Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

12 Düoyada mevcud kremlerin en netisi en sıhhisidir. Nazik cildli kadınlann bayat arkadaşıdır. Ihtiyarlan geDcleştirir ve gencleri güzelleştirir. întana ebedî bir taravet veren Hasan kremini unutmayınız. Kutusu 50, tüb halinde 20 Türkivede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştınlan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldanmayınız. Hasan markasına dikkat ediniz. Hasan deposu: Ankara, tetanbul, Beyoğlu. i D U m u m yaralarda, yamkfarda, b a ş *e v ü c u d ç ı b a n l a n n a k«§* S i K A T R i N II *** etmiş 01™™. Deı0Su Iş Buk» .rkas.nda ı, 12 No. lu MAZON ve BUTTON ecza deposu. Kullanınız. Müz'ic ıstırabiniza muvaffıkiyetli bir tedavi HASM K M İ ÇiLLERİ KATiYYEN İZALE EDER I İnhisarlar Umum Müdürlüğünden \ 27 Kilo Beyaz hareli aleminyum 50 Aded Alâ yaldız bobin 10 » Kırmızı ipek bobin 100 » Regliz ipek bobin Idaremiz ihtiyacı için yukarıda cinsi ve miktan yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından vermek istiyenlerin 5/7/935 tarihine musadif cuma günü saat 14 te % 7,5 güvenme paralarile Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaat • leri. (3211) 1 CUMHURİYET 11 Haziran 1935 İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüofünden: Başmüdirivet ambarmda bulunan muhtelif cins lavantalar 18/6/935 günü için açık arttırmaya konulmuştur. Bu satıs 27/6/935 perşembe günü saat onda Kabataşta Başmüdiriyet binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacağından isteklilerin gösterilen gün ve saatte 18 liradan ibaret % 7,5 inance paralarile gelmeleri. (3125) fiî? ! ü ııi i Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen değeri Lira E M 1 N Ö N Ü :Ahıçelebi mahallesi Kafesli sokağı eski ^^•^^™ üiş Tabibi 3 yeni 10 sayılı üstünde odaları olan I MEHMED RİFAT kârgir mağazanın 3,075,310 184 P yl 37,324,800 * " I A TAY • İstanbul Beledivesi karşısına nakletmiftır| B E Ş 1 K T A Ş :Köyiçi Âşıklarmeydanı eski 3 yeni 13 Darbhane ile Damga matbaasında mevcud hurda demir ve pik açık sayılı evin vakıf mahallinin yarı payı arttırma usulile satılacaktır. Şeraitile arttırma tarihini anlamak ve Kanzuk eczanesi müstahzarlanndan ile mülk mahallinin 17/24 payı. 402 B E Ş 1 K T A Ş rKöyiçi Meydan ve Leşki sokakları eski eşyayı görmek için 5 haziran 935 tarihinden itibaren hergün saat 52, 52 M. 15 yeni 10, 15, 8 sayılı iki ev 14 • 17 ye kadar muhasebeye müracaat edilmesi. (3013) Yüzdeki çilleri ve lekeleri alır. Sive bir dükkânın 1/2 şer payları. 2340 vilceleri yok eder. Tıraftan sonra cilB E Ş t K T A Ş :Sinanpaşa mahallesi Hasfırm caddesi de lâtif bir tazelik ve serinlik verir. eski 68, 68 M. yeni 48 sayılı dükkânın 1/14 payı. 160 Haziranın 25 inci salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere yüz K U M K A P I :Muhsinehatun İbrahimpaşa yokusu eski binden iki yüz bine kadar kaldırım taşı kapalı zarf usulile münaka2, 4 yeni 2, 4 sayılı dükkân ve ahır ge saya çıkarılmıştır. Talib olanların sartname örneklerini Belediye • diğinin tamamı ve mülkünün yarı payı. 1188 mizden aramaları ilân olunur. (3212) O R T A K Ö Y : Sümbülçıkmazı sokağında eski 18 yeni 4 sayılı evin 40/560 payı. 10 TARLABAŞI :Hüseyinağa mahallesi Bilezik sokak eski 65, 67 yeni 61, 61/1 sayılı ev ve Kasımpaşa ve Sirkeci Tuz ambarlarına gelecek tuzların vapurdan Avrupa rimellerinden üstündür dükkânın tamamı. 1080 Yakmaı I çıkarılması ve ambardan vapura yükletilmesi için 8/6/935 te açık A K S A R A Y :Kâtibkasım mahallesi Çeşme sokak esDtfkülmvz !! arttırmada teklif edilen f iatler haddi lâyıkta görülmediğinden 2/7/ ki 30 yeni 32 sayılı evjn tamamı. 576 BÜYÜKÇARŞI :Keseciler sokak eski 12 yeni 10, 12 sa935 salı günü pazarlıkla isteklisine verilecektir. L«k« yapmazü! yılı dükkânın tamamı. 288 İsteklilerin gösterilen günde saat 14 te inance paralarile beraber Fırçaii sürmeier arasında eşsizdir KUZGUNCUK :Yağcı sokak eski 19, 21 yeni 17/1 saH«r y«rd« bunu aroyınız Kabataşta Başmüdiriyet binasında toplanacak Komisyona gelme • yılı evin tamamı. 1080 ' leri. • "• * •' «•• ve Cfci markasına dikkat «* KUZGUNCUK :BakkaI ve tcadiye sokakları eski 51, 53 yeni 5, 64 ev ve fırının 1/4 payı. 603 :Tahtaminare Külhan sokak 18 yeni FENER 30/1 sayılı deponun tamamı. 90 Gençlestirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bel gevsekliğine emsalsiz bir ilâçtır. :Haraççı Karamehmed mahallesi rfî • FENER saraltı sokak ve Fener caddesi 17, 17 I Devlet Uemıryolları ve ümanları ışletme Umum Idaresi ilânlari M. yeni 6, 8, 11, 13 sayılı üstünde odaları bulunan iki dükkânın 14/120 15 ton sarı sabunlu kösele. Muhammen aylık kira bedellerile isimleri aşağıda yazılı mahaller payı. 701 6 » çikolata kösele. üç sene müddetle ve açık arttırma ile 17/6/935 pazartesi günü «aat KÜÇÜKPAZAR :Rüstempaşa Salebci hanı derunü eski 5 » siyah yağlı kösele. 10 da Haydarpaşa gar binası dahilindeki Birinci Işletme Komisyo 6, 6 M. yeni 1, 3 sayılı dükkânın nu tarafından kiraya verilecektir. 8,6 » sarı vakete. 195/1200 payı. ' 217 Isteklilerin hizajarında yazılı muvakkat teminatı aid olduğu istas1800 aded meşin. F E R 1 K ö Y .Meşrutiyet mahallesi Hajtan» sokağı yon veya Haydarpaşa veznesine yatırarak alacakları vezne mak • 600 » Birımlık şaplı deri. eski 11, 11 M. yeni 9 sayılı evin 3/4 buzile kanunun tayin ettiği vesikaları arttırma günü saatinden evvel Tahmin edilen bedeli «80,000» lira olan yukarıda miktan ve cinsi payı. 837 ya bizzat ve yahud taahhüdlü mektubla Komisyon Reisliğine mürayazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma KoT O P H A N E :Beyazıd mahallesi Mumhanekap;«ı so • caatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler istasyon ve Haydarpaşa Bikağı eski ve yeni 3 sayılı dükkânın misyonunca 24 haziran 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 te pa rinci Işletme Komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 9/48 payı. 304 zarlıkla ihale edilecektir. Sartname «4» lira mukabilinde komisyon1 Mudanya istasyonunda bir çatı altında bulunan yeni 4, 6, 8, 12 T O P H A N E :Mollaçelebi mahallesi Dolmabahçe so dan verilir. Talibîerin muvakkat teminat olan «5250» lira ve 2490 eski 8, 9, 10, 12 ve müfrez 17/18 numaralı odalar her birinin kağı eski 66 yeni 66 sayılı dükkânın aylık muhammen bedeli altısar lira ve muvakkat teminatı 16 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün 7/8 payı. 1077 lira 20 kuruş. < ve saatte komisyona müracaatleri. (3134) B A K I R K ö Y:Yenimahalle Aralık sokak eski 5 yeni 2 Bursa istasyonu kahvehanesi; aylık muhammen bedeli 2 lira 4 sayılı evin 9/32 payı. 264 ve muvakkat teminatı 5 lira 40 kurustur. (2973) M E R C A N rDayehatun Büyük yeni han ikinci kat eski 24 yeni 24 sayılı deponun 15/120 payı. 36 M E R C A N :Dayehatun Büyük yeni han ikinci kat eski ve yeni 49 sayılı odanın tamamı. 540 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375 425 talebesile 100 120 Sizi soğuk algınlığından, nezleden. gripten, baş ve diş :Yalı mahallesi Kumsal sokağı eski 5 BÜYÜKADA müftahdemininin 1 haziran 935 taîihinden 31 mayıs 936 tarihine ağrılarından koruyacak en iyi ilâc budur. yeni 22 sayılı evin tamamı. 360 kadar sabah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usulile eksiltmeye HEYBELİADA :Yah caddesi eski 119 yeni 95 sayılı Istnine dikkat buyurulması konulmuş ve ihale günü verilen teklif fazla görüldüğünden tekrar dükkânın tamamı. 720 15 gün temdid edilmesine karar verilmiş olduğundan 11/6/935 salı K A D 1 K Ö Y :Caferağa mahallesi Kuşdili sokağı eski günü saat 15 te ihalesi icra edileceğinden fazla malumat almak is 1 yeni 103, 103/1 sayılı Çukur bostatiyenlerin Enstitü Idare Müdürlüğüne ve ihale günü de 5837 liralık nın 1/4 payı. 4168 Yakalanmamak îçin en iyi çare, 21 «enedenberi bu hastalıklaruı tedaviteminatlarını Enstitü veznesine yatırarak Idare ve thale Komisyo sile uğraşan Dr. A. KUTİELin tertib ettiği ( NEOPROTEKTİN) ilâcıdır. Yukarıda yazılı mallar 25/6/935 salı günü saat 14 te peşin para nuna müracaatleri. (2948) Yakında piyasava çıkanlacaktır. •e açık arttırma ile satılacaktır. Isteklikrin yüzde yedi buçuk pey Fatih sulh üçüncü hukuk bâkim akçelerini saat 12 den evvel yatırmaları. «F.» (3220) Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: Tarsus Belediye Reisliğinden: balsamin Eksiri CiCi Sürmesi İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: SlrtlCl ŞClf. faka£.Jicu/ir, madsmki GIBBS JfoktZremiI v ( 3 2 Q 5 ) VAKİTSa »HTJYARLIYANLARI PORTESTJM traş sabunu varaır . %>u sabunla ' TfiAl OLMAK BİR ZEVKDmf Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Asipin KENAN BELSOĞUKLUĞU ve FRENGİye AĞRIveİŞKENCEd Manisa Valiliğinden: İlâç Eksiltmesi Sizide 23 günde kurtarır KEMAL HASIRİLACI 1 Manisa Memleket hastanesinin 3139 lira 70 kuruş muhammen kıymeti 133 kalem ilâç ve malzemei tıbbiyesi eksiltmesi lâyık had fiat ile istekli çıkmadığından eksiltme müddeti haziranın 14 üncü cuma günü saat on bire kadar uzatılmıstır. 2 Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 3 Cinslerile eksiltme şartlar/ Ankara, İstanbul, Izmir Sıbhat Müdürlüklerinden öğrenilebilir ve Manisa Sıhhat Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 4 Muvakkat teminat 235 lira 50 kurustur. 5 Teminata müstenid tekliflerin muayyen vekitte Vilâyette bulundurulması ve bizzat eksiltmeye gireceklerin tam zamanında Daimî Encümende hazır bulunmaları ilân olunur. (3203) liğinden: Nuriyenin kocası Kocarrnutafapa 15 inci Lui urzında camian çitt »ada Alifakih mahallesinde Uykudebombeli antıka müzeyyen bir vitrin. de sokağında 9 numaralı haraal Mahmisırkâri yaldizlarla müzeyyen bir çift mud hanesinde oturan Cemal aleyhiarab heykeli, suretı mahsusada yaptıne açtığı nafaka davasından yapılan nlmış bronz çıvilerile Uşak yol halısı muhakemesinde dava olunan ikametvesaır müteaddid halılar 1 3 6 935 gâhını terkederek nereye gittiği belli perşembe günü tam saat I 1/2 da olmad'ığı yapılan tahkikattan anla • Sandaibedesteninde satılacaktır Şimdisılmıs olduğundan ve evvelce de ya den teşhir olunmakradır. pılan ilânen tebligata rağmen gene mahkemede hazır bulunmadığından mahkemece hakkında gıyab kararı Sahfb ve Başmuharriri Yunus Nadi tebliğine karar verildiğitıden tarihi ilândan itibaren kanuni. müddet zar ümumi nesnyatı idare eden Yazı İ}lert fında itirazı bildirmesi ve itira» et Müdürü: Hikmet Münif medigi takdirde mahkemeye kabul olunmıyacagı ve muhakeme günü de Matbaacütk ve Neşriyat Türk Anontm 1/7/935 saat 10 a bırakılnruş olduğu gtrketl . Sitanbui tebliğ makamına kaim olmak üzere 1 ilân olunur. Meraklılara Müjde!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog