Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

11 Haziran 1935 Tneşhur umatatı Eski bir futboîcu gözü ile Seget maçları Gelen takım Macardı ama her halde acar değildi Seget takımile muhtelitlerimizin oyunları arasmdaki farklar Ruslarla yapılacak müsabakalar Yüzülecek tek bir havuzumuz yok! 'Cumhuriyet,, in müsabakası Tarîhin meşhur simaları Büyük müsabakamlzin; tafsilâti 1500 lira mükâfatlı büjnik mü sabakamız devam ediyor. Müsabakamızın esası şudur: 12 Meşhur kumandan 12 Meşhur devlet adamı 12 Meşhur kadın 12 Meşhur kâşif 12 Meşhur iş adamı rnn hayat ve muvaffakiyetlerinl sırasile ve grup halinde neşrediyoruz. Her makalenin içinde bir de rey varakasj vardır. Karilerimİ2 bu rey varakalarını saklıyacaklar ve 60 büyük adama dair yazılann neşri bitince, her serideki şahıslara birinci, ikinci, ilâh.. diye dol durarak cCumhuriyet müsaba • ka memurluğu» na yollayacaklardır. Beş seri neşrolunup reyler tamamen bize yollandıktan sonra tas nif işine başlanacak ve rey vara kalarındaki isimler sıraya konula • caktır. Her grubda en çok numara alan büyük adamlara rey verenler veya bu intihaba yaklaşanlar ara sında 500 kariimize 1500 lirahk mükâfat verilecektir. Mükâfat sırası şöyledin 1 kişiye 300 gümiiş lira Meşhur iş adamları: 2 Hanri Fordi Amerikanm halk ara 15 temmuzda dost Sovyet Rusyanm sında en çok tanınmış adasporculan memleketimize gelerek sporcu mı Hanri Forddur. For lanmızla atletizm, futbol, güreş, ve yüz du Amerikalılara sev diren amı Çok müteessifim ki bu yazıma birkaç rilmesi şarttır. Yoksa muhakkak su me müsabakaları yapacaklardır. Denizcilik federasyonu yüzme havuz gun ve pratik gün evvelki yazılarımdaki iddiaları rette gösterişli oyun yapalım diye pas oluşudur. tekrarlamakla başlamak mecburiyeti kafadan kafaya dolaşmaz. Futbol, isnıi lanmız olmadığı için Ruslarla yapılacak Fordun gayet olan müsabakalarda yüzmelerin yapılavardır. Nasıl» olmasın ki Avrupadan üstünde ayak oyujıudur. küçük, aristekratik mıyacağı kanaatindedir. Macaristan dördüncüsü diye fedakârlık Biz nanl oynadtk? başı vardır. Denizcilik federasyonu son senelerde yapılarak getirilen bir takım îstanbuHer iki muhtelit takım da çok iyi oyİrlândadan lun da dördüncüsü olamıyacak bir a nadı. O kadar ki bunlardan hangisinin büyük bir rağbet gören yüzme sporları rikaya hicrct yarda çıktı. Bundan ne Türk futbolu, daha iyi. oynadığını kestirmek güçtür. nın da inkişafı için Taksimdeki dağcılık Ford 1863deMis ne de kulüblerimiz hiçbir istifade elde Galatasaray Beşiktaş muhtelitinin so kulübü yanında kapah bir yüzme havuzu ganda Greenfi etmediler. Hele seyircileri sorarsanız nuna kadar daha iyi dayandığını söyler yaptırmak için tetkikat yapmaktadır. eldde küçük bir bir palavra kurbanı olduklarma ve bu ken, Fenerbahçe Güneş muhtelitinin Gelecek sene inşasına çalışılacak olan çiftlikte doğmuş işteki hüsnüniyetsizliğimize bir daha de oyunun ikinci devresinde bir gün ev bu Pisin için 70 bin lira kadar bir para tur. inandılar. velkinden daha sıkı esen rüzgârm kar sarfedilecektir. Fordun daha Taksim stadının haline gelince, esen şısında iş göremiyecek bir hale girdi çocukluğunda en kuvvetli rüzgârm kaldırdıgı tozları ak ğini de kaydetmek lâzımdır. büyük merakı ma1 şam e\re dönünce saçlarından ve vü kine yapmakb. insana ferah nefet aldıran bir cudünden çıkarmak için uğraşırken inKaranlık bir düksan bu stadı idare edenlere bir hayli nokta kânda makineler tki maçta da son zamanlarda bizde dua etmekten kendini alamıyordu. İki Hanri Ford ük icad ettiği makineli arabası Szerinde le oynadığı za gitgide azaldığını, kahtesinden düştüğüoyunda neler gördük; neler öğrendik. man yanında bulunanlar: dakikada 2 otomobil çıkarırlar. Bunu yazmak hakikaten müşküldür. nü görerek canımızı sıkan bir nokta Artık büyümüş ve nüfuzu artmış olan Ne nazik çocuk!.. Zavallı, hiçbir 1 • kifiy* 200 gümiiş lira Fakat mademki yazacağız başuyahm: hakkında bugün daha müsterih yazı işe yaramıyacak şeylerle kafasını yoru Hanri Ford, herkese kendine mahsus yazabileceğimize çok seviniycTum. Mu1 • kişiya 100 gümiiş lira Sımf farkı fikirleri olduğunu kabul ettiriyordu. On yor... Diye Forda acırlardı. hacim hattında oynıyan ovuncularm 5 kişiy» birsr beşibıyvrd* CuSeget takımile her iki muhtelit ara mhuriyet altını Evet, zavallı çocuk, hiçbir işe yara senedenberi hemen de her gün Amerikan sında herşeyden evvel sımf farkı var.; § ü t l e r i ? o k düzelmiş, çok daha isabetli 10 kişiye birar yarım bvşibimıyacağını zannettikleri işe senelerce gazetelerinde muhtelif mevzulara aid oBunu, alman 31 neticelere bakarak bir hal almıştır. Rüzgâra rağmen hasım yerd* cumhuriy*t altını emek verdi. Onun bu sessizliği, tevazuu, nun beyanatına rastgelinir. Meselâ, bir değil; futbol tekniğini gözönünde tu kalesine çekilen şütlerimiz evvelki 15 • kişiy* bir*r cumhuriyvt akını gün çok yaşamak için sabah saat altıda muvaffakiyetinrn en büyük amili oldu. tarak söylüyoruz. Gelen takım Macar maçlara nazaran çok daha iyi idi. Bu 470 kişiy» muht*li4 h«diy*l»r Hanri Fordun hayatı uzun yazılar kallynak lâzım geldiğini ve sütlü kahve lehimize kaydedilecek ve bizi çok sedı ama herhalde acar değildi. •«* yazmağa değer bir hayattır. O babasın içecek yerde, bahçeye çıkıp çiy havuç Oyuncuları arasında kalecileri de da vindirecek bir noktadır. Çünkü iki o dan kalma çiftçihk hayatında kapanıp yenilmesini söyler. îhtimal Hanri Ford, Müsabaka neticetine intizaren hil olduğu halde bizim çocuklardan üs yunda da iyi netice almamm bu şüther günkü rey puslalartnı *ak • kalamazdı. On bes yaşmda iken öküzle herkesin bahçesi veya bahçesinde havuç tün hatta onlar ayarjnda bir tek oyun ler temin etmiştir. layınız. Eksik rey varakatarınız rine, ineklerine, domuzlarına veda etti. olmadığını unutmus olabilirdi, fakat Acusu olmıyan, sağ açıkları bizim ikinci Bizim taktmtn golleri için lâzım olan gazete nüshala • merikan gazetelerinin günlerce bu kıy Şehre kaçtı, bir maden kumpanyasına küme takımlarda bıle bol bol görülen Bu meyanda Rasihin ilk golünü bir rtnı idarehanemize 6e? kurufluh metli fikrinden bahsetmelerine mâni teskil girdi. Haftada iki dolar alıyordu. Tedriovunculardan daha berbad bir halde misal olarak alabiliriz. Bu golü aramızpal yollıyarak tedarik edebilir • cen kumpanyadan kumpanyaya gece ge etmedi. Bu kadar zengin bir adam hata Macaristandan buraya kadar zahmet e da üç ay gibi kısa bir müddet antre (i'nız. Müsabaka nüthalarından çe, makineciliği öğrendi, bunun için lâ edebilir mi? derek gelen misafirlerin gücüne gitme nörlük yaparak memleketine dönen kâfi miktarda saklanmtşttr. zım gelen her türlü hassalara malikti, Hanri Fordun kendine mahsus düstursin ama, bu futbol ile Macaristan dör Mr. Slade medyunuz. Bu adam bir gün zevki vardı. El işlerinde ustaydı. Mü lan vardır: «Sanayi, para kazanmak için düncüsü olmaları, insanı Macar futbolu çocuklara ders verirken böyle bekle Pariste çıkan gündelik Oto ismindeki cerredden ziyade müşahhas şeylere mc değil, hizmet etmek içindir» der. Keza hakkında şüpheye düşürüyor. mediği bir anda hasım kalecisini şa spor gazetesi «vücudü en biçimli atleb> rak eden zekâsı, yeni fikirler karsısında «hizmet eden, para kazanır. Fakat para Kale ağzındaki beceriksizlikleri, beş şırtacak surete havadan çekilen şütle müsabakası açmıştı. Müsabakaya giren bir çocuk kadar kuvvetli bir hayali, ya kazanmak istiyen hizmet edemez, edememetrodan kaleyi bulamamaları; isa rin fazla tatbik edilmemek şartile atletlerde, bılhassa Yunanlılarm ve Ro ratıcı kabiliyeti vardı. yince de muvaffak olamaz». «Hizmet (Baştarafı 1 inci tahifede) betli değil, isabetsiz şütlere bile malik kaleciyi gafil avlıyarak topu ağlara malılarm tababet, siir ve san'at ilâhı ApolEdison kumpanyasında çalışırken bir etmek için çok para vererek çalışkan ve yaz rey verenUr A» kesab «dtWığı »okolmıyan bu takımın hiçbir noktadan taktığını izah etmişti. Bu dersi Tbnu temsil eden Belvederin heykeline gün bir otomobil inşasına kalktı. Bu daha zeki amele tutmak ve ucuz fiate çok istih dirde halkın % 55 nin hükumete muhabize faik olmadığındandır ki Türk fut sindiren. Rasih bu anda, kafasını kulla benzerlik aranmıştır. Neticede resmini ziyade atsız yürüyen bir arabaydı. Ford sal yapmak lâzımdır.» Ve bu görüsünü lif olduğunun anlaşıldığını yazmaktadırbolu ile Seget oyuncularının gösterdık narak ve rüzgârdan istifade ederek çok gördüğünüz atlet birıncılığı kazanarak uzun müddet uğraştı. fakat muvaffak o bir ahlâk kaidesile tamamlar. «Çünkü lar. leri oyun arasında sımf farkı vardır değerli bir gol yapmıştır. Rasihin ikinci 1935 Apollonu ismini almıştır. Bu atletin lamadı, kalbinde kâşifin mukaddes ateşi der, ameleye yüksek fiat vermekle hem General Metaksas partinin kazana • diyorum. Bize nazaran çok hafif olan golü de çok mükemmeldi. Fikretin fır boyu 1,77, ağırlığı 80 kilodur. yanıyordu, nihayet muvaffak olacağına istihsali rasyonalize etmek, hem de fab mamasını hükumetin tazyiklerine atfetmiç sat bekleyip kafasını kullandığına işaret Seget takımmda arasıra belirip birdenemindi. 1893 te kendi kendine yürüyen rikaların istihsalâtmı istihlâk edecek müs ve bunlan parlâmentoda ortaya çıkarabire sönen iyi noktaları sırasile yaza olan üçüncü gol de keza. Beşiktaş Ga kıştıracak yerde lüzumsuz müdafaa küçük, ve tuhaf bir araba yapmağa mu tehlikler temin etmek mümkündür.» latasaray muhtelitinin Muzaffer ve cağını söylemiştir. lım: Hanri Fordun dört prensibi vardır: tarzına geçiyoruz. Bunlardan başka ka vaffak oldu. Simdi yalnız sermayeye ihNecdetin ayağile olan iki golü ile ü General Bankalos namzed bulunduğu Sürat 1 Maziye tapmamak ve istikbal fa vuruşlarımız noksandır. Çok fazla tiyacı vardı. Bunu da bulmakta güçlük çüncüsü de gene mükemmeldi. Bu iti Dramada kaybetmis, saylav olamamışür. Sürat itibarile Macarlar vakit vakit çalım yaptığımız da muhakkaktır. çekmedi. Fakat bu sermayedarlar çok den korkmamak. Atinada vaziyet bize faikiyet göstermişlerdir. Bunun barla çocukları ve iyi antronörleri teb2 Rekabeti nazarı dikkate almaKaleci Mehmed Ali hata yaptı mı? kâr etmek ve çok kazanmak istiyorlardı. sebebini aramak beyhudedir. Bizde her rik etmek vazifedir. mak. Atinada reylerin tasnifinden çıkan neKalecj Mehmed Alinin bir gole mal Hanri Ford, az zamanda bunlardan da Macarlart şaşırtan tarz nedense sürat hususunda bir durguntice şudur: 3 Hizmeti kârdan evvel düşünmek. olan hatası teknik değil, tatbik hatası kurtuldu. Çünkü o çok otomobil yapmak, luk vardır. Topu ayağına geçiren bir Futbolumuzda insana büvük ümidler Hükumet namzedleri 37,150, Metak4 Ucuza alıp pahalıya satmamak. az kazanmak istiyordu. Bu görüsünü yeni dır. Sıkışık vazıyetlerde kalecinin topu oyuncumuz daha ziyade mütereddid veren açık oyun tarzını her iki muhteBunlara ilâve olarak onu makinenin sas 13,175, ve komünistler 10,300 rey bir takım kapitalistlere kabul ettirdi, bu yumruklaması çok yerinde bir tabiyedavranıyor ve ne yapmak lâzım geldi lit te çok iyi tatbik etmiştir. Bunu ders dir. Gözüne güneş gelip gelmediğini suretle 1903 senesinde 100,000 dolar ser peygamberi yapan bir sözü vardır: «în almışlardır. ğini süratle tesbit edemiyor. Aradan alma kabiliyeti olan çocuklara ve iyi bilemem. Fakat ancak bir hareketi yan maye ile Ford Motör kumpanyası teşek sanı makine ile evlendirmek». Bu yeni Yeni Meclis 1 temmuzda geçen tereddüd devresi oyunu yavaş ders vermesini bilen antrenörlere medlış tatbik etmekle hata işlemiş addo kül etti. Bu sermayenin yalnız 78,000 nazariyeci için makine, medeniyetin ditoplanacak latıyor. Bu tarz bizim hususiyetleri yunuz. lunabilir. Yoksa topu o vaziyette tut dolan peşınen konmuştu. 1910 da meşhur ?er bütün şekillerine hâkimdir. Hatta, mizden biridir. Bunun için de Macar Yeni meclis temmuzun birinci gunü Bu meyanda bizim memlekete iyi ln maması bir hata değildir. Ford 7 tipi otomobilini meydana çıkar Ford daha ileri giderek çiftçinin hikmeti takımmda bu tereddüdü görmeyişimiz giliz antrenörlerinin çok lâzım olduğutoplanacaktır. İlk toplantıda saylavlar dı. Bu otomobil yüksek, ve çabuk yürü vücudü olmıyan muzır bir unsur olduğunu Fenerin yeni tağ açığt Macarlar lehine kaydolunacak bir nok nu ve üç beş sene sebat edersek bun söylemiştir .Bununla senenin bir me\si cumhuriyet için and içerken, (halkın ekyen otomobildi. ta de\ ; l, daha ziyade bizim aleyhimize lardan çok büyük istifadeler elde edece Fenerin yeni sağ açığı insana çok seriyetinin istemesi şartile) kaydını da koBundan sonra Fordun hayatı artık is minde çalısıp bir mevsiminde boş kalan mütalea olunacak bir noksandır. Çün ğimizi söylemek lâzımdır. Gerçi iki o şeyler vadeden bir oyuncudur. Seri ve yacaklardır, tatistiklerle izah edılebilir. Ford fabrika çiftçinin yerine, senenin büHin mevsim kü onların süratli görünmesi bizim ya yunda da büyük teknik noksanlarımız kafası yerinde olduğunu gösteren bu Meclis temel yasasınm tadilâbnı birlarında 1910 da 20,000 otomobil yaptı. lerinde çahşacak amelenin ikamesini muvaşlamamızm neticesidir. Onların o vardı; fakat herhalde oyun tarzında gö gence hem muvaffakiyet hem de ken kaç toplantıda müzakere ettikten »onra rad etmiştir. 1916 da 500,000 otomobil, 1921 de yununda fazla bir sürate işaret değil ze çarpan bir değişiklik te inkâr olu dine iyi bakması, hemen yıldız oldum 1,000,000 ve 1922 de 7 modelinde Fakat iktısadda tecrübenin de bir hu eylule kadar tatil yapacaktır. dir. Kabinede de tadilât yapılacaktır. Maknamaz bir halde idi. Birinci oyunun i diye şımarmamasını tavsiye ederim. 6,000,000 otomobil yapılmıştı. 1927 ye dudu vardır. Hanri Fordun nazariyelerini Birbirini daha kolay bulmak mesimosun Dış Bakanlığını kabul etmesi devresinde biraz mubalâğa ile kadar yaptığı otomobil mikdarı 25 mil tatbik eden diğer sanayiciler de dünya paFarukun penaltın telesi tatbik olunan Eşref Şeref kombinezoyondu. Bunlann kıymeti 2,000,000,000 zarını otomobille doldurunca, Hanri şüphelidir. O penaltıya sebebiyet verme. Faruk Bize nisbetle Macarların birbirini nu ile ikinci oyunda Fikretin fazla çadoları buluyordu. Ford da atelyelerinin bir kısmını kapaRejim meselesi soğukkanlı oyuncudan hiç daha kolay bulmalarınm sebebi mu lımı olmasavdı muhacim hatlanmızın Fordun Amerikada 62, dünyanın di mağa ve işçilerine yol vermeğe mecbur Rejim meselesinin mecliste mevzuu hakkak ki oyuncularının birbirlerine, kusursuz oynadıklarını söyliyebilirdik. beklemediğimiz bir harekettir. 30 ga ğer kısımlarında 29 fabrikası vardır ki olmuştur. bahsedilmesi teşrinievvelden sonraya kalibken bu asabiyete neden ihtiyac hisçok alışık olmalarındandır. Deplasman Müdafaada Bu rey varakasını kesib saklayınız lacaktır. Hükumet rejim meselesini seçim settiğini eminim ki kendisi de şimdi itibarile göze çarpan bu faikiyeti, bizim Müdafaada en aksıyan hattımız haf sorsanız cevab veremiyecektir. programına koymadığından kendisi böyla çocukları da beş on oyun bir arada oy beklerdir. Bu aksaklık, oyun tarzındabir mesele çıkaracak değildir. Eğer mecnatmak şartile elde edebiliriz. Hakemler dır. Bizde hafbek hattı esas vazifesini lis buna karar verirse hükumet o vakit Macar ovuncular birbirini daha kosadece müdafaa telâkki ediyor. Halbu Kemal Halimin Galatasaray Beşikeyiâm yaptıracakür. Rey Puslası lay bulmakla beraber. oyunu sıkıştıra ki bilhassa dünkü ve evvelki günkü taş muhtelitinin yaptığı ikinci golü M. Çaldaris ve General rak bunun neticesini toplıyamıyorlardı. maçlarda haf hatlarımız hasmı kovala saymamak suretile ofsayd işinde yap Kondilisin diyevleri Kısa paslı oyunun hasmı şaşırtan, bu mak, sıkıştırmak ve muhacimlere da tığı hatanın yegâne sebebi Macar ka Atina 10 (A.A.) Başbakan Çalnaltan bir mükemmeliyet haline gel ha yakından yardım etmek gibi bir ta lecisinin kırmızı jersey giymesindedir. 2 nci daris gazetecilere yaptığı bildirikte, sü • medikçe neticesiz kalan bir oyun tarzı biye kullanmış olsalardı 31 neticeler Bunu evvelden düşünmesi lâzımdı. Diolduğunu bu münasebetle bir daha gör 51, hatta 61 olabilirdi. kun istiyen ulusun hükumet siyasasım taisim ve adres ğer taraftan memlekette vücudile iftimüş olduk. mamen onayacağma peşinen inanı bu • Beklere gelince, bunlann çok iyi mu har edeceğimiz bu eski emektarı her unduğunu ve hükumetin siyasasmı hal • Macarlartn bize muhakkak faik vaffak olduklarım söyledikten sonra hususta parlak buldum. Yeui yetişen olduhları nokta kın bu karanna dayanarak yürüteceğinî hasmı ofsayid bırakmak taktiğinden Şazi Tezcana gelince, soğukkanlılığına, bildirmiştir. Kafa vuruşlarında muhakkak ki Ma bihaber olduklarım kaydetmeliyiz. Ha herşeyi yerli yerinde tatbik edisine bacar misafirlerimiz bize faiktirler. Bu eBaşbakan muavini General Kondilis, sım mütemadij'en sıkıştırıldığı anlarda karak çok yakında mükemmel bir hasasen her A\Tupa takımmda böyledir. Devis kupası maçları kem olacağına inandım. Bu genci tebNevşehir elektriğe kavuşuyor seçim sonuncunun hükumetten yana habekler için geri oynamak çok büyük Sebebi de gayet basittir. Kafa vurma Paris 10 (Telsizle) Devis kurik etmek severek ifa edeceğim bir vaAksaray 10 (A.A.) Niğde il kikî bir genel oy, bir ülküyü bir fırka ayanlıştır. tekniği bizde çok gelişigüzel öğrenilmiş pası için Avustralya ile Fransa arasında bayı, Nevşehir ilçebayı ve şarbayı Anka sığından yana sümürmek (istismar et • zifedir. E*a» noktanlarımız birşeydir. Kafa vuruşlarında topu isteyapılmakta olan tenis maçında Avustral radan gelen Sümer ve Ziraat Bankaları mek) istiyenler için de jiddetli bir ders Son soz Esas noksanlarımız kısaca şunlardan nilen istikamete gönderebilmek için boya Fransayı 31 yenmiştir. delegeleriyle burada birleşerek Aksaray olduğunu söylemiştir. yun adalesini kullanmak lâzımdır. Biz ibarettir: Fazla yavaşız. Koşmakta de Gene saha hakkındadır. Stadyomu ielektrik enerjisinden Nevşehire verilecek Maks Baerin yeni maçı ise kafamızı daha ziyade içeri çeker ğil, oyunu açmakta, akını süratle inki dare edenler, hiç olmazsa Seget maçınNevyork 10 (Telsizle) Dünya elektrik işini görüşmüşler ve kilovatını ve topun altma tutmakla iktifa ederız. şaf ettirmekte yavaşız. 100 kişinin zehirlenmesile dan evvel başka bir maç oynatmamak boks şampiyonu Maks Baer yakında bir beş kuruştan kabul ederek kuntrat imza Bu sebeble kafa vuruşlarımız kafamıza Geri oynuyoruz. Bilhassa haflarla ve sahayı da iyice sulatmak ve seyirbiten ziyafet maç yapacaktır. Bu maçta kazanana etmişlerdir. İş, üç ay içinde tamamlanagelen topun süratine tâbi olarak gider. bekler birbirlerile çok iyi anla^amadıkcileri toza boğmamak, çıkarken kendi 300 bin dolar verilecektir. cak ve Nevşehir belediyesi üç senede Paris 10 (A.A.) Amiensde topMacarlarda gördüğümüz gibi kafa ları için bu hataya düşüyorlar. Bu arada lerine tatsız sözler söyletmemek akıl kırk bin lira ödeyecektir. Ianan tıb kongresi ilgisile verilen şölende Bir Fransız* tayyaresi düştü vuruşlan daha ziyade ya topu ayakla birkaç muhacimin de çok geri oynadıkbulunan konuklardan 100 kişi hastalanlılığını göstermiş olsalardı futbol ve Eski Yunan Krah Paris 10 (Tlsizle) Loznide bu ları gdrüldü. kontrol edebilecek yere indirmek, ya Paris 10 (A.A.) Eski Yunan mıştır. Bunlann zehirlendikleri anlaşılı • hud da bir arkadaşa pas vermek içın Taktik hatalarımız fazladır. Serbest dolayısile kendileri için büyük iyilik gün bir Fransız askerî tayyaresi akropatik tecrübeler yaparken yere düşmüs ve Krah Yorgi, dün akşam Londradan bu yor. îşin. içinde bir gizli erge olmak ihti* dir. Bu kafa paslarının da vaziyet sı vuruşlardan, gerek lehte gerek aleyhte etmiş olurlardı. mali vardır. parçalanmıştır. Pilot ölmüştür. raya gelmi§tir. kışık değilse bir arkadaşın ayağın» v« ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Hasmı sıNÜZHET ABBAS 1935 Apollonu Yunanistanda seçimin kat'i neticesi Cutnhuriyetin müsabakası Meşhur iş adamları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog