sağlık bahisleri: Profesör timizce kabul edılmiş ve Umumî kâtıb Japonya ataşenavalinin vazıyetini a yapmalıdır. Büyüklerimiz, her yere taySalih bu vazifesmde ipka edılmıştir. lâkadar etmektedir. Bir Japon mümes' Fahreddm Kerım. ler. Fakat gene mütemadiyen hava yarış artırmak için filo halinde yanşlar tertib yare ile gidip gelmelidir. Memlekette, Komisyonun 1934 yılı mesaısı hak sılının Cemiyeti Akvama mensub bir ediyorîar, devlet reisinin 46 ncı yıFdönü 6 ncıda: Hıkâye, Venizelos tefrilan, eğlenceleri, bayramları yapıyorlar. büvük hava yarışlan ve şenliklerî yapmakındaki raporu geçenlerde Uluslar Ku müessesede delege olarak bulunup bukası. Almanyaya bakınız, bu memleketlc, münde hava kuvvetlerine 46 tayyare birlıdır. rumuna gonderılmışti. Gelen haberle lunamıvacağı meselesinin tetkik edile7 ncidet Çocuk sahifesi. ABlDtN DAVER her yerden çok pilot vardır. Fabrikalan, re gore Uluslar Kurumu Ge«vd Kâtıb ceği soylenmektedir. Fransaya bakmız, bu memlekette hajbelki de dünyanın en mükemmel tayya(Arhan 3 üncü aahifede) kan gemiler, Cebelitarıktan geçecek, Atlas Okyanusunu geçerek fırtınalarile meşhur Umid burnuna kadar inecek, sonra, Hind Okyanusunu takıben şirnale doğru yükselecek ve ancak öylece îtalyan Somalisine varacakiardır. Yani' sağ ehle başının üstünden sol kulağmı | göstermekten daha zor bir hireket. Bu takdirde ltalyan vapurlannın kısa Süveyş kanalı yolunu bırakıp bütün Afrika kıt'ası etrafmda bir devir yapmalan lâzım gelecektir, ki bunun ne demek olduğunu, 1904 Rus Japon harbinde, Süveyş kanalından geçmeden Afrikayı dolaşarak Uzakşarka giden Amiral RoM. Çaldaririn Başbakanhk binatmdajestvenski kumandasmdaki Rus Baltık ki odannda gtç*n pazarteti günii alıdonanmasının feci seyahatini takib etmiş nan en ton resmi (duvarda giirülmn olanlar pek iyi bilirler. Bu bitip tükenretim eıki Yunan Kralt KoHantinin mek bilmez deniz seyahati, malzeme resmidir.) nakliyatını büyük müşkülâta uğratır, asAtina 21 (Hususî) Başbakan M. ker nakliyatını ise adeta durduracak kaÇaldaris bugün öğleden sonra Cumhurdar kücleştirir. Çünkü binlerce askerin reisini ziyaret ederek seçim neticesini bu binlerle mili katetmesi imkânsız denive hukumetin takib edeceği siyasetin alecek kadar müşkülâtla doludur. Akdena hatlarını anlatmıştır. Başbakan renizi, Atlas Okyanusunu ve Hind Okyajim meselesi için de üç ay sonra reyiâm nusunu geçen askerden pek te hayır kalyapılmasının düşünüldüğünü Cumhur maz. Çünkü bu uzun deniz yolculuğuna reısine haber vermiştir. Rum, Musevi yurttaşlara dün madalya verildi ^ Hava Kurumuna teberrular devam ediyor, bir £imento şirketi 1250, diğeri 1000 lira verdi Ingiltere, Almanya ile uyuşuyor! Sütlücedeki infilâk Ölenlerin ailelerine tazminat verilecek Deniz konuşmalarmın müsbet netice vermesi ve Prens dö Galin nutku Pariste derin tesirler yaptı Eski İngiliz muharibleri Berline gidiyorlar Boğazlar komisyonunda bir mesele çıkıyor Uluslar Kurumundan çekilen Japonyanm bu komisyonda temsil edilemiyeceği söyleniyor Bugün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog