Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ı » t J 12 Hazıran CL/MHUEİYET Istanbul Liseler Alım Satım Komisyonundan: Galatasaray Lisesi Çamlica Kız Orta mektebi Kandilli Kız Lisesi Haydarpaşa Lisesi Erenköy Kız Lisesi Erzakın AZ Çok AZ ÇOK İlk AZ ÇOK AZ ÇOK İlk AZ ÇOK İlk Tahmin İlk İlk cinsi teminat teminat teminat teminat fiati Kr. teminat Makarna 7,50 300 400 25 1200 1500 28,13 1000 350 400 7,50 1500 2000 37,50 850 18,75 Kuskus 25 200 300 5,63 400 500 9,37 1,70 Irmik 150 2,25 20 2,25 120 100 150 500 650 9,75 100 500 1000 15 100 2.25 Şehriye 200 1,87 25 3,75 120 80 100 650 800 15 100 400 500 9,37 150 7,84 Un 7,12 9,5 17,81 1000 1100 800 6200 7500 53,44 1000 6000 7000 49,77 2000 Pirinç unu 22 2,47 150 400 500 8,25 100 Yukarıda adlarî yâzılı okullarîn 6/6/935 perşembe giinü yapılan acık eksiltmesine bir istekli çıkmîf ve verdigi fiatler yüksek görüldüjğündeft eksiltmesi on «un uzatılarak ihalesi 17/6/935 pazartesi giinü saat «14,30» da yapılacaktır. İsteklilerin 935 yıh Ticaret Odası belgeleri ve teminat makbuzlarile İstanbul Liseler Muhasebeeili ğinde toplanan Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3197) Denizyollârı İŞLETMESİ ' Aeentalan: Karaköy Köprübasi Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han Tel 22740 AYVALIK YOLU BANDIRMA vapuru 12 haziran ÇARŞAMBA günü saat 19 da Ayvaİığa kadar. (3219) MERSIN YOLU BELSOĞUKLUĞU ve FRENGİye Yakalanmamak Için en iyi çare, 21 aenedenberi bu hastalıkların tedavi«iie ugrasan Dr. A. KUTİELİn tertib ettigi ( NEOPROTEKTİN) ilâcıdır. Yakında piyasaya çıkanlacaktır. TÜRK ANONİM ŞİRKET1 İstanbul Acentahğı Liman ban, Telefon: 22925 S A K A R Y A vapuru her hafta PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan İZ • MİRE ve PAZAR günleri de İZMİRDEN Istanbula kalkar. VAPURCULUK ANKARA B i R A S I Şişesi 28 kuruştur. I İstanbul Belediyesi ilânları \ 31/5/936 tarihine kadar Dumlupınar mektebi için 8500 kilo koyun ile 2500 kilo sığır ve Hakimiyeti Milliye mektebi için 3000 kilo ko • yun ile 2000 kilo sığır eti kapah eksiltmeye konulmustur. Bu etle rin tahmin bedeli 7550 liradır. İstekli olanlar şartnameyi parasız Lezavım Müdürlüğünden alırlar. Eksiltmeye girmek için de 556,5 H • ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile teklif mektublarını ihale günü olan 21/5/935 cuma günü saat 15 e kadar Daimî Encü mene vermelidirler. «1.» (3156) Çarşı Mezad idaresi Halı şubesi memuru ölü Celâleddin kansı Zekiyenin tahakkuk ettirilen ikramiyesini ahnak üzere Sicil Kale • mine gelmesi. «B.» (3251) KONYA vapuru 14 haziran CUMA günü saat 11 de Mersine kadar. (3241) TRABZON YOLU KARADENİZ vapuru 13 haziran PERŞEMBE günü saat 20 de Hopaya kadar. T3242) IZMIR SURAT YOLU NATTA VAPUR ACENTALIĞI Hellenic Lines Limited izmir, İstanbul ve Karadeniz iskelelerine gidiş, geliş için Hamburg, Roterdam ve Anvers arasında muntazam seferler: Hamburg, Roterdam ve Anversten KARABIGA YOLU BARTIN vapuru 12 haziran ÇARŞAMBA saat 20 de Ka rabigaya kadar. JUVANTiN SAÇ BOYALARI Tokad Şarbaylığından: için tanzim kıhnan şeraiti umumiye dairesinde Tokad şehrinin.fennî su tesisatf Bayındırhk Bakanhğının onayh projesi ve bu iş için yapılan şartname gereğince ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşbu tesisat memba sularının, isale mecralarınm inşaatları, su deposu insaatı, şehir şebekesi tevziatı ve şartname ve projelerin de yazıh sair teferrüatı ihtiva eder. 3 Bütün teferrüatile tesisatm keşif bedeli 144,442 lira 80 ku ruştın*. 4 Bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve fennî izahat ve şerait ve keşifnameler, plânlar, profiller, maktalar ve proje leri istekliler 722 yedi yüz yirmi iki kuruş bedel karşılığile Tokad Şarbaylığından alabilirler. Bedeli gönderilerek taahhüdlü mektubla istek yapıhrsa gösterdikleri adrese ayrıca elli kuruş posta ücreti karşıhğmda posta ile derhal gönderilir. 5 Eksiltme 5/6/935 günlemecinden başhyarak kırk beş gün sonra 21/7/935 pazar günü saat 15 te Tokad Belediye dairesinde yapılacaktır. (3072) 1 24O0 numaıAİı kanun ahkâmîle $ a i ı a Vçkiİçtincff *U iflerı Kapalı Zarfla Eksiltme Bildirimi Kanruk Eczanesi müstahzarlarından saçların sabit ve tabiî renklerini iade eder. Kumral ve siyah renkler de tertib edijmistir. Ter ve yıkanmakla dahi çıkmaz. Daima sabit kalır. Ye • gâne zararsız ve sıhhî saç boyalarıdır. Hasköyde Keçecipiri mah. No.lı kârgir ev. Osküdarda Kalfadede mah. Hakimiyetimilliye Cad. Ahmedi medresesinin dersane odası. 36 2,70 Yukarıda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı bulunan mahaller 936 senesi mayıs sonuna kadar pazarlıkla kira • ya verilecektir. İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Mü • dürlüğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa girmek için de hizaların • da gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 26/6/935 çarşamba günü saat 15 te Daimî Encü • mende bulunmalıdırlar. «1.» (3255) vakında Istanbulda beklenen vapurlar: HELLAS vapuru 10 temmuza doğru. Hamburg, Roterdam ve Anvers için yakında İstanbuldan gidecek vapurlar: TÜRKİA 1213 haziranda tahmilde. Senelik GRİGORİOS C H 2930 haziranda muhammen Muvakkat tahmilde. kirası teminatı HELLAS 1213 temmuzda tahmilde. Kumbarahane C. 48 yeni Fazla tafsilât için NATTA VAPUR 24 1,80 umumî acentalığına müracaat. Tel: 449143 Kurtiye aranıyor Boğazın Anadolu yakasında, elektrik tesisatı müşterileri bulmak için kurtiyeler lâzımdır. İsteklilerin, hergün saat 1011 arasmda, SATİE'nin Tophane de, Necatibey caddesinde, 428 430 numaradaki idare merkezi ne gelmeleri. KARON Istanbul, Beyoğlu • Tünel meydanmda 523 ALMAN KiTABHANESl İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu llânları İstanbul Komutanlığı birlikleri için kapah zarfla eksiltmeye konulan 68,000 kilo koyun etine verilen fiat makamca pahalı görüldüğünden tekrar kapah zarfla eksiltmeye konulmustur. îhalesi 19 haziran 935 çarşamba günü saat 15 tedir. Tahmin bedeli 34,000 lira olup ilk teminatı 2550 liradır. Şartnamesi 170 kuruş* mukabilinde Komisyon dan ahnabilir. tsteklilerin vakti muayyeninden bir saat evveline kadar teklif mektublarile temi nat makbuz ve mektublarını ls tanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonuna vermeleri. (3029) Beşiktas ikinci hukuk mahkeme • sinden: Bebekte Cevdetpaşa cad'desinde Arifi Paşa yalısinda oturmakta iken ölen tsmail Edib ve Mustafa Sekible mahcur Yahya Şefika aid Mahmud paşada Servilimescid sokağında kâin yeni 24 No. lı konak enkazı mirasçı Iarın talebile alenî açık arttırma ile satılacaktır. İşbu konak îki kısımdan ve iki kattan ibaret ve 119,5 metro murabbaı zemin üzerîne yapılmıstir. Tahmin olunan kıymet (2031,5) liradır. Yapılacak kat'î ihaleyi müteakib enkazın usulen müşteriye teslimi tarihinden itibaren 30 gün zarfmda kaldınlması sarttir. Bu enkazın kaldınlmasını temînen ayrıca depozito verilecektir. Satışa iştirak için kıymetî muhamme nenin %7,5 u depo edilmek lâzımdır. Sahstan mütevellid rüsumu tellâliye müşteriye aidd'ir. Satıs 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Beşiktas 2. S. H. Mahkemesinde yapılacaktır. Kıymeti muhammenesini bulmadığı takdirde ikinci arttırma suretile satışı 15 temmuz 935 pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar mahkemede yapılacaktır. Fazla bilgi almak istiyenlerin mahkemedeki şartnameyi okumalan ilân olunur. (12303) Zayi Mahir namına yeni kazdırdığım imzamı birkaç gün evvel kay bettim. Yenisini kazdırdım. Eskisinin hükmü kalmamıstır. B«yazıdda lokantacı Mahir ÛANKA/I I Devlet Demiryolları ve ümanları işletme Umum Idaresi ilânlarıl Ailelere mühim Tenzilât Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhî ve iyi şartlar içinde geçirmek istiyorsanız Devlet Demiryollarında ailelere yapılan büyiik tenzilâttan istifade ediniz. Bu tenzilât, beş kişilik bir aile için % 64 Sekiz kişilik bir aile için de % 70 nisbetindedir. (3208) Muhammen bedeli 382 lira 55 kuruş olan aşağıda cins ve miktarı yazıh malzeme için 3/6/935 tarihinde yapılan açık eksiltmeye işti • rak eden olmadığmdan tekrar açık eksiltmesi 13/6/935 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyonda yapılacaktır. Bu işe gnmek istiyenlerin 28 lira 69 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun dördüncü maddesi mucibince bu işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaat • leri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası dahi lindeki Komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (3235) . 1 5 Kg. Transmisyon kayışı rabıt civatası 5/16 X 30, 250 Kg. altı köşe dişli somun 1 ve 15/8 pus, 435 Kg. muhtelif ebatta altı köşe başlı civata 350 Kg. galvanize oluklu saç civatası. yo u Blft £ INDC A Z I K DO U R EV U E en dakik, en hassas, en son modeller BEYOÖLUTma1 MISIRLI UtlkiAl Caddast 309 C A L A T A d« ; 8AATCİ MEYER TUnrt Caddesı 29 İSTANBUL'da : A. KEŞİŞYAN, Sultan H»m«m. Yenl Caml Caddssl 4 ANKARA'da »RİZA TEVFIK, Bankaıar Caddetı 0 Oapoau • Utanbui. 8ahc» Kapı, Ta» Han I» T«l«ron ; 21364 i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog