Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Hayat ADSiklopedisi 77 nci cüzü çıktı Insanların Çocu k Düşüncelerinde Savaş umacıları! nadcı uykusuzluklannızda bazı hayaller kurduğunuz olur mu? Haksız savaşlan karşılamak içın kendi kendinize gizlı gizli bir takım buluşlar (keşifler) yapmışsınız. Düşman saldırmağa hazjrlanırken siz tayyarenizle hiçbir gözün göremiyeceği kadar yükseliyor ve sadece düşman kuvvetleri üstünden geçiyorsunuz. Siz göklerin derinlıklerinden geçip giderken herkesin üstüne uyutucu bir gaz yağmuru veya sisi salıverdığinızi kim bilsin? Bütıin düşman ordusu baygın düşerek uyumuş kalmış. Artık git üzerlerine. Al ellerinden silâhlarım, ve kendilerıni de armud toplar gibi topla!.. Pek kızarsanız bu kadarla kalmaz, uyku sisi yerine ölüm yıldırımlan yağdırırsınız: Düşman tayyareleri tekirmekir yuvarlanır, düşman zırhlıları paramparça yok olur, bayındır şehirlerin altları üstlerine gelir, ve uğrağmıza düşecek insanlar mahvolur giderler!!.. Onbirinci sene No. 3913 Telgraf ÎSTANBUL . CAĞALOĞLU « •Q w; ,QQC ve mektup adresl: Cumöuriyet, Istanbuı . Posta kutustı: tstanbul, No. 246 "«•II O nlSctll I 3 0 0 Teıefon Başmuuarrtr ve evl: 22368 Tahrir neyeti: 24298 Idare ve matbaa kısmile Matbaacılıfc ve Neşrlyat şirketı 24299 24290 umhuri Hayat ^ Ansiklopedisi Biivük bir kütüphaneyi bîr arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. J D ° Ingiliz kabinesi dün takib edeceği yolu kararlaştırdı Fransa îngiltereden kendisile beraber olduğunu ilân etmesini istiyor, bu yüzden iki hükumet arasında yeni ihtilâflar çıkması muhtemel Stresa konferansına Ingiliz Başvekili bizzat gidecek Londra 8 (Hususî) Ingiliz ka • binesi bugün toplanarak Sir Con Si • monla M. Edenin Berlin, Moskova, Varjova ve Praga seyahatlerinin neticelerini tetkik etmistir. Bu sabah çikan bütün gazeteler kabinenin dis siyasa hakkinda bugün a lacağı kararlarin fevkalâde ehemmı • yetini kaydetmekte ve Lord Edenm, mükâlemelermin neticesini bizzat ar zedememek mevkiinde bulunduğuna derin surette eseflenmekte idiler. Filhakika resmen haber verüdiğine göre, Prag Ue Kolonya arasindaki çok azab verici bava yolculuğunu mütea kıb M. Eden kalb yorgunluğundan mustaribdir. Kendisinin dört, beş hafta mutlak bir istirahate ihtiyaci vardır. Ingiliz gazetelerinin neşriyatt Moring Post bu sababki nüshasinda diyor ki: « Halli lâzim gelen esas mesele, Ingilterenin bir mutavassit sifatüe hare • kette devam edip etmiyeceğidir.» Gazete bundan sonra Almanya ile Dünya feministlerile görüşmeler Büyük erkeklerin en büyük kusurları nedir? Biri Holandah, öteki Amerikalı iki kadın; kadının asker olmasını kat'iyyen istemiyorlar Perapalasın i > kinci katmda bir salonda o n 1 a r ı hep beraber buldum. Uluslararasi Kadın Birliği İstanbul kongı. esı heyeti id'aresi bu gün birinci defa olarak içtima et mis ve içtimada hazır bulunan bayanlar birer bi rer dağılmağa, ecnebi misafirleri miz de istirahat etmeğe hazırlan • makta idiler ki, birdenbire içeri Munarnrımız Suad Dervi}, kongre ıkinci başkanı ben ve benim giMm. Manusla göruşurken bi daha bazı gazeteci arkadaşlar doldu. aksama kadar çalısmıs olan bu kıyEsasen saat iki buçukta onları metli bayanlann yüzünde cansıkıngötrmüş ve kendilerinden bu aksam tılarını gizliyen tath ve nazik gii görüsmek üzere söz almıstun. lüjnsemeler belirdi. Ve içlerini çeBunun için beni görür görmez kerek: henüz dün yoldan gelmis ve bugün (Arkası besind sahifedo Bu çocukça hayallerin bir gerçeklik umacısı gibi gazete sayfalarma kadar geçirildiğini gorerek şaşmamak elde değildir. Savaş şaka değildir, fennin çok ilerlemış ve ilerlemekte olduğunda da kuşku yoktur. Ancak yeryüzünde yalnız bir yanlı buluşlar da yok denilecek kadar azdır. Almanlar bir ölüm ışığı bulmuşlarmış ki sözgelimi zırhlıların üzerine çevrilse* bunları yakar eritirmiş. Top ve tüfek taneleri yapmışlarmış ki en kalın zırhları delip geçermiş. Öyle gaz ve mikrob saçan hava fişekleri varmış ki geçtiklerij^erlerde canlı yaratık bırakmazlârmış... Bunları bir Ingiliz gazetesi yazıyor. Açıkça söyliyelim ki bunlar savaşın çocuk düşüncelerinde yer alan umacı yanlandır. Savaş, oldumolasıya bir kanh boğuşmadır, onun da kendi alanmda hep ilerliyerek, incelerek yürüdüğünü hepimiz biliriz. Fakat en sonunda bu, bildiğimiz kanh boğuşmadan başka birşey olamaz. Yeni buluşlar var: İşte zehirli gazler. Fakat bu bir taraflı buluş değildir. Zehirli gazlerin çeşidleri üstünde bütün ileri uluslann lâboratuarları çalışıyor. Zehirli gaz, zehirli gazle karşılanacak ve bu ifrit kavgasmda maskelerin çeşidleri kullanılacaktır. Yeni metodlar bulunacak: Tayyarelerin havada 8 10,000 metro yüksekliklerin goze görünmez boşluklarında kurşun çabukluğile uçacaklarını düşünebiliriz. Fakat bunu sen de yapacaksın, ben de yapacağım. Hiç bilmediğimiz bir buluşu ilk görüşümüzün ertesi günü biz de öğrenmiş ve yapmış bulunacağız. Ve giderek fevkalâde kısımlarda denklik olarak savaş top topa, tüfek tüfeğe, sünçü süngüye dayanıp kalacaktır. İlk insan nasıl pazı kuvvetile gırtlak gırtlağa gelmişse son insan da kavgasını en sonunda işte böyle yapacaktır. Ordular motörleniyor. Bu ya pılmahdır. Tayyarelerin ve her çeşid deniz gemilerinin rolleri gittikçe daha dokunaklı oluyor. Bunlar gözden kaçmlmamalıdır. Yeni silâhları edinmek, hele bunları insan kendi ülkesinde yapabilmek ileri önemde (ehemmiyette) işlerdir. Bunlarda en ufak dikkatsizliğe, kayıdsızlığa yer yoktur. Ancak bunların yanıbaşmda ordunun güzel yetiştirilmesi hiç azalmıyan önemini asla kaybetmez. Eninde sonunda iş oraya dayanır. O asıldır, üst tarah süs. Bu süse önem (ehemmiyet) vermemezlik edemeviz ama o aslı hiç unutamayız. Her buluşun (keşfin) bir karşıhk buluşu vardır, her zehirin bir panzehiri olduğu gibi. Özel insan kuvvetleridır ki yalnız özel insan kuvvetlerile karşılanır, ve aslında her dava işte burada ve bu kuvvetlerin çarpışmasile, iyi veya kötü, bitirilir. Filân ulusun lâboratuarları cah M. Eden hasta Stresanm umuml manzarast uzlaşmanın hnkânsiz olmadığini ve faAyni mcvzu üzerinde, Deyli Telgraf kat bunun birçok senelere mütevakkıf ta şunlan söyledi: olduğunu yaziyordu. Bu gazeteye gö • « Avrupanm müstakbel sulbunun re, geçen yazdaki nasyonal • sosyalist anahtari tngilterenin elindedir. Ken hareketine benzer hâdiselerden korundisi, hâlen ne muhtesem, ne de de manin en iyi çaresi devletlerin bu kavamlı bir mahiyet arzetmiyen tecer bil teşebbüslere zorla mâni olacakrüd siyasasile, Uluslar Kurumunun hilarindan emin bulunmaktir. (Arkast beşinci sahifede) Muallimler Birliği dün kongresini bitirdi Makam tahsisatları işi Fırka Umumî kongresmde görüşülecek, dün yeni heyet seçildi Italya ve Yugcslavya "Musolini,Yugoslavya ile türlü oyun yasak! dün devamlı uzlaşma istiyor,,Ankara Vilâyeti etti bu kararını ilân Italyanın Belgrad sefiri «Kiiçük İtilâfı Uluslararası güzel bir teşekkül addediyoruz» dedi Belgrad 8 (A.A.) İtalyanin ye ni Belgrad sefiri Kont Viola di Cam palto, Pravda gazetesine vaki beyanatmda, ezcümle demiştir ki: « M. Musolini Yugoslavyaya karşi en iyi niyetler beslemekte ve devamlı bir uzlaşmanin husulünü arzu eyle mektedir. Ve eger arada davah meseleler varsa, bunların halli lâzımdır. Asil îktiza eden, şimdiye kadar akdo Iunmuş ve hadisatin ilcasile tatbik o • lunmiyan muahedelerin ahkâminı ta • hakkuk ettirmektir. Sonra, bir de yeni ticaret muahedesi akdetmek ve her iki memleket arastada bir dost • luk muahedesi hazirlamak, yahud ki yenilemek lâzımdır.» Sefir, ttalya ile Yugoslavya arasin da bir yakmlık husuliinün Kral Aleksandr ile M. Bartunun cümlei amalin den bulunduğunu hatırlattıktan sonra, şu sözleri ilâve etmiştir: « ttalya Küçük İtilâfı, bayatiyet ve siyasal şuurunu ispat etmiş, uluslar • arası güzel bir teşekkül addeder. Re vizyonizme gelince, Uluslar Kurumu bile, uluslararasi muahedelerin hakkaniyet dairesinde tadili ihtimalini der • pis eylemistir. Diğer taraftan, İtalya ise, bu tadilin zorla yapilmasina daima aleyhtar bulumnustur.» Ankara 8 (Telefonla) Ankara Vilâyeti bir haziran 935 tarihinden itibaren bütün kahve ve kazinolarda her türlü oyun oynanmasım yasak eden karannı bugün bütün alâkadarlara teb • liğ etmiştir. Vilâyet alâkadarlann vaziyetlerini shndiden ona göre tesbit edecektir. Vilâyetin bu karan Ankarada umumî surette memnuniyetle karsılandı. Son zamanlarda kahvelerin aldığı manzaranm buna sebeb olduğu muhakkaktır. Vali Nevzad karann esbabı rrvuci besi hakkmdaki sualime kısaca «gö • (Arkası altmcı sahifede) Kongreden bir intiba Muallimler Birliği geçen hafta ki müzakereler esnasında nizam dan geriye kalan senelik kongresinamede tadili teklif edilen mad • ne, dün Halkevinde devam etmis delerin yapıldığı, makam ve kıdem tir. Kongre saat 16 da baslamıs tahsisatı işinin de geçen haftaki ve 18 e kadar sürmüstür. Dünkü kongre muharreratına uygun ola kongrede 800 den fazla muallim rak Kültür Bakanlığına ve Kamu • bulunmustur. tay üyelerine takdim için icab eden, tlk olarak geçen hafta seçilen teşebbüslerin yapıldığı ve bu işte muvaffak ta olunduğu, muallim • muvakkat idare heyetinin raporu (Arkası aîtıncı sahifede) okunmuştur. Raporda, geçen hafta IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllMIIIIIIIIIIIMIHIIPMIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllinllllllHIIIIII Kahvelerde her Venizelos hasta Bir habere göre inme indi, bir habere göre de kalbinden rahatsız Kadınlar Kongresi için hazırlıklar başladı Merkezî büro dün toplandı. Dünya kadınları burada iki miting yapacaklar YUNUS NADI iArkast IMnci sahifede) Dunkü toplantıdan bir ıntiba Türk Kadmlar Birliği merkezî he •Birliğin başkanile diğer erkânı ayın yı tile Uluslararasi Kadınlar Birliği mer14 ünde geleceklerdir. kezî büro erkânı dün Perapalas otelinMis Alisonun sözleri de toplanarak, 18 nisanda Yıldizda îngiliz murahhas heyetinden ve Inaçilacak olan feminizm kongresinin gîlterede pek tanmmıs bir feminist oprogramile yapi'.^cak meracfmler ve Ian Mis Alison Neilans 21 seneden irad edilecek nuloklar hakkinda ko beri tngiîtere «İçtimai ve Ahlâkı Ko • nuşmalarda bulunmuşlardir. Göriijmeruma Cemiyeti» ba&kanidir, ayni 2a • ler bugün de devam edecektir. {Arkası dörduncıl sahtfcle) Venızelosun son restmlerinden bzn: <Jındden kaçarken Averofun guvertestnde kanstle 'beraber Atina 8 (Hususî) Napoliden gelen telgraflar Venizelosun eski • denberi müptelâ bulunduğu damar hastalığı dolayısile kalbinden ra hatsız olduğunu, Napolinin büyük doktorları tarafından tedavi edildiğini büdirmektedirler. Paristen alınan telgraflar isc Venizelosa hafif bir inme indiğini haber veriyoflar. Venizelosla Napoliye giden asilerden on beş küçük bahriye zabiti kendi arzularile Pireye gelmişler dir. Haklarında takibat yapılmaktadır. Diğer zabitlefin de gelmek istediğinden bahseden Tipos gazetesi bunlara hitaben «Venizelosu Napolide öldürüp vatamnıza öyle geli • niz!» diyor. Kapat Allâh aşkına şu radyoyu! Odanın içi muharebe meydanına döndü! Hangi muharebe meydanı yahu? Duyduğun sesler Uluslararası sulh müzakerah!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog