Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

11 Haziran 1935 CUMHURİYET Italy ayı Habeşlerle harbe Telefon Sosyetesi Dün Kamutayda birçok mukavelesi Almanya sürüklüyormuş Temyiz eski Posta mü layıhalar goruşuldu Moskova 10 (A.A.) Moskova ga pakttan ayrılacaktır. Halbuki Almanya zetesi Hitlerin son söylevinden bahsede Lokarno paktından ancak bir taraflı bir kararla ynlabilir ki Versay muahede rek diyor ki: «Almanya, Fransız Sovyet ve Fran sini yaptığı gibi bu da bu paktı ortadan sız Çekoslovak andlaşmalarını gözden kaldırmaz, fakat Almanyayı bir takım düşürmek için Lokarno paktını imza eden faydalarından mahrum bırakır. devletleri şuna inandırmak istiyor ki, e Almanya bir taraftan Lokarno paktığer Almanya Sovyet Rusyaya saldınr nı imza eden devletler arasına anlaşamave Fransa da Sovyet Rusyaya yardım mazlık sokmak için boşuna uğraşırken ederse Lokanro paktını imza etmiş olan öte taraftan ltalyayı Habeşistanda bir öteki devletler de Fransaya karşı Alman sergüzeşte atmak için teşvikte bulunu yaya yardım etmelidirier. yor. Bundan da maksad Roma hükumeAlman politikasının bu manevrasındatinin başma başka yerde iş açarak orta ki manasızhk kendiliğinden göze çarpar Avrupada elleri boş kalmak istiyor. Alve bunda 5u tehdid vardır: Lokarno paktını imza eden devletler Almanyamn bu manya, Rus Japon harbinde de Çarlık görüşüne yanaşmazlarsa Almanya bu Rusyasını böyle harbe teşvik etmişti.» IHtHlfH III • • • • < ••>• S O N F L . |HEM NALINA M1HINA Aman park! 1 Sovyet gazeteleri «Almanya, RusJapon harbin dürleri hakkındaki kararı İç İşleri Bakanı bundan evvelki celselerden birinde bahsi geçen dayak hadisesine dair izahat verdi de de Rusyayı harbe böyle teşvik etmişti» diyorlar niçin nakzetti? Ankara 10 (Telefonla) Kamu bizde de zabıtai adliye arasında cahilâne Ankara 10 (Telefonla) Posta ve ve gafilâne bir surette vazifelerini suiistiTelgraf eski Umum Müdürü Fahri ile tay bugün on beşte toplandı. İç İşleri mal etmişler varsa onlar derhal takib otelgraf işleri eski müdürü Ihsan Ce Bakanı Şükrü Kaya izahat verdi. lunur ve cezaları verilir. mal ve teftiş heyeti reisi Suphi hakkıntç İşleri Bakartımn izahatı Nitekim arkadaşlar bu dosyada kendida Ankara birinci ceza mahkemesi taKamutayın bugünkü toplantısında Ka "sine dayak attığı atfolunan Tahsin çavuş rafından verilen beraet kararı Temyizmutay gündeliğinde bulunan maddelerin ve arkadaşları tahtı muhakemeye alınmışce reddedilmişti. görüsülmesine başlanmadan önce söz alardır. (Bravo sesleri alkışlar) ve muhaFahri, Ihsan Cemal ve Suphinin mulan îç İşleri Bakanı Şükrü Kaya şunları kemenin icrası esnasındaki senelerde, ikı hakemeleri haziranın 27 nci günü yasöylemiştir: sene evvel tahtı muhakemeye alınmışlarpılacaktır. « Sayın arkadaşlar, Kamutayın ge dır. Fakat bunlar ademi mes'uliyet karaKaran esastan bozan Temyizin naçen celselerinden birinde adliye encümeni rı almışlardır. Bu malumat tamamıle kız sebeblerini bildiriyorum: mazbatalan okunurken mazbataların bi Meclise arzedilmediği için bu noksanı Mukavele metninde İngiliz lirası erinde zabıtai adliye vazifesini gören jan ikmal etmek istedim. Şurada burada hasasma dair hiçbir kayid yoktur. Finans darma hakkında bazı sözler buldum. O kikaten vazifesini suiistimal ederek kaBakanlığı da bu husus hakkındaki suanunun, usulün tayin ettiği yollardan ayle ayni şekilde cevab vermiştir. Umum sözlerden mülhem olarak büyük meclirılarak gayriinsanî ve gayrışuurî hareketMüdürlüğün mukavelenin altın İngiliz sin teessürüne iştirak ederek ayrıldıktan Şehirlerde büyük meydanlar, ortala • sonra dosyayı aldım, okudum ve çalıştım. lere içtisar eden memurlar varsa emın 0...»«.mııı«.ımmımıiimııııi)iıııııııınııınillllll!llllııınnınımııımıi"""".n' lirası şeklinde tadil edilmesi teklifine nna bahceler, tarhlar yapılmıştır. Bizim lunuz ki onlar için de kanunlar müsaittir. de Başvekâletçe red cevabı verilmiş Büyük meclise maruzatta bulunmak istiKanunlar tatbik etmek için ellerine bu Taksimdeki yeni aparhmanlar mahalle • olduğuna göre tarifedeki maksadın al yorum, müsaadelerini dilerim. salâhiyetleri verdiğiniz arkadaslarınız tam sinde, bütün yeni şehirlerin aksine ola • Dosya, tafsilâtile Büyük Meclise artın İngiliz lirası olmadığı müdürlükçe olarak kullanan kimselerdır. Bu memle rak bir karışlık bir bahçe bile yapılma • de kabul edilmiş, hâdisede indî içtiha zedildi. Büyük Meclis haiz olduğu hakkı kette ışlenen bir cürüm ıçın kanunun hü mıştır. Bu mahalle, modern şehir mimaistimal etti. O hak kendisinin münakaşa da muhtemel bir cihet kalmamıştır. kümleri derhal tatbik edilir. Bu memle rısı bakımından bir çirkinlik ve çorakhk İstanbul Telefon Şirketine tenzilli götürmez bir hakkıdır. Kullandı ve yekette bir cürme ittila hâsıl olsun da takib şaheserıdir. Orada yeni yapılan apartı tarifenin tatbiki için mektub yazılmak rinde kullandı. Bunu münakaşa edecek edilmesin, böyle şey hatıra gelmez. Bi manların halkı pencereleri Taksim bahüzere iken Ankaraya gelerek Umum değilim. Bu hakkı Büyük Millet Meclisi zim inkılâbımız doğrudan doğruya akla, cesine bakan bahtiyarlar müstesna adeMüdürle görüşmüş olan Şirket Müdürü hakkı hükümranisi olarak kullanır. Ken ntfîntığa, iz'ana ve müsbet ilimlere müste ta yeşilliğe hasret çekeceklerdir. îstanVatson İstanbula döndüğü vakit şir disi adliye makamlarının şunun ve bunun nittir. Hepimizin, hükumetin vazifesi yol bulda kolayca bahçe ve park haline ket içtimamda işin Devlet Şurasına ne delâili ve ne o delâile istinad eden hü suzlukları gördüğü vakit kanunî yollar aetırılebılecek boş ve harab arsa doludur. havale edilmek üzere olduğunu söyle kümlerile mukayyed değildir. Yüksek ve da onun tecziyesini takib ve temin etmek Fatih kaymakamının yaptığını başkalan Ankara 10 (Telefonla) Çubuk Mülhuz 10 (A.A.) Sosyalist parbarajından ahnacak Ankara içme suyu miş, filhakika iş te 16/8/932 de Devlet millî mülâkazaları nazan itibara alarak tir. Bu mesele geçen celsede açık ka!d;ğı da yapsa bu şehrin manzarası büsbütün tisi genel sekreteri M. Paul Faure, parti nun süzülüp temizlenmesi için Ziraat Şurasına sevkedilmiş, fakat müdürlü hakkını kullanır. Bundan dolayı bu hak için gerek millet muvacehesinde, gerek değisebilir, herkes, mahallesinm ortasmkongresinde demiştir ki: ğün teklifi oraca da reddolunmuştur. kı kullanmasından dolayı mahkemelerin yüksek huzurunuzda, gerekse cihan mu da, biraz hava alacak, biraz yeşillik gö« Şar seçimi, faşizmin yer alamıya Enstitüleri karşısında su sözgeci binasıMüdürlüğün tenzilli tarifeyi tatbik ve hâkimlerin vermiş olduğu hükümlerin vacehesinde bu açık kalmış olan meseleyi recek bir bahce, bir park bulabilir. Çi cağını göstermiştir. 6 şubat hâdiseleri ye nın bugün temeli atıldı. Merasimde Baş etmesindeki ısrannın neden neş'et et ısabetine, kat'iyetıne bir halel gelmez. menlerin, ciceklerin, ağaclann karşuında niden başgösterirse, Paris ve yöresi bakan Ismet înönü, Receb Peker, Ali tiğini izah ve bahusus bir maksada at Ancak ceza tahfifi veya tadil olunan bu tavzih için söz almaya cür'et ettim, azı yorgunluğunu dinlendirir, gözlerini eğ(banliyösü) proleterya kuvvetleri faşist Çetinkaya. saylavlar, Şurayı Devlet a finin zarurî olup olmadığının düşünül esası Meclise bir defa daha arzettikten malumat ettım. Her ceza davasında, cür lendirir, gönlünü avu'ur. Yeşillik görzalan, Bakanlıklar ve ordu erkânı bumünü itiraf etmiş bir suçlunun veya vekisaldınşını kırmağa yeterler. Paris düş mesi nakiz sebeblerdendir. sonra asıl zabıtai adliyeye taalluk eden linin bir meselei müstehice gibi dayak mek, bahçede oturmak insanın tabiî bir lundular. man tarafından alınsa bile savaş bitmiş Bundan başka Umum Müdürlükçe bir dayak hadisesine geleceğim. ve tazyik keyfiyetini öne sürmesini, ken ihtıya'ıdır. Eski Şehremini Operatör CeSaat 1 7 de Ankara içme suyu komisdeğil, ancak başlamış bulunacaktır. dısine dayak veya tazyik cürmü isnad e mılin İstanbula hediye ettiği birkaç park Dayak hâdisesi yonu reisi ve Bayındırlık Bakanlığı müs yapılacak iş tenzilli tarifeyi tatbik etFaşist gruplann savaş plânını şimdiden dilenlerin derhal şiddetli takibbata tâbi ve bahceyi çoğaltmak gerektir. Onun teşan Arif bir söylev verdi. Arif bu söy mek için ne yapılacağmın dahiliye huO vak'ada tahkika memur olanlarm biliyoruz. Bir faşist ayaklanması karşı levinde suyun hayat için lâzım olan mad kuk müşavirliğinden sorulması ve işin maznunlara işkence etmiş ve bu suretle tutmakla ve sabit olmazsa bu cürmü ?.a içındir, ki Fatih kaymakamına teşekkür sında cumhurluğu ve demokrasiyi kurtardelerden en başta geldiğini bazı yerler yepyeni bir mevzu imiş gibi tekrar İc cebren ifadelerini alarak, itiraf ettirerek bıtamıza isnad edenler aleyhinde iftira ederek AHah senden razı olsun diyor ve mak istiyen bütün elemanlar partimizin de tabiatin fena bir tesadüfü olarak su ra Vekilleri Heyetine sevkedilmes; ve mahkemenin hükmüne müessir olmuşlar davası açmakla behemehal ortadan kal bu te«ekkürle : fduaya diğer kaymakamlayanında yer alacaktır. rın ve b»>.l»d ' ecilerin de hak kazanmabulunmadığını ve yahud yok olduğunu teşkil edilen hukuk müşavirliği heye dır. Burada hepimizin teessürünü mucib dıracağız.» larım diliyoruz. îlk yapacağınız iş, düşmanı baş iğmek ve Türklerin ilk ve ezelî düşmanı susuz tine de tenzilli tarifenin tatbikına olan hâdise zabıtai adliyenın dayağı doğ . j . L.L™.t. ;<;„ Pariw eiden büŞükrü Kayanın bu söylevinden sonra lüıum olduğuna dair rapor alındığı tün cepane trenlerini durdunnak olacak geldiğini söyledikten sonra Ankara şehri halde gene icabının yapılmaması ve rudan doğruya bir vasıtai tahkikiyei adli Kamutay gündeliğine geçilmi?tir. ye gibi kullanmış olmasıdır. O gün dostır.» en suyunun bir tarihçesini yaptı. Ve An son defa Nafıa Bakanlığmın şirkeDiinkü müzakereler Parti siyasal direktörü M. Leon Blum, kara içme suyu işine 2 milyon lira aynl tin halktan fazla para almakta deva yayı bilmediğim için lâzım gelen izahatı Ordunun dahilî hizmetler hakkınpartinin yönetimi hakkında bir tinel dığını söylüyeren İsmet Inönünün bu işte mına ve bu haksız hareketine bir ni arzedememiştim. Bugün arzetmek istiyo daki kanun lâyihasının birinci müzakere(manevî) raporun toplulukla kabul edil de gösterdiği alâkaya teşekkür etti. hayet vermek gayesile 25/10/933 te rum. Bizim usulü muhakememiz rekizitu si yapıldı. Posta ve telgraf ve telefon ar bir usulü muhakemedir. Yani delâil mesini istemiş ve demiştir ki: Bundan sonra temel yerine gidildi. tereddüde yer vermiyecek kadar sarih mücrimin haricinde toplanarak ona göre memurlan hakkındaki kanun lâyihasile « Böyle bir anlaşma, partinin ya îsmet tnönü, Receb Peker, Ali Çetinka emrinin derhal şirkete iblâğı icab ehüküm verilir. Engizituar değildir. Yani Aydm demiryolunun satm ahnma;ı lâ Sofya 10 (Telefonla) Bulgar şaması için gerek olan topluluğu yapa ya tarafından imzalanan bir deri ve beş derken 13/11/933 tarihine kadar gecikdeliller mücrimden alınmaz. Mücrimin i yihası görüşülürken Bayındırlık Bakanı mıliî takımı oyuncularını bir araya top caktır. Azıyı (ihtilâli) belki bir gün be tane yeni gümüş lira bir kavanoza kona tirilmesi ve bu suretle baştan sonuna katirafı ne olursa olsun delâili hariciyeye Ali Çetinkaya, bazı suallere cevab ver lıyan Sofya muhtelitile Çeklerin profesraber yapacağız. O gün, eskidenberi ya rak temelde hazırlanan çukura bırakıldı. dar yıllarca sürüncemede bırakılan işin di. Bundan sonra siyasal bil^iler okulası yonel Bohemya takımı arasında yapılan her safhası hükumetle şirket arasmda mutabakat etmedikçe hâkim onunla mu kanun lâyıha?ının müzakere?ine geçiidi. pılanı bir daha yapacağız. Yani, birbimacı Bohemya 40 kazandı. ki mukavele hükümlerine ve Başba kayyed olmaz. Binaenaleyh dayakla Bu kanunla Mülkiye mektebinm adı rimize ateş edeceğiz, birbirimizin kafasıMisafirler evvelce hazırlanan büfede alınan itirafın hiçbir hüküm ve tesiri yokBulgar millî takımının böyle mühim nı uçuracağız. Eğer şimdiden tedbir al izaz ve ikram edildıler. Temeli atılan bu kanlığın Nafıa ve Maliye Bakanlıkla tur. Eğer bazı cahiller ve gafiller, zabıtai (Siyasal Bılailer) okulasına çevrilmiştir. bir farkla Çeklere mağîub oîması Sofya mazsak, böyle bir durumla karşılaşmamız binanm inşaatı 17 ayda bitecektir. Bina rının, Hukuk Müşavirleri Heyetinin adliye arasında bu usule devam ediyorlarsa Mektebde 420 talebe okuyacak, her yıl spor mehafilini, bir hafta sonra başlıya fikir ve mütalealarma olduğu kadar besbellidir.» alınan talebenin dörüe üçü Finans Ba cak olan Balkan kupası maçları için tenın inşasına 413 bin, tesisata 48 bm ve iki türlü fenalık yapıyorlar demektir. Bi1 kendi samimî kanaatlerine aykırı olakanlığı hizmetinde çalışmak üzere ayrı lâşa düşürmüştür. Gazeteler Bulgar milKongre, 441 oya karşı 2698 oy ileboru kısmına da 325 bin lira sarfedilerak ve vazifelerini suiistimal ile şirke ri kendilerine zarar veriyorlar. Çünkü sulacaktır. Tinel (manevî) raporu kabul etmiştir. cektir. lî takımında esaslı değişiklikler yapıl ti himaye etmiş olduklarım barizen çun mahiyeti ne olursa olsun behemehal mahkemeye verileceğine göre neticede Tesisat şehre günde 24 bin metro mi göstermekte iken bütün bu aleyhteki masını istemektedirler. Refik tncenin aözleri Bolivya Paraguay harbi kâbı su verecektir. Bu tesisatla Ankara meseleler birer birer tahlil ve red se kendileri ceza göreceklerdir. îkinci defa Refik Ince söz alarak, mektebin vaziRalkan kupası nihayet bitti nın50 sene sonraki su ihtiyacı da kolay bebleri tavzih edilmeksizin kanunî ol zarar ediyorlar. Hukuka ve adalete da yeti ve yeni kadrosu hakkında sualler Bu sene Sofyada yapılacak olan BalAsompsiyon 10 (A.A.) Şakoda lıkla karşılanabilecektir. mıyan suçlularm beraetlerine karar yanması lâzım gelen muhakeme usulleri sordu. Kültür Bakanı Abidin Özmen: kan kupası maçlarına 16 haziran pazar tngavi bölgesinde 29 mayıstanberi sürni gayet iptidaî ve gayriinsanî bir usul verilmesi yerinde görülmemiştir. « Refik Ince arkadasımızın d^diği, günü büyük merasimle başlanacaktır. mekte olan son savaş, evvelki gün dörgibi göstermeğe vesile oluyorlar. bir talimatname ile tesbit edilmistir. Mek Bu maclar için haricden ve Bulgaristan düncü Bolivya tümeninin bütün yok olNormandi dönüyor Biz memlekete aid her vakayt masile sona ermiştir. teb Kültür Bakanlığma bağlı yüksek de dahilinden birçok sporcular Sofyaya geParis 10 (Telsizle) Normandi olduğu gibi görürüz Londra 10 (Telsizle) Çin hükurecede bir ihtısas ve medek mües^esesi lecektir. Macı seyretmek için gelecek ziBolivyahlann zorlu bir salgmlan karvapuru saatte 30,91 mil süratle Fransaya meti Japonların bütün isteklerini kabul yaretçilere Bulgar chmiryollar idaresi şısında Paraguay kuvvetleri ravelo orgelmektedir. Çarşamba günü Havre lı Zabıtai adliye için söylenen ve bazân dir. Mektebin bugün 116 sı leylî olm'k ettiğinden, Japon hükumeti evvelce veryü?de 70 tenzilât yapmaktadır. Rumen belki de vukua gelen bu hâdiseleri hariç üzere 160 talebesi vardır. Niharî talebe tnanına kadar geri çekilmeğe başlamışmanına gelmiş bulunacaktır. diği ültimatomu geri almıştır. Nankin geldi. te duyan dostlarımız sevinmesinler. Biz ayni şeraitle ders göriir. Yalnız hizmeti millî takımı bu aksam Sofyaya lardır. Ancak Paraguaylıların bir mahükumeti yarın resmen Japonyanın nota Sosyalist kongresinin bir karan memlekete aid olan her vak'ayı olduğu Yugoslav millî takımı haziranın 14 ünde nevrası, Bolivyalılan 10 kilometroluk bir mecburiyeleri yoktur. Finans Bakanlığı Yunan millî takımı da haziranın 15 insına cevab verecektir. çevre içerisinde kuşatmağa muvaffak olBrüksel 10 (Telsizle) Verilen bir gibi bütün çıplaklığile bu kürsüde münade geleceklerdir. Yeni bir nota mı? muştur. Sonunda, Bulivyalılar teslim olsöylevden sonra kadınların büyük sanayi kaşa etmeye alısmış ve bunda fayda bul yeni şekle göre mektebe bir hususiye' mak zorunda kalmıslardır. Rumen millî takımı Viyananın AdmiTokyo 10 (A.A.) Japonyanın işlerinde çalıştınlmamasma karar veril muş bir nesliz. Cumhuriyetin dayandığı, vermiş değildir. Zaten üçüncü senede doğru yolu bulmak için baş vurduğu en malî, siyasî ve idarî şubeler vardır. Ta ra takımile yaptığı maçta 33 berabere miştir. Buenos Aires 10 (A.A.) Resmî Çine yeni bir ültimatom verdiği bildiribüyük şey her vak'a ve her hâdiseyi ol lebe bu ihtisaslara aynlırlar. Bu sefer ta kalmıştır. Rumen gazeteleri bu netice bir tebliğde, Brezilya, Arjantin, Şili ve lıyor. Çın hükumeti bu ültımatomda ileri 200 yıl önce batan Rus duğu gibi millet ve cihan muvacehesinde lebe adedi artırılmıştır. Kadro bilhassa nin Rumen millî takımı için çok iyi bir Peru delegelerile Bolivya ve Paraguay sürülen şartları kabul etmediği takdirde hazinesi münakaşa etmektir. Bu bizim kuvvetimiDış Işleri Bakanlarınm bir banş uzlaşma Japon kuvvetleri kuzey Çinde ilerliyecekmaaş cihetinden pek zayıf olduğundan netice olduğunu yazmaktadır. zin ifadesidir. (Bravo sesleri) lerdir. Ültimatomun metni kesin olarak sına vardıkları bildirilmektedir. Moskova 10 (Telsizle) 200 yıl Yunan millî takımı da Budapeşte bu sefer takviye edilmiştir.» demiştir. önce Finlândiya denizinde batan ve Rus Her meb'us her vak'a ve her memur millî takımile yaptığı maçtan sonra kat'î Bu uzlaşmada, askerin salıverilmesi gizli tutulmaktadır. Kültür Bakanından mektebin Anka Çarının hazinesini taşımakta olan bir ge hakkında bütün kanaatlerini izhar eder şeklini almıştır. hakkında ve savaşın yenfden başlamamaSıhhiye tayinleri miyi kurtarmak için çalışmalara başlan ve münakaşa olunur. Bundan kuvvet ala raya nakli üzerine niharilerin vaziyeti ne smı sağlamak için bir takım tedbirler Ankara 10 (Telefonla) Mardin mıştır. Gemide 200 milyon altm Finlângözetildiği gibi, Şako meselesinin hakeme rak memleketin dahilî manzarasını fena olacağı soruldu. muvaffak olurlarsa leyliye geçecekler • merkez hükumet doktoru Naci, Muş; Abidin Özmen: «Bir kısmı mektebi bidiya markı bulunduğu tahakkuk etmiş dır gibi göstermek istiyenler aldanırlar. ne gibi şartlarla havale edileceği de gösdir» dediîsparta hükumet doktoru Ferhad Raterilmistir. Çünkü her memlekette olduğu gibi eğer| tirmis olacak bir kısmı da imtihanlarda tir. Refik Ince hergün talebenin dörtte ütib Van; İstanbul hükuumet doktoru Riçü münhasıran Finans Bakanlığında hizfat Kocaeli; İzmir hükumet doktoru Yeni bir hava rökoru met edeceğine göre bunlann behemehal Paris 10 (A.A.) Matin gazetesi, Necmeddin İçel Sıhhat ve İçtimaî Mukayınlması lâzım geldiğini, aksi takdirde terfıan ve acunun en büyük su uçağı olan ve uçuş avenet Müdürlüklerine hallerinin ne olacağını sordu. halinde 37 ton gelen, «deniz yüzbaşısı Kocaeli Sıhhat Müdürü doktor Hüsnü Finans Bakanı, bunlann yerleştirile Paris» in dün, 57 dakikada 6,100 met Nuri de Maraş sıhhat Müdürlüğüne tayin olunmuşlardır. ceğini, maksadın malmüdürlüklerinden roya yükselmiş olduğunu bildiriyor. itibaren maliye teşkilâtına mülkiye meİngiliz Alman deniz Bu ağırlıkta bir uçağın bu yüksekliğe zunlarını yerleştirmek olduğunu söyledi. çıkması birinci kezdir. konuşmalan Bir saylav şimdiki memurların ne olaBerlin 10 (A.A.) Büyük elçi RibRomanyanm eski Finans cağını sordu. bentropla birlikte Alman deniz delegasBakanı kardeşini yaraladı Finans Bakanı, tabiî kollanndan tuyonu üyeleri de cumartesi günü, öğle üBükreş 10 (A.A.) Eski Rumen zeri Münihe gelmişlerdir. M. Ribbentup atmıyacağız, yer buldukça yapaca Finasn Bakanı M. Mişel Popoviçi, zor trop, görüşmelerin tarzmdan M. Hitleri ğız, dedi. lu bir dil dalaşından sonra kardeşi tara haberdar etmiştir. Bu hafta içerisinde, Bundan sonra diğer maddeler okunafından ağır yaralanmıştır. Ayni zaman delegasyon görüşmelere devam etmek ürak kanun kabul edildi. Celse tatil edilzere Londraya dönecektir. da yaralanmış olan kardeşi de ölmüjtür. di. azetelerin birinde gözüme iliştî* Fatih kaymakamı, Fatihte, Çar» şambada bir park yaphnyor* muş. Bu haberi okuyunca çok memnun oldum. Çünkü îstanbulun ihtiyaclarından biri de parktır. Avrupa şehirlerile mukayese edince bu koca şehirde parV namma bir şey yoktur. Hele yeni Av « rupa şehirleri parklar, büyük bah * celer, küçük mahalle bahçelerile doludur. Yeni yapılan şehirlerde ise sağ» lık bakımından parklara, bahçelere büyük ehemmiyet verilmektedir. Bütün Alman şehirlerinin memurlara ve ameleye mahsus yeni yapılan mahalleleri, adeta birer yeşil bahçedir. Bu mahallelerin yanıbasında büyük korular, sıra sıra ağao larla bezenmiş olan sokak ve caddelerin arasında bahçeler, evlerin önlerinde arkasmda gene küçük bahçeler vardır. Bütün bunlar yetişmiyormuş gibi hep birbirine benziyen bu evlerin cepheleri sar • maşıklarla sarılmış, pencerelerinin içindeki boşluklara çiçekler dikilmiştir. Fransız faşist ve sosyalistleri Ankarada içme suyu tesisatı Sosyalist parti kongre Temel atma merasimi dün Başbakamn sinde çok önemli iştirakile yapıldı konuşmalar oldu Çek futbol takımı Bul^arları 4*0 yendi Japonya Çine yeni bir nota daha mı verdi?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog