Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

•an 1933 CUMHURIYET lanada bir fabrika daha elli bin lira verdi! rraft 1 inci »ahifede) için uğraşmaktadır. Millî canlı, en faziletli tezahü lenginlerimiz kasalar bo ıhalhler banknot destcîeri murlar aylıklannı, isciler küçük yavrular kumbarar. Büyük Türk milletinin edeyse vatan için bütün onra saçlarını kesip u'gan kadınlannın feragat de: ve şüphe yok ki bu ulus ondan daha ilerisini ya ı verdiği şu telgraf Adana fabrika çirketinin bir tayere 50,000 lira verdiğini [A.A.) Adana Millî Kası Limited şirketi, fab ışıyacak bir uçak satın ajrk Hava Kurumuna elli bulunmuştur. el Kayseridc bulunmakta lokuma fabrıkası ortaklajlu Mustafa ve Hasan o|va Kurumuna elli bin lira ;ne ajans haberi olarakAdanadan ıkinci büyiik ılasılıyor ki büyük ekonolizden olan Adana Hava dımda birinciliği kazan mn ateş gibi kanlı Türk a bir filo hediye etmek rdir. albli Türk çocuklarını vallet namma bütün kalbi te«ekkürler ederiz. HaOI ITT) rt Beyoğlundaki tütüncü dükkânları niçin saat 7 de kapatılıyor? Beyoğlunda İstiklâl cadesinde tütüncülük eden esnaf namına bir heyet dün matbaamıza gelereV bize şu şikâyette bulundu: «Şimdiye kadar Beyoğlundaki tütüncü dükkânları saat dokuza kadar açık bulundurulu>ordu. iki gün evvel dükkânlarımızı saat yedide kapatmamız lâzım gcldiği hakkında bize tebligat yagıldı, bu emir üzerine dükkânlarımızı saat yedide kapatmıya başladık. Bu yeni emrin neden icab ettiğini an lamak için de Beyoğlu Kayına kamlığına müracaat ettik, bize müspet bir cevab verilmedi. Halbuki şehrin başka yerlerin deki tütüncü dükkânları saat do • kuza kadar açık bulunmakta, bu karar yalnız İstiklâl caddesindrki tütüncüler hakkında tatbik edil mektedir. Şimdiye kadar dokuza kadar açık kalmamıza müsaade fdildiği halde bu son karara bir türlü akıl erdiremedik. Bu hususta alâkadar makamın nazarı dik • katini celbetmenizi dileriz.» Yunanistanda seçim günü nasıl geçti? (Baş taraft birînci sahifede) dık baslannda bulunmaları lâzım gelen mahkeme heyetleri ve parti vekilleri işe başladılar. Saat ona kadar seçim yerleri hıncahınc doldu. Erken davrananlar, bir an evvel reylerini verip çekilmek istiyenler seçim yerlerinin kapılarında uzun zincirler teskil etmislerdi. Bu zincirler saat 10 dan sonra seyrekleşti. Hava çok sıcaktı. Termometro 38 den yukarısını gösteriyordu. Sandık başlannın bu yüzden tenha laşması seçime girmiyen muhaliflerin faaliyetini artırdı. Muhalif gazetelerin fotoğrafçıları bunu fırsat bilerek seçim yerlerinin guya bomboş olduğunu göstermek üzere resımler aldılar. Dün sabah çıkan Venizelıst gazetelerin hepsinde seçime girmiyen liderlerin halkı rey vermemeğe teşvik eden beyannameleri vardı. Zaten gece de bu yolda birçok beyannameler dağıtılmıştı. Beyannameler iki şekilde idi. Birisinde reye iştirak edilmemesi, diğerinde hükumet cephesine rey verılmemesi isteniyordu. Bu ikincilerden elime geçen birisini dikkate değer gördüğüm için aynen yazıyorum: «Bızim gibi düşünen vatandaş! l mart isyam üzerine kimimiz kurşıma diz'ddik, kimimiz hapishanelere ükıldık. Çaldaris ile Kondilisc rey verirseniz intikamlarını almak için bizi hapishane köşelerind çiirülcceklerin size söylemek fazladır. Fakat reifinizi kralcılara verirseniz gelecek kralsiyau suclulan hapishanede bırakmıya rak mutlaka genel af ilân edecektir. Bizim kurtulmamız, hapishanelerde çürii mememiz için reifinizi kral taraflarlarına veriniz. Imza: Haphhanedeki zabiller.» Öğleden sonra çıkan Venizelist akşam gazeteleri seçime girmiyenlerin miktarını yandan fazla gösteriyorlardı. Akşama doğru halkın en ziyade merak ettiği mesele bu idi: Acaba seçime girmiyenler ne kadar? Seçim yerlerinde dolaşan bazı kim seler ellerindekı Venizelıst gazeteleri rey vermege gelenlere göstriyor, «baksana bütün halk rey vermiyor, sen de verme» diyorlardı. Bunların bazıları rey sahib lerini zorlamağa kadar vardıklarından müddeiumumiliğe verilmişlerdir. Saat basmda bir şayia çıkıyordu: Atinada Metaksas kazanmış, Selânikte hükumet kaybetmiş, Dramada Pangalos muzaffer olmuş, Metaksas derhal hükumeti eline alacakmış. Bir aralık Metaksasın hükumeti ele geçireceği şayiası o kadar kuvvetlendi ki birinci ordu ku mandanlığı halkı heyecandan kurtarmak için resmî bir beyanname bastırarak tekzibe mecbur oldu. Akşama doğru artık balon uçurmaya imkân kalmadı. Seçime girmiyenlerin nisbetinin yüzde 30 u geçmediği, Metaksa sın da, hükumet partisi karşısında yenıldiği anlaşılmağa başlandı. Bu defa da Metaksas taraftarlan yeni bir şayia çıkar dılar. Seçımde yolsuzluklar olmuş, bazıları sahte hüviyet cüzdanlarile birkaç defa rey atmış, dediler. Sandık başlann daki mahkeme heyetleri bu iddialan reddettiler. Istinaf müddeiumumisine müracaatler oldu. Fakat iddialar orada da ispat edilemedi. Müddeiumumî tahkikata havale etti Bu sabah seçimin kat'î neticeleri belli oldu ve Yunanistan halkının Çaldaris hükumetine karşı olan itimadını tekrarladığı resmen sabit oldu. Diğer teberrular Istanbul Maksudiye hanmda Ibrahim Gül Ali tarafından 100 lira teberru, Yağ iskelesinde vumurta ihracat tecimeni Yuda Rafael 50 lira teberru, Yağ is kelesinde yumurta tecimeni Raftapulas 10 lira teberru, Yağ iskelesinde yumurta tecimeni Ibrahim Alâeddin Nakılcı oğlu 20 lira taahhüd, 30 lira da teberru, Yağ iskelesinde yumurta kumusyoncusu Receb oğlu Halil ve Abdullah kardeşler 20 lira taahhüd. 30 lira teberru. Hatabkapıda tecimen Hayri 20 lira taahhüd, Yağ iskelesinde yumurta kumusyoncusu Bodos Develyadis 20 lira taahhüd, îs tanbul aslıve üçüncü ceza mahkemesi üvesi Hüseyin Saracoğlu 20 lira taahhüd, Esham borsasından M. Refik Taneri 20 lira taahhüd, Esham borsasıından Marko Hayim 20 lira taahhüd, Esham borsasmdan Robert Isak 20 lira taahhüd,Esham borsasından Aram Kurdacı 20 lira taahhüd, Esham borsasından Asseav 20 lira taahhüd, Esham borsasından Anf Etem 20 lira taahhüd. ve bucagında çok canlı bir yanşla herkes üye yazılıyor ve yazılanlann sayısı hergün artıyor. Hava Kurumu yeri yurdsever yurddaşlarla dolup boşalıyor. Karsta Kars I 1 (A.A.) Kars gazete ve matbaasında yazı ve baskı işlerinde ça lışanlar aylıklarının yüzde birini sürekli olarak Türk Hava Kurumuna vermeği sevincle yükenmişlerdir. İneboluda tnebolu 1 1 (A.A.) Hava tehli kesini bilen üyeleri yazmak için ilaebayın başkanhğında on kişilik bir calışma propaganda komitesi kuruldu. Bugüne kadar yazılanlann yükenleri tutan bin liıayı bulmuştur. Iç Bakammn tebliği Maraçta Maraş 11 (A.A.) Hava tehlikeMni bilenler kurumu ilbavın başkanlıgında toplanarak bu işin büyük faydalar verecek şekilde başanlması için karar verdi ler. Mertinde Mersin 1 1 (A.A.) Bugün şehrin büyük bir toplantı yeri olan Yoğurtpazarında C. H. Partisi tarafından binlerce halkın bulunduğu bir miting yapılmış tır. Başbakanın değerli söylevi okun duktan sonra hava tehlikesini anlatan çok atesli söylevîer söylendi. Halk büyük bir istekle hava tehlıkesini bilen üye yazılmaktadır. Şimdiye kadar üye yazan kurula kendiliğinden başvuran bir ayak satıcısı 2030 liradan başka olmıyan kapitalinin on lirasınj vererek yüksek bir vatanseverlik göstermiş ve bu içten ilgi herkesin gözünü yasartmıştır. Atina 1 1 (Hususî) Iç Işleri Ba kanlığı dün gece seçim neticelerini resmî bir teblığle bildirmiştir. Bu tebliğe göre seçilen saylavlar 300 dür. Bunlardan 253 ü halk partisine, 34 ü halk partisile birlikte hükumet cephesini teşkil eden Kondilis partisine, 7 si Metaksas partisine, 6 sı da halk partisinin müstakillerine mensubdurlar. Ermeni ve Rum vatandaşların kararları Dün Galatada Voyvoda caddesinde Unyon hanmda öğleden sonra saat beşte Ermeni vatandaşlann Hava Kurumuna yardım derneği Hava Kurumu Istanbul il merkezi direktbrü İsmaıl Hakkının başkanlığında toplanmışlar ve Ermeni vatandaşların mahalle teşkilâtlarını biran evvel bitirerek herkesin azçok bu vatan işine yardımını temin için yanndan baş lıyarak çahşjnalann artınlmasına karar vermişlerdir. Rum vatandaşlardan mürekkeb 3 numaralı Hava Kurumu yardım derneği de öğlrfclen sonra Galatada Bahklı hanmda Hava Kurumu Istanbul il merkezi direktörü İsmail Hakkının başkanhğında toplanmış ve ayni kararı vermiştir. Va tansever vatandaşlara muvaffakiyetler dileriz. Kabinede yapılacak değişihlik Osmaniyede büyük bir ka çakçı şebekesi yakalanch Osmaniye (Hususî) Birkaç gün önce burada mühim bir kaçakçı grupu yakalanmış, Suriyeden getiımeğe muvaffak olduklan kaçak eşyalar da Amanos dağında saklı bulunduğu yerden çıkarılarak hükumete teslim edil miştir. Yedi kişiden mürekkeb olan bu kaçakçı çetesinden elde edilen kaçak eşya 36.000 deste sigara kâğıdı ile 4 büyük balya ipekli eşyadır. Gönderdiğim resimde kacakcılar ile onları yakalamağa muvaffak olan jandarma müfrezesi ve onun değerli kumandanı görülmektedirler. Başbakan Çaldaris yarın Cumhur reisini ziyaretle seçimin neticesini bildirecek ve hükumetin muhtelif siyasî meseleler hakkındaki düşüncelerini anlatacaktır, M. Çaldarisin bu konuşmada kabinede yapılacak değişiklıklerden de bahsetmesi muhtemeldir. Rejim meselest Atina 11 (Hususi) Rejim meselesi için münakaşalar devam ediyor. Hükumet eğer meclis reyi âma başvurmağa karar verırse reyiâm yaptıracağını söylü yor. Muhalifler ise kral taraftarlanmn genel seçimdeki mağlubiyetinden sonra artık reye müracaate lüzum kalmamıştır, diyorlar. , etli vatandaş daha Adanada Adana 11 (A.A.) Hava tehlikesini bilen üye yazımı bir yanş olmuştur. Şehrimizdeki «Millî mensucat fabrikası» sosyetesi bugün Başbakan Ismet Inönüne ve uçak genel merkezine birer tel göndererek firmalan adına bir uçak alınmaSıvas Erzurum hattında tspartada sı için gerekli elli bin liranın her dakika faaliyet Isparta 11 (A.A.) Türk Hava emırlerinde bulunduğunu bildirmişlerdir., Kurumu İ=narta şubesi yönetimi tarafınSıvas (Hu'jısi) Sıvası Erzuruma Yeni üyeler liralık teberru dan Halkevi salnnunda hazırlanan top birleştirecek olan demiryolun en çetin Ankara 11 (A.A.) Hava tehlikesini kihisar Birleşik çımento ve lantıva ilbay baskanlık etmiştir. Bu topkısmı yapılmağa başlanıyor. 8 inci kısım bilen üyelerin listesi: iaları Anonim şirkeri de lantıya çok kalabalık bir halk kütlesi Salim Gergerli Adana 20, Corç Lut ve Su denilen ırmak boyunda servis yolu na 1000 lira teberru et uymuş ve bir kalemde yüze yakın hava yapılmaktadır. Otuz beş metro eninde Türk şırketlerine imtisal tehlıkesini bilen üye kaydi yapılmıştır. fullah Adana 200. Salamon Gilido A dana 20, ömer Başiğmez Adana 20, adeta bir tren yolu kadar zahmetli olan •wı <aıleoıgı gımız eoaye • Kurum mcrkccinc ba$ruranlar çoğal Mehmed Bozdoğanlı Adana 20, Feyzi bu is bimassa bu sarp yerlerde çok ehemli de takdırle karşılarız. maktadır. Halk yurdseverlığini canlı bir Dural Adana vardım (30) 20, Hacı Ev miyet peyda ediyor. Bu servis yolu malIsunlar! jurette göstermektedir. Yıllık yükenler liya Adana 100, Ali Bındebir Adana 20. zeme taşınması için yapılıyorsa da icatin hamiyet tezahürü bu den başka halı ve saire gibi eşya veren Mehmed Bındebir Adana 20, Alber Di bında şose gibi kullanılmağa da yarıyaolmuyor. yukarıda dedivurd«everler de vardır. Ayrıca mahal yab Adana yardım (150) 25, Köşkeryan bilecektir. es kannca kaderince yarlâtta bu iş için teşkilât yapılmıştır. Yapılmakta olan bu işler için civardan Adana yardım (25) 25, Ahmed Toraman Erzurumda birçok köylüler, çalışmak için müracaat Adana yardım (50) 20, Elektrik şirketi ıvruların hamiyeti Erzurum 1 1 (A.A.) Bugün ilba yardım (200) 100, Zekeriyya Bakır A ediyorlar. Yavaş yavaş burada çalışanncu okul son sınıf okur ym başkanhğında Halkevinde yapılan dana yardım (30) 20, Ömer Lutfi lo lann manzarası, Almanyada tesis edilen >ir yüksek harekette bu toplantıda hava tehlikesini bilen iiyelerin kantacı yardım (50) 20. Ali Rıza Kel işçi karargâhlanna benziyecektir. 3u sevgıli çocuklar Hava kaydıne baslanmıstır. Bu toplantıda hava leşker yardım (100) 20, Ali Kaddur /azı ile baş vurarak jöyle kurumu üyeleri, hükumet erkânı, BelediBerlinde müthiş sıcaklar yardım (100) 20, Mustafa Kaddur 20. •lduğunu bildirmişlerdir: ye ve Halk Partisi başkan ve üyeleri ile Çerci Yusuf yardım (30) 20, Süleyman Berlin 11 (Telsizle) Bugün Ber• i anlıyacak bir çağa şel birçok tecimenler bulunmuşlardır. Yary Masaracı yardım (20) 20, Ahmed Kurt linde emsali göjülmemiş sıcaklar başlamızın üstünde dolaşan ve dım işinde çok heyecanlı bir yanş vardır. tepeli 20, Abdülkerim oğlu Ibrahim ve mıştır. Gölgede hararet derecesi 30 u için fırsat kollıyan hava Zilede Naci yardım (100) 20, Sabri Gül yar bulmuştur. iliyoruz. Ulu Baskanımız Zıle 11 (A.A.) Zile tayyare şu dım (100) 25, Abdülkerim oğlu îbrahim Ingiltere ve Almanya bizi koruyacak böyle bir' besinin genel merkeze gönderdiği para 20, Mehmed Edirne Hanı 20, Mazhar lerin bir kıvançla karşıla larla zile adh bir uçak alındığı genel Hasanlar yardım (50) 20, Aziz Naci Berlin 11 (Telsizle) Eski Ingiliz îuna ayrı ayn ve büyük merkezden şubeye bıldirilmiştir. Uçak yardım (20) 20, Kadri Asım yardım muhanblerının kongresı bugün açılmıştır. ak isterdik. Fakat yaşımız 30 ağustos bayramında Zileye gelecek (20) 20, Bakkal oğlu Etem Adana yarKongreye başkanlık eden Ingiliz Veliı ayn ve büyük yardım ve ad koyma töreni burada yapılacaktır. dım (20) yüken 20, Ali Dayı oğlu Adaahdi Prens Dö Gal tarafından verilen îrişli olmadığından ancak Çankırıda na yardım (100) yüken 50, Hakkı Salıh söylevde Almanya hakkında sarfedilen \en ayırdığımız on iki liÇankın 11 (A.A.) Hava tehlikesi Adana yardım (100) yüken 20, Mustafa dostane sözler Berlindeki siyasal mehaik. Bu ufak yardımımızm kurumu için Ilbayın başkanlığındaki top Şalh Adana 20, Hâkim Nevzad ve refi filde çok müsaid bir tesir yapmısnr. aklarımıza bir çivi alacalantı devam ediyor. Bugüne kadar hava kası hâkim Mürüvvet Tüzünkan 20, Tev Yugoslavyanın Paris elçisi ve bunu da isterdik.» tehlikesini bilen iiyelerin yıllık yükenleri fik Hadi Baysal Adana Valisi 50, Halil Paris 11 (Telsizle) Yugoslavyanın vatanperver, yüksek birer üç bin lirayı geçmiştir. Üye adedi her Defterdar 20. Ali Şazi Tetkiki İtiraz AParis elçisi geri çağınlmıştır. Yerine J yarının büyüklerine bin dana 20, M. Fuad Tetkik komisyonu ü gün artmaktadır. yeni elçi gönderilecektir. yesi 20, Reşid Tetkik komfsyonu üyesi Antalyada '. kardeşin teberruu Mısırda çarpışmalar Antalya 11 (A.A.) Bugün ilbay 20, Raif Mektubcu 20, Nebil Hukuk işleri müdürü 20, Necib idare heyeti üyesi Londra 11 (Telsizle) Mısırdan 'yareye yardımın bir ya lıkta yapılmış olan ilk toplantıda şanmıznı yazmıştık. Adana mu dan 150 den fazla yurddaş «hava tehlike 20, Zeki idare heyti üyesi 20, Arif ida gelen haberlere göre Loksor yakınla nektubu bu yarışın bılhas sini bilen üye» yazılmıştır. Bunların yıl re heyeti üyesi 20, Zekâi Başmühendis ruıda bazı kabileler arasında çarpış 5inda hararetlendiğini bil lık yükenjeri ilk adımda 2174 lirayı tut 20, Nadir Su işleri Mü. 20. Hüseyin elek malar olmuştur. Hâdise hakkında faztrik komiseri 20, Yunus Kâzım Maarif la malumat ahnamamıştır. muştur. Yüken devam etmektedir. Mü. 20. Şevki Ağırceza başkanı 2O.Münir lerinden Feyzi Duralın Diyarbekirde adındaki çocukları simdiDiyarbekir 1 1 (A.A.) Hava Ku Müddeiumumî 20. îbrahim Senih hukuk lu yardım (200) 20, Ali Safai oğlu 20, ralarile biriktirip bankaya rumuna yardım için bugün Halkevinde hâkimi 20. Hamdi ceza hâkimi 20.Aİİ Fu Cebbar Hacıkurdoğlu yardım (50) 20, ırı 20 lirayı uçak tehli Ilbayın başkanhğında büyük bir toplantı ad hukuk hâkimi 20, Muzaffer icra başİsmail Çorat yardım (100) 30. Cevad Os urumuna vererek üye va yapılmıştır. Bu toplantıya gelenin hepsi kanı 20, Mehmed Necıb Ağırceza azası manlı Bankası direktörü 20, İsmail i ve Hüsamm kendi du hava tehlikesini bilenler üyesi yazılmış 20, M. Feyzi sulh hâkimi 20, Nuri İhtı Nacaroğlu yardım (100) yüken 50, :lan bu yüksek hareket, lardır. Toplantıda yazılan yıllık verit iki sas mahkemesi başkanı 20, Mustafa İhve bilhassa büyüklerimize bin lirayı geçmiştir. Bugün üye yazılma tısas mahkemesi Müddeiumurmsi 20, Nihad İş Bankası direktörü 60, Cevad rnek olmuştur. Bu iki sev sına devam edilmektedir. Bu iş için halk Mustafa Zeki müstantik 20, Ibrahim Ne İş Bankası muhasebecisi 40, Rüştü İş bil Ticaret okulu öğretmeni 20, Zeki or Bankası işyarlarından 35, Apım İş Banurd duyzusunun yüksek çok büyük ilgi göstermektedir tamekteb öğretmeni 20, Sabri Güzel 20, kası işyarlarından 30, Tahsin İş Ban tesekkürle karşılamamak Uşakta Adil erkek muallim mektebi öğretmeni kası işyarlarından 24, Halil îş Bankası Uşak 1 1 (A.A.) Şehrimizde ha20, Mehmed Fevzi erkek muallim mek işyarlarından 22, Kadri İş Bankası işırları da maaşlarımtı va tehlikesini bilen üye yazılmasına baş tebi öğretmeni 20, Akıf Mehmed erkek yarlarından 20, Mehmed İş Bankası işlanmıştır. Yurddaşların üye yazılmaları iı Hava kurumuna muallim mektebi öğretmeni 20, Tahsin yarlarından 20, Hacer İş Bankası işvarbüyük bir hızla devam ediyor. Perşembe erecekler Mehmed erkek muallim mektebi öğret larından 20, Fevzi İş Bankası avukatı gü'A bir hava mitingi yapılacaktır. Bu 'A.A.) Cumhuriyet meni 20, Rasim erkek lisesi öğretmeni 36, Cemal Bardakçı Konya İlbayı 20, yolda çahşma ilcelere ve köylere kadar 20, Cevdet Izrab erkek lisesi müdürü 20, mlâk, Sümer, Ziraat, Şevki Ergun, Cumhuriyet Halk Par yayılmıştır. Ali Haydar kız öğretmeni 20, Hüsnü ıları direktörleri, bugün tisi başkanı ve şarbay 20, İzzet Erdal Afyonda Muhittin Sıhhat müdürü 20. Zeki Be k Hava kurumu merke İktısad Bankası direktörü 20, Hulusi k bankalarında ve ban Afyon 11 (A.A.) İlbayın başkan sim Doğum evi başdoktoru 20, Dr. BaAtasagon eczacı 20, Zıya Çalık Ekekon nüesseselerde çalışan is hğında partide ve tecim evinde toplantı hattin Şakir 20, Arıf Trahom hastanesi gazetesi başyazıcısı 20, Osman Olkun her ay aldıkları paranm lar devam etmektedir. Halkevi tarafın başhekımi 20, Kâmil Şakır gozdoktoru Ticaret Odası başkanı 20, Lutfi Berkva tehlıkesini önlemek i dan hava tehlikesi ve yardım yolları ü 20, Kemal Tohum Islah istasyonu Mü. men Cumhuriyet Halk Partisi sekre ilmesini karar altına al zerinde hazırlanan konferans serisinden 20, Zeki Tohum ıslah tercümam 20, Aikincisi verilmiîtir. Afyon ilinîn her köje kif Üretme çiftliği gefi 20, Lutfi Kalaoğ teri 20, Mustafa İzmir pazarı sahibi 50. ıl Hava Kurumundan alkerede insaat müteahhiddis Tahsin îbrahim Gürel ıhim kardeslerin cemivete ikleri bildirilmektedir. Bu metlı vatandaşlara da deızı sunmağı bir vazife bıli Venizelistler komünistlere rey verdiler Atina 11 (A.A.) Venizelistlerin komünistlere oy vermiş olduklan, cum huriyetçi şeflerden Kafandaris ile Mihalakupulosun, V7enizelist Neos Kozmos gazetesinin fevkalâde sayısında çıkan, dünkü diyevlerile gerçekleşmektedir. General Metaksasın diyevi Atina 11 (A.A.) M. Metaksas, Royter aytarına aşağıdaki sözleri söy lemiştir: « Seçimin sonuncu, partiye karşı olmakla beraber, krallık için çok uygundur. Zira, hükumetin bütün adaylan (namzedleri), krallığın geri gelmesini adamıslardır. Hükumet, kamoya başvurmadan da kralhğı geri getirebilecektir.» İzmirde deniz sporları izmir sporculart Vali General Kâzım Dirikle beraber Izmir (Hususî) Yaz geldi. Deniz sporlarını sevenler de faaliyete geçtiler. Türkiye birüıciliklerine iştirak edecek olan şarpçular, şimdiden kendi aralarmda çalışmağa başlamışlardır. Burada, yüzme, yelken ve kürek sporlarile meşgul olmak üzere bir (deniz sporu yurdu) açıldı. Resmimiz bu açılma merasiminde bulunanlan gos* terivor. ' Bursada banyo mevsimi başladı Uludağa çıkan tstanbullu kafile otelin önünde Bursa (Hususî) Her sene Bursanın banyo mevsimi ilk okulların ta tilinden sonra başladığı için şehrimize bugünlerde İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerden birçok banyocu gelmıştir. Banyocuların hepsi Çekirgeye inme mekte, bir kısmı şehirdeki tanıdıkla » nna misafir olmaktadırlar. Istanbullu Türk ve yabancı banyo culardan büyük bir kalabalık ilk defa Uludağa çıkarak dağa senenin ilk yaz seyahatini Bursalılardan evvel yapmışlardır. Bunlardan bir kısmı zirveyc de çıkmışlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog