Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. J Jfll umhuri l 3976 Telgraf ve mektup adred: Cumhurlyet, îstaobuı . Posta kDtnsu: îstantnıl. No. 246 Teıefon: Başmuüarriı ve evi: 22366, Tahrlr üeyetl: 24298, Idare Hafat^ | Ansiklopedisi inci cüzü çıkti 81 I I HdZII°(in 1935 TC matbaa fcumlle Matbaacılüc r« Neçrlyat Şirketl. 24299 2429a iklimin cilveleri Önünde Buğday siyasası eçen gün Tarım Bakanımız (Zıraat Vekilimız) hemen hemen aynen şunlan söylüyordu: Eilmizde daha epeyce buğday ^ar, dışandan istekler de var, iklimin yer yer gösterdıği kararsızlıklar önünde bir türlü sattırmağa yanaşamıyorum, durun bakalım diyerek ortalığı kollayıp duruyorum. Bunlan söyliyen Bakanın gözlerinde sanki memleketin her tarafını birden kaplıyan durgun ve üzgün bir bakış vardı. Gerçek öyle oldu, bu yıl Anadolu yaylasının epeyce çok bölüklerinde yağmur yağmakta çok nazlandı. Bundan sonra yağar mı vağmaz mı, yağsa da çok Şeye yarar mı bilinmez. Daha doğrusu genel olarak yağmurun hele buğdaya fayda verecek zamanı pek çok yerler için geçti denilebılir. Yağmursuzluktan buğday ekini yayla yanlarımızda bu yıl azçok zarar gördü demektir. Anadolunun bu yanlarını, velevki bazı parçalannda, biz de zaman zaman ve yer yer görmüş olduğumuz için durumun beş altı yıl önceki kuraklıklara benzemekten uzak ol duğunu söyliyebiliriz. Fakat yağmursuz luğun bu yılki buğday ürünümüz üstünde oldukça fena dokunaklığı olmuş ol duğunu açık söylemeğe de engel yoktur. Eîkiden böyle bir hal olduğunda kollanmızı böğürlerimize kavuşturmaktan başka birşey yapamazdık. Şimdi böyle yapmıyoruz, kovaladığımız buğday siyasası önünde memleketteki ürün artığını (mahsul fazlalığını) yılın fena gitmesi sayımına yedek olarak saklamağı düşünebiliyoruz. On beş gün önce hükumet, elindeki buğdayları satmakta duraklıyor, ne olur ne olmaz diye bekliyordu. Şimdi sauşın ıum uimoK < » ) J,,,4,,, Yunanistanda seçimin kat'î neticeleri dün belli oldu Hükumet partileri 187, General Metaksas yalnız 7 saylavlık kazandılar Göklerimizde de görmek istediğimiz bir manzara \Atınaua evvelkl günkü seçımden intıbaları Rey $andıklarımn başı, Görüyoruz ki dünyanın her tarafırda rey vermek için bekliyenler ve to~ tayyare ve tayyareciliğe verilen ehemkaklarda dolafan tüei kuvvetleri. girmiyenlerin nisbeti yüzde otur olarak Atina, Pire. Makedonyft, Tfâkya ve miyet günden güne artmaktadır. bildiriliyor. Adalarda hükumet kahir bir ekseriyet ka Diplomatlar iş başaramamağa başlıyalıdan, devletler arasmdaki menMakedonya taraflannda Venİ7elistle zanmıştır. faatler birbirine uydurulamadığmdanrin teşvikile rey vermiyenlerin *~c 1 3 i geçHükumet taraftan Katimerini gazetesi beri her millet bir harb tehlıkesi vukumedıği, başka seçimlerde de bu nisbette Yunanistan halkının yüzde yetmis Heşınin unda müdafaa vasıtası olarak bulduğu halkın rey vrmedikleri anlaşılmaktadır. reye iştirak ettiğine, Venizelist Elefteron hava kuvvetlerıne ve havacılığa dört Komürystlrin bu seçimde geçen defakin Vima gazetesi ise seçime girmiyenlerin elle sarılıyor. » den fazla rey almalan Venizelistlerin on yüzde otuz besi bulduğunu, girip te belara rey vermelerinden ileri gelmiştir. (Arkan 8 inci tahifede) Faris civarında geeeleytn yapılan Frantız hava şenliklerinden bir görünüf Fransızlar, havacılığı ilerletmek için, Paris civarında büyük ve muhteşem hava şenlikleri yapıyorlar Şurada burada yapılmakta olduğunu duyduğumuz tayyare müsabakalan, tayyare şenlikleri v.s. hep havacılığm tekâmül ve inkişafı için gösterilen gayretlerdir. Ecnebi mecmualarda görüyoruz. Babası gıbi pilotluk öğrenen Musolininin oğlu, babasınm karşısında verdiği muvaffakiyetlı imtihanlardan sonra pilot (Arkan 9 uncu tahifede) muş olacağını şüphesiz sayanz. ElimizÂtina 10 (Telefonla) Bütün Yu deki artık buğdaym ürün eksikliğine nanistanda reylerin tasnifi bitmiştir. Hü karşı bize lâzım olabileceği anlaşılmıştır kumetin kazandığı 287 saylavlığa muka artık. bil Metaksas partisi dördü Kcfalonvadan, Cumhuriyetin köylüyü korumak sayı üçü de Arlkadiyadan olmak üzere yedi mına o kadar kuvvetle tuttuğu buğday saylavlık, müstakil Dragunis grupu da »iyasasmın işte böyle memleket için ha Florinadan 6 saylavlık kazanmıslardır. yat verici yüzleri de olduğu ortaya çıkSeçime girmiyenlerin nisbeti mış, bulunuyor. Buğday siyasası, yapılHukumetın neşrettıği bir teblığds secime dığı iki üç yıldır köylü sayımına çok faydalı olduktan sonra bize işte böyle fena gelen bir yılın eksıklıklerini kolaylıkla karşılıyacak daha genel ve daha dokunaklı bir işe yaramaktadır. Bizim buğday siyasasını güden tutumumuzun bütün tedbirleri henüz tam olarak alınmış değıldir. Onların tamlan ması üzerinde arasız yürümekle en doğru işlerden birini yapmakta olduğumuzu pek iyi biliyoruz. Tedbirlerimiz bütün anlamile tamlandığı vakit memleket her ihtimale karşı bütün tedbirlerile beBir müddettir memleketimizde buLondra 10 (Telsizle) Italya hüBunlardan baska 2 ay için ihtiyaten zenmiş olacak, o zaman farkında olma! lunan. 140 Amerikan gazetesi mubarri kumeti yeni bazı sınıfları daha silâh al 1887, 1888, 1889 ve 1900 smıflarma dığımız herhangi bir durumun bizi şaşırtri Gladys Baker yarın Sofyaya gidecek tına çağırmıstır. Bugün nesredilen bir ka mensub mütehassıs zabitler, tayyarecileı masına imkân kalmamış bulunacaktır. tir. ramame 1920 sınıfına dahil zabit, küçük ve bir kısım efrad da silâh altına çağınl • Memleketin başlıca gıda olan buğday üGladys Baker Türkıyedeki ihtisasları zabit, zabit vekillerini, 1932 sınıfma men mışlardır. riinü bakımından bir iki senelik ihtiyacı, nı şöyle anlatmıştır: sub küçük zabitleri, 1928 sınıfma men Suikasd haberi yalan buğdayı bozulmadan saklıyabilecek ku« Istanbula gelırken trende karşı sub makinistlerle montörleri silâh altına Londra 10 (Telüizle) Gazeteîe. rumlanmızda toplanmış bulunacaktır. çağırmaktadır. (Arkan 7 nci tahifede) (Arkan 6 nci tahifede) En uzak geleceklerini de güven altında bulundurmak zorunda olan bir devlet, KENDt KENDlMtZt TENKtÜ: buğday ürünü bakımından bir iki senelik ihtiyaclannı depo olarak memleket içinde bulundurur. Şimdi işte bu yoldayız, ve bu yıl iklimin bazı yaylalanmızDün bir doktor arkadaşla bu konu Iştialin bir ateiyesınae oıauğu Kâğıdhane civarında daki cilvelerinden canımız sıkılmakla birüstünde konuştuk. Vardığımız sonunca Zümrezade Şakir fabrikası likte bundan dolayı hakkmdan gelinegöre savaşt hükumet cephesinden halk Dün Kâğıdhane civarında bir fabrika de henüz bilinmiyen bir sebebden iştial içine indırebilmek en büyük kazanc omiyecek herhangi bir korku içinde değiliz. Bunun büyük bir şey olduğunu he da iştial olmuş, dört kişi ölmüş, üç kişi olmuş ve 12 sayılı atelye tamamen ve di lacaktır. Bu böyle olabılmek için tabii ğer iki atelye de kısmen yanmış, fakat hükumetin önayakhğına gene ihtiyac pimizin bilmekliğimiz lâzımdır. T a ki yaralanmıştır. Saat 15,30 da Südlicede, Karaağac 15 dakikada imdada yetişen itfaiyenin var. Fakat mesele o kadar geneldir ve Buğday siyasasının faydalannı iyi anlaöyle bir genc kız tasavvur edimış ve o siyasa gereklıklerinin hepsini caddesindeki Zümrezade Şakire aid tapa yardımile büyük bir facianın önü al'n büyüktür ki onunla uğraşmağa tek ba niz ki anasmın ailesi Ingilterenin (Arkan 7 nci tahifede) şına hükumetin yetişemiyeceğini ka fabrikasının 12 sayılı Püropil atelyesin mıştır. yapmış olalım. en meşhur ve en büyük askerleribul etmek zamridir. Tarım bakımından iklimin bu yılki ni yetiştiren bir ailedir. Babası ise Halkı sağlık bilgılerinde ve hele kenmazisi hiç te temiz olmıyan bir aicilveleri bize başka birşey daha hatırlatdilerıle uğraşılacak geçici hastalıklara leye mensubdur ve birçok sabıkamalıdır: Su yoksulluğuna karşı koymak karşı adamakılh aydtnlatmağa ihtiyac ları vardır. Genc kız bunlardan gerekliği. Büyük kurak yıllannda Ananardır. Ta ki herkes kendisinden baş birinden harikulâde zekâsını, dedolunun su işlerine fazla önem vermek hyarak konukomşusunun ve kendi çevrin görüş kabiliyetini, ta'biye kudzorunu hepimiz anlamış gıbiydik. O zaresimn hastalıkları işinde bir çeşıd bek retini almış, diğerinden ise kala man hepimiz su işlerine çok özen vermek çihk etmeği baslıca özel ve sosyal bir kala haydudluk tarafı miras kallâzım geldiğini açık ve kesin söylüyorödev bilsin. mıştır. duk. Kurak yıllardan uzaklaşhkça bu Bu yol ile fazla olarak Sağhk ve SosYUNUS NADl îşte meşhur Ingiliz muharriri yal Yardım Bakanlığının yukümü daha (Arkan 5 inci tahifede) Edgar Vallasin cÇahnan Tren» zıyade aadelesmiş ve jdkat ayni za isımli eserinde bütün İngıliz zabıolacaktır. Florya plâjınm imarı etrafındaki fa Şar imar müşaviri Wagner ile. birkaç manda daha çok kökleşmiş tasını yıldıran çetenin reisi bu aliyet gıttıkçe inkişaf etmektedir. Ge gündenberî İstanbulda bulunmakta o Acaba bu Bakanlığımız sosyal sağhk genc kızdır. Ve eser bu kızla Fılıp rek plâjın imarı* işıle, getekse orada, lan II mütehassısı M. Prostun fıkirle işlerînin en iyi tutumlart hangi tedbiradlı genCrbîr detektif arasmdaki lerle en dokunaklığı olacağını göstereAtatürk için yapılacak köşk işlerile, rinden de istıfade edilmiştir. mücadeleyi son derecede heveeski Şar fen heyeti müdürü Ziya, esaslı İmar sahasma akıtılacak' su için ci cefc bir kitab ,yazmajc hususunda dokGüzide edib lsmail Habibin canh, hareketli bir mevzu içinde <Katıl Gölğe» isimlı tefrikamızın surette meşgul olmaktadır. Kbskün var kaynaklard.an alman'su örnelderi, torlarımız' arasındh. t>ir yarış açama: 9 çok güzel yazısı yarınki anlatmaktadır. yerinde yarından itibaren neşre plân. ve projeleri Şar fen heyeti tara tahlıl edilmek üzere Şar* kimyahanesi mı Akıl akıldan üstündür derler. Belki sayımızda »Çalınan Tren» i bugün biterı başhyacağız. fmdan tanzim .edilejrek Ankaraya gön ne gönderilmiştir. Floryaya elektrik böylelikle bu işte tutulacak en doğru yolu bulmuş olurduk. * * deriImiştir.''Bu 'plâhların tanziminde, (Arkan 7 nci tahifede) Bir tapa fabrikasmda iştial faciası Zavallı 4 amele kömür haline geldi, 3 kişi de yaralandı, patlamanın sebebi belli değil «Atatürk dünya liderlerinin en dinamikidir!)) Italya birçok sınıfları daha silâh altına çağırdı ^» • Gazeteci Mis Gladysin Ankara intıbaları İngilizler harbin başlamak üzere olduğunu söylüyorlar, Fransa Habeşistandan Italyaya toprak vermesini istiyecekmiş Hastalıklara karşı savaş ( YARIN BAŞLIYORUZ ~\ ÇALINAN TREN Maruf zabıta romanları muharriri Edgar Vallasın en güzel eseri Floryayı imar için hummalı faaliyetler Inşaatına şimdiden başlanan büyük plâj tesisatı gelecek sene ikmal edilecek Karanın destam: Arıburnu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog