Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

m 193S CUMHUBİYET TELGRAF, TELEFON ve TELSİZLE HABERLER Almanyanm istediği donanma] İngiltere % 35 nisbetini kabul etti Çanakkaleye girerken: 3 [HEM Karanm destanı: Arıburnu Bu tepe, «Kemalyeri» ve Dumlupınardan ancak yedi yıl yaşlıdır ve Dumlupınar bu tepeden başlar! Avrupa yolundan notlar NALINA MIH1NA irkaç gündür Erenköyünde o* turuyor, Halk tramvaylarile gidip geliyorum. Bizi, intizamsız, rahatsız ve tehlikeli otobüslerden kurtaran bu tramvayların da halkı memnun edecek tam bir intizamla işlemediğini ve Ismail Habİb Sevük bazı kusurlan olduğunu gördüm. Bunlann düzelmesi için gördüklerimi yazıyo Denîz cenklerî korkuncdur, fakat kı var. Kat kat karanlıkları bakışlarmın rum. sa olur. Ya toptan yenecek, ya toplan mavi ışıklı rontgenile delerek düşmanın Pazar günü, öğleden sonra, bu tramParis 11 (A.A.) Daily Teleyenileceksin. Prevezeden Trafalgara, maksadını apaçık görebildi. Düşman bizi (Telsizle) Dış İşleri lanmda her iki ülke için de istek dcğer vay arabalanndan biri, tam Kadıköy grapha Tokyodan gelen bir habere Çuşimadan îskajeraka kadar, yelkenli karanlıkta bırakarak yenecekti, biz o göjitvinofla Çekoslovakya olan, sistematik yakınla§mağa özel bir kumluğu ucuna geldiği zaman, itfaiye göre İngiltere, Almanyaya kendi ını M. Benes bugün Av önem verilmiştir. veya zırlhı, en büyük cenkler bile bir gün rüşle aydınhğa çıktık. Işıkla gölgenin cennin bulunduğu yerde anî bir bozukluğa donanmasının *> 35 i nisbetinde durumu hakkında müSovyet ve Çek devlet adamları, her de bitti. Değil teknenin tekneyle, tekne gi: Seddilbahirde çarpışan kuvvetlerimiz uğradı. Kısa bir müddet durdu, içindeki bir donanma bulundurmak hakkınin kara ile savaşması da öyle. 18 mart çok aşağıda, Bolayırda boşuna bekliyen ırda bulunmuşlardır. Bu iki memlekette bugün mevcud, yahut kadın, erkek, koşar adımla kumluğu geçnı tanımıştır. taki cehennem cengi ancak bir gündüz kuvvetimiz de çok yukarda; düşman iki meselerdi vapur gidiyordu. ı sonra M. Benes zevce ki, ileride vücude getirilecek olan ku lüktür; o gün güneş, doğarken onlann sal uzak arasındaki boşluktan işte bir gölge Japonya, tngilterenin bu kara a gitmiştir. Misafirler rumları, her iki hükumetin aralarındaki Pazartesi akşamı, 9,10 vapuru Kadıdırışını batarken de kaçışını gördü. Hal gibi habersizce kayıyor. Şu tepeye çıktı Litvinofla Fransız elçisi kültürel bağları sağlamlamak yolun rını kabul etmektedir. dıköy iskelesine yanaştı. Tramvaylar mı Boğazın Rumeli kıyısına indi demek. !mdan uğurlanmışlardır. da varmak istedikleri amacm varlaşBerlin 11 (Telsizle) M. Hit buki ondan bir ay sonra başlıyan karanın hep dizilmis bekliyorlardı. Aralannda cehennemi sekiz ay sürecek: Gelibolu Artık o gölge yarımadayı belinden kuşarşembe günü Moskovaya tırılması için gereken tedbirleri hazır ler Londradaki deniz konuşmala bir tane de Bostancı arabası vardı. Va yarımadasına düşman baharla beraber tan çelik bir çemberdir ve hçrşey bitmiştıi gece Harkofa gidecek lamağa memur etmeyi kararlaştırmış rma iştirak eden Alman murah tir. Fakat rontgen görüşlü kaymakamın purdan çrkan yolcular bu arabaya doğru lardır. gelmişti, kaçışı ancak kış gelincedir! yürümeğe başladılar. Fakat tramvay, has heyeti başkanı von Ribentropu Bu konuşmalar sırasında arsıulusal Yüzbinleri taşıyan gemiler Ölüm ka fırkası... Koyu bir gölge apansız bir ışık içinde tek bir yolcu olduğu halde, çıkrp (A.A.) Tas ajansı bilkabul etmiş ve uzun bir konuş kurum da gözden geçirilmiştir. Her iki raltısile denizin ufkunu çemberliyor. la karşılaşınca ne olur? Düşman öyle ol gitti. Ötekiler gibi, yanm dakika daha mada bulunmuştur. Von Rıben devlet adamları, genel barışın sonucu Başkumandan Hamiltonun elinde üç koz du! bekleyip vapurdan çıkan yolculan almaıa göre, M. Benes, M. trop Londradaki konuşmalar hakhakkında ortalıkta bir korku duygusu var: Adedce üstünlük, malzemece son Kaymakam kendi kendine harekete dı. Biz, bilmem kaç dakika başka bir aran ve Molotof arasm kında M. Hitlere şifahî malumat bulunduğunu teslim etmek zorunda suzluk, ve hareket mekanizmasınt elinde geçti. Ne emir veren var, ne emir bekli ba gelmesini beklerkan o araba da tek ılar, Sovyetlerle Çe vermiştir. Von Ribentrop bu gece kalmışlardır ve arsıulusal türlü konfe tutuş. Hele bu sonuncusu... Plân gelen yen: Vermek için görmek, beklemek irin yolcusile bomboş Bostancıya doğru gidiasmdaki ilgilerin şekli ranslar ve yahut ki Cenevredeki gö tekrar Londraya giderek, deniş dedir, karanlık bizim. O istediği yerden görmemek lâzım. Harbde başkumandan yordu. bir memnuniyet uyan rüşmeler esnasında birleşik ileri ha konuşmalarına devam edecektir. vuracak, biz nereden karşılıyacağımızı lık yalnız rütbeyle değil, herkesin göreiçerisinde her iki ülkeDün sabah, Kadıköyünden saat 9 da reketlerle Avrupa ülkelerinin güvenlibilmıyeceğiz. Irade orada, iradeye uymak miyeceğini görmekledir. O gün en yükyakmlaşması ve genel kalkan doğru vapura yetişmek istiycn ğini sağlamak hususunda harcanan bizde. Şaşırtacak, şaşıracağız. Baskını sekte olan o görüştü. Rütbeler görüşün k yolunda elbirliğile çayolcular, istasyonlarda dizilmis tramvay emekleri onaylamışlardır. yapışla baskma uğrayış: Daha harb ol altındadır. Emir verecekler karanlıkta len büyük işler başarübekliyorlardı. Yetişemedikleri arabadan Bildirik şöyle bitiyor: madan zaferin yarısı gelene gitmiş ve ya kalınca emrini görüşten aldı. Buna onun < Her iki taraf, banşm bölünmez kendi kendine hareketi dediler. Hayır, tam on iki dakika sonra gelen çifte bir Chester (Pansilvanya) 11 (A.A.) nsı bekliyenden kaçmıştı! tramvay, ağzına kadar dolu olduğu haldevlet adamları, hüku bir bütün olduğu esası üzerine, evrensel Pensılvanya Süel Kolejine onursal Ilkönce dört beş yerden bütün kıyıya bu, görüfü kendine başkumandan yapış de, bütün istasyonlarda dura dura, 25 la yapılmış olan uzlaşma baysallığın düzenini kurmak keyfiye doktör (fahrî doktör) seçilen M. Hull, yapıştılar. Kırk elli zırhlının hep birden ü! dakikada Kadıköyüne indi. 9 vapuru da, rın, elbirliğini devam et tinin önemi hakkında uyuşmuşlardır. Şimşek gibi görenin, düşmanı önlemek demiştir ki: gülleleyip bir sürü tayyarenin hep birden daradar gelen tramvay yolculannı almalaki tecimel ilişikleri uy Sovyetler, Fransa ve Çekoslovakya a« Briand Cellog andlaşması, A bombalayışı. Islık çalan şerapneller ve için, şimşek gibi de harekete geçmesi ge dan gitti. Bu tramvayın arkasından boş genişletmek için sağlam rasında andlaşmalardan sonra genel merikanın dış siyasasının temelidir.» patlıyan kumbaralar. Yer bulut bulut gö rek. Fırkanın ilk hazırlanan alaymı ka bir diğer tramvay daha geliyordu. Eğer ıakta olduğunu söylemiş baysallığın daha geniş bir tarzda ku M. Hull, bazı ülkelerde, ulusal sınırke kalkmış, gök alev alev yere dökülü parak koşturur gibi götürüyor. Dakika öndeki tıklım tıklım dolu tramvay, inecek rulması için, şimdiye kadar geçen emek lar içinde başarılacak berektli işlere yor. Yıkılmadık kaya, dövülmedik top lar saatler gibi uzun; fakat saatleri daki yolcu olmıyan istasyonlarda durmasaydı r at ve güzel san'atler a lerine devam etmeğe azmetmişlerdir.» bile engel olan süâhlanma yarışını pro rak, yakılmadık bucak yok. Bu cehen kalar gibi sıçratmaktayız. Conkbayınnın ve buralarda bekliyen yolculan on metro nıuımiMiHIHIffllllinillltllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllimınnnnım testo etmiştir. nemde artık bir diri bile kalmamıştır. Bü tepesine yaklaşınca alayına on dakikahk ara ile pesinden gelen boş tramvaya bıSavaşın önüne geçmek kaygusu için tün kıyı ölüm sükuneti içinde. Ne ses, ne bir dinlenme veriyor. Kendisi birkaç kişi raksaydı, hem kendisi geç kalmaz, hem de bulunan uluslar, silâhlarını artır hareket. Karaya rampalıyan gemilerden le bayın aşıp ilerledi. Keşif yapacak. de arkadaki tramvayı geç bırakmazdı. mak için kamoyu (efkârı umumiycyi) kayıklara asker doldu. Rahat rahat çıka Karşıdaki tepeden bir manga Türk aske Fakat bunu, ne kontrol memurlan, ne şaşırtmak istiyenlerin yaptıklarım a caklar. Fakat ne o? Diriler mi etten de ri kaçarak kendine doğru gelmekt^dir. biletçiler, ne de vatman akıl etmedi. çığa vurmalıdırlar. ğil, ölüler mi dirildi; «Semender» ateşte Bunlar Seddilbahirdeki fırkanın askerKadıköy vapurunun da üç tramvay lerindenmiş. M. Hull, diyevini şöyle bitirmiştir: yanmazmış, mika camı ateşe omuz siiker; dolusu yolcuyu iskele üzerinde bırakıp « 1914 ten evvel olduğu gibi, ken Mehmedcik te öyle olacak. Çıkanlar Mıhlahcı bir sesle sordu: gitmesi ve bir dakika beklememesi pek di silâhlarını artırmak için başka ulus yayhmlann tırpanile doğranıyorlar! Neye kaçıyorsunuz? garibdir. Garibdir; çünkü bu vapurlar, ların silâhlanmasını sebeb gösteren ba Düşman geliyor. Taburlarımıza fırkalar, mangalanmıbazan Havdarpaşa trenini beş on, yirmi zı ülkeler görüyoruz. Böyle bir durum, Düşmandan kaçılmaz. za taburlarla yüklendiler. Seddilbahirde dakika beklerler de bir tren halkına mudünyayı doğruca fakirlığe ve ekonomik Hiç cenapemiz yok. •%IM serıtekeırt' dağınık iki taburumuz düşmanın dolgun adil olan üç tramvay dolusu halkı almak öluıuc göiünrn, bajka Süngünüz var! iki fırkasmı karşılıyor. Sonra yazdıkları cin 9 vapuru bir dakika bile beklemedi. birşey değildir.» Bu konuşma olurken bir de bakh ki kıtablarda bu iki taburumuzu iki fırka Kadıköy vapurları da, Kadıköy tramkalabalık düşman bölükleri tepeden hızla (Telsizle) Çin hüku Varşova 11 (A A.) Pantkok yortu Kontenjan harici getirilecek diye göstereceklerdir. Yalan söylemedivaylan da birbirine bağlı, birbirini ta inmektedir. Birdenbire çok tehlikeli bir eşya eblerini kâmilen kabul et ları arıfesinde, cumartesi günü Yahu ler; oradaki bir iki bınin yaptığını ancak mamlıyan nakil vasıtalarıdır. Bunlann okyoya resmen bildirmiî dıler tarafından bir kavga esnasında öl Ankara 11 (Telefonla) Devlet büt on beş yırmi bın yapabilırdı. Mehmed vaziyet doğuvermişti: Gelen düşman ken birbirini kollamaları, birbirlerine yolcu dürülmuş olan bir Polonyalınm ölüsü çesıle hususî ve mülhak bütçeler tarafın cikteki öz azı eritti. Yiğitlik maya gibi dine geride bekliyen alayından daha ya yetistirmeleri, icabında bir dakikacık ka bugün Nankinde neşre kalktıktan sonra, Yahudilere karşı şid dan dahilde tedarik edilemediğinden rakamı kabartıyor. Taburumuz fırkadır. kın. Yanmdaki bir manga kaçak aske beklemeleri gerektir. Birer dakikahk te name ile Japonyaya karşı detle saldırılmıştır. Her iki taraftan bir dolayı klering veya tevazün esaslı bir an Bütün kıyıda tesbihleme bir dizi gibiyiz. rin sahiden bir tek kurşunu yok. İşte hem ahhür, bizim nakil vasıtalarımız için Vıiçet verilmesi emredilmiştir. çok yaralı vardır. Bunlardan biri has laşma ile bağlı olduğu ve iktısadî mu Düşman kalın kalın çarpıyor. Bu ilk gün kendi, hem gerideki alayı, hem bütün tir; yandan çarklı bir Akav vapuru, baÇanakkale gidecek. Ne yapmalı? Ku teskilâtile bıına benzer Ja tanede ölmüştür. vazene vaziyeti lehimizde bulunan bir ler cizgile gövdenin cengidir! zan yanaşmak için on dakika kaybeder. mandan yaratandır, hiçbir çarenin olmaVarşova 11 (A.A.) Bir Yahudi ekibi memleketten getirilmesinde zaruret olan ın her çeşid kurumlar fesDüşmanın asıl ağır tarafı nereden dığı o anda en olmıyacak çareyi buldu. Pazartesi akşamı, 9,10 vapurunun yolile bir Polonya işçi ekibi arasında ya ve mer'i hükümlere göre serbestçe ithal yüklenecek? Anadolu yakası düzdür, cularını almadan giden Bostancı tramvaneti Maresal ŞanKayŞe pılan futbol maçı esnasında, oyuncular edilemiyen veya kontenjana tâbi bulu kolayca ilerlenebilir; Seddilbahir burnu Kıhc gibi bir sesle kumanda veriyor: yı, hareket saatinden dakika sektirme Manga yere yat! çekilmesini de Çinden is kavgaya tutuşmuşlardır. nan ejyanın siparişinden evvel mutlaka sivridir, denizin üç tarafından dövülebimek gibi bir intizam ve programa riayet Cepanesiz asker ateş edecekmiş gibi Bunlardan biri, karşı taraf oyuncu Ekonomi Bakanlığından izin almmak ve lir; Bolayır berzahı dardır, yarımadanın fikrile hareket ettiyse, salı sabahı 9 vapu(A.A.) M. Doihara, larının üzerine ateş etmiş ve ikisini ya bu eşya için menşee göre serbest döviz kara ile ilişiği kesilebilir. Fakat hangisi? yere yattı, düşman da apansız bir ateşe runa yetişemiyen ve daha Erenköyüne ıraya gelmiş ve Japon süel ralamıştır. Yaralılar, hastaneye kaldırıl verilmesi icab eden ahvalde siparişten ev Başkumandan Liman fon Sanders koyu uğramamak için yere yatıyor. Kazandı 12 dakikahk teahhurla gelen tramvay da, mışlardır. uşmuştur. vel Maliye Bakanlığınm muvafakati a karanlık içinde. Bu yetmiyor gibi kendi ğımız işte o «an» dır. Düşmanı bir tek asla geç kalmamalı idi. lınmak şartile ithaline müsaade edilecek kıt'alarımızdan da haber alamamaktadır. sesle yere mıhlamıştık. Yaratan zekânın inderilen bir habere göre. Halk tramvaylarının, yolculannı vaKamutayın tatili sesi, zekâ ki yoku var eden Tanndan bir tir. r bu şardan çıkarak Gü Iste Alman binbaşısı Mülman bile yazpura yetiştiremez bir vasıta haline düş ışıktır, «an» denılen o zaman katresini Ankara 11 (Telefonla) Kamutay doğru yürümeğe bajlamışFenerler idaresine müsaade edildi dığı kitabda «Düşman bombardımanm bir inci gibi Conkbayınnın üstüne taktı! memesine çok itina etmek lâzımdır. Çünmüstacelen müzakeresi lâzım gelen Ankara 1 1 (Telefonla) Lizbon dan muhabere telleri de koptuğu için Likü o zaman herkes gene treni tercih eder bazı mühim kanunlar geldiğinden bir Altı günlük Arıburnu cenklerini neye >on Lavrensi konferansı mucibince sahil fenerlerimizde man Paşa nerelerde ne olduğunu bilemive bu tercih sonunda, tramvaylar açık (A.A.) Reuter ay hafta daha çalışacaktır. Kamutay ayın yapılması lâzım gelen değişiklikler için yor» diye itiraf ediyor. Düşmanın ne ya anlatmalı? Gerisi artık işin tekniğidir. vermeğe baslarsa, bu açığı tramvaya bi18 inde tatil kararı verecektir. Altı günün her birinde başka bir taktik nen ve binmiyen şehir halkı ödemek mecfenerler idaresi tarafından yerli fabrika pacağını bilmemek, kendimizin ne yapı «Japon LavrenJİ» diye Demiryollar baremi lardan tedariki kabil olamıyan eşya ile hğımızı bilmemek: Biz bu iki karanlıkla gürüyoruz: Göğüsleyip durduruş, arala buriyetinde kalır. ;ral Doihara, Japonyanın Ankara 11 (Telefonla) Devlet muhtelif daire ve müesselerin dışandan iki defa körüz! nıp yıpratış, yardımlanıp saldınş; yıldıAzıcık daha dikkat edilince bu kusurine gehrilmesine çalışmak Demiryolları İşletme Umum Müdür getirmesine lüzum gördüğü eşyanın konrınca sökerek itiş, panikletince sürerek ka lar düzelebileceği için biraz daha intiİki karanlığın ötesinde düşman, 25 niPekine gitmiştir. lüğü memur ve müstahdimleri için ha tenjan harici ithaline Vekiller Heyetince zam, diyorum. sanırı başındaki gece içinde, asıl kuvvet çırış ve son gün de düşmanı bir şerid gibi ıi bir hâdise zırlanan barem kanun lâyihası Kamu müsaade pdilmistir. lerini sandallara doldurmuş Arıburnu kıyıya köstebekleyiş. Mavi bakışlı Kay(A.A.) Tangkudan tayda konuşulacaktır. Lâyihaya göre Fransa kabinesi önündedir. Tan yeri ağarırken, ne gülle makamı miralay yaptılar. Ve onun bu altı n bir Japon destrüyeri, ar daimî memur ve müstahdimlerin aylık Paris 11 (Telsizle) Başbakan M. ne gürühü, baskm şeklinde apansız bir kapandığı için karaya o ve yevmiyeleri ilişik cetvellere göre günlük cenki idare ettiği tepeye «KemalLaval Parise dönmüştür. Kabine per abuk yüzdürülmüştür. tatbik edilecek ve halen vazifede bu şembe sabahı saat 10 da Elize sarayın çıkış. Hiç hesabda olmıyan orayı bom yeri» denildi. Bu tepe Dumlupınardan boş bırakmışız. Sadece bir gözcü bölüfapon denız makamları ile lunan memurların ücret ve yevmiye da Cumhur başkanı M. Löbrünün başancak yedi yıl yaşlıdır. Dumlupınar bu ğümüz var. Her biri binler taşıyan dokuz ışan Çin işyarlan arasında leri terfi, ve kıdem zamlarım tanzim Ankara 11 (A.A.) Türk Dili A kanlığı altmda toplanacaktır. vapurun boşalthğı asker bu bölükçüğü tepeden başlar! .armıştır. eden bu kanuna göre tayin edilecek raştırma kurumunun genel merkez kuMoskova elcisi kimin olacagı itivererek tıknaz uzanışlarla kol kol sırtÎSMAlL HABİB tir. rulu, Kılavuz komisyonunun burada lara tırmanıyor. Düşman tam aldatmış, belli değil bulunan üyeleri ile birlikte kılavuza Devlet Demiryoilan memurla Ankara 11 (A.A.) Gerçinlediğimize biz tam aldanmıştık. Maksadı çok iyi Adanada yakalanan âyinciler gelen önergelerin gözden geçirilmesi (tahkikatımıza) göre Moskova büyük saklayıp baskını çok ustaca yapmışlar. nnın tekaüd maaşlan lsizle) Sü Bakanı Geelçiliğine atanacak (tayin edilecek) izet îste mükâfatını görüyorlar: Düşman ge Adananın Akkapı köyünde gizlice âyin işine başlamıştır. ugün tavyare ile Marino Ankara 11 (Telefonla) Devlet yapan 15 erkek iîe 1 kadın cürmü meş Dün öğleden sonra kurum merkezinbir kaza geçirmiştir. Ba Demiryolları memurin tekaüd kanun lâ (zat) hakkında yapılan tasımlar (tah zintiye gider gibi zafere gitmektedir! minler) dogru değildir. Bu yolda henüz Fakat gerilerdeki Bigalı köyünde fır hud halinde yakalanarak adliyeye veril de başkan Saffet Arıkanm başkanh uçak yere düşmüştür. yihası Meclis encümenlerindedir. Devlet kasılp ihtivatta bulunan bir kaymakam mislerdir. ğında toplanüarak yeni çahşmaların a bulunanlara hiçbir şey Demiryolları bütçesinden maaş veya üc bir karar almmamıştır. yolu görüşülmüş ve işe başlanmıştır. ret alan, sicilli mahsusunda kayidli müteKurum merkezi bu toplantıya dar g?len başka bir uçakla yo kaid sandığına girmiş olan memur dığinden Atatürk, Anadolu kulübün miştir. ve müstahdemlere bağlanacak te deki kendi dairesini gene bu çalışmıya Biriiği kurulmuş kaüd ve maluliyetleri halinde ma vermek kayrasmda bulunmuştur. Bu ;Telefonla) Türk Ba luliyet maaaşları verilecek taz gün de sabahtan Anadolu kulübünde beyannamesi verilmiş mınat ve bunlann kanunu mede toplanüarak önergelerin gözden peçi .inin adlan da İç îşleri ni mucibince iasesile mükellef oldukları rilmesine devam edilmiştir. Toplantı ildirilmiştir. dul ve yetimlerine bağlanacak aylık ve lar hergün sabah saat ondan on iki buAtayın başkanlığa, Tarık verilecek tazminat 454 numaralı kanunla çuğa ve öğleden sonra iki buçuktan ışkanlığa, Naşid Hakkı teşkil edilen tekaüd sandiğınca bu kanue, Nureddinin veznedar na göre hesab ve tahsis olunacaktır. altı buçuğa kadar sürecektir. Bugün • bildirilmiştir. i akşam üzeri toplantıda bulunan üye Graf Zeplin beşinci defa ler çıkarken Kültür Bakanlığma gi • a nehirler taştı Amerikaya gidiyor derek yeni Kültür Bakanı ve kurumun lsizle) Orta Fransada başkanı Saffet Arıkanı kutlamışlar ve Berlin 11 (Telsizle) Graf Zeplin ı taştığı haber verilmekyeni ödevmde d t iyi başarmaly dilet derhal tedbirler almı§ bugün Amerikaya beşinci seferini yapmişlerdir. mak üzere vola rıkmıstır. »kovada dün resmî 1 tebliğ neşredildi Biraz daha intizam! \ Çek konuşmaları bitti, M. Benes tkovadan Lenîngrada hareket etti Silâh yarışı ve Amerika Dış İşleri Bakanı faponyanm Lehistanda Yahudi istediklerini düşmanlığı had bir bul etti şekil aldı İki taraf arasında kanlı caraısmalar oldu. Bircok yaralı var r Mareşal Şan aleb ettiler Türk Dili Araştırma Kurumu çalışmağa başladı iava Bakanmın ıresi düştü Yunnn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog