Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİTET 12 Haziran 1965 KttçOki Hikâye! Ahmed ucuz v c küçük sinemanm ö nünde durdu. Hay ran gözlerle rek • lâm resimlerini sey retti. Her bir kirpi ği bir bahçıvan ta rağı dişi kahnlığında olan bir kadın bir bar iskemlesine tırmanmış uzun bir bardaktan saman çöpile birşeyler içiyordu. Dizlerine kadar ctekleri sıvan mış ağzı yarı ara lanmıştı. Karşısında fraklı, silindirlf bir erkek ayakta duruyor ve kadınla bakışıyorlardı Hususî mevkî Duy madıklarımız< bilmediklerimiz Kübada şapkasız gezmek yasak! 17 bin liralık suiistimal Venizelosun Yaptıklar Yazan: Sabık lntellicens Servis Şefi Sir Bazü Tonıson Küba hükumeti, Havana sokakların da, bası açık gezmeği bir kanunla yasak lar arasında aylardanberi devam eden etmiş. Bu kanuna karşı gelenlere şiddetli Bergama ve Dikili özel muhasebe tah Rus elçisi Prens Demidofun 21 hazi ve onları temsile salâhiyetli bulunmaitcezalar tatbik edılecektir. kikatı bitti. Dikili memuru Naci ile Dikili ran tarihli bir telgrafına göre, îngiliz el ğım için Fransaya acdet eilim. Londrü' Bu kanun çıktıktan sonra, Küba hüku Malmüdürü Ahmed. Sandık Emini Ah çisi Sir Francis Elliot, her gün Jonarı dan ve Pelrograddan, beni kat'î surettt metine, şapka fabrikalarından gelen yı med Hamdi, diğer Sandık Emini Ah görmek ve onun hareketlerini tarassud iammadıkîanm bildiren telgraflar aldığınlarla telgraf arasında, bir Ispanyol med, ğımt haiırlatmağa mecburum.» \ Î7mir özel Muhasebe Başkâtibi etmek için emir almışb. grupunun gönderdiği şu telgraf var: Jonar giderken, kendi yerine Klavsi Hılmi, îzmir merkez memur muavini SüVenizelosun partiti ekalliyette «Açıkbaşhlık aleyhindeki şiddetli led leyman, Bersama memuru Hüsnü, agır isminde bir Fransız saylavını bırakh. Bu Rokföy ile arkadaşlarının yaptıklan birlerinizden dolayı hararetli tebriklerimi cezaya verildiler. Nacinin zimmetine ge saylav, 13 temmuzda Fransa Dış îşleri fenalık, derin izler bırakmıştı. Venizelozi sunarız.» çirdiği para 16,860 liradır. Berzama me Bakanlığına Venizelosun serkeşliğe baş sun iş başına geçmesi, ltilâf devletlerinin Antil adalarında güneşin pek şiddetli murunun da zimmetine geçirdiği ladığını ve idaresi güçleştiğini, Giridlinin, zaferini kolaylaştıracak ve yakınlaştırapara olduğu malumdur. O kızgın güneş altında 819 liradır. genc Yunan Kralını, Sırb Kralı Piyere c a k san ılıvordu/ Halbuki Venizelosla «açıkbaşhlık» merakına da pek aklımız telgraf çekmek için tazyik ettiğini ve buVenizelosçu Bakanlann kafalarında başMaznunlar arasında bulunan zmır ermedi. öze' muhasebe direktörü Hasan Fehmı telgrafın, Krahn babası eski Kral Kostan ka düşünceler vardı. Venizelosun partisi Uğursuz otomob'l ile Î.Vir tetkik memuru Lutfi, merkez tin aleyhinde hakaretlerle dolu olduğunu azlıkta (ekalliyette) kalmıştı ve artık Gibildiriyordu. Bunun üzerine Jonar say ridli, ecnebi süngülerinin daha fazla yarGeçenlerde, Fransada, acıklı bir oto memur muavini MiMıat, tetkik memur lav Klavse Venizelosa hoşnudsuzluğunu dımını ve himayesini de umud edemezdi. mobil kazası olmuş biri 11, diğeri 9 yaş muavini Mustafa, Dikili eski malmüdübıldirmesini rica etti. Ahmed elini ce \ urddaşlarını iki kısma ayırdı: lannda iki çocukla 38 yaşlarmda Gazut rü Tevfik, muhasebe kâtibi Muzaffer, Jonar piştnan bine soktu. Cebini Me^med Ali, tahsildar Nazmi, muallim «1 Yurdseverler» ve «2 Yurd adında bir adamm ölümile bitmiştir. Jonarın bazı vicdan azablan duyduğu hainleri»... Birinciler kendi taraftarlan karıştırdı ve parası ' Ali Rıza. Bedii, Hasbi, Berzama özel Kazaya sebeb olan adam, otomobilin nı hesabladı. Tam. hesablar kâtibi Rıfkı ve Hakkı hakkında ve yaptığı işe pişman olduğu 22 temmuz idi, ikinciler ise Venizelosçuların dışında sahibidir. Otomobilini son süratle süren tarihinde Riboya gönderdiği gizli (mah kalan bütün Yunanhlar... otuz beş kuruşu var J da men'i muhakeme kararı verilmiştir. Venizelos bu adam, yol üzerınde annesinin gözü örem) bir mektubdan anlaşılıyordu. Şim dehşete dayanmadıkça, Yunanistanda dı: nünde oynıyan küçük çocuklardan biridi Fransız Dış Îşleri Bakanlığının gizli hüküm süremiyeceğini anlamıştı. Her Ve, Eğer bunur sini, arkasından da diğer çocuğu ve adadosyaları arasında bulunan bu mektub nizelos aleyhtarının vatan haini olduğuyirmisini bilete verirsem geriye kalan on «Eğer ben de hususî mevki bilet a mı çiğnedikten sonra, zabıta tarafından şudur: beş kuruşla üç sıcak börek yiyebilirim.» sam onlar numaralıdır, yerim genc kızın yakalanmış ve geceyi, karakolda, sinir nu anlamakta gecikmedi. Adliyede, or«Yunanislandaki ltilâf deoletlerinin duda, idarede, hatta papazlar arasında yanına tesadüf edecek.. tki saat yanyana Diye düşündü ve sonra ilâve etti: buhranlan içinde geçirmiştir. Büyük bir müşlerek siyasast hakkındaki raporumu şiddetli bir temizlik yaptı. Venizelos, « lnsan yaşamak için bir parça da oturacağız.. Ondan sonra ahbab olmak, yeis içinde deli gibi cırpınıp duran bu ayazdığım ve bu münasebetle Deniz Da kendinin küçük bir işaretile yurddaşlan ona evine kadar refakat etmek hiç te güc eğlenceye muhtacdır.» damı polisler güclükle zaptedebilmiş kanlığmdaki kocaman dosyayı okuduğum en ağır cezalara mahkum edecek hâkinv Sinema kapısından içeri girdi ve bilet olmaz... Vakıa param bitecek ama ne lerdir. Florya plâjımn iman etrafmdaki ça zaman Atina ataşenavalimizin telgrafla ] „ bulmuştu. Buna rağmen, halâ, seferçıkar... Daha dün gece on birde son defa almak için kuyruk olanların en arkasına İsin asıl garib tarafı otomobilin uğur hşmalar her gün biraz daha fazla iler olarak yemek yedim.. nmn, doğru olmıyan haberlerle dolu ve d iyordu. Ancak üç ay takıldı. suzluğudur. Bu otomobil, kazayı yapan liyor. Civarda, imar sahasına ilâve edil hemen daima uydurma olduğunu, bun b e r h k u g n e e m Kasanın önündeki kara le\haya bakO gün hava yağmurlu idi. Yağmurlu simdiki sahibine, birkaç hafta evvel millî mek üzere istimlâk edilen arazi, dünkü ların Fransız hükumetinin ve Kamutayı sonra jandarma kuvvetleri gönderilmesi tı. Orada gayet okunakh harflerle şöybir pazar gününde ne yapacaklannı bilpiyangodan çıkmıştır. Piyango idaresi gazetelerden birinin yazdığı gibi bir mil nın zihinlerini şaşırüığmı gördüm. Eğer üzerinedir ki köylere bir asker toplama le yazılı idi: Hususî mevki 35 kuruş. emri verilebildi. Bu emir, kargaşalıklara miyen insanlar sinemalara dolmuslardı. de, bu otomobili, iki ay evvel, Chatau yon metro murabbaı değildir. Esasen İs Atina elçimiz M. Ciyömen, Atinada sebeb oldu. Birçok ihtiyatlar, kendileGenc kıza döndü baktı. Allahım, karaut yolu üzerinde geçirdiği kazada ölen tanbul ilınin, şar hududu dahilinde bulu politikaya karışan ve ortahğı karıştıran Ahmed eğlencesi için de böyle para ra saçları, mavi gözleri, kırmızı yanaklameşruiyetini tanımadıl v bir adamm veresesinden satın almışmış! nan kısmı ancak iki yüz bin metro mu bu kara ve deniz ordulan zabitleri bay r]i n e ge r i je n gözden çıkarabildiği için bahtiyardı. n ve esmer tenile nekadar da güzeldi. y ] a r . a r B uu itaatsizlilcler. merhametsizce basmerhametsizce bas500 cana kıydı ! Kendi kendisini tebrik ediyor, hep du rabbaı bir yerdır. Floryada imar sahası ları teskm edecek olordeve azme rnahk kimseler idam edildi; çok Ahmed heyecandan titriyen bir sesle: t m l d l . b i r c o k vardaki resimleri seyrederek önündeki na giren arazinin, hududu Çekmecenin olsaydı, sizi inançlarım ki (temin ederim Madridde, bir kamyon, bir sütçü dük Iki hususî mevki bileti, dedi. insanlann biletlerini alıp çekilmelerini garbinde, Boğazağzı deresinin, denize ki) hadisat başka tu'rlü olurdu. Ordu vc geçmeden hapisanelerden politika mücVe tahmin ettiği gibi ona yanyana kânının camekânına çarpmış ve came döküldüğü yerden başlıyarak Küçükçek deniz zabiilerinin politika yapmalarından rimleri taşmağa başladı; adalar, tecrid bekliyordu. numarah iki koltuk verdiler. Geri dön kânda bir sepet içinde bulunan beş yüz edilerek sürgün karargâhları haline koArtık sırası gelmek üzere idi. Ajıcak düğü zaman genc kız biraz uzaklaşmış tane vumurtayı k'rmıs. Birkaç gün son mece istasyonunu hududu içine aldıktan çıkan sonunç (netice) şudur ki ben Atinuldu ve kısa bir zaman içinde yüzlerce üç ddrt müşteri daha kalmıştı ki birden tı. Kenarda duruyor, siyah mantolu, si ra, dükkân sahibi, dükkânın önüne şu sonra şimale uzanıyor. Yıkık Rus ma naya gitliğim zaman, her önüne gelen nastınnın arkasından dolaşarak Kalikrat bir emir veriyor; fakat bu verilen emir şüpheli ile doldu. Bu dehşet idaresine bire genc bir kız onun yanına yaklaştı. yah başörtülü yaşh bir kadmla gülerek ilânı yaphştırmış: ya köprüsünü de geçtikten sonra hudud lerden kimse mes'ul olmuyordu. Du ka rağmen, Fransız ve îngiliz gazeteleri YuBu harikulâde güzel bir insandı. konusuyordu. Delıkanlının kendisini arananistanın mes'ud ve müreffeh halde ya«Dıkkatsiz bir şoför, burada tam beş hattı tekrar cenuba, deniz sahilıne doğru rışikhk ve dağımklık hükumelimizin son şadığını yazmaktan çekinmiyorlardı. Ona mavi gözlerinin en tatlı bakışile dığını görünce hemen ona doğru kostM: yüz cana kıvdı. Zira kırdığı beş yüz yuıniyor. Sahılde demıryolunun cenub ke yılda uğradığı güclüklere çok kuvvetli bakıyor ve gülümsüyordu ve bu gülüm Ah çok teşekkürler ederim.. Beni murta kulucka altına konacak yumurta narını takib ederek sahil boyunca YeşilVenizelos herkesi hapse atıyor bir âmil olmuştu. Bu haller, Yunanistansemede nazik bir rica da okunuyordu. minnettar ettiniz efendim. lardı. Şoförlerin, gene bnyle bir felâkete köyün garbmdekı plâjlara kadar devam Venizelos, Rokföyün Yunanistanda şerefimizi Affedersiniz efendim, dedi, sizi Diye bileti aldı. Ve ihtiyar kadına sebeb olmamaları için dıkkatli davran ediyor. Bu saha dahıhnde müteaddid kaybaşladığı usulleri tatbika devam ediyorrahatsız ediyorum. Acaba bana bir bilet db'nerek: ,,. . r ' "»""•«>«""•; J u . D o lw , y a ı a a ı a n oır narıye ordusu. malannı rica ederim.» naklar, korular ve mcr'alar mcvcuddur. otorıiesmden kaçan Fransız ıshhbaral . . . . V.., . • ı ı ı alır mısınız? Bakınız nekadar insan var. Orij ; nal b<r tebrik Al büvükanne dedi. Inşallah iyi . , j . ;„ ,ı • r„„,.. kendisine ve hukumetıne küçük hazırlanan / karşı Beyhude beklemekten kurtulurdum. suikasdler hakkında en teferrüaeğlenirsin. Ben sinemanın kacta bireceefkârı umumiyesinin aldatddığını ve şaGeçenlerde, Valansta, büyük bir bocjanlarınm uydurma tclgraflanle rransır tına vanncıya kadar bol bol haber geti* Hay hay, diye cevab verdi memnu ğini şimdi anlarım. Seni gelir, kapıdan aşıriıldığım müteaddid defalar haber verğa yarışı oldu. Tüy sıklet dünya şampiriyorlardı. Kendi sadık adamlanndan niyetle. lırım. mişlerdir. Du, Fransız tarihinin çok az yonasında zenci boksör Brownu yenen bir muhafız bölüğü teşkil etmişti. «Baş îşte para.. Rica ederim bir hususî Ve ihtiyar kadmın yan^ğından öpen şerefli bir yaprağıdır. Bu yaprağı çevirboks şampiyonu Sansili de bu yarışta hakanlık muhafız kıt'ası» adını taşıyan mevki alırsınız, olur mu? genc kız sinema kapısından dışan çıkamekte acele ettim.» zır bulunuyordu. Halk boksörii tanımış bu çok meşhur bölük, Venizelos, bir yerGenc kız Ahmedin eline parayı uzat rak gitti. JONNART ve heyecanla alkışlamas|a başlamıştır. Aonun b... Ahmed hiddetten kıpkırmızı keMİmiş halinin tezahürleri o derece artmıştır ki, Venizelos, Başbakanlık koltuğuna oBu zamana kadar öndeki in«anlar da ti. İhtiyar kadın sinemaya girerken o sampiyon, yarış meydanını dolaşıp, hallurah üç hafta geçmemişti ki Fransız r u m a S a memurdu. Hapisanelere atılan tanınmış simalar biletlerini almışlardı. Kasadaki boyalı büetini bin parça etti. Paltosunun yakası kın önünden geçmeğe ve kendini gösterBaşbakanı Riboyu, Jonarı tekrar Atinayüzlü kız altı aylık ondüle olmuş saçla nı kaldırarak sokağa fırladı. ya yollaması için tazyika başladı. Hem, arasında eski Başbakan, 80 yaşını geçmeğe mecbur kalmıstır. Meydanı dolaşırnnın arasına elindeki kurşunkalemini so Sırnasık bir yağmur yağıyordu. u sefer, Jonarla beraber Fransız kıtaatı miş ihtiyar Skuludis, Rallis, Lambros, ken, kendisine, biraz evvel yaptığı gü kup başını kaşırken: [a istiyordu. Jonar bu isteği reddetti. O Dragumis, 13 eski bakan, 4 general, Ve Ahmed dün aks^mdanberi yenr'k reşte bir boğavı öldüren boğa güreşçisi Ne istiyorsunuz efendim? un bu red mektubu Fransız Dış îşleri Krahn «İstablı âmire» müdürü Prens yemediğini, karnının aç olduğunu kuv Rafaelito refakat ediyordu. lpsilantis ve Saray Mareşali Kont MerDedi. Ahmed biran içinde düşündü: vetle hissedivordu. akanlığı gizli dosyalarında sakhdır: Meydanın etrafmdaki bu küçük ge «fîen, Yunanistanm hamisi devleile kanti vardı. zintide, boksörün avaeının dibine bir cift (Arkan var) in itimad mektublarım haiz olmadığım boğa kulagı düştü. Boksör güreşçiye dö İzmirde birkaç memur 73 mahkemeye verildi Venizelos, dehşete dayanmadıkça Yunanistanda: Izmir (Hususî) Büyük dedikoduhüküm süremiyeceğini anlamıştı! Florya plâjı için Çok geniş bir saha istimlâk ediliyor Mısır Veliahdi topçu zabiti olacak Acıklı bir kaza 200 kilo yükle giden bir hamala otomobil çarptı ve zavallı yere yıkılarak öldü Hâdise yerinde (uzaktan hamahn cesedi görülüyor) aşağıda Müddeiumumi tetkikat yapıyor, tolda för Niyazi muharririmtz* vak'ayı anlatıyor Dün Bahçekapıda bir kaza olmuş ve Üstünden 200 kiloluk yükü eskiden bir hamal ölmüştür. pehlivanlıktan kalma kuvvetimle kalÇiçekpazarı hamallarmdan Petür dırdım. Fakat baktım ki adam ölmüş. keli Mehmed oğlu Hasan 200 kilo a Ben kat'iyyen bu hamala çarpmadım. ğırhğmda bir yük alarak Bahçekapıya Şımdiye kadar hiçbir kaza yapmadım» doğru yürümeğe başlamıştır. Fakat demiştir. Hasan ecza deposunun biraz ilerisinde Hamal Hasanm cesedi seyrüsefere şoför Niyazinin 1821 sayılı otomobili mâni olduğundan Hasan ecza deposu duğu anlaşılmış, otomobilin üstünde kendisine çarpmış ve hamal beyinüs nun önüne kaldırıma kaldırılmış, bir de hiçbir iz bulunamamıştır. tü, yükü ile beraber düşmüş ve hemen müddet sonra Müddeiumumî muavin Hükumet doktoru hamalı muayene ölmüştür. lerinden Feridun vak'a yerine gelmiş, etmiş ve beyinüstü düşerek kafatası Şoför Niyazi üstüne yüklenen suçu cesedi civardaki caminin avlusuna kal nın sol tarafından bir parçanm kırıl kabul etmemektedir. Vak'a yerinde kendisile görüşen bir yazıcımıza cBen dırtarak tahkikata başlamıştır. Bu sı dığını ve nezfi dimağiden öldüğünü tesyoluma gidiyordum. Baktım hamal rada 6 ncı şube mühendislerinden Fet bit etmiştir. düştü ve arkasındaki ağır yük kafa hi de gelmiş, nezaret altına alınan o Şoför Niyazi Eminönü taksisi şoförsma gelerek yüzüstü kapandı ve kan tomobile binmiş ve kazanın olduğu lermdendir. Arkadaşları kendisinin gagelmeğe başladı. Otomobilimi hemen yerde keşif yaprmştır. Keşif sonunda yet namuslu bir genc ve muvazeneli durdurdum, hamalın imdaduıa koştum. arabanın irenlerinin gayet sağlam ol bir şoför olduğunu söylemektedirler. nerek: Bir tokat hâdisesi Karaya oturan bir gemi Bu kulaklar nedir? diye sordu: Dün Adliye koridorlarında bir hâdise San Fransisko 11 (A.A.) 1419 ton Öldürdüğüm boganın kulaklan! olmuştur. Üçüncü hukuk mahkemesi müPrens Faruk uk, Noya admdaki Amerıkan şilebi koAhali beni tebrik etmek için bunlan habaşiri Kâmil ayni mahkemede bir dava Mısır Veliahdi prens Faruk îngilte u bir sis yüzünden. Portarena yakın tıra olarak veriyor, diyince, boksör: takıb eden avukat Kadiköylü Hayriden Allah korusun da ringlerde de ay rede Vulviçteki Harb Akademismde armda karaya oturmuştur. alelusul kaydiye ücreti olarak 1 70 kuruş süel (askerî) tahsilini görmek üzere ni âdet türemesin! cevabını verdi. istemiş, avukat Hayri de «müekkilimden Gemide 20 tayfa vardır. Taşlar üze Londraya gönderilmiştir. Prens Harb inde parçalanmış tehlikesi olduğundan, al» demiştir. Mübaşir Kâmil avukat Akademısıni bitirdıkten sonra İnjnliz Hayrinin müekkili olan kadına müracaat Cezayirde komünistlerle atlı topçu alayında staj görecektir. ^oya, telsizle yardım istemektedir. Ge ederek kaydiye ücretini istemiş, davacı polisler çarpıştı Prensin pederi Kral Fuad dahi süel mide, daha şimdiden birçok yanklar ol kadın üzerinde para olmadığım söyleBerlin 11 (Telsizle) Cezayirde tahsilini îngilterede görmüş ve topçu duğu gibi, yükü de kaymıştır. Yardıma miştir. Bunun üzerine Kâmil tekrar avubugün komünistlerle Fransız polisi aolarak yetişmiştir. oşan vapurlar, sisten ilerliyemiyorlar. J j a t t a n 170 kuruşu istemiştir. Fakat bu rasında kanlı çarpışmalar olmuştur. İfena halde sinirlenertk ki taraftan da yaralılar ve ölüler varAlp dağlarında görülmemiş sefer avukat be adam?» diyip Kâmile îngiliz sosyalist birliği «patladın mı dır. Askerî kuvvetler müdahale ede sıcaklar bir tokat atmıştır. konferansı rek sükvneti muhafaza edebilmişler Mahkeme önünde cereyan eden bu Paris 11 (Telsizle) Alp dağlarındir. Yüz kadar komünıst yakalanmışLondra 11 (A.A.) Bristolde topia da 10 gündenberi görülmemiş sıcaklar hâdise hakkında tahkikat yapılmış ve tır Bukarar, arsıulusal durumu incele Müddeiumumiliğe verilmiştir. hüküm sürmektedır. nan «Sosyalist Birliği» konferansı, çoTango müsabakasını kim ğunlukla bir karar almıştır. Hergün bir ecnebi karikatürü mek ve hükumet siyasasına toplu ola kazanmış? rak karşı gelmek çarelerini aramak iGeçenlerde İstanbul radyosunun terçin, işçi hareketinin bütün mümessılle tib ettiği tango müsabakasında birinciliği rini bir araya getirecek bir konferansm Galatasaray lisesi 934 mezunlanndan toplanması hakkmdadır. Nusrat Rıfkınm kazandığını yazmışhk Sir Stafford Crıppis, demiştir ki: Ayni lisenin ayni senesinde mezun olup « Kapitalistlerin emrile ve kapita Kıbriste bulunan Sadıktan bir mektub list sonunçlar için açılan savaşa hiçbir aldık. Bunda, İstanbul radyosunun tertib şekilde girmiyeceğiz. Gelecek işçi hü ettiği tango müsabakasında «Hıcran» kumeti, İngüterenm girdiği bütün an isimli eserile birinciliği kazandığını ve bu gajmanları değiştirmek hakkmı elde et münasebetle Mes'ud Cemılden bir de melidir.» tebrik mektubu aldığını bildiriyor. Holanda Belçika futbol maçı Brüksel 11 (Telsizle) Felemenk ve Belçika takımları arasında yapılan futbol maçında Holandalılar Belçika lılan 21 yenmişlerdir. Edinburgda nümayişler Londra 11 (Telsizle) Bir katoli ğin Kanada Genel Valiliğine tayini ü zerine, Edinburgda, protestanlar nü mayişler yapmışlardır. Polis müdaha le etmek mecburiyetinde kalmı§tar. Paris arenasında büyük bayraml
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog