Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Hazîran 1935 > 31 Bir gün bir Bulgar politikacısı köylüModern Almanyanın şeflerinden olan lere diyordu ki: Göring, üniformaya bayılır, boyuna üni Eğer beni saylav seçerseniz, size forma değiştirir. Askerliği, asker şatafaokul yapacağız, yol yapacağız, köprü nnı pek seven Almanlar da bundan hoşyapacağız.. anırlar. Köylünün biri bağırdı: Fakat buGöringin düşmanlan, onun bu kıyafet rada nehir yok. değiştirme merakile alay edip dururlar. Nehir de yapacağız. Uydurduklan hikâyelerden biri de $uIşte frenklerin demagog, osmanlıca • dur: nın avampesend dediği karalak budur Göring. yazı odasmda çalışırken, hizBiz ne kral, ne de karal isteriz. metçi kadın telâşla içeri girmiş ve: Yaptıracağım ev için mimardan bir j Aman general mutfağı su basıyor! öntasar istedım. 1 diye bağırmış. Kimseye karaçta bulunma. 1 Göring soğukkanlılıkla şu emri vermiş: Büyükdere kıyasını, kimin yaptıgı he Çabuk amiral ünıformamı getir! nüz anlaşılmamışhr. Bu hadarı da fazla!.. Biz devrim için bir yöney gendigi is teriz. Görüngin üniforma hastalığından Hitler de pek memnun değilmiş. Bir akşam Ne zaman bir aydan fazla Avrupada Hitler, Lohengrin operasını seyretmek kalsam, yurdsama acısına tutulurum. üzere Berlin operasına gitmiş. Oyun bajBoş savalarla vaktini kavbetme! lamadan evvel, meşhur şarkıcı Lauritz Bu misallerde geçen kelımelerin kar şılıklan: Melchiar, başında miğfer, arkasında pırıl Avam = Karal I pınl gümüş bir zırh olduğu halde, Lo Demagog = Karalak ! hengrin kiYafetile. Hitlen selâmlamak üAvan proje = Ontasar zere locaya gelmiş. Hitler halka görün Bühtan = Karaç tnek istemedıği için. loca karanlıkmış. Bu Cinayet = Kıya karanlıkta, karşıdan, pınl pınl, ko<koca Brüksel sergisindeki Türk paviyonunun içinden güzel bir görünüs bir açLnın kendisine doğru yürüdüğünü Cephe = Yöney Vapttrdan melül Daüssıla = Yurdsama görünce Lortizi Göring sanmış ve bağır1 Brüksel uluslar arası sergisinde lnhi melul bakan bir Idc ^ = Sava mış: sarlar Genel Direktörlüğünün ayn bir papas, sörlerin *** E artık bu kadan da fazla Göring! paviyon kurduğunu yazmıştık. ağlıya ağlıya ayEmanet = Inam Belçıkadan gelen haberlere göre serrıhflart, vapu Emanet etmek = Inamlamak gideki Türk pavıyonu çok rağbet gör Gencler, cumuriyet sıze Atatürkün en run arka güvermüştür. lüyük inamıdır. (Baştarafı 1 inci lahifede) tesinden son Pavıyonumuzun 24 mayısta yapılan aSırnnı kimseye inamlama. bun» nasıl kaza denilebilir? selâmlar!.. için siyah elbiseyi model ittihaz elmışçılma merasimınde Belçika Ekonomi Ba*** Bu fabrikada vaktile çalışmış olan biYanndan itıbaren kisve kanunu me lerdır. kanı îsacker, Başvekâlet müsteşarı Max, Facia = Acın rinin bize verdıği malumata göre, Zümriyete girecektir. Bu itibarla yarından Şehrimizdeki rahıb ve sorlerden bir Sergi umumî komiseri Kont von der Onun bütün ömrü acın içinde gertî. rezade Şakir fabrikası atelyelerinde ?imsonra sokakta ruhanî elbise giyen ra kısmı dün şehrimizden ayrılmıştır. Burch, Turkıyenın Brüksel ma«lâhatgüYugoslavya Marsılya acınını unutmı diye kadar amelenin hayatını, vukuu hıblerle sör namı altında çalışan ka Sorler burada kalan arkadaşlarıle bazı zan Emın Âli ile maslâhatgüzarlık erkâyüzde seksen mümkün ve muhtemel kadınları kendılerıne mahsus kisve ıle talebelerı tarafından gozyaşları arasın acaktır. nı, Brüksel fahrî konsolosumuz ve ser *** zalardan korumak için, esaslı tertibat agöremiyeceğız. da uğurlanmışlardır! gide Turkıye umumî komiseri Robert de Feragat = Özgeçi lınmamıştı. Istanbulda ancak Mufti ile Rum, ErBodt, Inhisarlar idaresi satış ve reklâm Kimler ruhanî elbise Eğer baştakilerde özgeçi olmazsa, devTa bundan bir buçuk iki yıl evveline tneni patnkleri ve Hahambaşı k«;ndi şubesi direktorü Kenan Cemal ıle gazete v giyecekler? im tutunamaz. kadar trotil kazanı küçük bir baraka içeelbiselerini giyebileceklerdir. mümessilleri ve birçok muteber kimseler Paviyonun dışarıdan manzarası *** risinde kaynardı. Belki şimdi de hâlâ o Yalnız bunların cenaze defnl ve sa Ankara 11 (Telefonla) 13 kânu hazır bulunmuşlardır. vaziyettedir. Trotiller kalıblann içine el Ire gıbi ayın esnasında dinî kisve gi nuevvel 1934 te neşredılen 2596 nu Fervad = Haykın Bu söylevden sonra Başvekâlet müsteMerasimde sergının Türkiye komiseri Ta uzaktan bir çocuk haykırîsı duy yıp gıyemıyecekleri tereddudü mucıb maralı kanunun ruhamlerm kıyafet san da cumhurivet Türkıyesinin Büvük ile hki5tmlmağa uğraşılır ve en iptidaî Robert de Bodt bir söylev söylemiş; şekilde yapılmış salaş barakalann içinde olmuştu. Keyfıyet İç tşleri Bakanlı leri hakkındaki hukumleri 13 hazıran dum. fahrî konsolosumuz da Inhisarlar idare Önderinin irsadıle yaptıgı parlak inkı Bu söz dünkü yazımızın yedinci böle on, yirmi amele duvarlara kadar yığıll ğmdan sorulmuş ve gelen emırde bun dan itıbaren mer'i olacaktır. Kanunun sinin sergıve ıştırakinden mutevellıd se lâbdan sitayişle bahsetmistir. ğinde idi. ların dınî elbise ile cenazeye refakat bırınci nraddesınde hukumet her dın Maslâhatgüzarımız Emin Âli bu söy trotil parçalan arasında bu işi yaparlardı. vıncıni anlatmış, memleketımizin cumhu Hoca Nasraddinin hangi anlatığmı daedebılecekleri ve merasim mahallmde ve mezhebde munasıb goreceğı yalnız Son zamanda trotilleri kalıblara koyriyet rejımi içinde yaptıgı sosyal ve eko lev lere cevab verdıkten sonra paviyon geböyle ayini ruhanî yapabıleceklerı bıl bir ruhanıye mabed ve ayin haricinde ha çok seversıniz? mağa mahsus çelık makineler geldiğini nomık devrimlerının buyüklüğünü ve ö zilmıstir. Belcıka gazeteleri 200 metro Fıkra = Bolek, anlatık dırılmiştır. ruhanî kıyafetıni taşıyabılmesıne mumurabbaında bir yer üzerinde yapılmış isittık. Fakat bunlar ne suretle istimal ezenlığıni izah etmiştir. Güdergesiz adam hıçbır başarıga ereViiâ^ot <u.n Kaymakamlıklara gön saade vermektedır. Bu söylcvlere cevab veren Belcıka olan paviyonun guzellığinden hararetle dıliyordu? Makıne gelişi kazanın naBu maddeye gore Türkiyede müs mez. sıl ÖnÜne geçebllir ki torokalor J u n u derdığı bir tamımde yarından itıbaren bahsetmektedırler. Bozutçu ve kovcu olmayınız. Öçgü Ekonomi Bakanı îsacker ezcumle §u sozkisve kanununun meriyete gırdığıni lüman din adamları için de yalnız DiPaviyonun içi çok sık yapılmıstır. Ka ayni şekilde kalmıştır ve birbirlerinden leri soylemıştir: bıldırmiş ve kanunun tatbıkı hususun yanet Işleri reısi Rıfat ruhanî kıyafe derlıkten sakınınız. pıya karsı gelen duvarda ısıklı buvuk bir incecık bolmelerle aynlmıslardır. Tavana vurduğunuz bu renk bana ya « Sergiye istirakten maksadınız, feÖğle tatıllerinde amele kurutulmak da dıkkat ve itma edilmesini tebliğ et tini haricde giyebılecek dığer bütün ci 19141918 yıllarındanberı Turkive Anadolu hartası Turk tütunlerının menansı gelıyor. ruhanıler medenî kıyafetle gezecek için konulmuş barutların arasında sigamiştır. nm basardığı buyuk işleri gostermek de şelerını göstermektedır. Dığer duvarlar Fıkri takıb = Güderge ra içerek dolaşırlardı. Duvarlardaki (siİstanbul Muftilığıle Evkaf ta hocalar lerdvt ğıldır. Pavıyonunuzun tevazu altında bu da da sıgara ve içki ile alâkadar zanf tezFesad = Bozut gara içmek memnudur) levhasına rağ • vük icraatınızın programı, Türk toprağ; yınat vardır. Müfsıd = Bozutçu men ameleyi bundan menetmesi icab eden mn değerlı hazınelerine kıymet vermek Kapının üzerinde kocaman bir sigara Gammaz = Kovcu ecnebi ustabaşılan «bunlar bu kadar kohususunda gosterdığıniz enerjı, ziraatini temsılı vardır. En çok rağben goren paviKındar = Öçgüder lay patlamaz» diye kendileri de sigara ze verdığıniz ehemmiyet gizlenmektedir.» vonumuz beş ay açık kalacakhr. Garib ve acayıb = Yabansî içerler ve a,melenin hayatını tehlıkeye ko Kisve kanunu yarın c Brüksel sergisindeki Kılavuz için çalışmalar mer'iyete giriyor paviyonumuz rağbette! Dil Ozerinde CUMHURÎYET l UEOGÜIN BÎD FIUT3A Üniformamı getir! Medenî kîyafeti kabul etmek istemiyen erkekli jişili birçok rahib dün İstanbuldan ayrıldı Açı$ resmi parlak oldu, ve Belçika Ekonomi Bakanı güzel bir söylev verdi Tapa fabrikasındaki iştial Avrupaya giden gümrükçüler Hergün 5 kelime Yirmi beşinci liste | 1 Meyl, Temayül = Eğlım, Eğgınlık Mütemayil = Eğgin Örnekler: 1 Oğlunuzun resme eğlimi olduğunu bili yorum. 2 Bu fıkri kabul etmeğe onu hıç te eğgın bulmadım. 2 Tes'id etmek = Bayramak Örnek: Cumhuriyetin onun cu yıldönümünu nekadar coşkunlukla bayramıştık. 3 Yevmi mahsus = Bayragün Örnek: Bayrak, ancak, pazar günleri ile bayragunlerde çekılir. 4 Tezahür = Gösteri, Gösterim Nümayış = Gösteriş Örnekler: 1 Gazeteciler salgıtımız Almanyada iken kendılerıne karşı büyuk dostluk gostenlennde bulunul muştur. 2 Bu, etkin bir hareket olmaktan fazla, bir gosteriştır. 5 Sebat = Dura Örnek: Durasız adam, zekâ sını yok yere harcamış olur. Dünyanın en büyük vapurunu dünyanm en büyük deniz tayyaresi karşılıyacak Heyet hareketinâen evvel Gümrük ve Tekitler Bakanlığı Inceleme direktorü Mustafa Nuri ve muamelât dırektor yardımcısı Celâdet dün akşam Marsilyaya gitmişlerdir. Mustafa Nuri ve Celâdet Marsilyadan başlıyarak birçok Avrupa memleketle rinde gümrük işleri üzerinde incelemeler yapacaklar ve dönüşte îzmire de uğnyarak Istanbula geleceklerdir. Iki direktörün bu incelemelerinin anasalım îstanbul gümrüklerinin örnek gümrüğü haline konulması teşkil edecektir. Dünyanın «n büyük deniz tayyaresi havaiantrken Pari< 11 (Telsizle) Normandı beleri bitmistir. Tayyare, kumandan Bonyarın (bugün) sabah "saat 9 da Havr no ve pilot Crespynin idaresınde olarak limanına ^lecektır. Normandı ıle Ame Havr limanına hareket edecek ve Nor rikadan 500 yolcu gelmektedir. Vapur mandiyi, Fransa sahilleri açıklannda karAmerıkaya giderken yaptıgı rokorunu da şılıyacakhr. Dünyanın en büvük gemisi kıracaktır. Gelen telçraflar Normandi ne, Fransaya dönüsünde refakat edecek nın saatte 30,91 mıl süratle seyrettıgini olan dunvanın en buyük deniz tayyaresınbıldıriyorlardı. Dünyanın en büyük deniz tayyaresi o de, birçok yüksek memurlar ve bahriye ıalan Liyötnan Vesso dö Parisnin tecrü bitleri bulunacaktır. Balıkesirde güzel bir köy bayramı yapıldı yarlardı. Arada bir iki yüzden fazla amele çalıştıran bir müessese evvelâ bu amelenin hayatını koruyacak fennî tedbirler ve tertibat yapmağa mecbur edilmelidir. Avrupada trotili bomba kalıblanna yerleştiren amelenin teker teker birer çelik höcere içerisinde çalıştıklannı ve bir kaza olursa etrafa sirayet etmesin diye o fabrikalarda her türlü tedbirler alındığını biliyoruz. Dört amelenin canına malolan ve kim bilir belki de daha üçünün de ölümüne »ebeb olacak olan bu felâketin, bu şerait içinde alelâde bir kaza telâkki edil mesıne bilmeyiz imkân var mıdır? Bu, olsa olsa bir görünür kazadır. Herhalde, bu fabrikada bu çeşid kazalann önüne geçecek her türlü teknik ihtiyat tedbirleri almmalıdır ki zavallı amele rahat çalış sınlar ve görünür kazalara kurban git mesin'cr. ölen ifçilerin cenazeleri dün kaldtrıldı Zümrezade Sakir Tapa fabrika^ındaki iştial neticesinde ölen dört işçinin ce nazeleri dün kaldırılmıstır. Cenaze merasimine süel (askeri) bir kıt'a ile 3000 ki^ilik bir amele ve halk kütlesi istirak etmiştir. Cenaze alayı Kâğıdhane civarından Evübdeki Şehidliğe pelmis, vazife kurbanlan acıklı merasimden ve verılen söylevlerden sonra burava defnedılmislerdır. Cenazeye gönderılen 25 celenk mezarların iıstüne konmustur. \\\ Buğday fiatleri yiikseliyor Not: Gazetemıze gönderilecek yazılarda bu kelimelerin osman lıcaları kullanümamasını rica ederiz. Balıkesir Vâlisi köylülere töylev verirken Balıkesir (Hususî) Halkevimiz Koyculuk şubesi tarafından Balıkesire sekız kılometro mesafede (Tepecik) koyunde bir köyluler bayramı tertib olunmus 32 köy halkınm ve binlerce Balıkesırhnın ıştırak ettığı bu bayram sabahleyın saat sekızden yirmi bire kadar çok neşeh bir hava içinde geç miştir. Bayrama llbay Salim Gündo ğan, Korgeneral Sabit, Halkevi üyele ri, bütün memurin ve binlerce köylü iştirak etmiştir. Bayramda zeybek, değnek, cirid o yunlan, hertürlü ko§ular, pehlıvan güreşleri yapılmıştır. Vapurculann toplantısı Vapurculuk sosyetesi hıssedarları bu aym yirmi dördüncü günü umumî bir toplantı yapacaklardır. Bu toplantıda idare meclisi azaları arasında çıkan anlasa mamazlıklarla azalardan bir kısmı tarafından meclıse verilmiş olan ysdı maddelik takrir konuşulacakür. Son günlerde Anadoludan havalann yağmurSuz gıttıâi hakkında haberler gelmesı ve İstanbula az buğday gonderilmeParis 1 1 (A.A.) Dakarda bulu sı yüzünden buğday fiatleri 5 kuruştan Karachi 11 (A.A.) Quettadakı durum, bugün oldukça iyi gorunmektedır. nan dört genc yerli işçi, Sudan sahra 6 kurusa kadar yükselmıştır. llısiklı olanlar bu halın sımdılık ekmek Son deprenmede yıkılan bölgeler, ça sında susuzluktan olmüstür. İngılız somürgesındeki işçılerın bu facıa hak fiatıne tesırinı uzak bir ıhtımal olarak buk bosaltılmaktadır. Ozel trenlerle tehkında haber vermeleri beklenıyor. Olen gormektedırler. Çunku bu yılki mahsu] lıkelı bolgeden taşınanlar 20,000 kışıyı <?enclerden biri yolladığı son mektubda, pek az olmadığı gıbı Zıraat Bankasınm bulmaktadır. Yaralıların tasınması işi de kendısının ve arkadaslarınm 8 aylık ızın elınde çok stok bulunmaktadır. bitirilmektedir. 277 yaralıyı taşiyan özel lerini gecirmek icin memleketlenne gide Beledıye Ekonomi Müdurluğü ekmek bir tren dün Karachive gelmiş ve 936 ya ceklerıni vazmaktadır. Sanıldığına göre, i fıatlennın yukselmesi ihtımaline karşı ralı daha Quetta bolgesinden kaldırıl iscileri Nıle götüren otomobil yolda bo tedbirler almaktadır. Bu cumleden olazulmus, gencler yava olarak oraya kadar rak ıcab ederse Zıraat Bankasınm pıyamıstır. Deprem yerinde ancak 100 kadar ya gitmek istemisler, fakat buna guclerı yet saya buğday çıkarmasını tenune çalışamıyerek yolda susuzluktan ölmuşlerdır. caktır ralı kalmıştır. Blücistandaki sansıntı sahasında Çölde susuzluktan ölen dört genc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog