Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Böyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. j umhuri ! 3977 Telsraf re mektup adrest: Cumhuriyet, îst&nbui . Posta tatnsn: îstanbul. No. 246 v» matbaa faamlle Matbaacalık Hayat \ Ansiklopedisi * inci cüzü çıktî 81 ~ i I 2 HaZirati 1935 Teıelon: Başmunarrir ve evl: 22368, rahriı heyetl: 24298, Idare TO Neşrtyat şirketi 24299 24290. Çifçiyi daha çok korumak için önemli kararlar ı Çifçi borcları 15 senede ödenmek üzere taksite bağlanıyor, İsmet İnönü dün Parti Grupunda izahat verdi Ankara 11 (A.A.) C. H. Partisi Grupu sitlendirme kanun lâyihasını izah etti. Bu izabugün saat 15 te Antalya saylavı Dr. Cemal ha göre çifçilerin 1931 senesi sonuna kadar Tuncanın başkanlığında toplandı. olan borcları, 15 senede ödenmek üzere yüz• l Başbakan îsmet Inönü Türk çifçisini daha de üç ü •" ni taksitlere bağlanacaktır. çok korumak için hükumet tarafından hazırBaşbakaı.ır h" İ7ahab Parti Grupunca al lanıp Kamutaya sunulan çifçi borçlarını tak kışlarla onaylandı. Yugoslavyanın reddettiği bir Alman teklifi Almanya, Soyvetler aleyhinde birleşmeyi teklif etmiş Kabinede değişiklik Kültür Bakanı çekildi ve Şark müfettişi oldu Kültür işlerinin başına Saffet Arıkan getirildi Dostluğa Yaraşmıyan lşlerden ulgar devlet adamlari, arasıra, bazı aykm yazılann ve uygunsuz tezahürlerın aksini göstermesine rağmen, sık sık Türk dostluğun dan bahsederler. Bulgarıstan komşumuz ve Büyük Harbde sılâh arkadaşımız olduğu, Bulgar topraklannda yüz binlerle soydaşımız yaşadığı için, biz de, Bulgaristanla dost olmağa her zaman kıymet ve önem (ehemmiyet) veriyoruz. Onun içindır, ki hukumetimiz, Edirnenin öte tarafından gelen tırmalayıcı seslere kulak tıkıyarak Tıirk Bulgar dostluğunu bozmamağa, yaşatmağa çalışmaktadır. lcab eder ki Bulgarlar da, bu yolda yürüsünler ve Türk dostluğuna yalnız sözle defctî • iglC UC U l l c u . 1 n II , . ı .. , J 11 * • "1'H.n.ı '• m. po^»r»,n Var olun! Adanada bir fabrika daha 50,000 lira verdi! İstanbulda iki mühendis kardeş te Hava Kurumuna 5.000 lira teberru etti, millet hamiyet yarışı halin.de! Londrada çıkan Deyli Ekspres ga?e tesinın Belgrad muhabiri gazetesine 6 haziran tarıhıle ş\ telgrafı göndermiş • tfr: «Haber aldığl ma göre Almanyı Hava Bakanı General Göring bugüp Pretu DL« Yugoslavya naibi hükumeti prens Pola Sovyet Rusya aleyhinde bir misak akdini teklif etmiştir. Böyle bir misaka girmek üzere LehisY*ni KfUtür Bakam tan, Macaristan, Avusturya ve Bulga Saffet Arıkan ristan dahi davet edilmişlerdir. Bu teklif Ankara 11 (Telefonla) Kültür BaBelgradda çok soguk karsılanmıştır. Çünkü Yugoslavya Küçük Itilâf zümresine kanı Abidin özmen bugün istifa etmiş dahil bulunduğundan müttefiki Romanya v« Erzincan saylavı Saffet Arıkan Külve Çekoslovakyanın Rusya ile akdettik tür Bakanhğına getirilmiştir. Abidin özmen de Şark vilâyetleri Uleri rrmaklan cı^nemiyecektir.» mumt müfettişliğıne tayin edılmiştir. Göring Hitlere izahat verdi Yeni Kultür Bakanı Saffet Arıkan Berlin 11 (Telsizle) Devlet reisi bugünkü Parti Grupu toplantısından M. Hitler bugün Genral Göringi ka bul etmiştir. General Gorıng Yugoslav sonra Abidin Özmenle bırlıkte Kültür ya, Macaristan ve Bulgaristanda yaptığı Bakanhğına geldi ve işe başladı. yolculuğun neticeleri hakkında M. Hit Kendısini makammda ziyaret ve tebrik ettığım Saffet Arıkan bana dedı ki: lere uzunboylu izahat vermiştir. &9M Kmtttr Abidin özmen Bakam « Büyük şeflerim emrettiler. Şimdi geldim, vtzifeme başladım.> Abidin özmen de şunlan söyledi: < Diyarbekıre yeni vazifeme gidi • yorum. Maamafih daha üç gün kadar buradayım. Buradan Istanbula giderek hususî işlerim için birkaç gün kalaca ğım. Sonra Şarka hareket edeceğim.» Kültür Bakanı Abidin Özmenin is • tifasına ve yerine Saffet Arıkanın ta yinine aid tezkere yarınki Kamutay toplantısında okunacaktır. ş Vehib Paşa 1er. rialbukı boyle olmuyor. Bulgar devlet adamlarınm Turk dostluğundan bahseden sözlerini, yalancı çıkarmak ister gibi, ikide birde, hoşumuza gitmiyen yazılar yazılıyor. Yurdseverliği, milliyetperverliği şove^ fTukartda »ağda vt »olda Hava Kü g^^J, nizm derecesine çıkaran Bulgar gazete•Timuna 5000 lira veren kıymetli va lerini bir tarafa bırakalım, Bulgaristanda türkçe çıkan bazı gazetelerde de Türtandaatar müKendi» Tahtin tbrahim Cürel ve Hütrtü tbrahim Gürel kar kiye aleyhinde çirkin yazılar görüyoruz. deşler, ortada 12 lira tutan gündeliklerini cemiyete veren 10 uncu ilk~ Meselâ Sofyada çıkan «Medeniyet» admehteb yavrulanndan üçü, »ağda ve »olda cemiyete kumbaralartnt yoU lı gazete, tatıl gününün pazara çevrilmelıyan iki kardeş: inci Dural ve Hüsam Dural si üzerine Türkiye aleyhinde bir sürü hü Büyük milletin Hava Kurumuna yar bir fazilet yanşı olmuş bulunuyor. Her cumlarda bulunmuştur. Koyu bir taas dımı bütün hararetile devam etmekte ve yeni gelen haber göğsümüze sevincin, ifti sub ve irtica yaprağı olan bu gazete, Şe hergün bir, iki büyük Türk çoc'uğu çıkaharın, güvencin benzersiz havasını doldu ker ve Kurban bayramlan, bayram ola rak hamiyetin en yüksek derecelerıni ruyor. rak ipka edıldiği halde, bunlarm bayram göstermektedir. Hava tehlıkesıni bilen Zengin fakir, büyük küçük herkes lıktan çıkarıldığını yazarak Bulgaristan lere üye olmak vatandaşlanmız için büTürk hava fılolarına varlığına göre bir Türkleri arasında, Turkiye aleyhinde dın yüklüğüne ve ruhî zevkine doyum olmaz (Arkan 9 uncu tahifede) propagandası yapmaktadır. Garıbdır, ki Türkiyeye dost olmıyan Bulgar gazeteleri bile, politika yazıları dışında, Türkiyenin yenilik yolundaki hamlelerini takdırle karşılamakta, Kamâlizmin medıh ve senasile sütunlar doldurmakta olduklan halde, ismi müsemmasına uymıyan bu softa gazetesi Kamâlizm aleyhinde bulunmak küstahlığmı gösteriyor. Bulgaristandaki Türklerin, bu koyu mutaassıb ve mürteci gazetenin, yalan neşriyatına kulak asmıyacaklarına şüphe yoktur. Çünkü yalancmm mumu yatsıya kadar yandığı gibi Sofyalı «Medeniyet» in yalanı da daha akşam ezanında sönmüş, Şeker ve Kurban bayramlan Türkiyede bayram olarak kalmıştır. Bizim bu yazıyı yazmaktan mak<adımız, «Medeniyet» e cevab verm«k değildir. Çünkü o çeşid müzevirlıklerin cevaba de|er yeri yoktur, zaten eminiz ki bu gazeteyi Bulgaristandaki soydaşlanmız arasında okuyan da yoktur. Habeş orduları Başkumandanı olmuş Roma 11 (Telsizle) Popolo d'îtalîa gazetesi Vehib Paşanm, Habeş ordulan Başkumandanlığına tayin edildiğini haber veriyor. Kâğıdhane faciası Tapa f abrikasındaki iştial tedbirsizlikten doğan bir görünür kazadır Fabrikada kazalara karşı hertürlü ihtiyat tedbirleri alınmalı, işçilerin hayatı korunmalıdır Habeş Imparatoranun »eyahati Londra 11 (A A.) Times gazetesine Adisababadan bildirildiğine göre, bir aydanberi ülke içinde dolaşmakta olan Habeş împaratoru, Harara dönmüştür. Bu gezi (seyahat) hâdisesiz geçmiştir. M. MuBolininin teyahati Roma 11 (Telsizle) Başbakan M. Musolini, Sadenyadaki yolculuğuna bugün de devam etmiştir. Başbakan ziya ret ettiği yerlerde donanma ile Afrikaya gitmeğe hazırlanan askerler tara • fından selâmlanmıştır. Yunanistanda seçim günü nasıl geçti? Yenî Muhalifler, mahpus zabitlerin ağzmdan beyannameler dağıttılar, her saat heyecanlı şayialar çıkıyordu, sandık başlarmda birçok zorbalar tutuldu Zabıta Romanımız Bugün Başladı Zümrezade Şakîr fabrikatımn Zümrezade Şakir tapa fabnkasında evvelki gün bir infilâk oldu. Bu kaza dört amelenin ölümüne, biri kadın olmak üzere de üç amelenin yaralanmasına sebebiyet verdi. Dıkkatsizlikle atılan bir sigaradan çı kan bir kazanın bu faciaya sebebıyet verdığini gazeteler yazıyor. Kaza!.. kapın Zümrezade Şakır tapa fabrikası infilâk malzemesi yapan bir fabrikadır. Patla yıcı mevadla dolu olan böyle bir fabri kada barutların, trotillerin, fülminat do merkürlerin yanında sigara nasıl içilir ve içilen sigara nasıl patlayıcı şeyler arasma atılır. Ve böyle birşey yapıldığı zaman (Arkan 7 nci tahifede) ıııifiııınııııııııınııtnırııuntııınıııııınınnnımııııtntıtıııııiiHiniMMiMtıııi!inHiııiNiıııııııııııiHiHiııınıııinııırııııırıınnıııınıı>ıtıiMiıııııııi!!i>tı Almanya ve Fransa M. Göbels «Kuvvetli bir el işbaşma geçerse Fransa ile bir itilâf aktine hazırız» diyor geçerse, Almanya bu devletle bir itilâf Londra 11 (Tel akdme daima hazır bulunacaktır.» sizle ) News Almanya Fransaya saldıracak Chromcle gazete sinin başyazıcısı, olursa Berlınde Alman Mülhaz 11 (A.A.) Sosyalist kon Propaganda Baka gresinde M. Leon Blum, demiştir ki: nı M. Göbelsle göc Hitlerci Almanya ulusal toprağa rüşmüştür. basacak olursa, gerçekten sanırım ki, Alman Propa Fransamn bütün emekçileri düşmana Maruf lngiliz muharririnin bu en ganda Bakanı, Alkarşı dıkilecektir. güzel ve en heyecanlı eserini man Sovyet mü Alman Propagan Bugün ve bugünkü durumla. Fransabugün 4 üncii sahifemizde nasebatmdan bahda Bakanı M. nın Hitler tarafından yenılmesini dü bulacaksınız. sederek, Alman sünmek munıkıın değildir. Çünkü bunu Göbels yanm hiçbir za başarmak için Hitler, Sovyet Rusyaya man karşılıkh yardım paktlarına işti karşı da savaş açmak zorunda kala • rak etrmyeceğini, bu pren^ipe sadık caktır. Şimdi komünistler ve sosyalist • olduğu için Şark mısakına imza koy • ler ulusal mesele üzerinde aynlmış de3 üncüde: Canafckaleye girefken: tsmamıvacaĞ;inı sbvlemiştır. ğıldırler. Bir genel formül bulmak arıl Hbıb Sevük tık mumkundur. M. Stalinin dıyevıne Alman Fransız münasebatından 5 încid«: F*ftif ve hayat: Ağaoğlu Fransada verıien anlanu kabul ttm«bahseden Gebels demiştır kı: 6 ncıda: Hıkâve « Fransada kuvvetli bir el ışbaşına lıdır.» Biz yalnız Bulgar hükumetinden bir şey soracağız: Bir Bulgar memuru tarafından, dost Türkiye aleyhinde bu kadar çirkin nesriyat yapılmasına nasıl rr.üsaade edılir? «Medeniyet» gazetesinin bir Bulgar memuru tarafından neşredild:ğini nereden cıkarıyorsunuz diye sorulursa işte cevabımız: Bu gazetenin üstünde «Dini islâm müyafileri cemiyetinin naşiri efkân dinî bir gazete» olduğu yazılıdır. «Dini islâm müdafileri cemiveti» nin reisi de Bulgaristan basmüftisidir ve bu gazete, Bulgaristandaki müslüman evkafının parasile çıkmaktadır. Başmüfti, kanunen Bulgaristan Türkleri tarafından intihab edilmek lâzım gelirken böyle bir seçim yapılmamış ve basmüfti Bulgar hükumeti tarafından tayin edilmiştir; Bu suretle de Bulgaristanm bir memuru olmustur. fazan: Edgar Yallas Atinada komünistlerın geçtm beyannameti yerine duvarlara yazdıkları yazılar Atina 10(Hususî muhabinimizden) •hadsiz hesabsızdı, Fakat bunlarm hiçbi» dünkü genel seçim Atinada ve bütün Yu risi tahakkuk etmedi. Seçim günü tek bir nanistanda tam bir sükunet içinde yapıl hâdise olmadan geçti. Halkta hazırhk dı. Secim günü yaklaştıkça partiler arasm günlerinin sinirliliği yoktu. Herkes hükdaki zıddiyet te artmıştı.Bu miinazaa ve münü vermiş, sükunet içinde reyini kul" münakasalara bakanlar seçim gününde lanıyordu. büyük hâdiseiece ve kanlı çarpışmalara Sabahlevin günes doğar doğmaz sanintizar ediyorlardı. Ortada dönen şayialar, (Arkası 9 vpıcu »ahifede± Bugün ABİDlN DAVER (Aarkam 2 nci tahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog