Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

12 CÜMHURİYET 12 Haziran 1935 Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin Istilâsına Karşı Muhafaza Ediniz n n.nnnnnnn nn nn.nn n İII nn.#ın n nin 1935 «ADEN SVY lstanbul Tramvay Şirketinden: 1935 yılının mayıs ayı içinde tramvay arabalarında bulunan ,M eşyanın müfredatlı listesi: Boyun atkısı, kravat, yaka 7 Aded Yelek, ceket, parrta lon, manto Yemek ve teneke kap Ot ları 27 Çamaşır 24 Corab 3 Çift Defter, kitab, kâğıd, m m \ m GÜZELÜĞİ RANDIMMININ MÛKEMMEÜYETJNİ AKSETTIRIYOR resim ?1 Aded Eldiven «tek» 23 » Yenİ Chevrotet 1935 modelinin dahili lukıüne karoseriıinin füzelliği derecetinde itina jBstertlmiştir. Malzemesinin mukcmmeliyeti, makina Eldiven «çift» 52 Çift ak'samındaki hassasiyeti, her parçamntn itina ile gözden feçirilmif Hüviyet varakasi, müolm»sı bu arabanın baştan başa kusursuz bir e«er olarak tneydana hür " 2 Aded gelmesini temin etmiştir. Master Lukı Chevrolet'yi aldıfınız zanan Lâstik, patik, iskarpin randımanının füzellijinden aşagt olmadıgına emin olabilirainiz. Uzun «çift» 10 Cift zahmetli ve yorucu yola tahammfilü dc ş.ayanı hayrettir. Ucuzlugu Lâstik, patik, iskarpîn nlsbetinde idareli olusu bu arabayı tercih etmenizi icap ettiriyor. «tek» 7 Aded Bel kayısı, manto ku • jağı, fermejup 10 » Mendil, havlu, bez . Kutey parçaları Umlr 19 Kar»kimuli Zaria AI»*Miıt Çuval, torba. süpürge 8 » Kaysarl Şemsiye ve baston 31 » y»c. SalihaMa Ahmmi »*vkt »• »V, Şapka, kasket, bere 24 Kadın ve erkek para çantast 23 Valiz ve evrak çanBünyamn Büriingüz köyünden Kü27 ta.ı çük Hasan oğlu tzzet. 2 » tsgöbü köyünden Re<id oğlu Şise ve bardak 4 » Ismaile 15 mayıs 927 tarihli 120 lira Makas, çakı, anahtar Dolma ve kursun kamuhteviyatlı senediniz mucibi borcunuz olan 120 lira ile faizi işbu gazete lem 3 nin neşriyatından itibaren on gün için Şapirograf merdanesi 1 » 1 240 ton unun kapalı zarfla eksiltmesi Selimiye Satmalma Kode masarifile ödemeniz borcun tamaBayrak 1 micyonunda 15/6/935 cumartesi saat 14 te yspılacaktır. mına veya bir kısmına yahut alacak • 2 tşbu unun tahmin bedeli 24,720 lira, muyakkat teminatı 1,854 lının takib tarzına diyeceğiniz varsa Gramofon, raket, fo 4 liradır. 10 gün içinde bildirmeniz, itiraz et toğraf makinesi Ağızlık, gözlük 4 3 tstekliler usulüne göre yazacakları mektublarını muayyen sa mez borcu kabullenirseniz 74 üncü madde mucibince 10 gün içinde mal Oyuncak, futbol atten bir saat evveline kadar Komisyona vermiş olacaklardır. 4 Teminatlar ihaleden iki saat evvele kadar Muhasebe&ilik vez beyanında bulunmanız, bulunmazsa Yag, peynir, konserve, nesine yatırılmış olacaktır. Diğer Malsandıklarına yatırılmış olan te nız hapsedileceğiniz, yalan beyanda makarna, çikolata bulunduğunuzda cezalandirılacağınız Flid ve pompası nıinat makbuzları veya banka teminatları usulüne tevfikan teklif 1 borcu ödem«»z itiraz etrnezseniz hakAdi yüzük ve bilezik mektubları içine konmuş olması lâzımdır. ? » kınızda cebrî icraya başlsnacağı ihtar Tire «yumak» 5 Şartname hergün Komisyonda görülebilir. Şartnamenin su olunur. 2 » (172) retini almak istiyenler kanunun «5» inci maddesine göre tahmin e • Elektrik ütüsü 1 dilen fiatin «10,000» de beşi nisbetinde bir bedel ile Komisyondan Aspirin, krem, Rad • ahnabilir.. (2915) yolin, boya Bir miktar psra. S E KŞ ÜLl N Bu eşya sah'Merîtin O*latada Hayneman hanın4^ E e iktidarsızlıktan şıkâyetcı gr Spsyetesi H»reket dairrsine mü tsenı; eger birçok ilaçlar racaatlerî. alıpta hiç birinden fayda görmedinizse size son bir Gayriksbili mukavemet Mevstmi T E C R Ü B E tavsiye edeceğiz. Bir mıkitiustır... Yürde yüz öldürür Taklitlerinden sakınınız FAYDA Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek ve bütün hasaratı kökünden keser, yuvalarına ve esyaların üzerine ve odaların havasına ve tahtalann, du varların kenarlarına, aralarına bolca F A Y D A »erpiniz ve tahtakuru yuvalarını F A Y D A ile tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzır hasarattan kurtulacak ve rabat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda mutfaklarda yemeklerinizi, erzeklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tıtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden sakı • nınız. F A Y D A imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. I ANKARA, İSTANBUL, BEYOĞLU Selimiye Askcrî Satııı alma Komisyonundan: BAS < ve DİS • ağrıları »irçok sebeblerle başlar fakat birtek kaşe GRİPİN ile diner GRİPİN Bütün ıstırablan dindiıi , nezleye, üsütmekten mütevellid ağrı. sızı ve sancılara karşı bilhassa müessirdir. Güzel bir Cilt "Gençlik Tılsımı,, G R i Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz tarafından RADYOLİN diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri yapılan GRİPİN her eczanede 7,5 kuruş fiatle satılır. Erzurum Maarif Müdürlüğünden: Keşif bedeli «16,100» lira olan Erzurum asarıatikasından çifte minarelerin tamir işi 16 haziran 935 te Erzurum Maarif Müdürlüğünde saat 14 te kapalı zarf usulile ihalesi münakasaya konulmuştur. Münakasaya girmek istiyenlerin ahkâmı umumiyeden başka dij? lomalı mimar veya mühendis olmaları ve bu gibi ehemmiyetli isler de çahsmıs ve devlet inşaatından en aşağı on bin liralık iş yapmış bulunduklarına dair Komisyona vesika göstermeleri sarttır. Muvakkat teminat miktarı «1,207» liradır. Yukarıki sıfatları haiz bukınan istekliler keşifname, fennî sart name, mukavele şartnamesini Ankarada Maarif Vekâletinden, ts tanbul ve Erzurumda Maarif Müdürlüğünden parasız olarak alabilirler. (3071) SEKSULIN kutanız. için Bu şayanı hayret Ifıç, terkibindek» T,rzi J. İTKİN En v* mütenevvî bir kolleks Kanı, Sinirleri, Beyinî ihya PAR1SL1 BİR KtMYAGERİN KEŞFİ^AYESİNDE: ŞİMDİ BÜTÜN KADIN LAR GÜZEL BİR CİLDE MALİK OLABİLİRLER. Evvelâ sevimliliğiniz teninizden ü.«"ş'et etmiyor mu? O haide, herkesin nazarı takdirini celbetmek çaresine tevessül ediniz. Cildinizin güzel ve nermin olması için TENEFFUS ETMES1 LÂZIM DIR. Halihazırda bunu temin edecek yalnız bir krem vardır. Meşhur mütehassıs JEAN DE PARYS'in son keşfi olan GÜNDÜZ SİMOISE KREMİ seffaf olmıyan sair kremlerin hilâfına olarak havada şef faftır. GECE SİAMOISE; KREMİ de yüzir emsalsiz ve tabiî bir ten rengile süsler. Cildinizi tasfiye ve takviye için GECE SİAMOlSE KREMİ'ni (cold cream) kullanınız, tesirinden o derece eminiz ki memnun kalmadığınız takdirde paranızın derhal iadesini garanti ediyoruz. 'GENÇLİGIN TILSIMI dır KUTUSU 200 Krş edıcı unsurlar sayesinde iki kelime ile BEŞİR KEMAL ECZANESİ MAHMUÎ CEVAT SİRKECI en son moda kumaslannı takdım eder. Cild ve Zührevive mütehassısı Doktor ÇİPRUT Türkiye Ziraat Bankasından: Ankarad ı Bankamız fen servisinde çahçtırılmak üzere bir daktilo alınacaktır. 1 Bu daktilonun asgarî orta tahsilini yapmıç olması ve iyi almanca ve fransızca bilmesi lâzımdır. 2 Müsabaka imtihanında kazanacak olana muvaffakiyeti derecesine göre 100 liraya kadar aylık verilecektir. Isteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü anlamak üzere 13/ 6/935 perşembe akşamına kadar Ankarada Bankamız Memurin Müdürlüğüne ve tstanbulda Şubemize müracaatleri. (3119) Sesrhatten a\detie bastalanm kabüle başlamıştır. Be\oglu, Asmali Mescid. Atlas Han 2. nci kat 1 eleton 4 4 ?3 Bevojla Istikiâi cad<lsi No 405, Tel 40450 Zayi 35167 sicil numaralı ehli yetnamemi kaybettim. Yenisini çika racağımdan hükmü yoktur. Otman oğlu Emin Creme Siamoise HER YERDE SATILIR Sahib ve Bafmuharnn Yunua Nadi Umumi neşrryatı ıdare eden Yazı Işlert Mudurti: Hikmet Münif Matbaacılık ve Neşnyat Türk Anonim gtrkett . Istanbul D A. KUTİEL r Karaköy lopçular caddesi Pso.33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog