Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYEl 11 Haziran 1Ş35 Kflçftk; lhtıyar çalgıcının olumu ^ Nuri Satnl 4 [Baş tarafı dünkü sayımızda] Atçılık ve binicilik Yazan; Melâhat Aksel Basan: Güttnberg matbaası Doktorlarm mühim bir içtimaı Venizelosun Yaptıkları Yazan: Sabık Inteüiceıu Servis Şefi Sir Bazil Tornson Zavallı baba Bonelli elleri yandıktan nu hatırladı. Aksaçlı başı göğsüne iğileonra bir gün; er, geç böyle ezici bir fe di. Ve soğuk yuvasmın viran kapısınBu güzel kitabı ele alır almaz eski lâketin gelip çatacağmı sezmişti ve da dan içeri girdi. Bir külçe kemik halinve çok eski Türk kadınlarını düşünha o zaman, bir gün aç ta kalsam, öle de yatağma yıkıldı. Arkaüstü uzandı. ceğim, lâkin, kimseden sadaka almıya Saatlerce öylece kaldı... Gece olmuş düm. «Hippocrate» in erkekler kadar cağım, diye and içen bu mağrur ıh tu. Dışarıda şehrin yakın ışıkları sis yiğit, ata binmekte ve kılıc kullanıp tiyar, şimdi avucunda sıktığı bu sadaka içinde; rüyada gibi aydınlıklar saçı ok atmakta da onlar kadar usta olduk lektaşlar arasında ilmî alenî bir münaka17 haziranda, Selânikten Salâmine ranında verdikleri ültimatomda 1916 Türk şa açmak fikrile memlekette gonorebelkarşısmda, ak sakalımn çevçevelediği yorlardı. Baba Bonelli karanlık odasın larını imrene imrene yazdığı gönderilmiş olan M. Rentis, Venizelosun meclisinin tekrar içtimaa davetini reddetburuşuk yüzüne bir tokat yemiş gibi da pencereden yatağına süzülen ay ışıİskit kadmlarının özü bu kitabda gü soğukluğu tedavisile uğraşan doktorlan Dış îşleri Bakanı olan M. Politise Jus mişlerdi. O zaman, bunun sebebini itiderin bir infialle sarsıldı. Gururunda a ğı altında kıpırdamadan yatıyordu. Bir lümsüyor gibidir. Çünkü yazan bir ba bir araya toplıyarak bu hastalığın teşhis tice zırhlısında Jonarla yaptığı bir görüş raf etmemişlerdi ama bu mecliste, ekseve tedavisi hakkmda bir toplantı yapmaçılan bu yaranın acısile irkilen ihtiyar mabed köşesini andıran bu sessiz ala yandır, bir Türk kızıdır. meyi bıldirmışti. Jonar, Venizelosun is riyet, bitaraflığın devamına taraftardı. çalgıcı başım çevirdi. Apartımanm ya ca karanlık höcereye gene genc piyaEvet. Atcılık ve Binicilik kitabmı ğa karar vermiştir. tediği ve yapılmadan payıtahta dönme Şimdi ise bir sene evvel yaptıklannm aknındaki, ekmekçi dükkâmtun parlak nistin piyanosundan taşan nağnıeler yazıp bastıran Melâhat Akselde asırToplantı Etıbba odası salonlarında ğe cesaret edemediği süel (askerî) ha sini teklif ediyorlardı. camında pejmürde kıyafetini, sakil ha doldu. ların süzgecinden süzüle süzüle geçip profesör Behçet Sabit Erduran tarafın M. Zayimis istifasını verdi ve yeni rekete teşebbüs etmek hak ve salâhiyelini gördü. Komşusu güzel bir romans çahyordu. yirminci asrm başında yıldızlaşan, im dan açılmıştır. Başkan bu hastalıgın ge tini haiz olmadığını itiraf etmiş: Kral Aleksandr, Venizelosu Başbakan İhtiyar çalgıcı yatağında dirsekleri ü rendirici bir ışık olan Türk kadınmm nel bakımından memlekette yaptığı yükA a hakikat; Baba Bonellıye, bir di« Kuvvetli bir adam olan Kral yapmağı kabul etti. 26 haziran 1917 de bütün ulusal ve soysal anıklığı var. sek tahribatı ve bu kongrenin çok yerinlenciden farkı olmadığını anlatıverdi. zerine doğruldu. Bir zaman bütün ruVenizelos kabinesini teşkil ediyordu ama Onun ulusal inceliği binlerce yıl önce de ve lüzumlu olduğunu izah ederek sö Kostantini tahnndan indirmek suretile Genc sana'tkârm sadaka verişini, sol hu kulaklarında, dinledi. Romans bitti. Atinada Başbakanlık dairesinde değil, yaşıyan Türk kadmları gibi at sever o zü doktor Saimc vermiştir. Urolog Saim yaphğım işi, Venizelos küçük görmesin, b F gun dudaklarında acı bir tebessümle Baba Bonelli hâlâ nota defterini göğ luşundan bellidir. Soysal değeri ise bir Fra" gonorenin teşhisi hakkındaki raporunu o demişti. Yunanistana gelmeden evvel bilsünün üstünde sıkıyordu... Bu deftere kendi de haklı buldu. Zavallı baba Bo Venizelos Atinada bilgisindeki enginlikte pırıldıyor. İşte kumuş ve bu hastalıgın teşhisi tarazlannı miyordum ama sonra öğrendim ki Kral, nelli fersiz gözlerinde günlerdenberi dalgın, dalgın baktı. Yunan milleti tarahndan çok sevilmekte Venizelos Atinaya Fransız topasra uygun Türk kadmı böyle olur. ariz ve amik anlatmıştır. biriken korkunç bir iştiha ile ekmek Güçlükle yatağından uzandı. Yanıba Üzerinde Türklüğün bütün incelikleri. imiş. Eğer, önceden îngilterenin malu larının himayesi altında yerlesiBaktriyolog Ragıb Refik, gonorenin lere bakıyordu. Vitrine akseden sefil kı şında duvara dayalı iki ard ayağı ken kafasında bugünkü harsm nuru parılmatı olsaydı, Kral Kostantini devirmek yor ve umumi intihabat netice • meni kültürü yapılarak teşhisindeki ehemyafetini, camın ardında sıra sıra dizil di elleri gibi sakat, kırık, dökük masa dar. karannı almamıza asla imkân yoktu. sinde oradan kovuluyor miyeti ve bilhassa bu kültürün tarzı icramiş, nefis, taze ekmeklerin arasmda iki ya elini uzattı. Orada ağzı kırık bir Ultimatomu vermeden evvel bir telgraf 1917 haziramndan 1920 birinci le}Melâhat Aksel, Türkün herşeyden sındaki ehemmiyeti yaptığı kültür tecrüyana sallanan hayalini seyrediyordu. hokka ve bir kalem duruyordu. Kalealdım. Bunda lngiltere, italya ve Rusya rinine kadar: mi titrek parmaklarile aldı, hokkaya üstün tutup sevdiği atı, ilmen bir çer belerile izah etmiştir. Şimdi avucunda buruşturduğu bu para nın, düşünülen hareketi protesto ettikltri Yeni Yunan Başbakanının, payıtahta çeve içinde, konu yapmış ve bu kitabı Ürolog Fuad Hâmid kendi istatistikile ekmeklerin birçoğunu alabilırdi. Bu batırdı ve açtığı defterin içine birçok bildiriliyordu. Kendi hükumetimden de girmeden, Fransız zırhlısından memleketi yazmıştır. Şimendifer, otomobil, tayya lerinden bahisle eski tarzdaki meni külekmeklerle midesini kemiren aç yılanı notalar yazmağa başladı. Eldivenli satalimat almadan, mes'uliyeti üstüme alıp, idarede devam etmesi, tabiî imkânsızdı. re, atın oynadığı rolü şüphe yok ki türünden alınan netayicle bu tarzda yagünlerce uyuşturabileceğini düşündü. kat ellerile yazmakta güçlük çekiyorbu işi öyle yaptım. Bunun üzerine lngil Fransız makamlan, onu küçültmüştür. Fakat «uzaklık» anlamı. pılan kültürden çıkan neticeleri mukaveBaşbakan kolDükkânın kapısma doğru bir adım attı. du. Arada bir duruyordu. Gözlerile ay tere, benim geri çağınlmamı istedi. Ri tuğuna oturtmanın en küçük teferrüaüna ışığmdan ilham toplıyormuş gibi pen yol aşma ihtiyacı insanlar arasmda ya se etmiştir. Kongre gelecek içtimaını BeF,akat olduğu yerde birdenbire durdu. bottan aldığım bir telgTafa göre, geri ça varıncıya kadar terüb ve tanzimi işini cereden gecenin engin aydınlıklarına şadıiça at gene gerekli bir varlık ola yoğlunda Sakaçıkmazında Türk Tıb Ceğınlmaktan ancak Kralı devirmekte gös üstlerine aldılar. thtiyarın ıstırab çizgileri dolu, sararbakıyordu. Bu, ihtiyar çalgıcının ölümü rak kalacaktır. Onun Türk yüreğinde miyeti salonlannda 156935 cumartesi terdiğim muvaffakiyet sayesinde kurtumış yüzünün gerıhşinden içinde iki Çok geçmeden herşey hazırlandı; yaldiye bestelediği bir senfoni parçası idi. ki sevgisini ise tarihte tuttuğu yer gi günü Ürolog Fuad Hâmid tarafından labilmişim.» aykırı duygunun çetin savaşı hissedUi Aksaçlı başını ay ışığında yazdığı no bi hiçbir yenilik, hiçbir değişiklik nız işin saatini tayin etmek kalmıştı. Fagonorenin modern tedavisi raporunu müyordu. Avucunda sıktığı bu on frangı talara iğdi. Senfoniyi hafif ve titrek söküp atamaz. Çünkü, Melâhat Akselin lçindekini gizlemeden söyliyen sevim kat başlıca rolü oynıyacak adam, kornakaşa etmek kararile toplantıya nihayet bir sadaka gibi kullanmaktansa; açlık sesle okudu. thtiyar san'atkârın yaptı dahi söyledigi üzere, atı insanlar arali bir adam olan Jonar, ayni günde, Fran kudan felce uğramış gibiydi. General vermiştir. tan ölmeğe razı ihtiyar çalgıcmm ak ğı bu parça yarım kalmış bir senfoni sına sokan Türklerdir ve bu faydalı arsanın Selânikteki muvakkat hükumet Regnault, başaktörü aramağa başladı ve saçlı mağrur başı bir anda dimdik di idi. Ne erişilmez, ne lâyemut bir eser mağanı onlar, herşeyden üstün tutup | nezdindeki mümessili Billye şu telgrafı nihayet onu kamarasında buldu. lrildi. Bizi al, bizi ye der gibi karşısın di o! çekmişti. sevegelmişlerdir. M. Başbakan, işte nihayet iktidar da dizilmiş duran ekmeklere, yorgun «Kral gitti ama arkaunia kuvvetli mevkiine çıktınız. Artık, işe başlamak zaTürkteki at sevgisi, türkçede bile Yorgun; aksaçlı mağrur başı yatağa »ırtını döndü. Açhktan başı dönerek, düşüverdi. Gene; bitişik apartunandan kendini gösterir. At alan Üsküdarı geçsevgiler bırakh. Onun için, üstüste kuv manı geldi. Merak etmeyin, elimde, sizi (Baştaraft 1 inci »akifede) üri tarafma sallana sallana, soluya, so dalga, dalga yükselen bir seneradin ti, at sahibine göre eşer, attan inip vete müracaat etmedikçe, M. Venizelos Atinadaki koltuğunuza yerleştirecek kaluya karşısındaki musiki dükkânına baygın nağmeleri bir mezarı andıran eşeğe bindi, yemlik boş olunca atlar Musolininin son sövlevini şiddeHe ten hcmen Aiinaya dönmeği akhndan geçir dar kuvvet var. Haydi bakalım. doğru ilerledi... Camekânda notalar, loş odacığı doldurdu. Fakir çalgıcmm tepişir, bir sürçen atın başı kesilmez, kik etmektedirler. Birçoklan îtalyanm memelidir. Kuvvet kullanmak hususuna Venizelos generale binbir teşekkür etşarkî Afrikada askerî harekete hazırlan da ancak ıtilâf hükumetleri karar ücre ti, ellerini sıktı. Heyecandan ziyade korve çalgılar dizilmiş olan dükkâna... zengin ruhunu sardı. Baba Bonelli bu bahşiş atın dişine bakılmaz, atlar tepimakta olddğunun artık aşikâr bulunduğu bilirler.» kudan fransızca ile rumcayı biribirine Ne istiyorsunuz? ahenk içinde benliğinden geçti. Fakat şir, arada eşek ölür, yaş at içindir, atın nu yazıyorlar. karıştırıyordu: Bir nota defteri... kimi nahna kimi mıhma vurur gibi bu defa ihtiyar çalgıcının kapanan meVenizelos Atinaya adeta Londra 10 (A.A.) Daily Tele Mersi mon general; mersi bien... Birkaç franklık defter masanın üstü lul gözleri hassas ruhunun üstüne ebe mesellerimiz hep attan alınan ilhamla zorla gidiyor graf gazetesi, Habeş Imparatorura efharisto parapoli... ne bırakılmıştı. Baba Bonelli titriyen dî, siyah bir perde çekti. Anlaşılmaz dilimize girmemiş midir? Ya atm taBuna rağmen Jonar, Venizelosu zorla Giridli teşekkürlerini bitirdikten son ellerile bu defteri aldı ve tezgâhm üs bir tesadüf, ilâhî bir duyuşla genc pi rihte ve edebiyatta aldığı yer?.. Sarı karşı bir kıyınç (suikasd) yapıldığının Atinaya getirip oturtacak kadar kendini yanist şimdi Marş Füneberı çahyordu. denizden Roma önlerine, kızıl denize yalan olduğunu yazmakta ve trenin niçin kuvvetli görmüştü. Artık, Saray, bütün ra, ilâve etti: tüne on frangı fırlatarak kapıya doğıu durduğunu izah etmektedir. Yalnız bir nokta var. Atinaya Itiyürüdü: Karanlık odanın bir köşesinde, de kadar giden Türkler çölleri, ovaları, dostluklarının er geç vardığı noktaya lâf süngülerinin Mîmayesinde girdieim icin Bu gazetenin Adis^baba aytarı (tnurin uyküsuna dalan Baba Bonellimn Aıları ve dağlan hep at üstüntleaştılar. Hey mösyö... Paranın üstü! gelmıç, yanı Venız^l«< Jostu ılscn JU^Tunan mılletı benı affebniyecektır. Busolgun çehresini donuk ay okşıyordu. Türk denılince yalnız şuurlu ve sonsuî habiri), trenîn, împaratorun avı bpl olan manı ölmuîtu. O, şimdi Venizelosun SeAç ihtiyar: nu her zaman muahaze edecekler, yüzübu yerlerde avlanabilmesi için durdurul Üstünü fıkaraya veriniz, diye ho Odacığm ıssız, karanhk köşelerini kü İir yiğitilk değil. at ta göz önüne gelirî lânikten uzaklaşmasmı şiddetle istiyordu. me fırlatacaklardır. duğunu ve geçenlerde haber verilen smır caklıyan Marş Füneberi duyuyormuş At Türk tarihinde o kadar derin yer Venizelosa gelince, o da Atinaya gitmurdandı. Venizelos maceranın sonunda, yahud almıştır. Uzaklara gitmeğe hacet yok. hâdiseleri hakkmda yeni hiçbir şey duyul mekte tereddüd ediyordu. Yunanlıların gibi.. bşaında cesaret ve cür'etini kaybetmişti. madığını bildirmiştir. İhtiyar çalgıcmm buruşuk dudakla Üsküdarda İhsaniyede çiçekçi kahvesi kendisine «Senegalli» lâkabını taktıkları Adeta korkuyordu. Evinin merdivenlerini tırmandı, seHabeş hükumeti, Italyanın izahat istirında son arzusunu karşılıyan tatlı bir karşısmda bir yer var ki at mezarı diGiridli, ecnebi süngülerinin himayesinde fil odasının kapısında durdu. Derin bir Jonar Atinadan sıvısıyor 'en notasma verdiği karşıhkta, geçen hafnefes aldL Sönük bakışlı elâ gözlerin tebessüm vardı. Gökteki donuk ay gi ye anılır. Orada sisli kır at admı taşı a bazı Habeş askerlerinin, iki tane yerli olarak payıtahta gitmekte ve orada yurd27 haziran günü Fransız kıt'alan Ayan ve Hotin harbine iştirak eden bir daşlarının karşısına çıkmakta hiç acele etden buruşuk yanaklarına yaşlar sızı bi hareketsiz gülüyordu. rinayı işgal ettiler, caddeleri ve sokak at gömülüdür, üzerine de şu yazılar iş İtalyan asker kaçağını kovalamış olduk mek istemiyoçdu. yordu. Ihtiyar çlgıcı ağhyordu. annı ve kan dökülmeksizin, bu a^kerlerin başlarını tuttular, bir müddet kimseyi geNe yazık ki ihtiyar çalgıcmm ölümü lenmiştir: Yoksullugun hırpaladığı guruıuna Fakat böyle düşünürken Sarayı hesa çırmediler. Bir otomobil Venizelosu Pigeriye püskürtüldüklerini söylemıştir. Emri oyzet ile mevt irişicek ağlıyordu, Ellerini bir işe yaramaz bi diye başlıyan ve yarım kalan bu senParis Habeş elçiliğinin tekzibi ba katmıyordu. Günün bırinde Saray, reden Kralın sarayına getirdi. Bu makam içre o gömülmüştür. rer kömür parçasına döndüren uğursuz foni parçası Baba Bonellinin masasıVenizelosu bir Fransız harb gemisine Jonann vazifesi bitmişti. Acele işleri Paris 10 (A.A.) Habeş orta el bindirerek Selânikten sepetledi. 21 haziyangına; titrek, solgun dudaklan ara nın üzerindeki başka kâğıdlarla beraTürklerden örnek alıp ata değer veolduğu bahanesile hemen Atinadan sıvışsında lânetler yağdırıyordu. Nıhayet ber kâğıd sepetine atıldı ve kimse, bu ren garbliler altesında da atm sayısız çiliğinin bir bildirdiğine göre, kralın bu ran günü, Venizelos, Jonann karargâ h. Bu acele işlerin ne olduğunu soranzavallı baba Bonelli hayatta herkes gi hassas ve mağrur ihtiyarın erişilmez menkıbelerine rasgeliyoruz. İskenderin lunduğu trenin saldınma uğradığı hak hına geldi. Orada bir temerküz kabinesi lara, Yunanistanın iaşesi ve İtilâf devkmda yabancı kaynaklardan gelen ha bi; kendisinin de görünmiyen güçlü bir eserini tanımadı. teşkili münasib olacağını iddia ve tavsiye letleri tarafından Yunanistana vadedilen Bucephalesi, Sezarın heykelini diktirberleri, Habeş hükumeti yalanlamakta NURİ SAMİ elin oynattığı kırık bir kukla olduğuetti. Fakat, Ribo karannı vermişti. Veni borçlar gibi iki mühim meselelerin halli diği parmakları yarık atı, İmparator d.r. zelosun 1915 te feshedilen kamutayı iç olduğunu söylüyordu. Acele etmekte hakVarusün, Volcarüsü, Caligulamn RoFransızlar Habeşistan nezdinde timaa davet ederek iktidar mevkiine geçmaya konsül yapmak istediği İnçitatülı idi. Çünk j , müttefiklerinin tazyiki karteşebbüs yapacaklar mesi mümkündü. Çünkü Venizelos bu şısmda Fransız hükumeti onu geri çağınsü tarihe geçmiş atların en ünlülerintnegöl (Husu Paris 10 (A.A.) Kagliarinin söy mecliste ekseriyeti haizdi. Bu da, dedendir. Bu son at için duvarları meryordu. Haniya, Jonar, öteki îtilâf devsî muhabirimiz levinden anlaşıldığma göre, hiçbir kuv mokrasi prensiplerinin bir cilvesi ve boletlerinin de mümessili idi?!.. merden, yemlikleri sedeften bir ahır den) Mekteb yapılmıştı. Atın yamçısı İmparatorla vet, Italyayı istediği zaman Habeşistana zukluğu idi. îtilâf devletleri 1916 hazi(Arkası var) lerimizin sene so nn kullandıkları kumaştan olup gemi el atmaktan geri bırakamıyacaktır. Ulusnu tatili yapma de elmaslarla bezenmişti. Atın yemi al lar Kurumu İtalyan Habeş anlaşmazlığı larile her mektebde tm bir kova içinde getirilirdi ve gene ile uğraşırsa, Italyanın bu kurumdan çesergiler açılmıştır. altın kadehlerle hayvana şarab verilir kilmesinden korkuluyor. Oeuvre gazeteBu sergiler yavrudi. Kimseyi sofrasına almıyan Caligula sinin diplomatik aytarının haber verdi larımızm bir sene Atina 6 (Hususî) Dün, Brenİzmir (Kordon) Setedaton admsık sık bu hayvanla birlikte yemek yer ğine göre M. Laval pantkot yortulann lik mekteb iç ve daki Fransız bandıralı vapurda kaza ne diziden avdet eden Sefaloni vapurudi ve ona kendi elile altm yaldızlı arpa dan sonra bir anlaşma yolu bulmak için dışmdaki çalışma çahşacaktır. M. Laval, Roma Fransız ticesinde bir çarkçının öldüğünü, bir tay nun kaptanı, Pire limanı zabıtasma, verirdi. smın eserlerini ai büyük elçisini Parise çağırmıştır. Fransız fanm da yaralandığını telgrafla bildir vapurun Korfodan Brendiziye yaptığı Melâhat Aksel işte bu tarihî hayvan sefer esnasmda ambarda buiunmuş olan lelerine tanıtıyor. Dış Bakanı, italyan Habeş anlaşmaz miştim. yüzünden vücud bulmuş olan atcılık Gazipaşa mekte Ölen çarkçı Balis Albert Temidir ve bir bavul teslim etmiştir. Ba\oıl zalığınm Uluslar Kurumu konseyine gel ve binicilik san'atı hakkmda bir eser binde Türkiyemi vapurun ikinci çarkçısıdır. Yaralı da yağ bıta tarafından açılmış, içinden fevkamemesi için çahşacaktır. yazıp millî kitab evimize armağan elâde kıymetli eşya çıkmıştır. Bu eşya zin kısımlarına aid Söylendiğine göre, Fransa Adisaba cıdır. Adı Smedionçedir. diyor. Değerli bayan ilk söz olarak atın yapılan 8 büyük Motörde bir infilâk olmuş, çarkçı arasında Milâddan evvelki zamanlartarihini bildiriyor, Gerçi bu kısım kı bada bir girgide bulunarak Habeş Kra kabartma harta beyni parçalanarak derhal can vermiş, da yapılmış bir takım testiler, vazo kasadır, hem de hayli kısadır. Lâkin öz lına, İtalya ile bir anlaşıt bulmayı önerlarla Lozandan yağcı da yaralı düşmüştür. Bunu müte pakları, resimler, haçlar, parşümen intnegöl merkez muallimleri müfettis lüdür. Her okuyan o satırlardan atm ta geliyecektir. Bu anlaşıta göre Habesistan ciller bulunmuştur. sonraki Türkiye akıb yangın başlamıştır. Cemil ile beraber rihi hakkında toplu bir bilgi elde ede ltalyaya toprak verecek ve bazı kolay Bu eşyaya kıymet biçmek üzere çaile Sevrdeki Tür Vaziyeti haber alan itfaiye derhal Kültür bilir. Ondan sonra yazıcı, Hippologie lıklar gösterecektir. Bu karara göre: İnegölde, kiyeyi gösteren kabartma hartalar coğİtalya Habeş ihtilâfı ve Ingilizler harekete gelmiş ve yangmı bir saat sonra ğırılan ehli vukuf, bunları birer birer rafya ve tarih derslerinin nasıl veri Bakanlığma aid kitab evile bütün küdenilen at bilgisme geçiyor, atın ne ololmuştur. Fakat tetkik ettikten sonra, hepsine takriben Londra 10 (A.A.) İngiliz hü söndürmeğe muvaffak lebileceğini gösteren ve çocukta kuv tübhanelerdeki ,kitabların mekteb ve duğunu anlatıyor ve arkasmdan binicielli milyon drahmi fiat koymuştur. vapurda da epeyce hasarat olmuştur. kumeti, Habeşistandaki beyazların ko vetli intıbalar bırakan birer canlı sınıflarımıza uyanları ayrılıp bu kitab lik bilgisini çöze ediyor. Kitabm en enrunması için gereken tedbirler hakkın ş ders vasıtalandır. Merkez mektebinin larm mevzuları, sahife ve numaralarile teresan tarafı da budur. \' un bir «cnebi karikatUrü Kitab hem iyi yazılmış, hem iyi ba da bu işle ilgili hükümetlerle ve hele sergisinde bilhassa Gazi köşesi ve Ata hulâsaları çıkarılıp hangi smıfın, hangi Fransa ile gizli konuşmalara girişmistir. türkün hayat ve safahatını tesbit eden şubesine aid olduğu yazılıp arkadaşla sılmıştır. Resimleri de çok güzeldir, Habeşistandaki bütün beyazların geriı levhalar cidden özenilerek yapılan ve ra tevzi edilecek... Bütün muallimler canlıdır. Gönül isterdi ki saygı değer alınması düşünülmektedir. çocuklara millî terbiyeyi aşılıyan en tatilde okuyacakları kitabların hulâsa muharrir, bu pek faydalı kitabı yazarYeni sevkiyat mükemmel bir kısımdır. îsmetpaşa larını çıkanp okuma birliklerine tevdi ken Kitabülmakbul fi halil huyul ve Napoli 10 (A.A.) Çesare Ba İkdilecyad fi safinatilciyad gibi eserlemektebinin birinci sınıf ders vasıtala edecekler. tisi vapuru 500 otomobilci askerle Na rile Şükrünailipaşa mektebinin hayvaMuallimler şimdiden sınıf taksimatı ri de gözden geçirsin. Orada Türklerin poliden Kagliariye gitmiştir. Orada donat bahçesi ve kabartmalardan yapılan yaptıklanndan önümüzdeki senenin ata verdikleri yer ve değer hakkmda çok engin bilgi bulacaklardı. Gene ora ğu Afrikasına yollanmazdan önce, Sabouîstiklâl Harbine aid canlı tablolar gö hazırlığını tatil devresinde tamamile da Türklerin bir ata güzel dıyebilmek da süel mevcudunu tamamlıyaiaktır. rülmeğe lâyık işlerdir. ikmal etmek ve yeni seneyi böyle karİnegöl mmtakası kültür ispektörü şılamak.. Bu meyanda birinci sınıfm için ne gibi şartlar aradıklarmı göreCemal köy ve kasaba muallimlerini hesab ve ana lisanma aid oyuncak ve ceklerdi. Bizim düşünüşümüze göre at şu kitabı, bütün benzerleri içinde en toplıyarak üç gün süren toplantı yap materiyalleri hazırlamak için ayrıca ve atcılık konusu ele alınınca herşey güzel yazılmıştır. Bugünün ilmen teden evvel Türkün sözünü, görüşünü ve lâkkilerini ve hükümlerini taşımaktamış ve bu toplantıda gelecek sene bir komite ayrılmıştır. hükmünü hatırlamak lâzım gelir. Çün dır. Her at sever bu kitabdan bir tane daha fazla randıman almması için neleİnegölde yetmiş muallim, kırk mek kü atı bulan, ehlileştiren, medenî âle edinmeli ve dikkatle okumalıdır. Yazı i rin yapılması lâzım geldiği uzun uzun cısım tebrik ve takdir ederiz. konuşulup tebellür eden fikirler karar teb vardır. Bunun (35) i köylerde me tanıtan Türktür. Işten çekilen kaptamn yapttrdığı Bununla berai>er Melâhat Akselin M. TURHAN TAN (5) i merkezdedir. altına aluunıştır. Gonore tedavisile uğra 72 şanlar toplandılar Payıtahta dönen Venizelos, kabinesini Atinada Türk Üroloji cemiyeti memlekette Başbakanlık dairesinde değil bir Fransız tahribatı frengiden daha fazla olan gozırhlısının güvertesinde teşkil ediyordu norenin teşhis ve tedavisi hakkında meH Italya birçok sınıfları daha silâh altma çağırdı inegölde kültür alamnda güzel çalışmalar İzmir limanındaki kaza ve yangın Vapurda unutulan kıymetli eşya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog