Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRÎYET 12 Hazîran Aydında müthiş sıcaklar basladı Serinlemek istiyenler kendilerini derelere atıyorlaı CumhuriyeT Bir memurun dileği Şişhane karakolu Hamidiye çeşmesi su raemuru Ahmed imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Bayramlarda bile tatil yapmadan, her gün sabahın altısından akşamın yedisine kadar çeşmenin başında nöbet beklemekteyiz. Eskiden sıra ile izinli kalırdık. Belediyemizin, bizleri de yeni tatil kanunundan istifade ettirmesini bütün arkadaşlarım namma temenni ederim.» 2 9 O Giiniin bulmacası t 2 3 4 5 « 7 8 9 1 İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Mecidiyeköyünde Likör fabrikası karşısında Yeniyolda 4 parsel 2/1 No.lı 925 metro murabbaı arsa metrosu seksen kuruştan açık arttırma usulile satılacaktır. Isteklilerin 13/6/9R5 perşembe günü saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatleri. «M.» (3239) Yaz mevsimi içiı MÜHıM BlR [ * • •• İB 4 5 f . • • • • • • • B 1 1 1 •i • • 10J •I •i 1 •1 •!• !• 1 1 1 1 I 1 1 Pudra, yağsız krem ve losyonları cildin letafet ve gencligini muhafaza eder. Her yerde arayınız Muhayyer H A S A N ŞEVKI Afyon Vilâyetinden: Oteli Bay A. Allahverdinin si altında mutedil bir gayet mükemmel bir lol ISPLAND PA LA 15 Haziranda açılı Büyükada'da Ç Soldan sağa: 1 Yeni tatil günü, eski tatil günü. Bomonti 16 numarada Fuad imzalı 2 Senenin on ikide biri, sine sine ya1 Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş bin kilo motörin mektubda deniliyor ki: «Üç dört gün evvel Sular idaresinden nan birşeyin etrafa salıverdiği gaz. 3 19 haziran 935 çarşamba günü saat on dört buçukta kapah zarf usuevime bir ihbarname bırakmışlar ve bu Sayı, şaşkınhğı gösteren bir edat. 4 lile Encümeni Vilâyet salonunda kat'î ihalesi yapılmak üzere eksiltihbarname ile ikinci taksit Terkos be İnsan onun gösterdiği yoldan gider, meye konulmuştur. deli olan 300 küsur kuruş isteniliyor. 2 Eksiltmeye girmek istiyenler «575» lira muvakkat teminat sürmekten emir. 5 Kırmızı renkte bir Pekâlâ buna diyecek yok, fakat ayni verecekler ve teklif mektublannı yukanda gösterilen gün ve saate zamanda bir ikinci ihbarname ile iki çiçek. öz türkçe kraliçe. 6 Ermenilerin kadar Encümeni Vilâyet Reisliğine vermis olacaklardır. lira altı loıruş tesisat parasını vermek çok fazla kullandıkları bir tâbir, ağız3 Bu işe aid şartname bedelsiz olarak Vilâyet elektrik mües Bir tatil gününü dere içinde ge liğim de ayrıca yazılıyor. Oturduğum larda dönüp dolaşan söz. 7 En büyük sese«i Müdürlüğünden verilir. (3123) evin tesisatı pek çok sene evvel yapıl yan dişlere verilen isim, öz türkçe viçiren Belediye memurları mış ve benim oturduğum iki sene zarhelva pişiriyorlar lâyet. 8 Fransanm meşhur şehirlerinfmda da hiçbir tamirat yaptırılmamış Aydm (Hususî) Bu yıl havalar olduğundan bunda bir yanhşlık olaca den biri, muayyen zamanlarda verilen tez ısmdı. On bes, yirmi gündenberi sı ğı düşüncesile düzeltilmesi için Sular para. 9 Ne sıcak, ne soğuk, arının yapcak derecesi gölgede 35 ten asağı düş idaresine haber gönderdim. İdare işte tığı şey. 10 Yüksek terbiye görmüg. müyor. Bu sebeble herkes serinlemek için yanhşlık olmadığı ve bu paranm sokak rusça «evet!» Vapur, tren, gidip döniiş bil*tl»ri, Otel v« ten«zzüh dakil olmak Uzre Yukarıdan aşağı: dere kenarlarına, ağac gölgelerine koşu ortasında bulunan ve bizim eve gelen boruya su veren musluğun temizlenme yor. Büyük Menderes alanında ilkba1 Yaşamak için onu kazanmağa parası olduğu cihetle ödenmesi lâzım 18 Haziranda Atina Roma seyahati ve Brüksel sergisi münahar hepten yağmursuz geçti. Buna rağ geldiği cevabını verdi. mecburuz, çahşmaktan emir. 2 OnunsebetiJe 23 Temmuzda büyük Avrupa seyahati. tnen arpa, buğday gibi erken yetisen üFazla tafsilât almak için NAK seyahat acentasma müracaat. Bu musluk doğrudan doğru\a idare la yürürüz, ezilmekten emir. 3 Vürünlerde çok bereket vardır. Denizli ve nin malı olmasına ve bizim tarafımız cudümüzdeki tüyler, ne sıcak, ne so Galatada rıhtım caddesi ^ o . 7/9 Telefon : 43126. Pasaport Tavas gibi daha yüksek mıntakalarda ü dan kullanılması mümkün bulunmayıp ğuk. 4 Etrafı su ile çevrilmiş birçok kollektiftir. rünler henüz ele geçmediğinden un fiatleri ancak şirketin memurları tarafından toprak parçası, bir bağlama edatı. 5kendi alâti mahsusasile kullanılmakta kiloda bir kuruş yükselmiştir. İçimizde yaşıyan kavimlerden biri, 100 olmasına nazaran musluk parasının Ötedenberi Aydın pazan pazar günbenden istenilmesi bilmem doğru mu kuruş. 6 Sevmekten emir, birşey söyleri yapılmakta idi. Hafta tatili kanunu dur?> leyip başka birşey kasdetmek. 7 Bir nun değişmesile cuma tatili pazara çevriltarafından bakınca öbür tarafı görünen Bir icra işinden şikâyet diğinden Aydm pazarını da başka bir güşey, bir yere ilişiği olan. 8 Öğütülmüş Kadıköy Temizlik îşleri kâtibi Ha ne çevirmek zarureti hasıl olmuştur. Sar san Tuğradan aldığımız bir mektubda buğday, su baskını. 9 Öz türkçe yükbayhk kurulu fevkalâde bir toplantı ya deniliyor ki: sek, ağzın farkettiği şey. 10 îrad, nocYeniköy icra memurluğunca gön ta. parak bu işi konuşmuş ve Aydm pazarının derilen on gün müddetli ödeme emrine salı günleri yapılmasına karar vermiştir. Dünkü bulmacanm lem^ıl ettiç;! sSır Iıardak su» pijesinde posta ile hemen gönderdiğim itiraz dihalledHmiş şekli lek kâğıdım nazari itibara alınmamış ve Belediye muhasebesine gelen kâğıdda 1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 MODA ÂLEMİNDE ! maaşımm dörtte birvım haczi bildiril Aladam Zoe; Fegara salonlsrındaki G|E|N|Ç|B|Y|A|Ş|L I meşherinin hitam bulduğunu ve bu miştir. Kadıköyünden bir mektubun en ÜİN|BİAİN|A|ÇIB İ L Değeri Metro Harita Pey parası günden itibaren muhterem müşterile fazla dört beş günde Yeniköye gideceği Lira K. murabbaı No.sı R|t|A|Y|E|T|B|A|R|I Lira K. rini îstiklâl caddesinde (Karlman pa aşikârdır. Konulan haczin kaldırılması 7950 00 265 hakkmda on üç gün evvel Kadıköy Kay45 597 00 B BİKİBİBİI S L|A|K sajı) üstünde 292 numaralı dairesinde makamhğı vasıtasile gönderilen dilek 5615 00 245 46 422 00 OİLİSİEİRİB İİMB B kendi salonlarında kabul edeceğini bilkâğıdıma hiçbir cevab gelmediğinden 8082 00 449 47 607 00 dirir. Z Aİ1|R|B|A|Y|N A B maaşım kesilmiştir. Bu iş hakkında aid Hocapasada Hobyar mahallesinde Yenipostane arkasında Âşire • F|B| İİL!G|A|B C|E olduğu dairenin dikkat nazannı selbetfendi kütüphanesi sokağında halen üstünde Sandıkçı ve diğer baraFeşekkür : r^inenizidiierim.> x "'" "~~ i •|A1KİB|A|H RİEİT kalar bulunan Evkafa aid müfrez üç parça arsa kapah zarf usulile Pek anî gelen pıncılar içinde kıvL|O|RİB|E|R|B A|L B Finans Bakanlığınm yapılan arttırmasında istekli çıkmadığından pazarlıkla satılmala • ranarak tehlikeye giren hayatımın K|R|A|L|BİT|E|B|E|R rına karar verilmiştir. üstermesi 24/6/935 pazartesi günü saat 15 te nazari dikkatine kurtarüması için hemen ameliyata Encümende yapılacaktır. Isteklilerin yüzde yedi buçuk pey parala Gazi Antebde Gaziler caddesinde mülüzum gösteren doktor V. Leontiya rile Mahlulât Kalemine gelmeleri. (3233) dise ve bu hususta müracaat ettiğim tekaidlerden N. Erkan imzalı mektubda Beyoğlu Belediye hastanesine derhal deniliyor ki: Bağ ve bahçe meraklılarına «Cenub vilâyetlerimizde devletten kabul etmek lutfunda bulunan has N UK U D para alan kimselerin en büyük derdi., tane Başhekimi Dr. Fikret ve delin Aiıj Satış piyasanın gümüş paraya istinad etme diği anlaşılan midemin büyük ameli I Sterlin 613, 617. Kızıltoprakta, Feneryolunda merhum Gazi Ahmed Muhtar Paşa yatını yaparak hayatımı muhakkak sidir. Aybaşlarına doğru sarraflar, pi 1 Dolar 123. U3, 20 Hansız 167. 16*. köşkü namile maruf ve etrafı duvarla muhat otuz dönürn mükemmel ölümden kurtaran kıymetli operatör yasada yükseklik yaparak kâğıd parayı 20 Liret Fr, 199. 202. ve nefis üzüm bağını ve binlerce Avrupanuı nefis eşçarı müsinire ve Sadrettin ve muavini asistan Salâhat beş on kuruş eksiğine almaktadırlar. •20 Belçıka Fr. 8U. 81 Drahmı 23, gayrimüsmireyi havi suyu kesilmez mükemmel makineli kuyuları, ahır 24, tin, hastalara fevkalâde şefkat ve mu Heîe son zamanlarda aradaki kıymet 20 lsviçre Ft. 20 810, 814. arabalık, limonluk, çiçek »obalığı ve cesim su haznesi üstünde zemini farkı adeta yarı yarıya indi. avenetlerile bakan henvire ve hasta 20 Leva 22 50 23 50 asfalt döşeli kameriyeyi ve etrafı ikincî bir duvarla muhat köskile ay1 Florın 81. 83. bakıcılara ebedî teşekkür ve minnet Bu halin önüne geçilmesi için gümüş 2ü Çek kronn 96. »8. rıca mutfağı ve iki hamamı ve kütüpanesi ve eşya deposu ile cesim ve tarlığimi alenen bildiririm. paralann ortadan kaldırılması müdde1 A^ usturya Şl, 23 50 23 50 müzeyyen yemek odasını on iki odalı ve salonlu köşk ile selâmlık tara1 Peçeto 15, 16, Kurtuluş Korent sokak No. 14 tinin Finans Bakanlığınca kısaltılması 1 Marlc 40. 41. fında bir kat üzerinde kârgir iki odayı havi ayrıca bir daire ile ahır ve ve yahut her eşyaya Belediyece kâğıd 1 Zloü 23, lliaya Tanaş 24, arabalık ve arka taraf bahçesinden Kayışdağ^ı caddesine çıkan yolu o23 50 24. para üzerinden narh konması lâzımdır. 20 Ley 20 Dinar i'A lan ve mecmuu (elli sekiz) dönümden ibaret bulunan muntazam bağ, 12. Bu hususta alâkadarların dikkat naza 20 Ruble 52, 54. ve kösk satılık olduğundan talib olanların İstanbulda Katırcıoğlu ha31, 1 Yen 32. rının çekilmesini rica ederim.> nında No. 64 yazıhanede Bay Mazhar ve Alâeddine saat 16 dan 30 Sular idaresinden bir şikâyet muhterem rrjüşterilere arz ve lii maluroat almak için otel ğiine bizzat veya 56 22 T t sıtasile mÜMcaat oiunması ri> 1 3 0 0 Lira Az kullanılmış radyolu 1 ka kapah bir otomobil sat zu edenler Taksimde Baj garajında görebilirler. Satılık Moto: 1930 modeli az kullanıl marka 5,30 beygir kuvvetk tosiklet sahlıktır. Bedeli dır. Arzu edenler Taksimı nihinin garajma müracaat Köslence, Bükreş, Peşte, Viyana Seyahati İkinci mevki 8 5 , Uçüncü mevki 6 2 Liradır. 26 Haziranda N A K Seyahat acentasının f BÜYÜK EMPERYAL bıraktiın. 1 1 2 senedenberi Istanbulun en iyi mevkiinde ve ticaretgâh mahallinde parçalanmış üç aded arsa Pazarlıkla satış İstanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları I Muhterem müşterilerimin rr mak üzre itân olunur. Fiatlt ruştan ba«lar. Beyoğlu. Teoebaşinda, Bris' kecide Osmatıive otelleri Bristo! Otelind müsteciri ömer I Jm Sultanahmed 5 inci s mahkemesinden: tstanbulda Kumkapıda medçelebi mahallesind'e B desindeki evinde oturmalı mişte Değirmen sokağınd mağazasında zahîrecilik e ölen ve terekesine mahkt konulan Hiristo Avramid ve borçlularının alacak v kayid ve beyan için ilân 13/6/935 gününden itib« içînde Sultanahmed beşin kuk mahkemesine müraca tirmeleri lâzım olup mezk urtmdtın sonra vaKî o caatlerin. nazara almmıyg nu medeninin 561 inci ma bince ilân olunur. Halen Türkiyede çalış» dan diplomah ve Bayınd lığından tasdikli ecnebi 1 Istanbul Borsası kapanış fiatleri 1 1 6 9 3 5 Satılılc Mükemmel Bağ ve Köşk Elektrik Müh tş arıyor, (îng, K. G.) ı 176 posta kutusu adresiı müracaat edilmesi. Halide ve arkada Beşiktaş Suad Park 12 haziran çarşamba gi saat 9 da. (Bir avuc ateş K. 3 perde, yazan: H 1 Ayrıca Halide tarafım ye mahsus büyük bir mor Bundan böyle her pa şamı devam odecektir. YENİ ESERLER Idealist talebe ") Musevî lisesi talebesinden Yakim Behar, îdealist Talebe admda üç per Modada okuyucularımızdan Tahir, bidelik bir piyes neşretmiştir. Eser, yıl ze yolladığı mektubda diyor ki: Mühürdar caddesinden sahilde madan çalışan bir talebenin önüne çıve tramvayın gaçtiği Kadıköy cadkan birçok engelleri devirerek idealidelerile bilhassa Moda caddesinin is ne kavuştuğunu göstermesi itibarile kelede biten kısmı toz toprak içindedir. mekteblerde temsil edilecek değer Kaymakamımız ve Belediye Müdürü, dedir. halkm eğlence yerlerini, sayfiyesini teşkil eden bu umumî caddelerin süpürülCildiy* «• Zühraviy» mütchassın mesi, fazla kumların kaldırılması işini biran evvel yaptırtsa çok iyi olur. Bu suretle oralarda oturanlar, oralara ge Bohçekapı Taş Han 2 nci kat. Soat 9 lenler idare adamlarımıza müteşekkir 7 yejçadar. Paıartesi fukarayo ı metconen bakar I kalmıs olurlar.> Kadıköy belediyesindin bir temenni 10 Isviçre kronu l lurk altını I Mecidiye lBanknot Os. B. £44, 58,50 İ2S. 31 645. 51. 230, sonra müracaat etmeleri ilân olunur. ÇEKLER Londra Nev York Paııs MiUno Bruksel Atına Cenevre Sofya Amsterdara Prağ Vivana Madrid Berlın Varşoys Budapeşte • Bukreş Belgrad Vokoharaa Moskova Stokholm Açılış 615,75 0.7988 12.06 9,6275 4.70 84,0930 2,4397 63,«4 1.1770 19.03 4,2425 5,S2 1.9715 4,2118 4.435 78,79 35,0718 2,7463 1093.50 8.15 618,50 C797O 12.04 9.6180 88.9034 2,4365 63,7343 1,17^0 18.9H92 4.2J55 5,8118 1,97 4,20* 4,4775 78.6594 35.0718 •A7418 3.1485 Kapanış 4.1İ9S2 istanbul Gayrimübadiller Komisyonunda D No. Semti ve mahallesi 2327 Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Dr. BAHATTıN SEVKı 3161 3242 E. Fişekhane yeni E. 44 1945 metre arsanın tamamı Çarkıfelek ve Kara kuş yokuşu ve iki sokak Yeniköy Güzel Bağlar mevkii £ 84 918,50 metre tarlanm Büyükada Kararnfil Hisse) muhaı 1945 120 1162 1250 1125 295 604 Inhisarlar Umum Müdürlüğünden 104 Çift Muhtelif eb'adda hortum rekonı 11 Aded Muhtelif eb'adda Lanr 250 » Rekorlar için lâstik 150 Metro 85 m/m keten hortum 73 Muhtelif eb'adda musluk ve lans ağızhgi 165 Aded 10 litre hacminde galvaniz su kovasî. îdaremiz ihtiyacı için listesi mucibince yukandaki yazılı malze me pazarlıkla satın alınacağmdan vermek istiyenlerin 8/7/935 ta rıhme musadif pazartesİ günü saat 15 te % 7,5 güvenme paralarile bırhkte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatleri. (3238) ESHAM (ş Bankası müessls „ hamilıne „ ^ narae Anadoln D.M. %60 Tramvay Bomontı Nektır Rejı lAslan çimento iMerkez Bankası %ıoo 10,35 10,15 İSTİKRAZLAR 1933 Türk borcu tahvili 1 » 2 > 3 Ergani % ? SivasF.czurum ıstikrazı Uahııı |o /o 5 Hazine ,% 2 Hazıne jlt. Deîırmencılık |Sark Dejirtnenzilik Umam Sigorta lstanbnl Telefon Açıhş 28.30 27,05 95 K.apanış 28,275 27 95 A l l fkl TP KİMYA LABORATUVARI | Gl d a ı Smaî ve hayatî (Idrar, Kan ve sair) Kimvevî tahliller E. Papas E. 2 ' Y. 34 34/1 Y. Filozof E. Çınar cad. E. 33 mü. Y. Beyaz Ergıvan Y. ?6 5585 Beyoğlu Kamer Mangasar ve eski 135 Papasköprüsü yeni hatun Mangasar ve yaya sokakları 5608 Beyoğlu Elmadağı cad. E. 89 Şehid Muhtar ve Sazhdere Y. 127 5887 Pagabahçe E. Çınar cad. E. 33 mii. yeni Beyaz Ergı Y. 3638van cad. ce Alipaşa Galata Okçu Musa 3670 Fener Abdisubaşı 4017 Yeniköy Güzelce Alipaşa Bağ* lar mevkii 4021 Beyoğlu Yenişehir 4582 Pagabahçe Mürdüm Petrokapısı Bağlar yolu 2 tamamı 83 metre arsanın tamamı E. 48 Ahgab hanenin \ . 44 3/7 hissesi E. 94 27008 metre tarlanm 3/4 hissesi Bahçeli hanenin 1/6 hiseesi 378 metre arsanın tamamı Kârgir igi dükkân ve üzerinde odalar ve arsanm 1/8 hissesi Ahşab hane vebahçe vt barakanın 2/3 his. Ahşab üç hane ve altında dükkân ve bahçenio 48/240 his. 205 475 912 Eminönü Kızıl Ay Korahisar Maden «uyu satış yeri üstünde No. 12 • ©••• Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün mdddetle satışa çıkanlmiştır. thaleleri \ Itarihine tesadüf eden perşembe pünüsaat on dörttedir. Satış münhasıran gavrimübadil b
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog