Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURfYET 11 Haziran 1935 Türklerle Süngü Süngüye No. 211 A. DAVER Çanakkalede Dikkatler Konservatuarımız Emeklerinin istenilen snonu değilse bile meyvastnt gormekle gencleşen Bay Selim Sırrı, bir yazısında hemen her Almamn evinde bir müzik aleti bulunduğuna yazmıştt. Miiziğin hayat ve duy gular üzerindeki izlerini etüd etmemiş bulunsak bu ne düşkünlük canım diyebilirdik. Bugiin daha iyi anlaştlıyor ki müzik, herhangi bir eğlence gibi vakit almıyor, iş üstünde bile yorgunluğu silerek vakit veriyor. Ktsacası; hayatı yeniliyor. Bugün ben de daha iyi anhyorum ki, müzik: okulamn ve muhitin bile veremediği terbiyeyi «san'ate ve inceliğe doğru» çekerek veriyor. öyle evler ve arkadaşlar biliyorum ki, içlerinde bir tek adam, müzi ğile, yamndakilerini yavaş, yavaş işlemiş ve bugünün dünyasına ya ktşan yüksek müziğin tadma ve değerine onların gönüllerini yak laştırmıştır. Yalnız bu; şurada, burada yarım yetişmiş ve tekniği yükselmemis profesörlerle olamı • yordu. Iste bu eksikliği elden geldiği kadar ortadan kaldıran Kon»ervatuartmızı beğendiğimi söylemek isterim. Konservatuarımız; yarım çalışma, yarım arzu ve değerleri kendine yavaş, yavaş çe • kiyor ve oradaki olgun profesör lerin olgun metodlarile bu yartmlık bütünleniyor ve yurda değerli gencler yetiştiriliyor. Gerçi Kon aervatuarımızın verdiği konserler yurda ve yurddaftn ihtiyacına gore azdır. Ancak bu konserlerin ytldan yıla yetişen genclerle ço ğalacağtna ve yurdumuza, yüksek ve temiz bir san'at havan yaytlacağına inanırız. Liman tarifeleri Izmirde, eşyanın mavnalarda durma müddeti tüccara az görüldü, şikâyet edildi RADVO aksamki ÎSTANBUL: ' 18.30 almanca ders 19 dans muslkl« si (plâk) 19,30 Balalayka orkestrası, koro 20 haberler 20.10 konferans20,30 rtüdyo orkestra konseri 21 radyo caz ve tango orkestraları türkçe "Kiçner ve harb,, adlı kitabdan sözlü eserler, (Münir Nureddin) 21,30 liye için bizzat emir verecekti ki bu hareson haberler, borsalar 21.40 Siret ve ket er geç, şarktaki Britanya nüfuzu için Kiçner îtalyaya gidiyor arkadaşları, havayen gitar konseri» meş'um olacakn. Kiçner buna samimi Kiçnerin cevabı seri ve kat'î oldu: 22 pıâk neşriyatı. yetle kanidi. Fakat vaziyeti mahallin «Tesbit edilmiş olan plânlara naza BUDAPEŞTE: ran, asıl tahliyenin başlamasına lâakal de tetkik ettikten sonra namuskârane 20.25 radyo temsili 21,55 radyo or • on beş gün vardır. Derhal îngiltereye ve halisane bir surette Gelibolu yarıkestrası 22.35 haberler 22,55 şarkı • madasının ancak kâmilen tahliyesini avdet etmekliğim icab ettiğini düşünüyolar 24,35 Çingene orkestrası 1,10 harum. Zira vakit geçiyor ve burada hiç tavsiye edebilirdi. Kabineye: îzmir limamnda. yukîeme işleri berler. « Çanakkalede kalmak, bütün kozbir faydam dokunmuyor. Mısırdaki sadIzmir (Hususî) I hazirandan iti saat gibi kısa bir zaman zarfında vapura BÜKREŞ: meyi tadil ve efkârı imkân dairesinde lan düşmanm elinde bulunan bir oyunu baren yeni tatbika başlanan liman tarife tahmil edemezler. Kaldı ki, üzüm, incir 18.05 gramofon 19,05 haberler 19.20 teskin için lâzım gelen biitün tedbirleri oynamak demektir; eğer siyasî sebeblere si istariya üzerinde Izmir ihracatçılannı gibi zaman zaman tahmil işi fazlalaşan gramofon 20,05 konuşma 20,15 graMakmahonla ittihaz ettim. Bununla be binaen, işgalin idamesi lâzım görülürse, telâşa ve şikâyete düşürmüştür. Bu hu mahsuller için buna hiç imkân yoktur. mofon 21.05 konuşma 21.25 Berlinraber, icabmda, Ingiltereden de Mısıra her asker elinden geleni yapar. Fakat susta Ekonomi Bakanlığma telgraf çe Bazan, iki üç tacir ayni vapura mal yük deki operalardan birinin nakli, sonra askerlik itibarile buradan çekilmek lâgidebilirim...» kildiği gibi, Tecim odasına da başvurul lemek mecburiyetinde kalıyorlar. Yirmi haberler. Kiçner derhal Marsilya tarikile Lon zımdır, dedi.» VARŞOVA: mus ve odaca tetkike başlanmıştır. Işte Çanakkalenin tahliyesi karan dört saatlik gibi kısa bir müddet buna kidraya avdet etmek niyetinde olduğunu 20,35 oda musikisi 21,05 konuşma • Mesele şudur: fayet edemez. Geçecek günler için ton bildiriyordu. 24 teşrinisanide Dartmouth böyle verildi. Yeni tarife mucibince, Izmirden hari başına 12,5 kuruş vermek demek, mah 21,15 musiki ve şarkılar 21,55 haber « kruvazörüne bindi. Külhanın dışına çıkış ler 22 konferans 22,05 senfonik konce sevkedilecek ihracat mahsulleri ve sasulün maliyet fiatlerini artırmak demek ser 23.05 dans havalan 23,35 spor yaYolda, İtalya Kralının o zaman Fransn onbofının hcrtıraionndanı ire, liman şartlarında ancak yirmi dört satir. Bu usul, meselâ Mersin limamnda yını 23,45 radyo orkestrası. Kral orduda idi kendisini mutlaka görat durabilir ve bu müddet zarfında va Biraz da eski dostumuz Fransız ontatbik edilir. Bu limana uğrayacak her mek istediğini ve bu ziyareti yapmasıru VİYANA: pura yükletilmek mecburiyetindedir. Bu Britanya hükumetinin de arzu ettiğini başısı, edib Alber Söriziyenin yanına döhangi bir vapur, yirmi dört saat içinde 18,50 şarkılar 19,20 konuşma 19,45 müddetten sonra geçecek hergün için tcn bildiren bir tebliğ aldı. Napoliye uğrıya nelim. Hatırlarda olsa gerektir ki onu işini görebilir. Fakat Izmirde vaziyetin fransızca ders 20,45 ulusal yayın 21.35 başına 12,5 kuruş alınacaktır. rak oradan Romaya gitti ve orada İtal Kerevızderede ölüm, hastalık, sıcak ve Tacirlerin ıddıasına göre, bu şekil, bir özelliği vardır. Ithalât eşyası için bu Fransız operetlerinden parçalar 22,35 ya ordusu Büyük Erkânıharbiye reisi sinekten müşteki bir halde bırakmıştık. Izmirde ihracatı sekteye uğracaktır. Çün müddet bir hafta olarak kabul edilmiştir. haftanın makalesi 23,15 konser 24,25 General Porroyu, Başvekili ve muhtelif Onbaşı kitabının son faslına «Külhanın kü tacırler, bir mahalle göndermek üze1 Tacırler yirmi dört saatin üç güne çıka kitablara dair 24,40 konuşma 24,55 dışında» adını vermiştir: gahsiyetleri gördü. eğlenceli konser. re hazırladıklan mahsul ve emtiayı 241 nlmasını istemektedirler. «Kısa bir zaman için tekrar tabyaya TULUZ: Udine muvasalatında başkumandan döndük. Birkaç gün ayni cehennemî haGeneral Kdorna tarafından kabul edildı 20,05 filim musikisi 20,25 operet muCEMtYETLERDE ÜNİVERSÎTEDE sikisi 20,50 reklâm konseri 21,05 senve Gorizia muharebe meydanını ziyaret yaü yaşadıktan sonra Fransızlann Ingietti. Akşam yol kenannda küçük bir lizler tarafından işgal edilen daha soldafonik konser 21.20 reklâm konseri Hamallann seçimi Yabancı dil kurları 21.35 Arjantin orkestrası 22,05 balo orvillâda Kral ile başbaşa yemek yedi. 30 ki bir mıntakayı da işgal edecekleri haHamallar Kurumunun yeni çevirme teşrinisanide Londraya vâsıl oldu. Baş ber verildi. Ingilizler tarafından Port Universite yabancı diller mektebinin kestrası 22,50 radyo fantezisi 23,25 kolu seçimi bugün yapılacakhr. Hamal yaz kurlarına bilhassa halk tarafından filârmonik orkestra 23,50 operet par vekilin kızı Mis Askiütin evlenmesinde Arthur denilen, Saros körfezi kıyılarına lann çevirme kolundan birçok üye çekil büyük bir rağbet vardır. çaları 24,05 halk musikisi * şahidlik ettikten sonra istifanamesini ba doğru uzanan mıntakayı tuttuk. Bulunduğumuz tabiyeyi terketmeden evvel, omiş ve çevirme kolu üyesiz kalmıştı. basına verdi. Askiüt bu istifayı kemah Yalnız son iki gün içinde halktan yaBunu yazarken gene radyo işine azimle reddettiği için Kiçner derhal Har rada Ingilizlerin bıraktıklan bir sürü yiÇocuk Esirgeme Kurumunda zılanlann sayısı 40 ı bulmuştur. Bundan dokunacağım; Konservatuarm yeyecekle iki gün yapyalnız kaldık. Fırbiye Bakanlığma gitti. başka gerek Istanbul liselerinden ve gerinde bir emek ve san'at sesini, gesattan istifade ederek nefîs yemekler piÇocuk Esirgeme Kurumu dün CaBu gece nöbetçi olan eczaneler şunrekse taşra liselerinden imtıhanlan bıter Kiçner şimdi, Gelibolu yanmadasınm ne yerinde binlerce san'at sesine ğaloğlundaki umumî merkez binasmda şirdik. Muharebe sesleri kesilmişti. Bir bitmez kurlara devam etmek için müra lardır: tahliyesi gibi elim bir meseleye dair kat'î Ingiliz deniz zabıtı, bütün mıntakayı do çevirebilecek ve yurddaşlara suna intihab olunan yeni heyeti idare tarafınMehmed (Büyükada), Tanaş (Heycaat edilmektedir. fikrini kabineye bildirecekti. Bu, onun laşacağını ve kendisile beraber gelmemi bilecek radyolartn neye değerini dan ilk toplantı yapılmış ve birçok mebeli), Beşir Kemal (Sirkeci), Esad için ağır ve müşkül bir vazife idi. Yabancı diller direktörlüğünce talibgeç gördük. Şimdi radyoların seleler etrafında müzakereler edilmiştir. rica etti. Zabit açık renk bir gömlek giy(Divanyolu), Sıtkı (Lâleli), Hikmet Bosa çıkan hulyalardan lerin akını karşısında yeniden tertibat gümrük işlerini etüdle uğraştyor • miş, kasketinin üstüne büyük bir mendil Cemil (Küçükpazar), İbrahim Halil POL/STE alınmağa başlamış ve ıstırahatte olan sonra tahliye kararı muşuz.. Bu artık bir etüd olmakatarak onun gölgesine sığınmıştı. Ben ön(Saraçhanebaşı), Nuri (Aksaray), Rıdbir kısım lektörlere çahşmalan bıldirilKiçner, Çanakkale Boğazı teşebbüsü de, o arkada Arab saçı gibi biribirine katan çıkmalı, bugünün terbiye ve Sporcunun marifeti van (Samatya), Hamdi (Şehremini), miştir. ne istemiye istemiye sürüklertmişti. Ça nşmış olan gizli yollardan geçiyoruz. yükseliş vasıtası olan değerini bizArif (Karagumrük), Hilâl (Bakırköy), Asmalımescidde, Mezarlık sokağmda nakkale tabyalarının duvarlannı [1 Je Guro gözetleme yerine, Buşez tabyesine, de de bulmalıydı. Türkiyat Enstitüsünün Emilyadi (Fener), Halk (Hasköy), oturan Israil ile Küçükpazar Gencler Birrikonun duvarlarından daha çabuk yık Kerevizdereye, Yurddaşlara aylık Sdenislerle lıği takımından Yani arasmda Tozkopahatta «Ulusal cadde» Merkez (Kasımpaşa), Nail (Beçiktas). ,, , „ vaziyeti mak için Küin Elizabet zırhlısındaki dedığımız ölüm caddesine gittik. Fakat maayet ^fLaragumrük), Necdet EKradyo dağıtmanın yolunu bulmalı randa Sarımadam bahçesi yanında top Türkiyat Enstitüsünün Ankaraya nak rem (Kurtuluş), Kanzuk (Taksim), topların sade sesi kâfi geldiği hakkmda bu korkunc caddeyi geçmedık. Hiç dinoynamak yüzünden aralarında kavga çıkledileceğini yazmiştık. Türkiyat Enstitü Karakin Kürkçüyan (Pangaltı), Güneç amiralliği teşkil eden bütün lordlar lenmeden bu boğucu sıcak yollarda ilerBiz yüz kişiyi toplayıp konfe mış, Yani sustalı çakı ile Israili sağ böğsü nakledılmekle beraber Türkoloji semi (Taksim), Faik Iskender (Moda), Mah(memleketin en yüksek deniz makamla liyerek Ingilizlerin mıntakasına geldık. rans verdik, müzik dinlettik diye ründen a|ır surette yaralamıştır. \ aralı neri gene îstanbulda kalacak ve buna mud (Kadıköy, Altıyol), Selimiye (Üsn) ve Deniz Bakanı Çorçile teminat ver Burada bütün isimler ingilizce idi. Okssevinip dururuz da niye binlerce Beyoğlu hastanesine kaldmlmış, Yani dair eserleri taşıyan kütübhaneler de ge küdar). mişlerdi. Bütün bunlara rağmen, Kiçner, ford caddesi ve saire... Ateş hattına kayurddaşı bir yere fopltyan radyo yakalanmıştır. ne îstanbulda bırakılacaktır. bilâhare komodor Keysin pek faydaiı dar dayandık. Kanlı muharebelerle zapnun gümrüğünü etüdle vakit geçiDirek çarptı Yalnız Türkiyat Enstitüsü direktÖrü teklifile ki bu teklifi Amiral dö Robeke tedilmiş olan Türk siperlerine giden daADLtYEDE ririz bilmem. Fuad Köprülü kendi zengin ve maruf halef olan Amiral Vetmis iltizam etmiş racık bir gizli yoldan geçiyoruz. Bu henDün saat 10 da Taşkışla caddesinde V.ö. beraberinde ti kendisinin ciddî bir surette tetkik et dek yol derin değildir. Boyumuz, ikide Gümüş çeyreği altın diye Ermeni kilisesi bahçesinde bulunan tele kütübhanesini Ankaraya götürecektir. tiği ve uzun müddet ümidler beslediği bırde hendeğın ıkı tarafındakı otların afon dıreklerini dejiştırme amelıyesını dusatmış lskenderun projesinin reddedildiğini gör rasından dışan çıkıyor. Etrafta, Ingiliz var üzerinde kontrol eden postabaşı O Evvelki gün Bahçekapıdan geçmekte Askerî kamplar başladı müştü. Şimdi en büyük azaba tahammül maktulleri uzanmış yatıyor. Burada simer oğlu Mustafaya çürük direk çarpIstanbul Üniversite talebelerinin ve olan Abdullah isminde taşralı bir adaedecek, kat'î askerî sebeblere binaen, tah nekler öyle azgın öyle azgın ki onlan mış ve sağ kolundan yaralamıştır. yüksek mekteblerinin askerî kamplanna mm yanına birisi yanaşarak elinde tuttuLa Turçuie Moderne dündeH itibaren Pendikte başlanmıştır. ğu bir altın lirayı göstermiş; ihtiyac için1] Jeriko, Kudüse 23 kilometro me ellerimizle kova kova, yüzümüzü güç Keserle yaraladı koruyoruz. Bu daracık geçidde bir çey Ziya Necib Vardan tarafından her İlk grupu Tıb fakültesi birinci ve ikinci de bulunduğunu ve bunu beş liraya bozsafede eski bir Filistin şehridir, Yahurek yürüdük. Aara sıra, hendeğin iki ta ayın birinde çıkarılan «La Turquie MoFatihte Maltada, Aktarzade medre sınıf talebelerile Edebiyat fakültesi ta durmak istediğini söylemiştir. diler Arzımev'uda girdikleri zaman ilk derne» in birmci sayısı çok zengin mün sesinde oturan seyyar çorapçı Faruk ile Abdullah ta kârlı gördüğü bu işi red lebeleri teşkil etmektedir. Hal ve vakitdefa bu şehre raslamışlardır. Jeriko rafma dirseklerimizi dayıyarak vücudharice ayni yerde oturan kunduracı Arif ara larımızı yukarı çekiyoruz. Yanımdaki In derıcatla çıkmıştır. Türkiyeyi leri yerinde olmıyanlara iaşe hususunda etmiyerek beş lirayı vermiş; altını almışnun etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş tanıtacak olan bu mecmua Türk kültü sında hiç yüzünden bir kavga çıkmıs ve Üniversitece yardım edılmesi kararlaştı tır. Fakat biraz sonra bunun altın suyuolduğu için Musadan sonra Yahudilere giliz hiç durmadan sualler soruyor. Ileri ründen ve Türkün bugune kadar yarat Arif eline bir keser alarak Faruğun kana batırılmış bir gümüş çeyrek olduğu rılmıştır. reislık eden Yeşua, Allahın emrıle ye hatlarm bir plânını yapmak istiyor. Bütün siperleri, hendekleri, gizli yollan nu tığı varlıklardan uzun uzadıya bahset fasını tehlikeli surette yaralamış, yaralı anlaşılmıştır. di gün ordusunu şehrin etrafmda dolaşSOSYETELERDE Yapılan araştırmada bu kurnaz dolanmaralarile öğrenmek istiyor. Kendisine, mektedir. Muvaffakiyet dıleriz ve tav Gureba hastanesine kaldırılmış, suçlu da tırdı. Bu tavaf esnasmda yedi haham, siye ederiz. yakalanmıştır. dıncının Mişon isminde biri olduğu anborular çalıyorlardı. Yedinci günü, bü Seddilbahire yeni çıkarılmış ve orada Bir telefon mühendisi daha beklemekte olan takviye kıt'alarını buralaşılmış ve dün yakalanarak Müddeiumutün Yahudi ulusu önünde ordu olduTramvaya çarpan otobüs ve geldi miliğe verilmiştir. ğu halde, sessiz sadasız yedi kere daha ya getinnek vazifesi verilmiş imiş. Deniz bir yaralanma îstanbul Telefon şirketini hükumete şehrin etrafmı dolaştı. Sonra, Yeşuanın zabti, bütün bu kıtaatı, muhtelif gizli 6 aya mahkum olan hırsız yollardan ayni zamanda ateş hattına sürDün saat 10 da Beyazıdda Cumhuri satmak üzere yakında konuşmalara baş Müşteri sıfatile çarşı içinde bir dükemrile bütün Yahudiler hep bir ağızdan korkunç bir nara attılar. Hemen o mek istiyor. Kısaca vaziyeti kendisine anyet caddesinde şoför Zekeriyyanın ida lanacağını yazmıştık. Londradan sçelen kâna girerek dükkân sahibinin meşgul İlâveten: Dünya haberleri anda Jerıkonun kale duvarları müthiş lattım. O, hem beni dinliyor, hem de resindeki 3251 sayılı Bakırköy ile Sir tîıgiliz mühendislerinden Frank Gilden bulunduğu bir sırada kumaş çalmak isbir gürültü ile yıkıldı. Kitabı Mukad dürbünü ile etrafı gözden geçiriyordu. keci arasında işliyen otobüs, 715 sayılı Halide ve arkadaşları başka, dün de Jan Boyau adında bir terken yakalanan Hnriye isminde bir desin anlattığı bu hikâyeden sonra, Buralan, ıssız ve kasvetli topraklann üsvatmanın idaresindeki tramvaya yandan kadın Sultanahmed sulh ikinci ceza mah«Jerikonun duvarları sözü» edebiyat tünde uzanmış yatan hâki cesedler ve 11 haziran salı günü akşamı Şeh çarpmış, tramvayın camlan kınlmış ve kı Fransız mühendisi Istanbula gelmiştir. kemesine verilmiştir. Suçlu bu kumaşı ta, birdenbire büyülü bir darbe ile yı bu cesedlerin üstünde vızıldıyarak uçuşan zadebaşında Turan tiyatrosunda ls nlan cam parçalanndan da tramvaynn Bunlar yarın akşam Telefon şirketi direk çalmadığını; yerde bulduğunu söylemiştanbulda ilk defa olarak kılıvermiş gibi ortadan kalkan bir sü sinek ordularile dolu... Gökle deniz eviçinde oturan Aksarayh Ahmedin karısı törile beraber Ankaraya giderek Bayan tir. Fakat şahidler aksini bildirmişlerdir. «Bu hesatda yoktu> rensel bir mavilikle biribirine kanşıyor. rü güçlüklerin bertaraf olmasım ifade Melek sol gözünden yaralanmıştır. Şoför dırlık Bakanlığile konuşmalara başlıya Muhakeme sonunda Huriyenin altı ay Komedi 3 perde eder. hapse konmasına, sabıkası olmadığı için caklardır. yakalanmıştır. (Arkan oar) Yazan: Yusuf Süruri bu cezanın iki aya indirilmesine karar verilmistir. "Cumhuriyet,. in tefrikasi : 72 pılacağını sanıyordu. O herşeyi saklama Vans omuzlarını silkerek cevab ver yanür şişesini elinden almak mümkündü. bağırdı: Türklüğe hakaret davası Fakat bu bir katildir! ğı kurmuştu. Fakat biz acele ettik. Çocuk ta kendisini tanıyacağı için onun di: Vans gülerek cevab verdi: Halic vapurunda çıkan bir münazaa Markam yeni bir sualle bu mükâleme Pekâlâ, dinleyiniz! Benim plânım mahkumiyeti tabiî idi. Fakat acaba bun Oh, ona hiç şüphe istemez tabiî... sırasında Türklüğü tahkir etmekle suçlu nin en mühim mevzuuna temas etti: şu idi: Kendimi ona Arnessonun mücri dan şatranc taşı cinayetlerini onun işlediŞimdi bana söyleyiniz, beni tevkif etti Rafail ve Ester isimlerindeki iki Yahudi Biliyor musunuz, bizim elimizde miyeti hakkındaki fikrine iştirak ediyor ğini ispat edebilecek miydik? Hayır. Işgenci aleyhindeki davaya dün de üçüncü mevcud deliller profesörün bu kadar te gösterdim. Fakat ayni zamanda elimde te bunu düşünerek profesör kadehlerimi recek misiniz? ceza mahkemesinde devam olunarak mü*** lâşlanmasına ve bu kadar çabuk kendi delil bulunmadığını da anlattım. Bu şe zi yeniden doldurduğu zaman pek basit Profesör Dillardm ölümü şatranc taş: dafaa şahidleri dinlenmiş; bir kısım müni öldürmesine hak verdirecek kadar rait dahilinde profesör ne yapacaktı? bir karar verdim. kuvvetli değildi gibi geliyor, bana! Demek ki siz bizim gözlerimizi muammalarına nihayet verdi. Pardenin dafaa şahidleri daha çağınlmak üzere Şimdiye kadar işlediği bütün cinayetler Vans başını doğrultarak meseleyi kı boşa gitmiş oluyordu. Binaenaleyh bi tabloya çevirttiniz ve profesörle Arnes intihar etmediği, profesör tarafından kat dava baska güne bırakılmıştır. saca kestirip attı: Beyoğlu evlenme memurlarının zim yapmamızı istedıği şeyi bizzat ıcra sonun kadehlerini o zaman değiştirdiniz! lolunduğu da meydana çıktı. Tamam, ben bu adamm başkasıBir sene sonra Arnessonla Mis Bel Profesör intihar etmedi. ya kalkışması lâzım geliyordu. İntihar muhakemesi Ne dediniz? bahsini açarak bunu ona gene ben tel na içireceği kadehi pekâlâ içebileceğine evlendiler ve Norveçe giderek orada yerIşten el çektirilen Beyğolu evlenme leştiler. Arnesson Oslo Üniversitesinde memurlarına aid tahkikat evrakı ikmal eVansm cevabı odada bir bomba gibi kin ettim. Maksadım profesörü cürmü kani oldum. Şu halde kendinizi kanun yerine bir kürsü sahibi oldu. İki sene sonra da dilerek dün adliyeye verilmiştir. Mahkepatladı. Hepimiz derin bir heyret ve şaş meşhud halinde yakalamaktı. Şarab içyeni bir muvaffakiyeti üzerine Nobel menin bu memurlar hakkmda verecegi memiz bu fikri tatbika güzel bir vesile koydunuz! kınlık içinde idik. karara kadar Beyoğlu evlenme memuroldu. Üzerinde siyanür oldugunu biliyor Evet öyle yaptım. Buna mecbur mükâfatile taltif edildi. Hayır, profesör intihar etmedi. dum. Arnessonun kadehine zehir koya oldum. Prensiplere bu kadar saplanıp Birkaç sene sonra profesörün evi yıkıl luğu vazifesi vekâleten idare edilecektir. Belki baskası için kazdığı kuyuya kendisi Temizlik işleri memurlan hakkında düştü ve bu sukutu da bir kadeh mübade cak ve onu bize intihar etmiş gösterecek kalmayınız! Siz bir çıngıraklı yılanı dı. Yerine büyük ve muhteşem bir bina mahkemeye götürür müsünüz? Zehirli yapıldı. Bu binanın cephesine endaht yapılmakta olan tahkikat ıse daha devam lesi sayesinde ben hazırladım. Hayat ti. İş düşündüğüm gibi cereyan etti. Pro bir yılana kurbanını ısıracağı sırada ne meydanını hatırlatmak üzere pişmiş top etmektedir. Dün bu tahkikat dolayısile böyledir zaten... Kazılan bir kuyuya kiYazan: Tercüme eden: Beyoğlu temizlik amelesinden bir kısmı min düseceği evvelinden bilinemez. fesör Arnessonun kadehine şarab bo yapılır? Bir canavarın öbür dünyaya raktan iki madalyon kondu. S. S. Van Dine ömer Fehmt Başkut gitmesine yardım ettiğimden dolayı hiç Ben hâlâ mimarın böyle birşeye neden son defa olarak dinlenilmiştir. Bu tahkişaltırken cebindeki siyanür şişesinden de Markam öfke ile atıldı: Katil bizim ambardaki odayı araihtiyac gördüğünü kendi kendime sora kat evrakı da bir iki güne kadaı ikmal Rica ederim uzatmayınız! Mü birkaç damla ilâve etti. Bu anda onu bir endişe hissetmiyorum. facağımta ıiMKti müi edilerek adliyeye verilecektir. SON tevkif etmek, şarabı tahlil ettirmek ve si Markam son derecede öfkelenerek nm. ~~ Evet. Fakat taharriyatın yarın f»bBctelenm sebebini bize izah edinizl Ingiliz Deniz Lordları, hücumla şöyle dursun Güin Elizabet zırhlısındaki topların sesile Çanakkale tabyalarının yıkilacağini sanacak kadar gafildiler Nöbetçi eczaneler C YENİ ESERLER Üsküdar Hâle Sinemasında Batakhane Gölgeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog