Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

11 Haziran 1935 CUMHLRİYET 11 Ankara Mektebler Alım Satım Komisyonu Reisliğinden: Cinsi Kîlo 1Seher kilosu Kuruş 9 39 25 23 20 30 25 12 HALİC VAPURLARI TÜRK ANONIM ŞİRKETt Halic vapurlan Türk Anonim şir keti hissedarları 23 mayıs 1935 te fevkalâde umumî heyet halinde toplanmağa davet edilnüşse de kanuna göre iktiza eden müzakere nisabı ha«ıl olmadığı tahakkuk etmesine binaen keyfiyetin ticaret kanumınun 386 ncı maddesi ahkâmı mahsusasına göre ve on bes gün ara ile iki kere neşri takarrür etmis olmakla 27 haziran 1935 prşembe günü saat on beşte Galatada Karamustafa sokağında 149 numaralı Ovagimyan hanında 4 üncii katta Soçieta Komerçiyale Doriente idarehanesinde fevkalâde u mumî heyet halinde toplanmağa bu ikinci ilinla davet olunur. Selimiye Askerî Satın Alma Komisyonundan: «6,000» kilo taze kabak ile «6000» kilo taze fasulyenin açık eksiltmesi 19 haziran 935 çarsamba saat 15 te Selimiye Ask^fî Satına] • ma Komisyonunda yapılacaktır. 2 Taze kabağın tahmin fiati 240, taze fasulyenin 585 lira olup her ikisinin muvakkat teminatı «62» liradır. 3 Muvakkat teminatlar ihaleden önce Muhasebecilik veznesine yatırılmış olacaktır. 4 Şartname her gün Komisyonda görülebilir. (3079) Tutan Lira K. 22140 00 17370 00 3125 00 2001 00 1720 00 247 50 125 00 318 00 45 00 48 00 120 00 20250 0C 43500 6204 5480 6450 33 265 3760 5250 3000 2925 367 2250 1120 168 600 280 1627 1325 565 720 185 256 82 42 405 22 85 560 435 560 460 790 2360 1160 155 800 1650 4140 2463 956 1350 714 70 1215 417 447 300 140 257 337 164 513 96 102 3135 1162 450 83 43 49 79 310 S12 600 60 576 587 628 220 216 166 57 752 200 111 123 2881 1452 3401 519 4054 454 165 140 12 67 00 00 00 00 75 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 50 00 50 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50 20 0 0 0 0 50 0 0 20 20 50 0 0 0 0 0 50 0 0 25 0 50 0 0 0 0 0 50 60 0 60 75 0 0 0 95 Ekmek 246000 57900 Koyun eti 12500 Kuzu eti 8700 Dana eti Sığır eti 8600 825 Koyun böbrek yağı lç yağı 500 2650 A Koyun kara ciğer Sığır işkembesî 300 A 15 4 1200 A Koyun » 12 Koyun beyini 1000 Sade yağı 90 22500 Kok kömürü yerli Gazhane 1500000 2900 44 Kesme şeker 14100 40 Toz şeker 13700 lyi su 43000 T 15 Maden suyu 150 Ş 22.5 Buz 5 5300 18800 20 sat Yoğurf 21000 25 Kasar peyniri 4000 75 Beyaz peynir 6500 45 150 Kaymak 245 Tereyağı 1500 150 Oğul bah 140 800 Bal 120 140 Torik bahğı 40 1500 Balkan bahğı 700 40 Tavuk 4650 A 35 Hindi 1325 A 100 Ispanak 11300 5 Pırasa 9000 8 Havuç 3700 5 Kereviz 2850 9 Pancar 8 1025 Taze yaprak 10 425 Karnabahar 2700 15 1 Taze soğan 2250 Yerelması 1700 5 Taze bakla 7000 8 Semizotu 2900 15 Yeşil salata 14000 A 4 Marul 8 5750 A Cah fasulye 3950 20 Ayse K. fasutye ~~ « 0 4 6 0 '•'•25 *. » Dolmahk kabak 11600 10 Maydanoz 7750 A 2 Hıyar 10000 A 8 Konserve her çeş id Bursa 3300 A 50 Pirinç 20700 20 Kuru fasulya 9852 25 Kuru soğan 19130 5 Pa.tates 27000 5 Kuru barbunya 5950 12 Buğday 700 10 Reçel her çeşid 2700 45 Sirke 2780 15 Salça 1490 30 Kırmızı mercimek 1200 25 935 Kara mercimek 15 Nohud 2570 10 Kuru bezelya 1350 25 Bulgur 1642 10 Çay 171 tlk teminatı Lira K. 1660 50 1302 75 234 35 150 00 129 00 18 56 9 35 23 85 3 37 3 60 9 00 1518 75 3262 465 411 483 2 19 282 393 225 219 27 168 84 12 45 21 122 99 42 54 13 19 6 3 30 1 6 42 32 41 34 59 177 87 11 60 50 30 00 75 53 87 00 45 00 37 56 75 00 60 00 00 00 37 37 00 87 23 15 19 37 68 37 00 62 00 50 25 38^ 00 62 00 Tarih 17/6/935 17/6/935 $ Saati 14 14,5 Samsun Belediye Reisliğinden: 1 Samtun elektrik ve su fabrikalarınm bir senelik ihtiyacı olan asgarî 325, azamî 375 ton mazut evsafı fenniye Te şartnamesi dairesinde kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ihale 23/6/935 günüvıe rashyan pazar günü saat on beşte Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Istekliler usulüne göre verecekleri teklif mektublarinı mu ayyen saatten bir saat evvel Encümen Reisliğine makbuz mukabi • linde vermelidir. 4 Eksiltmeye iştirak edecek şirketler 2490 numaralı kanunun iiçüncü maddesinin (A) ve (B) fıkralanna göre vesikalarını gös termeğe mecburdurlar. 5 İşbu mazutun muhammen bedeli otuz üç bin üç yüz yetmiş beş liradır. Muvakkat teminat 2,503 liradır. Bu teminat ihaleden evvel bankaya yatırılmış olacaktır. 6 Şartnamenin örneği bedelsiz olarak istiyenlere verilir. (3001) 17/6/935 17/6/935 18/6/935 18/6/935 18/6/935 15 15,5 R UZNA M E 1 Riyasetten vaki olacak teb ligat ve beyanat; 2 Şirketin hukukî ve malî vaziyeti fevkalâdesi karşuında tedabiri icabiye ahzı; Ticaret kanununun 386 ncı maddeahkimı mahsusasına ve şirket dahilî nizamnamesinin 9 uncu faslına temas edecek hususatın müzakere ve karara raptı için sözü gecen 386 ncı maddede gösterilen miktarda hisse dann ve 385 inci maddede mezkur oldugu üzere bir hisse*! olan herhangi bir hissedann dahi hazır bulunması icab eder. Gerek asaleten gerek vekâleten iştirak edebilmek için hissedarlann hiss« senedlerini nihayet 26 haziran 1935 çarşamba günü saat on beşe kadar şirketin Ayvansaraydaki idare merkezine yahud Soçieta Komerçiyale Doriente idarehanesine tevdi etmeleri lâzımdır. Tevdi edilen hisse senedLerine mukabil ashabına duhuliye varakası verilecektir. Herhangi bir banka tarafmd'an verilen hiss« senedlerinin tevdiini natık vesikalar hiss« senedleri raakaraında kabul olunur. İstanbul, 10 haziran 935 İDARE MECLİSİ 14 14,5 İ 15 18/6/935 16 Büyük Tayyare Piyangosu oınlerce kışının yüzunu guldurdu 2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir W\ • 1 f • • * •••• •• ••11** 1** 19/6/935 19/6/935 14 14,5 Büyük ikramiye 30,000 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle «20.000» lirahk bir mükâfat vardır... • Gönen Şarbayhğından: Gönen kaphcalarının bir senelik kirası iki bin lira tahminli ve açık arttırma ile ve kaphcalarda yeniden yapılacak apartımanların inşası ise 6500 lira keşif bedelile ve kapah zarfla 20/6/935 perşembe günü saat 1415 te ihale edileceklerinden isteklilerin Şarbaylıktan istediklerini sorabilirler. (3142) 285 0 1925 e ~685~Ö 4790 0 10 0 400 0 44 0 45 0 87 0 285 0 254 40 520 0 772 0 648 0 249 20 558 0 100 50 300 0 90 45 1237 50 244 0 790 0 262 50 102 60 150 75 49 20 75 0 291 25 43 0 112 0 170 0 141 0 44 40 36 50 53 20 17 50 18 60 124 40 31 20 175 0 78 50 21 37 144 37 51 37 359 25 0 75 30 0 33 30 3 37 6 23 43 87 19 0 39 0 42 90 48 60 18 69 41 85 7 53 22 50 6 78 92 81 18 30 59 25 19 69 7 69 11 30 3 69 5 62 21 84 3 22 8 40 12 75 10 75 3 33 2 74 3 99 1 31 1 40 9 33 2 34 13 12 6 57 9 0 2 25 Dr. IHSAN SAM1 Gonokok Aşısı 19/6/935 15 Belsoğukluğu ve ihtilâtlarina kar«ı tesirli ve taze aşidir. Divanyolt Soltan Mahmud tiirbesi No. 18S Kahve 64 150 Kakao 102 100 Yumurta !209000 A 1,5 Limon 46500 A 2,5 Kuru bamya 375 120 Ihlamur 100 83 72 60 Kırmızı büber 41 120 Siyah büber 265 30 Kuru sarımsak Tarhana 775 40 Pastırma Kayseri 80 765 kuş ve sırt dönü Turşu muhtelif 1500 40 240 25 Kimyon 30 7 ahan 1920 2350 25 Pekmez 6280 10 İnce tuz 1100 20 Ekmek kadayifi 865 25 Tel kadayifi 830 20 Yassı kadayıf 2 2300 Sandöviç firancala 40 1880 Tahan helvası 800 Kg. 25 Safran 50 222 Hararot 61,5 200 Salep 43 Zeytinyağı 6700 4150 35 Zeytin tanesi 32 Sabun 10630 10 5190 Soda 836 T 485 Benzin 107 T 425 Gazyağî 15T1100 Otomobil yağı Otomobil yağı yazlık 10T1400 Otomobil yağı kışlık 5T 240 Beziryağı 151 T 45 300 123 75 310 50 184 72 71 73 101 25 53 55 5 25 91 12 31 27 33 53 22 50 10 52 19 28 25 31 12 32 38 48 7 20 7 65 235 13 87 19 33 75 6 23 3 69 3 69 5 96 23 25 45 45 4 43 44 47 16 16 12 4 56 15 8 9 216 109 255 38 "304 34 12 10 0 5 90 0 50 20 0 10 50 22 45 31 40 0 32 22 0 0 12 92 0 10 37 50 90 96 20/6/935 14 Taze erik Portakal Pörtyol Meşe kömürü Meşe odunu Çam kömürü Gürgen odunu Çıra Borülce Kuş üzümü Kuru üzüm çekirdekeiz Çam fıstık Ceviziçi Fındık içi Kuru kayısi Kuru erik Kuru incir Badem içi Arpa şehriye Tel şehriye Makarna No. 2 lrmik ince Un ekstra ekstra Kuskus Pirinç unu Nişasta Vanilya Tuvalet kâğıdı Süpürge Çalı süpürge Çivit Vim kahn Neft Parafin Reçine Balmumu Toz tüyü Kaol Tuzruhu Filit Arpa Saman Kuru ot Kepek 15 1900 7 27500 13700 "" 2 239500 200 5 20000 2 1100 4 500 9 30 290 1950 318 1300 715 1296 1246 1860 134 1200 335 4950 1220 7900 1050 342 603 410 500 1165 A 215A 112 P 680 A 282 111 73 66,5 35 186 311 52 K 5000 3500 2000 1000 30 80 40 80 50 20 30 75 25 27 25 29 10 25 30 25 12 15 25 20 100 25 50 40 50 50 10 40 60 3,5 2,5 6 3 20/6/935 22/6/935 22/6/935 16 14 14,5 22/6/SŞ5 15 22/6/935 23/6/935 n 420 0 30 0 20/6/935 15 20/6/935 15,5 1 Yukarıda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamesine gore Komisyonumuza bağlı 11 okul namına parti parti kapah zarfla münakasaya konulmuş ve ilk teminat mik tarı yanlarına yazılmıştır. 2 Eksiltme Ankara Maarif Müdürlüğü Odasma toplanacak belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 3 Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar için de noterlikten alma vekâletnamelerile eksiltmeye girebilirler. 4 Kapah zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapah zarf mektublarında istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektublarına koymak suretile zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe aid olduğunu ve kanunî ikametgâhları yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektubları kabul edilmez. Teminatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatı rılmış bulunması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere Komisyon Yazkanhğına müracaatleri ilân 2947 olunnr. ( >
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog