Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

11 Haziran 1935 CUMHUBİYE1 Göklerimizde de görmek istediğimiz bir manzara (Baş tarafı birinci tahlfede) diploması almıştır. Bu, İtalyan devlet adamının memleketinde tayyareciliğin ve pilotluğun itibarını yükseltmek için yaptığı bir propagandadır. Fransızlar da; tayyarelerine, tayyarecilerine her fırsatta gayret ve şevk vermekten biran geri kalmazlar. Durtnadan tayyare müsabakaları, genlikleri yaparlar. Daha geçen gün Pariste de gene böyle mühim bir tayyare şenliği oldu. Paris civarında Villacoublayda bir gece Farisin en şık kadınları, en kibar erkekleri, en büyük ricali, en yüksek üniformaları ve en tanınmış san'atkârları toplandı . Çünkü Fransız hava kuvvetlerinin en meşhur pilotları o gece donanmış tayyarelerile uçacaklar ve Fransız tayyareciliğinin terakkilerini ve tayyarecilerin marifetlerini herkese göstere ceklerdi. Uçan Fransız müdafaa tayyarelerinin hepsi iri projektörlerle tenvir edılmiş, gökte esatirî kuşlar gibi kanad germişler dolaşıp duruyorlar, gece müdafaaBI tecrübeleri yapıyorlardı. Sonra en meşhur pilotlardan Doret ışıklarla donanmış tayyaresile bir yıldırım gibi gökü yardı. Öyle marifetler, cambazlıklar yapıyor, o kadar tehlikeli oyunlar gösteriyordu ki seyirciler beyecandan heyecana düşüyorlardı. Seyircilerdeki alâkanın en kuvvetli olduğu bir anda birdenbire gökte hakiki şimşekler çakmağa başladı. Hafif esen rüzgâr şiddetlendi ve sonra bir sağnak başladı. Sanki tabiat gazebe gelmişti. Tribünlerde oturan seyirciler hangarlara kaçmışlardı. Fakat gene cesaret ve meharetile tanınmış olan ikinci meşhur bir pilot Michel Detroyat fırtınadan zerrece çekinmeden üç renlki, donanmış tayyaresile bulutların arasında fırtınanın içmde en cesur ve cür'etkâr oyunlar yaptı. Tayyaresinin içinde o tıpkı bir şeytandı. Hiçbirşeyden, ne tehlikeden, ne ölümden korkuyordu. Seyircilerin takdiri o kadar büyüktü ki birçok insan kemiklerine kadar işlijren yağmurtr Tagmen istanbul Borsası kapanış fiatleri 1 0 6 9 3 5 N U K U D 1 SterliD 1 Dolar 20 Fransız 20 Liret Fr, 20 Belçıfea Fr. 20 Drahmi 20 isvıçre Ft. 20 Le\a 1 Fiorın J CeW Krona 1 A\ tısturja Şl, 1 Peçeto 1 M rk 1 Zloü 20 f.ey 20 Dınar 20 Kuble 1 Yen 0 Isvlçre Vronn 1 Türk altını I Mecıdne lBanknot O«. B Alış 620, 124. 166. 193 fcO, 23, 8)0 22 50 81. 96 21 50 15, 40. 23, 23. .4, 52, ?47. 58, >atış 620. 1 6, 20 i. <*1 •A, 8M 23 50 f3. 98, 23. 16. 42 24. 24. 15, *4. 31. 948. 5». 230, p 618.50 C7975 12.03 9.6525 4H980 84O><30 2.4375 63.84 1.1773 19 0.1 4.2425 5.814H 4,2138 4.485 78.79 35.0718 .7463 1093 M) 3.I4HO Bir çizgi çizene 30 Kitab 16 . iyi görebilmek arzusile dışarı çıkıyorlar ve ıslanıyorlardı. Fakat tabiat kendisini bu kadar istihkar eden cesur tayyarecileri mağlub etmek için elinden geleni yapıyordu. Ve bunun için öyle kuduruyor, övle kuduruyordu ki... Nihayet Hava Nazırı bu ferman dinlemez kudret karşısmda boyun iğdi. Ve uçuşlara bir nihayet verilmesini emretti. O gece tayyareciler şerefine büyük bir ziyafet ve süvare verildi. Ertesi gün devam eden uçuşları seyre gelen kalabahğın ilk gününden daha çok olduğunu Fransız gazeteleri yazıyorlar. Paris halkı şimdiye kadar Villacoublay yolunda bu kadar çok hususî oto doKo iyr7 daha dır, ki heyecan devam etsin. sönmesm. 20, Feyzi Akaren Denizli avukat 20, Rum ve Musevi vatandaşlara B. M. Fahri Sert Denizli mütekaid bın başı 20, Kâzım Denizli mütekai binbaşı madalya 20, Osman Denizli mütekaid kaymakam Çarşamba günü saat 14 te Tayyare 20. Celâl Gerzile Denizli iplik tüccarı 20. Kurumunda Rum vatandaşlrdan toplu Ali Karabacak Denizli un tüccarı 20, tayyare yardım derneğinden 6 kişiye al Mehmed Denizli mukayyid oğlu 20. Şüktın ve 24 kişiye gümüş, 46 kişiye de rü Yeğin Denizli Ağırceza reisi 20, Na bronz, Musevi vatandaşlardan 6 kişiye zım Aslan Denizli mütekaid hâkim 20. altın 14 kişiye gümüş ve 17 kişiye de Celâl Dürsoy Denizli Tedrisat müfet bronz madalya verilecektir. tişi 20, Faik İlter Denizli Z. B. muhasibi Hava mitingi 20, Emin Erciyeş Denizli belediye sılıhat Türk havacılık kurumu iane toplama memuru 20. Şakir Saraçoğlu Denizli Dr. faaliyetine devam etmektedir. Bu müna 20, Şükrü Denizli Travers müfettişi 20, sebetle İstanbulda bir tayyare mitingi Şerefettin Denizli Sıtma M. doktoru 24, yapılacaktır. Mitingin pazartesi günü sa Abdurrahman Deda Denizli Encümcn aat beşte yapılması muhtemeldir. zası 20, Hamdi Çetik Denizli M. H. ta Tayyare Cemiyeti idare heyeti yarınki hakkuk memuru 20, Kaşıkçı Şirketi Detoplantisında bu mitingin gününü tesbit nizli un fabrikası 20, Mustafa Davashoğedecektir. lu Denizli sütçü 20, Şemsi Terakki De Taahhüd ve teberrular bagat şirketi Denizli 20, Ali Hakkı De Türk hava kurumuna teberrüde bu nizli Asliye H. hâkimi 20, Esad Denizli lunan yurtseverleri aşağıya «ra ile ya Ağırceza reisi 20, Sabri Denizli avukat zıyoruz: 20, M. Ali Sezer Denizli muallim 20, ŞükŞevki Demirhan Marmara mıntakası rü Süel Denizli mütekaid yarbay 20, ölçüler ayar müfettişi 20 lira teahhüd, Karakurd şirketi 20, Ahmed Denizli un Avni Açıkalın Marmara mıntakası ölçü fabrikası 20. Hüseyin Avni Denizli yuler ayar müfettişi 20 lira teahhüd, Hik murtacı 20, İlyas Denizli derici 20, Ramet Kudret yağ iskelesinde yumurta gıb Denizli tüccar 20, İsmail Denizli basihracat taciri 20 lira teahhüd ve 55 lira macı tüccar 20. Fehmi Yillov Denizli ipteberrü, İslâm zade Fethi yağ iskelcsi likçi 20, Şükrü Denizli sarraf 20, Ahmed yumurta taciri 100 lira teberrü, İsak M. Baki Denizli hırdavatçı 20, Feyzi Öylü Buhar yağ iskelesi tüccar 80 lira teber Denizli hırdavatçı 20, Abdurrahman Türü, Abdülbedi Renda Ergani bakır ma fekçioğlu Denizli dişçi 20, Ziya Boyacı deni şirketi meclisi idare azası 50 lira te oğlu Denizli Maarif müdürü 20, Fahri ahhüd, Vidman ve şeriki Sirkeci ecza ve Aksoy Gerze kaymakamı 20, Hasan Ka alâtı tıbbiye tüccarı 20 lira teahhüdden zancı Gerze Malmüdürü 20, H. Vehbi Ubaşka 50 lira teberrü, cıvata 1 ürk lımi yanıksoy C. H. Partisinden 20, Nesimi ted şirketi Ayvansaray 20 lira teahhüd Baydur Gerze 35, Celâl Atabey Gerze îbrahim Güler 20 lira Yeniköyde tüc 25, Ş. Olgunsoy Gerze Belediye reisi dar, 20 lira teahhüd Refik Selim oğlu başokutan 20, İsmail Şerefoğlu Gerze esham borsası acentası, M. Poemerantz 25, Ziya Karagülle Gerze 25, Abdülkadir Galata bakır tel fabrikası sahibi 100 Lüleci Gerze Gümrük İ. memuru 20, lira teberrü, Orhan Toksavul Marmara Sıktı Arat Gerze posta ve telgraf me mıntakası ölçüler ayar umum mütettişi muru 20, A. Ragıb Kut Gerze hâkimi 24 lira teahhüd. Alâettin Dirik Marmara 20, Celâl Gerze müddeiumumisi 20, Dara ölçüler ayar müfettişi 21 lira teahhüd. Baykal Gerze ekisper 20, H. Albayrak Urfada Gerze Maliye tahsil müfettişi 20, MehUrfa 10 (A.A.) Bugün Hava Teh med Tarı Gerze bakkal 20, Fuad Ataq likesini Bılenler Kurumu büyük bir Gümüsane 200, Fazıl Yüce Gümüşane toplantı yaparak Kuruma birçok üye 100, Hâmit Sami Gümüşane 50, Mehmed Yüce Gümüşane 50, Sami Zarbon Gü yazmıştır. müşane 50, Fikri Ataç Gümüşane 50, Bafrada Fikri Akgün Gümüşane 25, Mustafa Bafra 10 (A.A.) Dünkü pazar günü ilçebayımızın başkanlığında yapı Menemen Baklacık muhtarı 20, Mehmet lan bir toplantıda iki üye tarafından Çetin Menemen Harmandalı muhtarı 25, uçaklar ve tehlikelerini anlatan söylev Receb Menemen Ulucak muhtarı 25, Sülerden sonra 56 kişi birkaç dakikada leyman Menemen Koyundere muhtarı büyük bir istekle tehlikeyi bilen üye 25, Ali Akın Menemen Asarlık muhta yazılmış ve 1952 lira yıllık yüklen rı 20, Mustafa Yılmaz Yahşelli muhtarı mişlerdir. Bu işe çok önem veren 25, Mehmed Menemen Emirâlem muhBafralılar büyük bir heyecanla tehli tarı 20. Fettah Karakurd Menemen Gökkeyi bilen üye yazılmaktadır. Küçük tepe muhtarı 20, Halil Okkalı Menemen çocuklar bile Kuruma gelerek yardım Deyirmendere muhtarı 20, Süleyman cı üye yazılmalarını diliyorlar. Ve bu Çavuş Menemen Ayvacık muhtarı 25, yurd yükenini ödüyorlar. Kurul içle Hüseyin Menemen Telekler muhtarı 40, Arif Aydın Menemen Süleymanh muhtarı 25, Ali Menemen Gereze muhtarı 20, Kasım Aksu Menemen Hasanlar muhtarı 20, Haykıran Menemen Halilmete muhtarı 30, Mahmud Karadayı Menemen Doğa muhtarı 25, Sırrı Menemen Yanık muhtarı 20, Süleyman Menemen Çıtak muhtarı 20, Tevfik Balaban Menemen Güzelhisar muhtarı 20, Hasan Baytal Menemen Aliağa muhtarı 20, Ömer Menemen Çoraklar muhtarı 20, Himmet Menemen Halabak muhtarı 20, Nurullah Özcan Menemen Çavtış muhtarı 20, Osman Güven Me nemen Musabey muhtarı 25, Ahmed Atay Menemen Kesilköy muhtarı 20, Halil Eryılmaz Menemen Seyrek muhtarı 20, Tahsin Menemen Tuzcullu muhtarı 25, Rasim Menemen Günerli muhtarı 30, Himmet Menemen Kaklıç muhtarı 20, Ali Bayındır Menemen Sasalı muhtarı Hasan Menemen Süzbeyli muhtarı 20, Mustafa Menemen Ulucak köy kâtibi 25, Mustafa özdüven Sey rek köy kâtibi 25, Mustafa Tesan Kaklıç köy kâtibi 20, Tevfik Şener Süleymanlı kâtibi 24, Hasan Öztürk Enirâıem kâtibi 20, Abidin Çelik Menemen Aîiağa nahiye kâtibi 24, Mehmed Güzel Menemen Yanık nahiye kâtibi 30, Muhittin Haysal Menemen Helvacı nahiye kâtibi 25, Mehmed Gençer Menemen Helvacı köy Z. K. kooperatifi kâtibi 20, Himmet Menemen Emirâlem köy Z K. kooperatifi 20, Hakkı Asarlık Me nemen F. Ocak başkanı 20. Ahmed Fabrikatör Menemen Balakcık köyünden 20, Bekir Tokay Menemen Harmanh köyü imamı 30. Mehmed Menemen Çoraklar köyü kâtibi 20, Ali Rıza Mene men Forbos Mevankökü fabrikatörü veriyoruz! Aşagıda 3 0 rakkamının yanlarındaki noktaları biribirine öyle bir çizgi ile bağlamalısınız ki belirecek şekil bir insan başı olsun. ÇEKLER Londra Nev "iork Paıis Milano Bruksel Atina Cenevre Sofva Amsterdam Vivana Madrld Berlin Varşrn a Budapeşte BuLreş lieljrad Vokohams Moskova Stokho'm Açılıs 616,50 0.7Ü75 12.06 9.6525 4.69K) 84.0950 ^',43,5 63. 4 1.1778 19.03 4,2425 5.S143 l,9t94 4,2138 4.485 78,79 35,0"/18 A7463 1093.50 .i 1460 TIRAŞ BIÇAGI Dünyanın en mükemmel lıraş bıçağıdır Şimdiye kadar icad olunan bütün tıraş bıçakları arasında en mü kemmel ve en fevkalâde olduğu tahakkuk etmiştir. Piyasada mevcud tıraş bıçaklarını şaşırştmıştır. Hasan tıraş bıçağının 1234 nu maralı gayet keskin ve hassas ta rafları vardır ki her bir tarafile lâakal on defa tıraş olmak kabıl dir. Bu hesabla 5 kuru.şluk bir aded Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakla bilendikte yüz defa tıraş yapılmak mümkündür ki dünyanın hiçbir bıçağmda bu mezıyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse al danmayınız. Taklidlerinden sakı nınız. Fiati: 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. HASAN ,1» J. 8 16' • 1 t" .11, ESHAM ş Bankası müe^sls ,. „ hamilme „ „ name Anadoin D.M. °,060 » %ıoo Tramvav Bomonti Nektır Re]i Aslan çimento Merkez Bankası Açılış 9.50 8.40 10.40 58.25 8.40 10.30 58 25 Hasan Deposu : Ankara, İstanbul, Beyoğlu. Dün ve Yarın Tercüm* Kiilliyatını edinip okuyan işte böyle yetişkin bir insan kalasına sahib olur. Bu külliyatın gimdiye kadar otuz kitabı çıktı. Bu kadar zengin bir hütübhanenin abonesi bir miktarı pegin olmak ve her ay bir lira ödemek üzere 16 lira 80 kuruştur. rinden bir köycü kolu ayırtarak yurd borcunu ödemeğe koşan köylülerimizin isteklerini yazmakla uğraşıyorlar. İlçe işyarları aylıklannın yüzde ikisini sürekli olarak bu Kuruma vermeği onaylıyarak Kuruma bildirmişlerdir. Bafranm bu işte başka il ve ilçelere örmobil ve motosıklet görmemişti. Seyirciler bütün tayyareleri aîâka nek olacağı umulmaktadır Kaşta ve merakla seyretmişlerdir. Fakat DoKaş 10 (A.A.) Burada Hava Tehretle Detroyat ortaya çıkmca bu alâlikesini Bilenler Kurumu ilk toplantıka büyük bir heyecan ve takdir halini sını yapmış ve üye yazmağa başlamışalıyordu. Onlar tayyarelerini oyuncak gibi tır. kullanıyorlardı. Motör onların elinde en muti bir köle gibi idi. Bir marifetten diğerine kolayhkla geçiyorlar. Kâh tayyarelerini başaşağı toprağa doğru indiriyorlar. Seyircilerin kalbi: «Ha düştüler, ha düşecekler» diye çarparken birdenbire gökyüzünün ortasında bu sukutu durduruyorlar. Ve sonra tajyareyi gene bulutlara doğru sürüyorlardı. Bu defa ağır, ağır taklak atmağa ba§lıyorlar, sonra gene helezonî inişlerle toprağa yaklaşıyor, seri lupinglerle herkesin başını döndürüyorlardı. Halk korku, zevk, heyecan, endişe içinde bağırıyor, zıplıyor, el çırpıyordu. Seyircilerin bu heyecanı iki yüz seksen süel tayyarenin birden gökte yükselmesile son derecesine gelmişti. Fransız gazeteleri: cHalkımızm pilotlarımızı bu suretle takdir ve onlarla iftihar etmekte hakları vardır» diyorlar. Bu satırları okurken gönül istiyor ki bizim memleketimizde de tayyareye ve havacılığa karşı bu çeşid bir alâka uyansm ve biz de, yakmda böyle muazzam hava şenliklerinde yetişmiş kıymetli ve cesur pilotlarımızı seyrederek iftihar edelim. Memlekette havacılığı istediğimiz kuvvette tesis etmek için yaratılması lâzım geldiğini söylediğimiz havacılık havası yaratmakta işte bu gibi şenlikler de büyük bir amildir. f Türk Havacıhk Kurumu, halkın tayyarecilikle alâkasını artıracak, ona heyecan verecek teşebbüsler yapmalı Yeni üyeler Ankara 10 (A.A.) Hava Tehlike sini bilen üyeler: Mustafa Demircioğlu Kızübey cad desi No. 42 demir işleri Ankara 50, Fuad Tuksal Denizli İlbayı 50, Muhittin Balkan Denizli defterdarı 20, Naili Küçüağa Denizli Şarbayı 20, Şevki Erten Denizli mektubcusu 20, Şükrü A. De nizli J. binbaşısı K. 24, Rüştü Ulusoy Denizli T. muhasibi 20, Rasim Sürücü Denizli un tüccan 20, Gıyasettin Şar man Denizli Encümen başkâtibi 20, Hamit Denizli J. B. K. yüzbaşı 20, Nuri İlter Denizli Varidat müdürü 20, İsmail Ergün Denizli birinci tahakkuk memuru 20, Sadık Denizli Nafıa fen me muru 20, Tevfik Denizli Nafıa fen memuru 20, Razi Ural Denizli Nafıa fen memuru 20, Ferruh Örel Denizli vilâ yet mimarı 20, Rifat Arman Denizli Baytar müdürü 20, Cafer Değer Denizli Orman müdürü 20, Hüseyin A. Ertem Denizli M. Hususiye M. 20, Mehmed Şahal Denizli Encümen azası 20, İsmail Ülker Denizli Maliye Muamelât M. 20 Etem Mutlu Denizli avukat 2ü, Hulusi Ural Denizli avukat 20, Said Denizli avukat 20, Kâzım Öylü Denizli müftüsü 20, İhsan Çakır Denizli T. B. muhasib 20, Şevki Önen Denizli Z. B. müdürü 24, Murad Özmen Denizli Z.B. muhasibi 20, Ruhi Derin Denizli T. sicil M. M. 20, Fehmi Atabay Denizli avukat 20, Salih Uranlıoğlu Denizli avukat 20, Halil Urçal Denizli maiyet memuru 20, Mazha» Ülken Denizli Sıhhat ve İ. Mu. M. 20, Hakkı Uğur Denizli Hükumet doktoru Yukarıdakî rakamlar arasını bir Zayi Selânik Kılkış kazasının çizgi ile birbirlerine bağhyarak Bay Pova köyünden Receb oglu Ah dediğimiz yetişkin insan kafasım İ S T İ K R A Z L AR med ve Zeyneb a<flarına verilen be çizebilenler, bu çizgilerini adres Kapaoı; AÇIİ15 heri üç yüz dört lira altmışar kuruşu 1938 Tork borca lerile birlikte İSTANBUL ANKA28,30 havi ikî ve üçüncü tertîb bonoları matahviii 1 28,30 RA CADDESİ, VAKİT YURDU * > 2 yis 1935 te İstanbulda kaybettim. Ye> » 3 adresine yollarlarsa, gelen dogru P5 95 nisini alacağım için hükmü olmadığını F.rjanl haller aratında çekilecek KUR'A' ve bulanın kendisine bir menfaat teda kazanan: Hâmid Feyzi Sirkıntılı Ceyhan 40, Nuh min etmiyeceğinden adresime gönde Birinciye külliyatın otuz kitablık Darendeli Ceyhan 30, Hacı Maksum rirse memnun edileceğini ilân eylerim. bir takıını, ikinciye külliyatın 20 Sıvaspalas otelinde Selânik muha kitablık bir takımı, üçüncüye külli Ceyhan 20, Salim Aydemir Ceyhan 20, cirlerinden Receb oğlu Ahmed Mustafa Akçalı Ceyhan 50, İsmail Zal yatın 10 kitablık oğlu Ceyhan 150, Mesrur Ceyhan 100, bir takımı hediye edilecektir. Dermatolog, Venerolog Bayan Sabriye Ülkü Ceyhan 20, Nuri 15 haziran 1935 saat Kaya Ceyhan Kırmıt kamubayı 20, O. 12 de kur'anın çekilisinde Rıza Ulaş Ceyhan Yumurtalı kamu Beyoğlu. îst. cad. Bekâr s. No. o.9İ herkes bulunabilir. bayı 20, Muhlis Pulak Ceyhan Mal. M. muavini 20, Vehbi Mülâyim Ceyhan 30. Baki Obaner Ceyhan 20 Ahmed Nuri Yalâk Ceyhan 20, Hamza oğlu Ali Ceyhan Bakkal 20, Ahmed Cemil An Ceyhan 25, Nüfus Me. Ceyhan 20, Tahsin 1 Şisli, Meşrutiyet, Ebekız S. 26/28 No.h Valde apartımanının 'ıngı Ceyhan eski mal md. 20, Ahmed ikinci dairesi. Duran Ceyhan 30, Ahmed Mukbil Ceyhan 50, Dr. İhsan Ceyhan 100, Bayan 2 Şahkulu Kulekapısı 22/24 No.lı apartımanın birinci daire«i. 3 Leman Sepici Ceyhan 30, Abdurrahman Kasımpaşa Büyükpiyale cami avlusunda 372 No.h ev. üeyhan keresteci 20, Mustafa Yıldırım 4 Aksaray Sofular caddesi 8 No. ev. güvenç ortaklığı Ceyhan 20, Hanifi fab5 Mollafenari Mahmudiye caddesi 1 No.h ev. rikatör Ceyhan 500, İzzet Ceyhan asker6 Yenicami avlusunda Kuşçularda 32/33 No.h iki baraka. lik şubesi başkanı 20, Hamdili muhtar7 Büyükderede Çayırbaşında 15 No.h dükkân. lığı Ceyhan 20, Mahmud Amalazoğlu 8 Yenikapı Kâtibkasım Yenikapı caddesinde 59/57 No.h dükkân Adana yardım 50 lira 20, îbrahim 9 Çarşıda Parçacılarda 10 No.h dükkân. Hakkı Burdur Adana yardım 100 lira20, Rasim belediye üyesi Adana yar 10 Çarşı Kavukçularda 15/17 No.h dükkân. dım 50 lira 20, Tevfik Kadri Adana 11 Çarşıda Bedesten kapısında 10 No.h dükkân. yardım 100 lira 20, Mustafa Rifat A 12 Çarşıda Çadırcılarda 123/53 No.h dükkân. dana yardım 100 lira 20, Hacı Meh 13 Yenicami avlusunda 1 No.h kahve yanında küçük baraka. mud Adana yardım 100 lira 20. İsa 14 Sultanahmed Cankurtaran Saraçhane sokağında 1 No.h oda. Şakir Adana yardım 30 lira 20, Salih 15 Süleymaniyede İmaret sokağında 2/17 No.h mahzen. Zeki Adana yardım 50 lira 20, Molla 16 Yenicamide Tahmis S. 78/1 No.h baraka ardiye. Mehmed bakkal Adana yardım 50 lira 20, Ahmed Osman Alasonyalı Ada 17 Nuruosmaniye cami avlusunda imaret mahalli. na yardım 10 lira 20, Şükrü kundura 18 Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Dereboyunda 4 No.h ahır. cı Adana yardım 10 lira 20, Celâl hır 19 Yenicami avlusunda 127/19 No.h kahvehane yanında arsa. davatçı Adana yardım 50 lira 20. 20 Küçükayasofya, Çatladıkapıda arsa. Salomon Benyaş Adana yardım 50 li 21 Kasımpaşa, Gazihasanpaşa Kayık iskelesinde 41 No.h arsa. ra 20, Salih fabrikatör Adana yardım 22 Kasımpaşa, Gazihasanpaşa Havuzbaşında 7 No.h arsa. 2000 lira 20, Hacı Ömer Kayserili A 23 Kasımpaşa, Gazihasanpaşa Havuzkapısında 41 No.h iki arsa. dana yardım 30 lira 20, Kasım Ener Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi mayıs bitimine denlü kiraya Adana yardım 100 lira 20, Gilodo Re Dr. HAZIM İstanbul Evkaf Müdıriyeti ilântarı I fael Adana 1000, Dr. Ali Naim Adana 20, Abdurrahman Ali avukat Adana 150, Feyzi avukat Adana 20, Ziya Rana eczacı Adana 20. Abdurrazak güra Adana bezirgân 20, Habib fabrikatör Adana 20, Mürşit fabrikatör Adana 25. Süleyman Nuri Adana Taşmağaza 100. Tahir Mollaoğlu Adana 100, Abdullah kasab Adana 20, Yako Benyeş Adana 200, Corç Zablit Adana 50, Emin Sü mer Adana 20, Namık eki Ankara Merkez Bankası malî müşaviri 100, Raşid Bilgın Ankara Ticaret ve Sanayi Odası murakıbı 20, Tevfik Bademli Ticaret ve Sanayi Odası veznedar 20, Mehmed Güçlü Ticaret ve Sanayi odası kâtibi 20, Suphi Yazmacı Ticaret ve Sanayi Odası muhasibi 20, Kadri Kürkçü Ticaret ve Sanayi Odası baş kâtib 20, Yusuf Benoma Ankara Anafartalar hırdavat mağazası 100, Cafer 20, Hamdi Batar Ceyhan 20, Abbas Ül1 Tayyare Ankara Samanpazarında eczakü Ceyhan 20, Hayri Eke Ceyhan kay cı 25, A, Muhlis mühendis inşaat mü makamı 20, Selâhattin Sepici Ceyhan teahhidi Ankara Yeni§ehir Tuna cad Şarbayı 20, Mevlud Güvenç Ceyhan 20, desi No. 4 500. verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İstekliler 13 haziran 935 perşembe günü saat 15 e denlü Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine gelmeleri. (3217X Değeri Lira K. 1284 00 Pey parası Lira K. Sirkeci civarında Hocapaşa mahallesinde 96 30 Nisbethane caddesinde 9, 11 sayılı 123 metro murabbaındaki arcanın bütünü. «136» Kadirgada eski Bostanıâli yeni Eminsinan 7 50 96 30 mahallesinde Tülbentçi hanı içi sokağında 35 sayılı ve 28 metro murabbaındaki arsanın bütünü. «3107» Beşiktaşta Ekmekçibaşı Aliağa mahallesin 162 00 12 15 de Aktar sokağında 11 sayılı ve 135 metro murabbaındaki arsanın bütünü. «1592» Yukarıda yazılı özlegelere istekli çıkmadığından on gün ara ile satılmalarına karar verilmiş olduğundan üstermesi 17/6/935 pazar tesi günü saat 15 te Komisjronda yapılacaktır. Isteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Mahlulât Kalemine gelmeleri. (3215) Pey parası Lira K. 7 50 Davudpaşada Isakapısında tbrahimpaşa mekte binin bahçesi ve havasile beraber enkazı. Yukarıda yazıh özlegeye istekli çıkmadığından pazarlıkla ilânına karar verilmi» olduğundan üstermesi 17/6/935 pazartesi günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. Isteklilerin % 7,5 pey paralarile Mahlulât idaresine gelmeleri. (3216) Değeri Lira K. 100 00 İCANSIZUK '< mup.t«iip kia yegâne deva teml ihya edea etibba tarafmdaa tertip Nörasteîaflyet • Chlorot Çinnp . PAP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog