Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

10 11 Baziran 1935 Nafıa Fen Mektebi Satın alma Komisyonundan Erzakın cinsı Mıktan Kilo Tahmin Tetninat bedeli Li. Kr. U. Kr. Eksiltmenin Tarihi günü Eksikmenin saati şekli TÜRK ANONİM ŞİRKET1 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 T A R I vapuru 11 haziran SALI günü saat 20 de Rizeye kadar. VAPURCULUK TRABZON YOLU Biçkİ Muallimi Şiikrtt Canal Uzun zaman ders almağa vakti olmıyanlarla taşradan gelecek isteklilere Beşiktaş Dikiş Yurdu sahibi biçki mütehassısı Şükrü Canal erkek ve kadmlara hususî surette ve bir ayda makastarlık öğretir. Model ve ölçü gönderenlere kalıb gönderilir, iş örnekleri yazar, kumaş boyalarile yıkamakla bozulmaz yatak ve cihaz takımlan ve abajurlar yapar. Ücretler azdır. Akaretlerde 64. TELEFON 43687 Denîzyolları Aeentalan: Karaköy Koprubafi Tel. 42362 Sirkeci Mohurdarrade Han Tel 22740 İŞLETMES1 Sığır eti Koyun eti Kuzu eti Sade yağı Ekmek Zeytin yağı Zeytin Sabun Pirinç Mercimek Kuru barbunya Kuru çah Nohud Buğday Börülce Kuru bezelye Un Makarna Irmik Şehriye Pirinç unu Nişasta Silivri yoğurdu Kâse yoğurdu Süt Tere yağı Kaymak Kaşar peyniri Beyaz peynir Soğan Yumurta Patates Şeker Kuru üzüm » siyah erik » Kayısı Reçel 400 9000 500 2500 22000 1000 500 1500 3000 200 200 1500 300 50 50 50 1000 500 150 200 100 50 3000 35 50 50 85 366 75 18/6/935 Salı 159 38 18/6/935 148 50 18/6/935 15 Kapalı zarf 14 Açık eksiltme 14,30 » » » Narh 38 35 28 28 18 10 15 18 7 9 15 9,5 25 20 25 22 22 20 S A K A R Y A vapuru her bafta PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan tZ MİRE ve PAZAR günleri de 1ZM1RDEN tstanbula kalkar. ROMANYA SEYRİSEFAtN IDARESİ Hareket edecek vapurlar: REGELE CAROL I: Vapuru 12 haziran çarşamba günü saat 14 te Köstenceye. Recele Karol I vapuru 17 haziran pazartesi günü saat 9 da (Pire, Iskenderiye, Hayfa ve Beyrut) a. Alba Julia vapuru 18 haziran salı günü saat 12 de (İzmir, Malta, Marsilya ve Barselona) ya. Dacia, Principessa Maria ve RegeIe Carol I vapurlarının bilet ücretlerinde % 20 ve gene Romanya vapurlarile seyahat edenlere Romanya slmendiferlerinin bilet ücretlerinde % 50 tenzilât. Bütün Romanya, Polonya ve Budapeste, Györ, Bratıslava, Viyana, Linz, Passo ve Regensbourg gibi Tuna Ii manlarına eşyayi ticariye sevkedilir. Fazla tafsilât için Galata nhtımında Merkez Rıhtım Hanında kâin Istanbul umumî acentahğına müracaat. Telefon 44827/8. IZMIR SURAT YOLU Kocaeli Defterdarlığı Ki M YAGERı Karasu Malmüdürlüğünden: HUSAMEDDİN Muhammen kıymeti Bedeli sabıkı Lira Lira 1200 1150 Sakaryaboğazı maharic Karasu gölü havyar ve balık rüsumunun haziran 935 tarihinden itibaren 3 seneliği 1 haziran 935 tarihinden 20 haziran 935 tarihine kadar yirmi gün müddetle müzayedeye vaze • dilmiş ve ihalesi 20 haziran 935 gününe tesadüf eden perşembe günü saat 16 da Maliye dairesinde müteşekkil Komisyon marifetile icra edileceğinden talib olanların yüzde yedi buçuk teminat akçesile sözü geçen güne kadar Maliyeye müracaatleri ilân olunur. (3094) ™BI Cild ve Zühreviye mütehassısı Doktor BANDIRMA vapuru 12 haziran ÇARŞAMBA günü saat 19 da Ayvalığa kadar. (3219) AYYALIK YOLU Idrar, kan. kazurat ve ticaret tahlilleri yapılır. Eminönü, Etnlâk ve Eytam Bankasr karjisında tzzetbev hanı 73 13 18/6/935 » 15,30 » Se\rhatten avdetle hastalannı ktbule başlamıştır. Beyoğlu, Asmalı Mescid, Atlas Han 2, nci kat Telefon 43353 89 28 18/6/935 » 16 istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D INo. Semti ve mahallesi Hİ9seye göre muhammenK. 1609 Beyoğlu Kamer Maslak ve E. 5 ilâ 32 mü. Ahşab hane ve dükkâ 314 Açık Bilecik mn 1/2 his. Y. 79 hatun arttırma 2827 îstanbul Koca E. 4042 Hacıkadın 865 metre arsa ve ahşab 1830 Kapah Mustafapaşa Y. 62 dükkân ve depo zarf 3357 Kadıköy Gazi Osman E. 31 167,50 metre 670 Açık paşa arsanın tamamı Osmanağa arttırma Üsküblü cad. E. 43 Kârgir hane ve dük3667 Unkapanı Haraç738 Y. 3737/1 kânın 3/16 his. cı Karamehmed .8310 Kapalı îki tarafı dıvarla çev3683 Kadıköy Tuğlacı Bağdad cad. 219 ve Göztepeye rilmiş ve içinde ağaçlan zarf başı Selâmi giden yol olan 14155 metre arsaçeşme nın tamamı 3815 Üsküdar Selâmi 100.50 metre arsanın Topal oskiyan E. 27 120 Açık Ali tamamı Y. 25 arttırma E. 89 3925 Fener Tevkii Kiremid 115 metre arsanın 230 Y. 75 Cafer tamamı 4139 Bostancı Çatal 15 mü. Dere ve 152 metre arsanın tamamı 152 çegme 111 harita Kaymak 4141 15 mü. 152 metre arsanın 152 Dere ve 112 harita tamamı Yozgat 4210 tstanbul Hatab 15 Ahşab dükkânın 285 Kantarcılar 15/40 hissesi Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on giin müddetle satışa çıkanlmigtır. thaleleri 26/6/935 tarihine tesadüf eden çarşamba saat on dörttedir. Satış münhasıran gavrimübadil bonosiledir. Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi 24 98 18/6/935 45 » 16,30 » » 20/6/935 Perşembe 15 500) kâse 6 14 1500 120 400 50 140 500 500 70 45 57 90 20/6/935 » 15,30 » » İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonu llânları İstanbul Komutanlığına bağlı Anadolu ve Rumeli cihetindeki birliklerin senelik ekmek, erzak ve yem nakliyatı olan 8578 tondan ibaret nakliyatı 15 haziran 935 cumartesi günü saat on beste kapalı zarfla eksiltmeye ko nulmuştur. Tahmin bedeli yirmi bin dokuz yüz altmış üç lira yetmiş kuruştur. llk teminat 1573 liradır. Şartnamesi bu gün öğ leden evvel Fındıklıda Satınalma Komiisyonunda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin vakti muayyeninden bir saat evveline kadar teklif mektublarını lstanbul, Fındıklıda Komutanlık Sa • tınalma Komisyonuna verme leri. (2838) *** tstanbul Komutanlığı birlik • leri hayvanatı için 180 ton arpa 12/6/935 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 9,000 lira • dır. llk teminatı 675 liradır. Nümune ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin vakti muayyeninden bir saat evvel tek lif mektublarile teminatları ts • tanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonuna vermeleri. (2894) » ** Çatalca ve civarındaki birliklerin ihtiyacı için 12 ton sabun 17/6/935 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. Beher kîlosunun tahmin bedeli 27 kuruş olup ilk teminatı 243 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel Komutanlık Satmalma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin vakti muayyeninde teminat mektub ve makbuzlarile birlikte komisyona gelmeleri. (2987) *#* Çerkes köyündeki kıtaatın ihtiyacı olan (72,000) kilo ekmek kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. Ekmeğin beher kilosuna tahmin edilen bedel on kuruştur. thalesi 24/6/935 pazartesi günü saat (15) tedir. Şartnamesi hergün öğleden evvel Fındıklıda Komutanlık S. AL. Komisyo nunda görülebilir. İsteklilerin (540) liralık teminat mektubu veya makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mektublarını belli günde ihale saatinden en az bir saat evveline kadar SA AL. Komisyonuna vermeleri. (3148) 43 13 24/6/935 Pazartesi 14 2000 6 20000 aded 1,75 3000 7,50 52 13 24/6/935 2500 100 50 100 400 38 71 25 24/6/935 » » 14,30 » 15 » 20 22,5 45 50 20 72 24/6/935 » 15,30 » 62,500 kilo 1,12 Odun 5000 3,5 65 62 24/6/935 Perşembe 14,30 » Mangal kömürü Kok kömürü 40000 Tonu 17,50 52 50 8/7/935 Perşembe 14 > 100 25 Sarmısak 100 7 Taze bezelya 6000 aded 2 Limon 2000 4 Pırasa 2000 7,5 Ispanak 600 aded 15 Karnabakar 500 6 Havuç 1000 4 Lâhana 3000 1 Maydanoz 3000 20 Kereviz 10000 aded 2,5 Patlıcan 300 30 Taze bamya 1500 7 Domates 500 aded 1 Dereotu 400 5 Semizotu 300 15 Sirke 200 10 Taze barbunya 1500 5 Sakız kabağı 500 7 Taze bakla 500 5 Dolmalık biber Ayşekadın fasulye 2000 12,5 Yeşilsalata 3000 aded 1,25 500 11 Taze çah Enginar 1500aded 6 Hıyar 500 » 2 500demet 1,5 174 49 24/6/935Pazartesi 16 Taze soğan BANKA5I ZIPAAT TÜQKİYE » Mektebin mayıs 936 sonuna kadar yukarıda miktar ve cinsleri ya zılı yiyecek ve yakacaklar şartnamelerine göre eksiltmeye konmuştur. Bu eksiltmenin ne suretle, hangi gün ve saatlerde yapılacağı yanlarında gösterilmiştir. Eksiltme İstanbul Kültür Müdiriyeti binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonumuzda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 2, 3, 4 üncü maddelerinde yazılı sartları haiz olmaları ve mezkur maddelerde gösterilen belgeler ve Ticaret Odasının 935 yılı belgesile belli gün ve saatlerde eksiltmeye gelmeleri. Ticarethane namına gelecekler noterlikten tasdik edilmiş vekâletnamelerini ib • razlarında eksiltmeye girebilirler. Kapalı eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere istenilen belgeleri ve teminat makbuz veya banka mektublarını zarflarına koyarak zarf üzeri mühürlü ve ticarethane adı ve kanunî oturduğu yer yazılı olmak üzere belli saatten bir saat evvel Komisyon Riyasetine makbuz mukabiljnde vermeleri ve açtk cksiltmelerde teminatlarmı vaktinden evvel Nftıhasebe veznesine yatırmalan, ekflitane şartnamalerini almak ve görmek üzere Mektebe gelmeleri Hân olunur. OAMATEDEÖ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog