Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 Hariran 1935 cJIL Fenerbahçe kulübünün 2/ncı yıldonumu Onümüzdeki pazar günü kutlulanacak ve Isviçrenin en kuvvetli takımlarından Servet takımile de maç yapılacak Bursa köylerinde bir facia oldu 13 yaşlarında bir talebe, domuz zannedilerek öldürüldü Bursa (Husu sî) Fethıye Fizik köyünde 7 gür evvel bir facia o1 muştur. Bu sen köyün ilkmekte • binden birincilik • le çıkan 13 yaşın • da Salih oğlu İs • mail Hakkı ismin de bir çocuk o ge • ce saat 9 da tü tün tarlasmdan e Bir kazaya kur vine dönüp gelir fran giden ttmail ken yolda bir çi Hakkt tin yanında kö peklerin hücumuna uğramış, zavallı çocuk köpeklerden kaçıp kurtulmak için bu çitin arkasına saklanmıştır. Fakat buraya her zaman geceleri domuz sürüleri indiğinden ayni köyden 30 yaşlarında Refet adında biri, çite saklanmak istiyen çocuğu domuz zanne derek çiftesile vurmuş ve öldürmüş tür. Sonradan, öldürülen mahlukun domuz olmadığını gören Refet çocuğu alarak köye beş kılometro mesafede ormanlar arasında bir kaya dibine saklamıştır. it Cıımhuriyet,, in müsabakası Tarihîn meşhur simalari Kundura Kralı Bata Meşhur iş adamları: 3 Büyük müsabakanüânj tafsilâti 1500 lira mükâfath büyük mÖ • sabakamız devam ediyor. Müsabakamızın esası şudur: 12 Meşhur kumandan 12 Meşhur devlet adami 12 Meşhur kadın 12 Meşhur kâşif 12 Meşhur iş adam» > nın hayat ve muvaffakiyetîerînl sırasile ve grup halinde neşredlyoruz. Her makalenin içinde bir de rey varakası vardır. Karilerimiz bu rey varakalannı saklıyacaklar ve 60 büyük adama dair yazılann neşri bitince, her serideki şahıslara birinci, ikinci, ilâh.. diye dol • durarak «Cumhuriyet müsaba • ka memurluğu» na yollayacaklardır. Beş seri neşrolunup reyler tamamen bize yollandıktan sonra tas nif işine başlanacak ve rey vara f kalanndaki isimler sıraya konula • caktır. Her grubda en çok numara alan büyük adamlara rey verenler veya bu intihaba yaklaşanlar ara • sında 500 kariimize 1500 liralık mükâiat verilecektir. A o .İt Bırkaç sene evvel bir tayyare kazasında ölen Bataya hakkile dünyanın Kundura Kralı dıyebilıriz. Hemen hemen bütün dünyaya pa buç gıydiren bu adam, o zaman Avusturya Macarıstanın idaresınde bulunan Çekoslovakyada doğmuştu. Babası Moraviya köylerinden bırinde fakir bir kunduracı idi. Bata, küçük bir çocukken bile paraya son derece haristi. Mektebde derslerine çalışmaz. Baba sından koparabıldıği parayı biriktırir di. Yirmi yaşına gelinciye kadar Moraviya köylerıni dolaşarak kundura, terlık satar, kazandığını yemez, biriktirirdi. Para bi.iktırdıkçe hırsı artan bu adam, elindeki para ile mılyonlar ka zanmak istiyordu. 27 yaşına geldıği zaman bu arzusunu tahakkuk ettirmek için Amerıkaya gıtti ve bir müddet kundura fabrıkalarında çalışarak bu san'ati tamammile öğrendi. Fakat o Bata kunduracılıktan zıyade para kazanmak gelmiyen direktör derhal para cezasıitîükâfat sırası şöyledİR usullermi de öğrenmişti. Bu usulleri na çarptırılırdı. 1 • lcifiy* 300 giimüf lira memleketinde daha iyi tatbık edebile Amele gayet sıkı bir kontrola tâbidi. 1 • kişiy* 200 giimüf lira Servet taktmtnm soliçi İervet takımtmn »ağ mnavini ceğmi anlayınca derhal memleketine Her amelenin bir sicil varakası tutu 1 lcişiya 100 gümiif lira Ertesi gün İsmail Hakkınm annesile döndü ve fabrika kuracak bir yer a lur, buna hayatının bütün hâdiseleri, Pax Pelizzeue 5 • kişiy* bir«r b«şibıycrd* Cu* babası çocuklarının eve gelmedığini ramağa başladı. O ucuzca amele bu meselâ günde kaç kadeh içki içtiği, 16 lıaziran pazar günü yirmi yedinci bay da gelmişlerdi. Uyanık mayin gemimhuriyct altını jandarmaya haber vermişler. Her gün lunabilecek, halkı aç, saf ve cahil o hangi gazeteleri okuduğu, hangi ka yıl dönümünü kutluluyacak olan Fener si de hareket yerinde demir atmıştı. 10 kişiy» bircr yarım b«fibiŞarpi yarışına üç ekib girdi. Neticede 70 kişi ile köy civarında yapılan araş lan bir yer arıyordu. Nihayet bugün dınlarla konuştuğu günü gününe kayyerdc cumhuriyvt altını bahçe kulübü, bu büyük gün için Isviçretırmalar 7 gün sürmüş. Nıhayet vuru Zlın şehrinin bulunduğu yeri intihab dedilirdi. Hele kadın amele senenin 15 • kif iy« birsr cumhuriyvl altını nin meşhur Servet takımım şehrimize ge geçen senenin Türkiye şampiyonu Refik birinci, Tahir ikinci, Hasan kaptan üçün lan çocuk saklanılan yerde bulunmuş ederek burada bir kundura fabrikası muayyen zamanlarında doktorlar ta 470 kişiy» ıruht*lîf h«diyel*r tirerek iki maç yapacaktır. tur. Bütün köy halkı bu zeki çocuğun açtı ve civar köylerden topladığı ame rafından muayene edilir, gebe olup ol**• Sekiz defa Isviçre şampiyonu olan cü oldular. Hasan kaptan yanlış manevra ölümüne acımış ve ağlamıştır. Refet te lelerle işe başladı. madıkları tetkik edilirdi. Yirmi beş Servet takımı, on altı defa da garbî ls yüzünden Mendereğin içine düştüğünden Müsabaka neticeune intîzaren vak'ayı itirai etmiştir. Bıdayette işleri çok fena gitmekte yaşına gelen her erkek amele evlen epeyce zaman kaybetti. viçre birincisi olmuştur. Avrupada gol her günkü rey pu$lalartnı «aJk • idi. O sırada patlıyan Büyük Harb Hı meğe mecbur tutulur, evlenmiyenler Geceleyin, Yurdda eğlenceler yapıldı kralı ismini taşıyan merkez muhacim layınız. Eksik rey varakalarıntz zır gibi Batanın imdadına yetişti. Se fabrikadan kovulurdu. Gece saat on için lâzım olan gazete nüthala • Kielholtz ile takımda dokuz beynelmilel ve geçen yıl bazı derce almış sporculara ferberlik ilân edilir edilmez ilk trenle dan sonra şehirde gezen bir genc kız rını idarehanemize beş kuruşlah hediveleri venldi. oyuncu bulunmaktadır. Viyanaya koştu ve nasılsa bir yolunu derhal yakalanır ve fahişe gıbi mua pul yollıyarak tedarih edebilir • Soliç oymyan Taks ile sağ müdafi Ra Adapazarında spor faaliyeti siniz. Müsabaka nüthalanndan bulup Avusturya Macar ordularının yeneye tâbi tutulurdu. Kontrolun nepan Avusturyalı olup Viyana takımla Adapazarı (Hususî) Sakaryaspor kâfi miktarda saklanmışttr. kundura müteahhidliğini elde etmeğe kadar sıkı ve merhametsiz olduğunu nnda bilhassa Förstviyanada büyük ve Gencler Birliğinin A ve B takımları muvaffak oldu. Şimdi artık istediğine anlatmak için bir misal zikredeceğim. föhreti olan iki oyuncudur. hususî bir maç yaptılar. Bu maça Sakarkavuşmuştu. Çünkü parasız amele ça Bir pazar gunü çünkü Bata pazar Rapan namındaki oyuncu ayni t a vasporlular daha çok ehemmiyet vererek tzmir tlbayı Kâzım Dirigin bu yıl yaz lıştırmak usulünu keşfetmışti. Müte günleri bile amelesini çalıştırırdı genc manda Servet takımmın antrenörlüğünü dışarıdan beş oyuncu getirmişler, ayrıca tatilinde 40 üniversite talebesini Izmir başka kulüblenn cezalı oyunculannı da köylerinde bir ay müddetle kültürel tet ahhidlikten istifade ederek hapisane bir kadın amele fabrikaya yeni bir elyapmaktadır. deki mahkumlan, harb esırlerini fab bise ile gelmiş. Derhal bir «komısyoServet bu mevsim en »on yaptıgı hır takımlarına almışlardı. Evvelâ B takım kikat yapmaga çağırdıgını yazmıştır. rikasında bedava çalıştınyor, masraf nu mahsus» teşkıl edılerek elbiseye nede îsveçe giderek orada 12 maç yap lan karşılaşmış ve Gencler Birliği 40 kaîzmir llbayı gönderdiği davetnamede sız milyonlar kazanıyordu. 300 kron kıymet takdır etmış, halbu H115 rc mo^larıa on t>ir tancsini kazanmış ranmı?tır. A takımları maçında da, Genc «Üniversite talebesi» tabirini kullandığı Harb bitıp te Avusturya Macaris ki kaduıcağızm haftada aldığı para 50 ler Birliği, kalecilerinin hatası yüzünden için Mülkive, Mühendis, Yük«ek tktısad tır. iki gol yiyerek oyunu 22 berabere bitir ve Güzel San'atlar Akademisi gıbi yük tan tmparatorluğu yıkıldığı zaman Ba krondan ibaretmiş. Şu halde bu el Servet ilk maçını Fenerbahçe ile Kamişlerdir. sek mektebler bundan istifade edemiye ta bundan hiç müteessir olmadı. Çe biseyi alacak parayı nereden bulmuş? dıkö'yde yapacaktır. lkinci maçın hafta koslovakyalı olduğunu hatırladı ve der Derhal polise haber verilmiş ve zavalSakaryalılar ferd itibarile Gencler Bir ceklerdi. arası ya revanş ve yahud da muhtelit tahal bu yeni cumhuriyetin en hararetli lı kızın odasmda araştırmalar yapıldıliginden daha yüksektiler. Fakat arala kımlar arasında Taksim stadyomunda Bu kez Millî Türk Talebe Birliği tzğı gıbi kendisi de gunlerce sorguya çeSamsun 11 (Hususî Muhabirimîz * nnda, karşılanndakiler gibi anlajama mire bir arkadaş göndererek Izmir llbayı bir vâtandaşı oluverdL oynanması ihtimali kuvvetlidir.. kilmiştir. dılar. den) Burada hukuk mahkemesi koBata birkaç sene zarfmda Zlinde Kâzım Dirikle görüştürmüş ve îzmir köyBe§ikta§ takımı Ankaraya Amelesinin adeta kamnı emerek pa ridorlannda bir facia olmuş, bir çocuk, tdmanyurdunun Çark civarındaki te lerinde bir ay konuklıyacak olan 40 takendısine kocaman bir şehir yapmıştı. gidiyor nis kurdlan da açıldı. Pazar günleri hu lebe arasında yüksek mektebler talebe BataVille ismini koyduğu bu şehrin ra kazanan bu adam kendini dünyaya babasını dokuz kurşunla yaralıyarak b'l Çankaya kulübünün daveti üzerine iki susî trenlerle tenezzühe çıkan Istanbul sinden de bir kısmının bir nisbet içeri bütün evleri, dukkânları, şimendifer şirin göstermek, kendi hakkmda pro dürmüştür. Maktul, Samsunun Hamzah leri hatta çıkan iki gazetesi bile Bata paganda yaptırmak için hiç acımadan köyünde oturan Rizeli Hakkı isminde maç yapmak üzere Ankaraya çağınlan sporcuları yanlarına raketlerini de alırlar şinde bulunması temin edilmiştir. nmdı. Velhasıl Bata buranm müstebid para sarfederdi. Para sayesinde Avru birisidir. Baba katilinin ismi de MustafaBeşjkta; takımı cuma akşamı Ankaraya sa buralarda bir de oyun hatırası bıra tzmir llbaylığının bu güzel teşebbüsü panın birçok gazetelerini satm aldığı dır. ve mutlak hükümdarı idi. hareket edecektir. Cumartesi günü ilk ma kabilirler. Kültür Bakanlığınca da çok iyi karşılanRizeli Hakkı, büyük oglunun aleyhîçı Ankaragücile oynıyacak olan Be«ik Dünyada taptığı, tanıdığı, iman et gibi birçok şehjrlerin hâkimlerini bile Burada mevcud dö'rt kulüb arasında mıs, ve Bakanlık bu mesele ile ilgilenmeğe kendisine bağlamış, mahkeme karar ne Samsun hukuk mahkemesine bir dava taş takımı, ikinci maçı da pazar günü tiği yegâne şey para idi. Para hırsı dada hasılatı Tayyare Cemiyetine veril karar vererek dün Üniversiteye bu seyaÇankaya takımile yapacaktır. ha çocukluğunda onun bütün insanlık lan alarak kendini sevmiyen muhar açmıştır. Dün davanın görüleceği gün mek üzere bir turnuva yapılmasına karar hat etrafında bazı malumat istemiş ve Beşiktaşın Ankarada bulunan iki oyunduygularını mahvetmişti. Onun zekâsı rirleri kendi memleketlerinde bile o olduğundan Hakkı mahkemeye gelmiş, verilmiştir. Mıntakamızda lik maçları ya şimdiye kadar kaç kişinin müracaat ettiyazmaktan merdivenleri çıkarken arkasından bir tacusu Hakkı ile Nuri takımda yer ala nı kamçılıyan, onu kurnaz bir teşki nun aleyhinde makale menetmiştir. Daha garibi şu ki bu a banca patlamıştır. Biran içinde tabanca • pılmazken futbolu çok seven muhite bir ğini sormuştur. caklardır. lâtçı, bir propagandacı yapan hep bu Halen Üniversitede bütün talebe im Beşiktaş takımı ikinci oyundan sonra futbol turnuvası seyretmek fırsatı düşü para hırsı idi. Para uğurunda yorul dam Beynelmilel İş Bürosu tarafından dan 9 kurşun birden boşanmış, Rizeli tihanlarla meşgul olduğundan ve talebe yor demektir. aksam trenile îstanbula dönecektir. mak nedir bilmezdi ve amelesinin de neşrolunan resmî bir kitabda € amele Hakkı hemen yere yığılmıştır. henüz imtihanlannın sonunu öğrenmemiş nin hamisi, velinimeti» diye tasvır eO sırada jandarmalar da ceza mah Büyük bir atletizm müsabakası ldmanyurdunun Evkaftan kiralıyarak bulunduğundan kat'î surette müracaat yorulabileceğini tasav\ur edemezdi. dilmektedir. kemesine bir mevkuf getiriyorlardı. Be * ıdman alanı olarak kullandığı yer yakınOnları günde on dört, on beş saat çaedememektedir. Kaç kişinin gitmek isteyapılacak da bozulacaktır. Bir kısmında bir okul, lıştırır, amele başma günde on bir çift En ufak bir hâdiseden kendisine bir reket versin kurşunlar gerek jandarma • Galatasaray kulübünün teşebbüsile 30 bir kısmında da merasimlerin yapılmasına diği ancak yoklamaların sonunda anlaşıkundura imal ettirirdi. Propaganda i reklâm • çıkarmak fırsatım bulurdu. lara, gerek mevkuflara ve orada bulunanhaziranda Romanyalı atletlerin iştirakile mahsus geçid yeri haline konulacak. bu lacaktır. çin, amelesine amele demez «benim Bundan altı sene evvel Çekoslovakya lara isabet etmemiştir. Taksim stadyomunda büyük atletizm mü meydanda spor yapmak kabil olmıya Baba katili Mustafa, babasını öldür sây arkadaşlarım» der ve bunlarm da Cumhur reisi Zline giderek Batayı zi»abakalan yapılacaktır. LÎMANDA kazancda hisseleri olduğunu ilân eder yaret etmiş ve onu tebrik etmişti. Ba dükten sonra kaçmağa teşebbüs etmişse caktır. Belediye, Çark civarındaki bakla On atlet ve bir idareci ile sehrimize ge tarlasının da istimlâkile açılacak geniş di. Fakat hakikatte hiç te böyle değil ta Cumhur reisımn fabrıkada irad et de derhal yakalanmış, elinden silâhı a lecek olan Romanyalılar Balkan oyun sahayı spor alanı yapmağı düşünmekte Şirketi Hayriyenin yaptıracağı di. Amelesi, şube müdürleri, mümes tiği nutku radyo ile bütün Avrupaya lınmıştır. larında Romanyaya büyük dereceler ka dir. vapurlar silleri hepsi onun tam manasile esir dinlettiği gibi merasim esnasmda çeMustafa, Hakkının ortanca ogludur zandıran atletlerden mürekkebdir. leri idi. Zavallı saf amele, günde kaç kilen fotoğrafların altına «Cumhur re ve eski kansındandır. Babasınm kendi Şirketihayriye tarafından yaptirılacak 400 metrocuları iki defa Balkan şamyeni vapurlarm mühendis Ziya isminde saat çalışacağını, eline kaç para geçe isi Batayı selâmlıyor» ibaresini yaza lerini sefil ve perişan bir halde bırakarak piyonu olmuş bir koşucudur. bir Türk san'atkârının hazırladıgı plân ceğini bilmezdi. Çünkü ona günde şu rak dünyanın dört köşesme dağıtmış gitmesinden ve büyük kardeşi aleyhine Romanya takımı burada 100, 200. lar ve yaptıgı teklif üzerine tstinyede kadar çift kunduraya taban vuracak tı. Hatta daha ileri giderek Cumhur dava açmasından muğber olmuş ve bu 400, 1500 metro koşularla, yüksek, uDok fabrikasında yaptınlacağı yazılmak sın denirdi. Hatta çok defa malzeme reisine bir çift potin hediye etmiş ve sebeble bu cinayeti islemi?tir. zun, sırıkla atlama ile, gülle, disk, cirid nin bozuk olmasmdan amele mes' derhal, «Reısicumhur Bata potinlerini HAMDl SAÜH tadır. ataıalan yapacaklardır. Bu müsabakalaDün yaptığımız tahkikata göre va ul tutulurdu. Kendisine verilen i tercih etmektedir» diye Amerika ga ra millî takıma dahil bütün atletlerimiz purlann Istanbulda her hangi bir tersa şi bitiremiyen amele derhal pa zetelerine telgraf çekmiştir. istirak edeceklerdir. Berline yollanan taze sebze nede yaptırılması için verilmiş hiçbir ka ra cezasına çarptırılırdı. İşte sık sık Bata vecizeler yapmağa da çok meKara Ali ve Mülâyim pehlivanKılıcoglu kardeşler müessesesi dün ilk rar yoktur. Boğaziçi için iki konforlu ve verilen bu para cezaları sayesinde Ba rakh idi. Kendisine âlim, derin düşünta gene ucuz amele çalıştırmak usulüdefa ve bir tecrübe olarak Almanyaya lar Bükreşe çağırıldılar süratli vapur yaptırılması ışı üzerınde heceli bir adam süsü vermek isterdi. 50 kilo pathcan göndermişlerdir. Bu pat» nüz etüd sahasında çalısılmaktadır. Yap nü bulmuştu. 23 haziranda Bükreşte bütün profesBulduğu ve fabrikasmm her tarafına hcanlar trenle gönderilmiştir. tirılacak vapurların evsaf şartnameleri tesyonel güreşçilerin iştirakile büyük bir güŞube müdürleri, mümessilleri mu yapıştırdığı bu vecizeler hakikatle a Türkofisin tayyare ücretinî indirmet bit edilmiştir. Hariçteki tersanelerden yare$ müsabakası yapılacaktır. ayyen zamanda Zline gelip kendısıle deta istihza eder birer mahiyette idi. yolundaki teşebbüsü henüz bir sonunç pılan teklifler ve gönderilen plânlar tetGüreş müsabakalannı tertib eden hegörüşmeğe mecburdu. Yol masrafları Meselâ amelenin canı çıkıncıya kadar vermemiştir. kik edilmektedir. Sosyeteye bir plân ve yetten gelen bir mektuba nazaran; Kakendilerine aiddi. Muayyen zamanda çahştığı atölyelerin duvarlarına «da bir teklif yapılmıştır. ra Ali ve Mülâyim pehli\anlar da bu müBu rey varakasmı kesib saklayınız Şirket bu vapurlann inşaatı hakkın sabakalar için Romanyaya davet edil ima neşeli olunuz» ve «ben kendim idaki kat'î kararını bu tetkikab bitirdik mektedirler. çin değil, sizin için çalışıyorum» gibi ten ve fevkalâde olarak toplanacak olan Bir ay devam edecek olan bu müsavecizeler astırmıştu hissedar toplantısmdan sonra verecektir. bakalar için yol parası ve Romanyadaki Kendine bakılırsa onun gayesi mil Rey Puslası bütün masraftan maada pehlivanlarımıza I J36 Berlin Olimpiyadı oyunlarında yonlar kazanmak değil, bütün dünyaYeni Bulgar mukavelesi yüz ellişer lira teklif edilmiştir. Mülâyim kullanılacak maniaların şekli resimde göve Kara Ali pehlivanlar bu müsabaka da yalınayak kimse bırakmamaktı! Türk Bulgar tecim anlaşması dün rüldüğü üzere demir yapılmak suretile lara iştirak için bir taraftan hazırlık yasabahtanberi tatbika başlanmıştır. Bize kahrsa hududsuz bir hırsile 3 uncu değiştirilmiştir. parken, diğer taraftan da iki yüz ellişer yanıp tutuşan, avcuna aldığı insanla • Eski manialar ağacdan ve 7 kilo ağır Pamukiplikleri muafiyeti lira icin bir teklifte bulunmuslardır. hğında idi. Türk ulusal endüstri birliği başkanı rın kanından, kemiğinden para çıkaritim v« adres îzmirde yapılan şarpi yarışı Yeni kabul edilen bu demir manialar Vasıf Ankaradan gelmiştir. Vasıf Anmak istiyen bu adamın asıl gayesi büIzmir 9 (Hususî) Mevsimin ilk 12 kilo ağırlığında olup ufak bir temasla karada pamukiplikleri muafiyetınin uzatün dünyaya pabuç giydirmek ve her şarpi yarışı yapıldı. Kordonda yeni ku hemen devrilmektedir. Manianın üzerin tılması için temaslarda bulunmuştur. Bune pahaya olursa olsun kasasını dol • rulan Deniz yordunun biraz ilerisinde ya den geçen atlet 110 metro maniah kojuda nun endüstricilerın istediği gibi olacağı durmaktan başka birşey değildi. pılan bu yanjlan seyir için Vali ve |ar rökordmeni Turosbahidir, | umulmaktadır. ı II n ı e 'a İzmir seyahati Bu güzel teşebbüsle Bakanlık ta ilgilendi Samsunda bir facia Genc bir çocuk, mahkeme koridorlarında babasını öldürdü Yeni bir mania r \. 3 r ,Cumhuriyetin müsabakası .<. «« • • Meşhur iş adamları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog