Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 Hariıfln 1935 < Şehir ve Memleket Haberleri Fransaya kömür satmak istiyoruz Yazanı S*rm»d Muhtar Aluı Tatil günü Işçilere tam yevmiye verilecek Cumartesi günü öğleden sonra taj til mecburiyetinde olan müesseselerinj çahştırdıkları memur ve müstahdemle] re yanmsar vevmive verdikleri anla | şılmıştır. Iç Işleri Bakanlığınm bu hu' susta yapılacak muamele hakkında vij lâyetlere bir tamim göndermek üzere] olduğu haber alınmıştır. Bu suretlej hareket ederek işcilerine tam yevmiye | vermedikleri anlaşılan müesseselerı /fmahkemeye verileceklerdir. İzmir limanmda yükleme vaziyeti Yanlış tatbikat dün düzeltildi Dünkü nüshamızda, 1 hazirandan itibaren tatbik edilen yeni liman tari fesinden dolayı İzmir ihracatçılannm hükumete bazı şikâyetlerde bulunduklarını yazmıştık. Verilen izahata göre yeni tarife ile ihracat mallarının liman şatlarında ancak yirmi dört saat durabileceği tebliğ edilmiş ve malların bu müddet zarfında vapura yükletilmesi mecburî tutulmuştur. Bu müddetten sonra geçecek hergün için tüccar 12,5 kuruş verecektir. tzmir ihracatçılarmm söylediklerine göre bu müddet îzmir limanmda va pura mal yüklemek için gayrikâfidir. Bizim İstanbul limanmda yaptığımız araştırmalara göre yeni liman tarife sinin ayni eşkâl dahilinde tetbikı bu rada bu şekilde şikâyeti mucib kan şıkhklara yol açmamıştır. Bu da vesait ve yükleme tarzlarının başkalığından ileri gelmektedir. İzmir ihracatçılarmın şikâyetine dair yaptığımız tahkikata göre, yükle mede ihracat maljarının 24 saat zarfmda vapurlara verilmesi hakkmdaki kayid, mallar tamamile şatlara yüklen dikten sonra cereyana başlıyacaktır. Halbuki, İzmirdeki alâkadar memur lar liman tarifesini yanlış tefsir ede rek malın şatlara verilmeden evvelki zamanı da bu 24 saat içinde hesab etmeğe kalkmışlardır. Bu hale göre mallar şatlara yükleninciye kadar geçecek olan müddet bu 24 saate dahil değil ' dir. Konulan müddet malların şatlar dan vapurlara yüklenmesi için kâfi geleceğinden İzmir tacirlerinin şikâyeti yeni vaziyetle ortadan kalkmış olmaktadır. Siyasî icmal Yunanistandaki seçim 1 martta çıkan isyan, bunu takib edeâ tenkil hareketleri ve divanıharblerin fa« aliyeti Yunanistanda gayritabiî bir Tazw yet peyda etmişti. Bu arada saylavla^ meclisi dağıtılmış ve âyan ilga edilmişti^ Muhalif partiler şiddetli takibata uğratıl» mış, bunlann gazeteleri susturulmuştu^ Lâkin bu tedbirlerin hepsi muvakkatrü Gerek Başbakan M. Çaldaris, gerek mın avini ve Harbiye Bakanı General Korw dilis ve bunlann partileri biran evvel ta« biî vaziyetin avdetini istiyorlarlardı Bunun birinci şarb şüphesiz parlamentonun yeniden seçilmesi ve toplanması idi. Bunun için muhalif gazetelerin tekratf çıkmalarına, partilerin de faaliyetina müsaade edilmişti. Fakat muhalif partiler tabiî ahvalin dönmesine taraftar ol * makla beraber isyanın kendileri için doğurduğu gayrimüsaid ahval ve jerait içinde genel seçime girmek istemediler* Seçim vaktinin geciktirilmesi ve seçim iş* lerinin değiştirilmesi gibi şartlar ileri sürerek vakit kazanmak istediler. Hüku met bunların dileklerini bir derece is'af etti, fakat nihayet hakikî maksadlannın seçime girmekten imtina olduğu anlajıl « dıktan sonra genel seçim yapıldı. •»«• Çıkan tefrikaların hulâsası (Çukurçeşmedeki meşhur semai kahvesinin içi tıklım tıklım dolu... Bir iki mani savulmuş... O zamanm alaturka saatile iki, iki buçuk suları... Teşrinisani ayının temmuz geceleri kadar sıcak, durgun, yaprak kımıldamıyan bir gecesi... Kahvenin bütün pencereleri kapalı; içi sanki hamam halveti. Sigara, nargile dumanı bir pus gibi çökmüş. Göz gözü görmüyor. Bir pey keden karşı peykedekilerin yüzü se çilemiyecek halde...) Etrafa bir göz gezdirelim: O zamanki insan çeşidinin gunası. Her boyda, her kalıbda, her mostrada adam. > . Şabıemredinden tut, ter, kaytan, pırasa 'l bıyıklısına, kösesinden giriş, keçi, çemdir ber, tahta sakallısına kadar her yaşta, < her kıratta insan... Sarıpapalar, karaya•t i ğızlar, kırçıllar, kırmancolar... al Kanapelerin, peykelerin, iskemlelerin •O! hepsi dopdolu. 'J Kapıdan girince, sokağa karşı çifter Venizelosun partisi, Papanastasiunun Toptancı tecimenler dün aralannda r çifter dört pencere. Camlan tozdan, kirt. partisi ve diğer cumhuriyetçi partiler bekbir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda ŞAR İŞLERİ den, sinek tersinden benekli buzlu camlenildiği üzere boykot yaparak seçime Belediyenin yeni yaptırdığı hâle toptanlara dönmüş. girmediler. Savaş hükumet taraftan M . cıların girmesi için koyduğu şartlar göz Matbaa Müdürlüğü kalktı Bunlann önündeki iki uzun kanape, Çaldarisin ve General Kondilisin partiden geçirilmis ve bunlar tecimenlerin haylstanbul şarı, 935 malî senesi bütçesile daha doğrusu kerevet, sözümyabana halerile General Metaksasm krallık partisi siyet ve şerefini kmcı olduğu kadar ka şar matbaa müdürlüğünü kaldırmış bu hrlı k/ilerin yeri... Üstlerine en bayağı ve komünist partisi arasında yapıldı. Senunlara da aykın bulunduğundan pro lunmaktadır. Bu sebebden genel meclis sından birer Demirci halısı »erilmiş, altçim hükumet partilerinin muvaffakiyetile testo edilmesine karar verilmistir. Bele notlarile şar tarafından bastınlacak yalanna birer kalas uzatılmış. neticelendi. General Metaksas Korfo diye hâle girecek tecimenlerden namuslu Sağdaki pencere ile duvann bitiştiği Ortadakinin sırtında, sultan Mecid yımlardan gayri bütün basım işleri ista meb'usu oldu, fakat partisi büyük bir muolduklarını gösterir birer hüsnühal kâğı köşede yusyuvarlak, varil gibi bir gövde. zamamndan kalma, içi kırmızı angudi tistik ve neşriyat şubesi tarafından yapı vaffakiyet kazanamadı. Komünistler dadı istemektedir. Tecimenler ise buna itilacaktır. .11 Fesi asker püsküllü, pos bryıklı, elma çuhalı bir kaput. Akciğer almdaki fesi ha ziyade Venizelosçulardan bazılannın raz etmekte ve kendilerinin ticarî durumkürklü, kırmızı zıhlan sökülüp ıskartaya Belediyenin Osmanlı Banka lannm Tecim odasınca tasdik edilmiş olverdikleri reylerle canlıhk göstermişlerkulaklanna geçmiş. Yüzü muşmula kaçıkanlmış pantalonlu bir kıranta. sındaki parası se de krallık partisi gibi bu beynelmilelduğunu ileri sürmektedirler. dar buruşuk. Sanki göbektaşındaymış gibi lnm ci parti dahi yeni parlamentoda büyük; Belediye tecimenlerin kullanacagı aDün şarbay muavini Hamid Oskayın Kır bıyıklı, çetrefil dilli, herhalde ya dan, şakaklarından, boynundan zınl zıbir rol oynıyacak bir mevki kazanamabaşkanlığı altında şarda bir toplantı ya damların çıkanlıp almmasınm hâl direknl terler akıyor. Hilâli gömleği vücudü Arnavud, ya da Boşnak, mütekaid bir pılmış ve Osmanlı Bankası direktörü ile törlüğü tarafından yapılacağım hâl tii mıştır. ne yapışmış. Gömleğin açık önünden tabur kâtibiydi. züğünde yazmıştır. Bunu tecimenler işlebanka muhasebecisi de davet edilmıştir. Seçime boykot yapan cumhuriyetçi göğsünün ak kıllan, memelerinin katmerNihayetteki en gencleriydi. Kalem Bu toplantıda, şarın, Osmanlı bankasın rine kanşmak saymaktadırlar. partiler intihab hakkını haiz olanlardan leri görünüyor.. Kemeri çözük pantalo ketebelerinin klâsik kıyafetinde, frenk da bulunan ve son zamanlarda Paris Sen Bundan başka Belediye tecimenlerin Deniz Ticaret direktörlüğündeki ka yüzde otuz beşinin yahud kırkının secinunun yanından, yün kuşağı omuzdaşva gömlekli, kıravatlı, redingotlu, bastonlu mahkemesi tarafından haczedilen para deniz işlerini hâl direktörlügünün yap naate nazaran tüccarm bu şikâyeti ta me girmediğini, girenlerden dahi yüzde ri sarkıyor... bir burma bıyıklıydı. Konuşurken: (Fil işi ÜTe ması şartını koymuştur ki bu da liman rife tatbikatının ilk günler dolayısile yirmisinin beyaz pusla attığmı iler süregörüşülmüştür. Zavallıcık, sıcaktan dilaltı çıkaracak vaki, anha minha, mehmaemken, he çevirmenliğinin işlerine aykın sayılmak yanlış yapılmış olmasından ileri gel rek manen muvaffakiyetin kendilerine Sebze fiatleri yükseliyor * ta haberi yok. lümmecera...) diye istediği kadar kâtibtadır. miştir. aid olduğunu iddia ediyorlar. Hiçbir seSon günlerde lstanbul bahçelerinde Bu kim miydi? . lik taslasın, fesi mercana, zülüfleri kı Tecimenler bunlan Belediyeye bildi Deniz Ticaret direktörlüğü dün te çimde müntehiblerin yüzde yüz rey veryetişen sebzelerden fasulye ve kabaklara Bu, (Babı Valâyi Seraskerî) dekı ı vırcıkcana, hali tavn da omuzdaşçasmayreceklerdir. lefonla kevfivptî t7miv/i«sn sormııs ve •1'.%,' = " : ; 1 Î : . L:, . ımaaıgınaan vc t»cbahçıvanlann «ltatran böceği» dcüikleri Levazım, Muhasebat, Piyade lâzım gelen direktifleri îzmir Liman dı. yaz pusla verenlerden cümlesinin cumbir haşere anz olduğundan sebze azal nin birinde, şube müdürü bir mirlivaydı. başkanlığına vermiştir. Gelelim karşıki hatırlılar kerevetine: MÜTEFERRİK huriyetçi muhalif partilerden olduğuna mış ve fiatler yükselmeğe başlamıştır. Eski afilerden olduğu, ununu çoktan Keyfiyet icabmda Ekonomi BakanlıKahvenin bu köşesi, ötedenberi tem Dışardan getirilmekte olan fasulye ve hükmedilemiyeceğinden bu iddia pek V^arşova elçimiz geliyor ğına da raporla arzolunacaktır. elediği halde eleğini hâlâ asamadığı, sol nelilere mahsus gibiydi. O gece sıralasağlam görünmüyor. Maahaza büyük bir kabaklar fiatlerin daha fazla yükselme kaşının üstündeki fesinden, yandan sar nanlann dördü de tersaneliydi. V'arşova büyük elçimiz Ferid ile reekalliyetin hâlâ eski cumhuriyetçi partisinin önüne geçmektedir. Bir hafta evvel Kapı tarafındakinin başında kalpak 34 kuruşa kadar düşmüş olan kabaklar fikası Müfide Ferid bu sabahki ekspresle kan kuşağından, nargile fokurdatırken CEMÎYETLERDE lere taraftar bulunduğu da inkâr olunamaz. göğsünü öne verip omzunun birini kaldır kutusu gibi, eniboyu bir bir fes; burnu şimdi 7,5 kuruşa ve 10 kuruşa kadar şehrimize geleceklerdir. Berberler de pazar tatil' Hükumet rejimin değişmesi îşinin yanun altında pala pala bıyıklar. lleriyi, ge inen çalıfasulyesinin fiati 15 kuruşa kaDeniz şenliği program, masından belliydi. ni krallığın dönüp dönmiyeceği mesele * dar vükselmistir. istiyorlar lıazırlandı Etyemezlinin manisine (Fos, kulak riyi düşünenlerden ki kolyemin işaretli lstanbul berberleri idare heyeti mu sinin yeni parlamentonun kuracağı yeni setresini çıkanp cırba bir arkadaşının gü Şeker buhranı mı yaratılmak verme geç!» diyerek işporta malı kulpuDün akşam Halk Partisı lstanbul rahhaslan dün vilâyete müracaat ederek kanunu esasiye rejimin reyi âmla taayyün müşî ceketini igreti giymiş, bumbara dönisteniyor nu takan, eski manicileri sayıp döken, merkezinde, Deniz Ticaret müdürü ile berberlerin de pazar günleri tatil yap etmesine aid bir kayıd koydurarak halmüş. Hükumetin şeker fiatlerini 11 kuruş Deniz yolları, Akay, Şirketihayriye işlet malannın mecburi tutulmasını istemişler lini uygun görmüştür. Binaenaleyh parYaylalı Halim Ağanm ve çıraklannın (Mansura) kurvetinde çarkçıbaşıydı. birden indırmeğe karar vermesi Istanbul me şefleri, Liman müdürü ve diğer va yüzsuyu hürmetine gelen oydu. bu mecburiyetin olmamasından dolayı lamento toplanıp kanunu esasiye yukaSolunda oturan, Acem basması kitab da şeker buhranı uyandırmıştır. Bu buh purcuların iştirakile, Parti lstanbul mü birçok berberlerin mutazarrır hatta hasta rıda söylediğimiz yolda bir kayıd koyaGelelim dizinin dibindeki anca beralardaki Arab Üzenginin torununa benzi rana sebeb şudur: messili Hilminin Baskanlığında bir top lanmakta olduklarını, ailelerine ve ihti rak reyi âma müracaat edilinciye kad(ar ber, kanca beraberine: Bakkallar ve bilhassa şehrin kenar lantı yapılmış ve 1 temmuzda yapılacak yaclanna aid işlerle meşgul olamamakta rejimin değişmesi mevzuu bahsolmıya • yordu. Boybos kapı. Rengi kömür karası Bu, irikıyım, takkeci kalıbı enseli, top Fesleğen demeti gibi saçlannın üstündı mahallelerindeki küçük dükkânlar şeker büyük deniz şenlikleri programı tetkik e bulunduklarını söylemişlerdir. îstanbul caktır. Bu defaki seçime boykot yapan gakallı bir kırkbeşlikti. Kafadan Paşa simsiyah bir fes. Kollan tek sırma seridli fiatlerinin indirilmesi üzerine ziyan etme dilmiştir. vilâyeti bu hususta Belediye ile temas e cumhuriyetçi partilerin dahi rejimi tayin Dünkü toplantıda Deniz Ticaret Di derek bir karar verecektir. Diğer bazı edecek reyi âma iştirak ederek kuvvetle dan daha teklif tekellüfsüz gelmişti. Ar ceketi omzunda; yeşil kordelâlı tahlisiye mek için şeker almamaktadırlar. Bu yüzden çarşılara uzak bulunan fakir halk rektörlüğünde çalısan komisyonun hazır semtlerde berberlerin kendi aralannda rini deniyecekleri şüphesizdir. Fakat parkasmda gecelik; üstünde parmak dikişli madalyası göğsünde; galibarda kuşak ve şeker tedarik edememektedir. Şeker fiat ladığı program onaylanmiştır. tatil yapmak üzere mukaveleler imzala tilerin şimdiki seçime girmemeleri yeni çekecek belinde... Yanağındaki bıcak yahırka; elinde hapisane işi örme tesbih. leri henüz indirilmiş değildir. Saniyen dıklan ve buna riayet edilmemesi dola kanunu esasî üzerinde herhangi bir tesir Onun göğsü bağn büsbütün fora; a rası, sanlı eli (kadeh kırdığının alâmeti), hükumet fiatleri indirmeden evvel bakEtıbba Odası toplantısı yısile aralannda kavgalar da olduğu an yapmalanna engel olacaktır. Şimdiki seyaklannda çorab bile yok. Fotin kundu foyasını göstermede. kallarda ve tüccarlarda mevcud olan stok Dün Etıbba Odası Idare heyeti dok laşılmıştır. Vilâyet ve Belediye berber çimin en önemli (mühim) neticesi kom • ralarını öylece giyivermiş, sıkıntı basınca Bahriye silâhendaz taburunda sani mü şeker için her halde bir tedbir alacaktır. tor Niyazi Gözcünün baskanlığı altında lerin bu müracaatlerini tetkik etmekle şu ve dost memleketin tabiî vaziyete dönçıkarıp kerevetin altına koymuştu. lâzimdi. Bu endişe yersizdir. Alâkadar dairelerin mesine yol hazırlama^ıdır. mutad haftalık toplantısını yapmış ve beraber aralannda her hangi bir gürültüRenginin pancarlığı, gözlerinin kan Uçüncüsü boyuna (çoğu gitti, azı kal bu buhranı önlemelerini dileriz. MUHARREM FEYZl TOGAY birçok meseleler etrafında görüşülmüştür. ye meydan vermiyecektir. çanaklığı yalnız sıcaktan değildi. Yüz, dı... Korkmayın, eşek terletenden kurtu VİLÂYETTE yüzelli dirhem kayık düzünün dibine da lacağız. Bu ağır lodos dönecek, yıldız n ektiği muhakkaktı. Boyuna dişlerini e poyraza çevirecek!) diye müneccimlik Mühendis Mektebi idarelerine GÜMRÜKLERDE mip kolunun alhndan fıskiye gibi tükü taslıyordv dair tahkikat Bir kadın kaçakçı yakalandı rüyor, ikide bir hırkasmın iç cebini yokla(Arkan vat) Bundan bir müddet evvel Mü Gümrük muhafaza ve muayene işyarhendis mektebinde talebe tarafından ları dün yeni bir kaçakçı kadını yakamekteb idare heyeti aleyhine bir hareket lamışlardır. Elina Fontayini adını taşıyan (Başmakaleden devam) gazetelerden biri, iki sahrlık bir haber olmuştu. Bu meseleden dolayı haklann, bu kadın Romanyadan Daçya vapurile Müftinin halk tarafından seçilmiyerek şeklinde, kısaca yazmak istemişti. Bulgar da tahkikat yapılmış olan mekteb mü' getirdiği ipekli kumaşlan mantosunun astan içinde kaçınrken yakalanmıştır. devlet tarafından tayiniaden maksad ise, sansürü bu havadisin bir propagan dürü Fikri, idare müdürü Sırn, ambar Türklere bir dinî baş, bir müfti değil, fa da ( ? ! ) olduğunu ileri sürerek gaze** memuru Faik, muhasebeci Ibrahim, panBu kadının başka vak'alan olduğuo kat Bulgaristana bir bende, bir alet bul den çıkarttırdı. dan kuşkulanılmaktadır. siyon memuru Celâl hakkındaki tahkikat Şimdi bir sorgu daha: maktır. evrakı vilâyet idare heyetine gelmiştir. Tapu ve kadastro çalışmaları İki satırlık bir haberi türkçe gazeteden Bulgaristandaki başmüftinin bir Bul cıkartan Bulgar sansürü, dost Türk hü Heyet yakında bunu tetkik edecektir. gar memuru olduğunu böylece gösterdikTapu ve Kadastro idaresi Beyoğlunkumeti aleyhindeki dört sütunluk yazıya Yalnız bunlardan Fikri Devlet Şurasına ten sonra, şimdi sorabiliriz: da yeni bir teşkilât yapmak için hazır» neden müsaade etti? Haydi sansürün müracaatle beraet kararı almış olduğunResmî bir Bulgar memurunun komşu lıklar yapmaktadır. görmez tarafına rasgeldi diyelim: ya dan tetkikat bu cihetten aynlacaktır. ve dost bir devlet aleyhinde, böyle herBeyoğlunda Tapu ve Kadastro araşı ı ı J n ı L ı nukumet, kendı memuru olan başmuttıBuğday tahkikatında son zeler yazmasına nasıl olur da Bulgar hui nin, L .. , TTürkiyeye Jw. . böyle . . . , . hrıp bulma işlerinde iki posta çalışacak düşman L. politibir ,. t . kumeti müsaade eder? Bulgaristanda; durum ka takib etmesine ve neşriyat yapmasına ve kısa bir zamanda vazifelerini yapabasm özgenliği (matbuat hürriyeti) olBuğday mubayaa suiistimali münaseneden ses çıkarmıyor? Yoksa Bulgar hücaklardır. ' • «aydı, pek bir diyeceğimiz olmazdı, fakat kumeti, gizli bir maksad mı takib ediyor? betile Ziraat Bankası lstanbul şubesi müBulgaristanda sansür vardır. GazetelerBir lokanta camekânımn manzaratı Bulgaristan Türklerini bu gibi yazılarla dürü Ahsen ile memurlardan bazılan de, hükumetin istemediği şeyler yazıla Türkiye aleyhinde zehirlemek maksadı hakkmdaki evrakı tahkikiye îstanbul ViBeyoğlu kaymakamlığı lokantacılann Diğer taraftan haber aldığımıza nazamaz. Bu sansürün mevcudiyetini, «mat mı var? lâyeti İdare heyetinden salâhiyetsizlik ka dükkânlarmın önlerinde döner pişirip sat ran Kamutaydaki zabıtai belediye lâyibuatın kontrol usulü ve Obnova müdiriBulgar devlet adamları ve bir kısım rarile Devlet Şurasına gönderilmişti. Bu, malarını, ve etleri camekânlara koyarak hası Kamutayın tasdikından çıktıktan Nuchaıt 5 Kuruftur yeti» başlıklı bir yazısile bizzat «MedeBulgar gazetecileri, eğer söyledıkleri gi Ziraat Bankası genel müdürünün de ifa satmağı menetmiştir. Bundan dolayı lo sonra ahçı dükkânlanndaki yemek maj Turkiye Hariç niyet» ayni sayısında yazmaktadır. bi hakikaten Türk dostu iseler, kendileri desinin almmasına lüzum görülmesinden kantacılar alâkadarlara müracaatle dö halleri tamamile saklı mahalde olacak ve Sonra, Bulgar sansürü, canı istediği nin her fırsatta takdir ettikleri Kamâ ileri gelmişti. Devlet Şurası vaziyeti tet ner, kendilerine mühim menfaat tetnin etzaman, gayet hassas ve çok sıkıdır da... lizm rejimi ve Türk idaresi hakkında ga kik etmiş ve lstanbul vilâyeti idare heye tiği için menedilmemesini istemişlerdir. pişmiş yemekler camekânlara konulmıyaSenelik 1400 Kr 1700 Kr. caktır. Kanuna bu madde sıhhî sebeb îşte bir misali: zetelerin böyle iftiralar ve herzeler yaz tinin yüksek tasdikle tayin edilmiş me Keyfiyet lokantacılar cemiyeti reisile bir1450 Altı aylık 750 Geçenlerde, Sofyadaki Türk ataşemi masına mâni olmalıdırlar. Dostluğa ya murlar olması dolayısile banka genel mü likte tetkik edilerek döner pişirilen yerin lerden konulmuş olmakla beraber ayni 400 Ûç aylık 800 literi bir aylık mezuniyetini Türkiyede raşan budur ve Bulgaristandan bunu bek dürünün de ifadesine müracaat edebile her türlü toz ve mikroptan mahfuz bir zamanda mahrumıyet içinde bulunanla 150 yoktıır Bir aylık ceği beyanile evrakı tekrar vilâyete gön yer olması ve hava tertibatını haiz yerler n müteessir etmemek gayeleri de bu bitirdikten sonra, tekrar Sofyaya döndü liyoruz. de pişirilmesi esbabı temin edilecektir. maddenin ilâvesinde amil olmuştur. dermiştir. ğü zaman, bunu Bulgaristandaki tftrkçe ABlDİN DAVER yıp su dökmek bahanesile viraneye çıkı yor, yanındaki yayvan şişeden parlatıp parlatıp dönüyordu. Bu da kim mi? Beyazıddaki Jandarma dairesinin kalemlerinden birinde müdürdü. Paşalıkla atbaşı beraber olan Ulâ sanisi rütbesindeydi ve musahib bilmem kimin adamıydı... Vaktinde tuiumbada takım açmış u çanlardan, sındırlıyı sıyırttığı halde karaağaca hâlâ kandili asamıyanlardandı. Yanlanndaki ücüncü kafadar, ispenç horozunun burnundan düşmüş, yaşlı bir adamcağızdı. Aziziye kalıblı fesi, kaşık kadar suratı, südbeyaz keçi sakalı vardı. Şalvar kadar bol bir pantalon üstüne lahuraki hırka giymişti, fakat hırkayı gör meyin. Kullanıla kullanıla rengi ruyu gitmiş; yıkana yıkana dalağı çıkmış; çocuk bezlerine dönmüş. Defterhanenin emektar mümeyyizle rindendi. Saydığım bu üç eski kurd, Demirci halısı seriK kerevetin duvar tarafında sacayak. Beri taraftakileri sorarsanız, bunlar da üç kişi. Baştaki pirohi kulaklı, boru kefi bu runlu, kösemsi... Arkasında, riitbe işa retleri ve kukuletesi çıkanlmış, sako şekline sokulmuş avniye. Tophanenin sanayi alaylanndan bi rinde, Ağa unvanlı bir kolyesardı. Marsilya konsolosumuz teşebbüslere girişti Son zamanlarda Fransa ile tecimel münasebetlerimiz bir durgunluk geçir mektedir. Bu hal 14 aydanberi sürmek edir. Fransanın bu yüzden memleketi mizde 78 milyon liralık bloke parası buunduğu gözönüne alınırsa işin derecesi ınlaşılmış olur. Bundan ötürü Fransa ile aramızda yeni tecim maddeleri bulmak için çalışıl makta ve Türk kömürlerinin Fransaya girmesi için uğraşılmaktadır. Fransa San kaybettikten sonra dış illerden girecek kömüre ihtiyacı artmıştır. Memleketimiz Fransaya kömür satmak için müsaid bir durumda görülmektedir. Fakat bunun çin teşebbüs yapan firmalar Fransanuı kömür için hususî müsaade şartlarile karşılaşmışlardır. Eğer Fransa Türk kömürleri için de müsaade verse bu Fransız lardan yana da iyi olacaktır. Marsilya konsolosumuz bu hususta teşebbüste bu lunmuştur. J 4 Hal nizamnamesi ve toptancılar Dünkü toplantıda Belediyeyi protesto etmeğe karar verdiler Camekânlara yemek konulmıyacak Dostluğa yaraşmıyan işlerden şeraiti I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog