Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Onbirinci yıl sayı: 3 9 7 5 umhuriyet n u n f « « mektop idı«i: cnmhunyet! manbtu. po«ta knton: tstuıirai. NO. S46 n Pazartesi 10 Hazfran 1935 inci cüzü çıktı Teıefon: Basmuöarrfr rt erl: 22368, Tahrtı heyetl: 34298, Idare matbaa kıımil* Matbaacılık T« Nejriyat Şirketı 24299 24290. Turizm işine » Onem vermekte Geç kalmıyalım umhuriyetin Kendi kendimizi tenkidcisi dünkü sayımızda, eğer şartları yerine getirilirse, yalnız turizm yüzünden memlekete her yıl en aşağı 100 milyon lira gırebıleceğini yana yakıla anlatıyordu. Bütün ülkenın ve bütün ulusun bu büyük sayı üstünde çok durması gerektir. Bütün ulusun binbir el emeğıle elde edilen ürünlerin dış tecimi (ticareti) her yıl memlekete ancak 100 milyon lira getirebilmektedir. Eğer o kadar parayı bize yalnız turizm verebilecekse bu olağanhk önünde bir dakika duraklamaksızın hemen işe geçmek lâ zım geldiğinde şüphesiz bütün yurddaşlar birleşirler. Tenkidci arkadaş tarafından böyle bir iddianın şu sırada dahi kuvvetle ıleri sürülmesi için meselenin buna değer ö nemde ve olaganlıkta bulunduğuna hükmedılmek lâzımdır. Dünya hâlâ içinden çıkamadığı büyük bir buhran geçıriyor. Ötedenberi turizm yüzünden büyük faydalar elde eden ileri memleketlerde bile buhranm dokunaklığı sonuncu olarak turizm işlerinde azçok aksaklık görülmektedir. Biz ise bırizmi daha yeni kuracağız. Buna göre Cumhuriyetin Tenkidcisi hesabı biraz geniş tutmuş gibi görünebilır. Gö'rünüşe bakılarak böyle denilebilse bile biz Tenkidci arkadaşın o rakamla hiç te aşın bir hesab ıçınde aldanmakta olduğu fikrinde değiliz. Şu tek şartla ki turizm ülkeye fayda getırebilmek için onun yerine getirılmek gerek olan bir sürü icabları vardır. Şimdıki şartlar içinde Istanbul ve çevresine turist getirmeği düşünmek, elbette malıhulyaya düşmek demek olur. Istanbul ve çevresi konu turizm olunca bu çevreye Izmir yanlarını da katmalıdır yaratık güzelhği ile tarih zenginliği şaruannı Kenaısmae topıamışnr, t>uu>«nın çok nadir yerleri yaratıkça bu kadar güzel olabilir. Tarihsel zenginlıkse bu yerlerin hiçbir memleketçe daha ilerisi gösterılemiyecek öz malıdır. Ancak turist gezdiği yollardan yattığı otellere kadar her yerde konfor şartlan arar. Fazla olarak tunst gezip tozduğu yerlerde kolay ve ucuz eğlenebilmeli, hele hiç bir zorluğa uğramamalıdır. Bundan şu anlaşılır ki memlekette turizmi ileri götürmek için valnız arzu göstermek yetmez. İşleri ona göre düzeltmeğe kesin bir ihtiyac vardır. Bu bakımdan yolu en çok olan Istanbul ve çevresile îzmirde turizm anlamile yol hesabma daha birçok işler yapılmak lâzım geldığini söyliyebiliriz. Eğer turizmi ileri götürmek istersek bu işe en elverisli yerlerimizin yollarını bu bakımdan büyük önemlerle biran önce yapmağa geçmek ihtiyacında olduğumuzu bilmehyiz. Bu azçok zaman işidir amma bir turizm programının başında yer tutan ilk mesele olduğundan onun vakit kaybedilmeksizin ele alınması lâzımdır. Hatta yalnız yerlerinin bu işlere bakmaları yeter değildir. Bu işe devlet te kanşmak ister. Turist çok rahat otellerde oturmağî baş iş bilir. Eğer turizme gerçekten önem vermek istıyorsak bunların bir ucundan bir program altında birer ikişer ortaya çıkarıldıklarını görebılmeklığimiz lâzımdır. Devlet otel de mi yapsın, denilemez. Eğer turizmi tutmağa karar verirsek bu otellerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı ayrıca görülebılir. Bilmek lâzımdır ki turizm denilen iş şimdiki dünyanın bellibaşh endüstrilerinden biri olmuştur. Endüstriye önem vermeğe başlıyan yeni Türkiyenin bu endüstrisini de incelemesi lüzumsuz bir çalışma değildir. Ucuz ve kolay eğlence... Bunun çeşidlerini saymağa çalışmak zor ve uzundur. Fakat mevsiminde olduğumuz için deniz banyolarını söyliyebiliriz. Yalnız Florya ile Kilyos bütün dünyanın en güzel plâj]an olmağa haydi hazır duruyorlar. Plâjlan olmağa dediğımize dıkkat olunmasını rica ederiz. Bu plâjlann şimdiki halleri hiç kimseyi kendilerine çekemez. Her plâjda binbir çeşid kuruma ihtiyac Vardır. Oralara kolay ve ucuz gidilmelidir. Oralarda oteller ve kazinolar bulunmalıdır. Yalnız deniz değıl, yalnız kum değil, müzik ister, dans ister, hatta tafaiî yabancılara özel olarak kumara vanncıya kadar oyunlar ister, ve bunların tam olması için de bir sürü tertibler ve yapılar. Bir hal ki böylelikle yalnız bir tek Kilyos plâjının vücude gelmesi için yüzbinler ve yüzbinlerle lira sarfma ihtiyac görünür. Çamlıca tepesindeki bir otelin turizm sayımma plâjlardan geri Habeş Imparatoruna Dün gece alınan neticeler hükumet suikasd mi yapıldı? Romadan verilen suikad haberleri partilerinin kazandığını gösteriyordu başka membalardan tekzib ediliyor Girid, Makedonya, Pire ve Atinanın Muhacir mahallelerinde bir kısım halk seçime iştirak etmedi, kat'î netice bugün belli olacak Kavalada komünist namzedler kazandılar Atina 9 (Telefonla) Bütün Yu nanistanda seçim bu sabah başladı. Dün akşam saat ondan sonra yapılan son hazırlıklar da bitmiş, iki haftadanberi her gün artmak suretile devam eden taşkınlıklar, nümayişler, gürültülü söylevlerden eser kalmamıştır. Caddeler, sokaklar tenha. Senm merkezleri bile kapalı idi. Yunanistanda seçim yapıldı M. Musolini yeni bir söylev vererek «Müttefiklerimiz hakkında hüküm verecek yalnız bizleriz» dedi Brüksel 9 (Telsizle) HabeşistanJ dan gelen haberlere gore, împaratorj memleket içinde yaptığı teftiş seyahatini bitirmiş. Adis Ababaya dönmüştür. Krala karşı bir suikasd yapıldığına dair Romadan gelen haberlerin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Kral sağ salim payıtahta dönmüştür. Suikast haberleri Meyhaneler, kahveler, kabareler kapatıldı Asayiş ve intizamı korumak için hükumet, ilk tedbir olarak meyhaneleri, kabareleri, sokak diplomatlarının bellibaşh ictima yerleri olan kahvehaneleri kapattı. Bunlar pazartesi sabahına kadar kapalı kalacaklardır. Bazı büyük oteller ile, büyük lokantalardan başka yerlerde icki menedilmiştir. Bugün de sütçü ve şekerlemeci dükkânlarile, eczanelerden başka açık dükkân yoktur. Yanan parlamentotu gönderdiği naibi ile müddeiumumî ve yahud naibi vardır. Bunlardan başka partilerin vekHleri de bulunuyor. Parti vekilleri gördükleri yolsuzluklan hâkime bildirmekle mükelleftirler. Başka hiçbir salâhiyetleri yoktur. Şikâyet edilen yolsuzluklar hâkim tarafından müddeiumu minin mütaleası alınarak hemen hallediliyor, ş^kâyetçinin ancak istinaf mahke mesine müracaate hakkı vardır. Burada hakh çıkarsa o yerin seçimi bozulabili yor. kamyonlar içinde süngülü tüfekleri elle rinde gidip geliyorlar. Birinci ordu kumandanı General Panayotakos ile erkânıharbiyesinden birçok zabitler, emniyet ve polis müdürleri, bazan yürüyerek, bazan otomobillerle dolaşıyorlar, itfaiye otomobilleri de eksik değil. Rey sandıkları birbirine yakın mesa felerde mekteb ve kiliselere konmuştur. Vetaiti nakliye işlemiyor Kapılarınm önünde süngülü asker bekliBugün taksi otomobilleri ile otobüs, tramvay, Pire Atina elektrikli şimendi yor. Sandıklann bulundukları odalann feri de işlemiyor. Sokaklarda görülen o kapısında da polisler var. başladı, tomobillerin hepsinin üstünde bırer yafta Seçim giinef doğarken güneş batınca bitti vardır. Bunlar ya seçim ve yahud hükumet ve ahahye yardım işlerine ve yahud Seçim güne« doğarken başladı, güneş elçilıklere aid otomobillerdır. batınca bitti. .andıklar saat he*abıle de Roma 9 (A.A.) Habeş împaratoruna karşı bir kıyınç (suikasd) yapıl mıştır. Nisan sonundanberi oturmakta olduğu Harrar ülkesinden geriye dönmekte olan Imparatoru taşıyan tren Cibuti ile AdısAbaba arasında Ajdenn yakınla nnda 2,000 kadar Dankalının salgınına uğramıstır. Dankalılar mitralyözle püs kürtülmüşlerdir. Demiryolunun bir kısmı yerinden sökülmüştür. Bu haberi veren Habeş tmparatoru Corriere gazetesi Dankalıların ayaklanması bir tehlike teşkil ettiğıni ve Impara biye ve hava işleri müsteşarlan bulundu* torun bu havalide hükmü hemen hiç geç ğu halde Bracciano gölü üzerinden uç • medığını sövlemektedır. muştur. İki transatlantik tayyaresi M. M. Mussolininin töylevi Musolininin binmiş olduğu deniz tayyaCaglıari 9 (A.A.) Dün sabah sa resine refakat ediyordu. M. Musolini bu at 6,40 ta M. Musolini, beraberinde fa tayyareyi Elmaos limanına kadar bizzat şist fırkası genel kâtıbi ile matbuat, har(Arkan € nct aahifede) Reyler nasıl verildi? Reyler şöyle verildi: Rey vermeğe gelenler hüviyet cüzdanlarını, elinde bir defter buhınan memura gösteriyorUr. glt, ganeşîe avılrp kapanchtar. dcçlmi i Memur «uüanı defıerle tarbifc edlp t«jo*aftiaraa aotaşan airt*rier Caddelerde, sokaklarda sık sık kala dare edenler hâkimlerle müddeumumi mi bolunca cüzdana bfr mühür basıyor. bahk süvari ve piyade devriyeleri görü lerdir. Her sandığın başında bidayet Bu suretle orada rey sahibi olduğu an( Arkan 10 aneu »ahifede) lür. Piyade müfrezeleri ekseriya açık ı mahkemesi hâkimlerinden birisi ve yahud ÇekRus konuşmaları » M. Stalin dün M. Benesi kabul etti, yeni mukaveleler imzalandı, görüsmeler . • [Moskova hususî muhabirimizden] Moskova 9 (Telsiz telgrafla) Çekoslovakya Dış İşleri Bakanı M. Benes yanında sefir Pavlo olduğu halde bugün ögleye doğru Kremlin sarayına gitti. Orada Molotof ve Stalin ile iki devleti alâkadar eden meseleler üzerinde iki saatten fazla görüştüler. M. Benes akşam, büyük tiyatroda şerefıne verilen müsamerede bulundu. Geceleyin de Çekoslovakya elçiliğinde bir suvare verildi. Bugün Sovyet Çek andlaşmasının m««addak suretleri teari edildi. Bundan baska Dış Bakanlığında iki memleket arasındaki posta paketleri mukavelesi im zalandı ve kültür münasebetlerini temin edıp arttıracak esbabın müzakeresine girişildi. Macarlar gene yenildiler Fenerbahçe Güneş muhteliti ilk devrede 3 gol yaptı, Seget ancak penaltıdan 1 sayı kazanabildi Konyada iki tifüs vakası görüldü Hastalığı söndürmeğe bütün doktorlar elbirliğile çalışıyorlar Konya (Hususî muhabirimizden) Sille nahiyesinin Kirligiret köyünde çı kan tifüs vak'alan, hükumetin gösterdıği ciddî alâka ile gevşemiş gibidir. Köy gene kordon ve doktorlann daimî surette murakabası altında bulunuyor. Sıhhiye (Arkan 8 inci tahifede) KENDI KENDtMtZl TENKID: Yarın akşam resmî bir tebliğ neşredileMoskova 9 (A.A.) M. Benesin cektir. M. Benes bu gece sefarethanede şerefine verdiği bir yemekte M. Litvinok verilen zıyafette bulunduktan sonra zevcesıle Leningrada hareket etmiştir. (Arkan 6 nct aahifede) M. Stalin çalışma odasında Yol yapmak usulü Istanbul en çok yol yapan yerlerden biridir. Fakat çevresi pek geniş olduğn için yapılan yollar, yaptlacaklartn yanında bir azlık teşkil ediyor. İşin fena Muhtelit takım kalesi önünde heyecanlı bir an tarafı burası değildir. Şehir içinde olSeget takımı ikinci ve son maçını dün Macarlar da takımlannı değiştirmiş Fener Güneş muhteltile yaptı. Galata ler, Koranyi II yi sol açığa, evvelki gün sun, şehir dışında olsun yapılan yolla saray Beşiktaş muhteltinin aldığı 31 solaçık oynıyanı sağaçığa, sağaçığı da rtn dayanikhğı sürekli olmuyor. Bu gibi güzel bir neticeden sonra Fener sağ hafa koymuşlardı. Muhtelit, top ytl yapılan yol, gelecek yıldan başhyaGüneş muhteltinin ne yapacağını merak kontrolunu gücleştirecek kadar sert esen rak bozulmağa yüz tutuyor, ve eğer sürekli olarak bozukluklann düzeltıl edenler, erkenden Taksim stadyomuna riizgân arkaya aldı. Oyun başlar başlamesine bakümazsa beş yıl sonra yol tagelmeğe başlamıştı. Saat beşe doğru dört maz top hemen Macar kalesinin önlerinmamen bozulmuş olabüiyor. bine yakın bir kalabahk toplanmıştı. de oynanmağa başladı. Bir taraftan MaŞehir çevresinde üç dört yıl evvel yaHakem Şazi Tezcanm idaresinde oyu carlar, evvelki günkü mağlubiyeti telâfi ptlmış olan asfalt bir caddeden geçen na başlanırken FenerGüneş muhtelitinin | için çalışırlarken, diğer taraftan Fener gün geçiyorduk. Katrandan eser bile yedi Fenerli, dört Güneşli olmak üzere I Güneş muhtelti de diğer muhtelitten dakalmamıştı. Eğer bu yıl orası yenilenşu şekilde tertib edildiğini gördük: ha fena bir netice almamak için dikkatli mezse gelecek yıl yolu yeniden yap Bedi Yaşar, Faruk Mehmed Re oynuyorlardı. Bu suretle ortaya güzel bir maktan başka çare olmıyacaktır. şad, Esad, Reşad Rebii, Fikret, Rasih, oyun çıkıyordu. Maamafih muhtelit hem Bayındırlık Bakanlığı birkaç yıldır Şaban, Naci. (Arkan 8 inci uthifede) en iyi yol yapmak usulünü araştırmaknııuııniN>M)!iııııııiMnıiHitıiH'nınınnfiıtınnttiM(i>mnı<nttı*f<<niıtınMin>ntMnıi«nnıııiNiMMiıiMiıııııımıı>HnnıınNininniMiHinnınınını la uğraşıyordu. Acaba bu araştnmalar kalmıyan bir yeri olduğunu söyliyelim de nun dediği yüz milyon lira gelebilir. henüz sonunçlanmadı mı? Çimento ile işin nekadar geniş olduğu hakkında bir Bugün hazır yüz milyon liramız olsa yapılan yollann mallık fiatinde fazla fikir edinilmiş olsun. Ancak kuru bir o onlan bir yılda harcıyarak dediğirrriz şey bir fark yoksa belki bu usul diğerleritel değil, otelle beraber orada da binbir lerin hepsini yapmaklığımıza imkân yok ne üstün tutulabilir. ihtiyacın yerine getirilmesi şarttır. tur. Bunun için bir program yapmak ve Her halde en iyi yol yapmak için üTurizm yüzünden memlekete her yıl onu meselâ on senede yerine getirmek zerinde karar kılınacak usul ne ise oen aşağı yüz milyon getiren bizim Ten yolunu tutarsak bu iş te işte bu müddet nu biran önce kanunlaştırmalı. Ta ki kidci bir tek noktacığı unutmuştur. Onun içinde arkadaşın dediği sonuncunun ta bir kere yapılan yol sürekli onarlama dediği olmak için ilkönce bizim biryol mamını vermeğe kadar ileri gidebilir. larla hiç olmazsa elli yıl dayanabilsin. yüz milyon lira harcamamız lâzımdır. Böyle olunca niçin yapmamah, değil mi? Bizce dah afazla dayanabilir, hatta öAmma harcanırsa bu havaya atılmış bir Doğrusu biz bu işte çok gecikiyoruz. mürlere surebilir. Dünyanın şurasında para değildir. Bu masrafın yaptığı işler Bundan sonra olsun vakit kaybetmesek burasında hâlâ Romalılar devrinden bir kcre duran zenginlik olur. Ondan bari! kalma yollar var. sonra da gerçekten her yıl memlekete oYUNUS NADİ Yeni zabıta romanımız ÇALINAN TREN «Katil Gölge Isimli zabıta ro manımız yarın bıtiyor. Onun yerine çarşamba günü <Çalınan Tren> ad lı yeni bir tefri • kaya başlıyacağız. < Çalınan Tren » meşhur Ingiliz zabıta romanları mu harriri Edgar Val lasın eseridir. Edgar Vallai «Çalınan Tren> de kahraman olarat bütün İngiliz za bıtasını yıldıran bir hırsız çetesi nin reisi genc kızla onu takibe memur genc bir detektıfi almış, çok hareketli ve me raklı olan mev zuu kendine has kudıetle ışlemıştır. «Çalınan Tren» in, daha ilk tef rikalarından, Edgar V«flasın en guzel eseri olduğunu anhyacaksınız. Çarşamba günü başhyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog