Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Büyük sahife, renkli resimler ve çok doloun mündertcatla dıin çıkan 16 Istanbulun en sevilen, «n çok okunan an ucux gazctecidir. 7,5 kuruf 4 NİSflli 1935 NO. 3 9 0 8 Telfrraf ve mekttrp adresi: Cumhurlyet Istanbuı . Posta kutnsu: tstanbul. No. 246 Tejefon Başmufiarriı ve evl: 22368 rahrlr heyeti: 24298 îdare ve matbaa fcısmlle Matbaacılık ve Neşrlyat şirketi 24299 24290. umhurıyet Gazetemîz bugün sahifedir 12 Acun başdan başa Buhranlar içinde Yüzüyor! konomik buhran bütün uluslan geceli gündüzlü aylarca ve yıllarca uğraştırmağa yeter çok büyük Lir felâket iken Avrupa uluşlan elbirliğile bunu karşılamağa çalışacak yerde ona yeniden yeniye başka ve zorlu buhranlar kattılar. Bütün Avrupa şimdi baştanbaşa ve açıktan açığa tepeden tırnağa silâhlanmağa koşmaktadır. Ulusal ve arsıulusal işlerin bu kadar sinirli kanşıklıklar çıkardığı başka bir devir görülmemiştir denilse yanlış olmaz. Hâlâ sürüp gitmekte olan Italyan Habeş ayırdımı (ihtilâfı) unutuldu bile. Diğer gürültüler arasında onun hatıra geldiği yoktur! Yunanistanm altmı üstüne getireyazan Venizelist azısı (isyanı) bastırıldı, fakat şimdi de orada budun (halk) azıyanlara (asilere) verilen cezaları yeter bulmıya/ak ayaklanıyor, ve hükumeti yani zorluklara uğratıyor. Aceleyi hiç düşündüğü yokken Çaldaris kabinesi saylavlar kamutayını (meb'uslar meclisini) dağıtmak zorunda (mec'ouriyetinde) kaldı. Bulgaristanda General Zelatef kabinesi bir hükumet vurgusu (carbesi) ile iş başına geleli daha birkaç ay oldu, şimdi oradan yeni bir vurgu hazırlandığını gbsteren haberler geliyor, ve bu hükumetin cîe başka bir elçaoukluğuyla alaşağı eâıimek ıstenildiğini gösteriyor. Bulgaristanda politika ordu zabitlerinm eline geçmiş, daha doğrusu oraâa asker politika ile uğraşmağa koyulmuştur. Komşu ülke sayımına bunun iyi bir im (alâmet) olmadığını söylemeğe yer bile yok Varşova konuşmaları bitti, netice ümid verici değil! Lehistan Doğu andlaşmasına tadilât yapılsa dahi girmiyeceğini söyledi Fransız gazeteleri «M. Bekin Polonyası sulhperver uluslardan ayrılmakta devam ediyor, Lavalin Varşovaya daveti geç kalmış bir cemiledir» diyorlar Atinada patlıyan mnkabil hareket Miifritler az daha ikinci bir ihtilâl çıkarıyordu Hükumet vaziyete hâkim oldu ve şiddetli tedbirler aldı. iki Divanıharb daha kuruldu, iki zabitin idamı istendi Atina 3 (Hu susî muhabiri mizden) A tina divanihar binin, muhake me ettiği ilk ka file asiler hak kında verdiği hükmim hafifli ği, evvelâ vilâ yetlerdeki aha linin sikâyetle rini davet etmiçti. İlk günü bu' rada nümayise benzer birşey gö rülmedi, yalnız müfritler arasında sikâyetler isitiliyordu. Fakat ikiaci günü bir kıyamettir kop tu. Hem öyle bi»kıymeti ki az kalsın örfî ida • reyi hükumeti? Moskovadaki Sovyet İngiliz konuşmalanna dalr muhabiri mahsusumuzun gönderdiğt resimler: Solda M. Edeni istasyonda birlikte »ürük leyip götüre istikbal, sağda masa başında cekti. Bu hal Al. Eden Praga hareket etmiştir. Varşova 3 M. Eden, M. Bek ile Yukanda birinci ordu kumandanı General Panayolakos haüt ahali partisi görüşmelerini öğleclen biraz sonra biarasında, aşağida Atinada MecHs bahçesinde nümayişler Lehfittan noktai nazarinı değiftirdi tirmiştir. Resmî bir tebiiğ neşredilmişmeb'usIarOe bir kisım mufritlerin hauslarından on beş, yirmi ki?i parti |agfliz Royter Ajansımn buradrki tir. Resmî tebiiğ şudur: merkezinde toplanıp aralarında hümohabiri görüşmelerin neticesi hak • reketinden ileri geldi. Pazartesi günü «tn»iliz Miihrü Has Lordu M. Eden, (Arkası altmcı sahifede) öğle zamam Çaldaris partisi mebkujda şu haberi veriyor: Varşovadaki ikameti esnasmda Reisi *Mareşal Pilsudskinin, garüşü • cumhur i'e Maresal Pilsudski tarafin tai nazarinı izah etmis ve ayni zaman ne nazaran, şark tnisakı hakkında dan kabul edümiştir. da Avrupanin umumî vaziyeti hakkmM. Bekin düşünebildiği her türlü dai.i görüşlerini anlatmiştir. Bundan başka M. Eden, Diş fşleri uzlafma teklifini kat'î surette red' Bakanı M. Beck 3e de müteaddid gö • Her iki devlet adami, malumat alıp 4fttiği sSylenmektedir. rüşmelerde bulunmuttur. verme kabi'inden olan noktai nazar te» K ıur Ingtliz miizakerecilerinin Stresa Belçikada Tönis hükumetinin M. Eden, M. Becke Berlin ve Mos atilerinin gayelerine tevafuk etmekte konferannnda başltca alâkadar e* olduğu hususunda muiabık kalmışlar kovada 3 şubat tarihli İngiliz Fransiz cekilmesi Belçika frangınm düştebliğmin direktifleri esas ittihaz edil • ve Avrupanin siyasî vaziyetinin müs • decek mesele, İngilterenin Avrupamesile sonlandı. Kimse yaraşan da emniyetin tanzimi için ne mik • czenle bokamıyor amma bu iş, mek suretile yapmiş olduğu görüşme • takbel inkişafı ile miinasebettar ol • yasta taahhüd altına girmeğe mü • mak üzere sikı bir temas muhafaza e cunyayı karıştırmakta olan son iş ler hakktnda maîumat vermtîtir. temayil olacağıdtr. dilmesinin lüzumunu ehetnmiyetle kayM. Beck de zikri geçen tebliğe mümlerin en başlılarından biridir. A 1 {Arkası alttnct sahifede) deriç meseleler hakkmdaki Leh nok detmişlerdir.» tın kayadan bir parça c a h a k o p t u . İngiltere dünyan:n altın temeKne bağlı uluslarını hep kendi izinde yürütmeare çalışmaktadır. Altın kayadan bir iki parça daha koparsa geri kalanların çorab sdküğü gibi sökün etmiyeceklerini kim sağlıyabilir? Almanya Versay andınm silâhları sınırlandıran V inci bölüğünü yırtıp atmadan önce silâhlanma işlerini tamamlamıştı denilyor, ve hatta bizce çok ilerisine varılarak Moskova radyosu, evvelki akşam Almanyanm şimâielen askerlik usaat 21 de memleketimiz için bir çaklarınm (tayyarelerinin) on bikonser verdi. Türkiyede alâka ile ne vardırılmış olduğu söyleniyor. dinlenen bu konser çok muvaffakiBu kadan gerçekten olmıyacak Anadolumuzun en münbit yerlerinde işliyen demiryolunu da mtlli hatlara ffave~ yetli oldu. Konsere tam s?at 21 de ye muvaffak olan Bayındtrlik Vekilimiz Ali Çetinkayamn yeni kadar çok. Ancak şu var ki Albaşlamfı. Spekirler konserin mana ' bir hat güzergâhında alınmıt resmi manya askerlik ve siiâhlanma sive mahiyetini rusça ve türke ola Ankara 3 (Telefonla) Bayınalınması hususunda taiaamen mu • rak izah ettikten sonra mevzu ola yasasile işsizliği bütün bütün ordırlık Bakanlığı ile Aydın Demur tabık kahnmıstır. rak seçilen maruf Sovyet kompo tadan kaldırdı diyenler de var. Deyollan murahhası arasmda dün saŞimdi iki tarafın Iıukuk müşavirzitörü Aleksandr Cliyerm hazırla mek ki askerliğin orada ilk böyle bah başlıyan müzakerelere bugün leri tesbit edilen esaslar dairesin dığı Şahsenem operasının mevzuu bir yararhğı olsun görülebilmiş! de devam edilmiş, ve hattın «atın (Arkası altmcı sahifede) nu anlattılar. Verilen malumata gö Fransa, Alman silâhlanmasına IIIIIIIIIIIUIMinillllMlllllllllllllllllllllllllllirillllllllllllllllllllllllllIllltllllllllllllllllillllll.fllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIin re «peranın mvezuu Âşık Garib i karşı koymak için vargücüyle assimli eski Türk masalından alm kerlik kurumlarını yenilemeğe ve Almanların Umumî Harb sonunda îngilizlere teslim ettikleri donanma, Skapaj. \Arkası altmct sahifede] lovda efradı tarafından batırıhrken (resimde Hindenburg kruvazorunün kuvvetlendirmeğe koyulmuş bubattığı gorulmektedir) lunmaktadır. Aîmanyanın, geniş bir plâna göre Londra 3 (A.A.) Deyli TeîgraSovyetler Rusyası askerlikçe deniz cihetinden tanmması bir emri fın deniz işleri muharriri Almanyanm en az Almanyadan daha kuvvetli vaki halindedir. Almanya asgari ola1936 konferansına davet edümesinin olmahyım, diyor ve bunun doğrurak Fransa ile müsavat istemektedir. ihtimalden daha kuvvetü blrşey olduluğunu kendi ülkesinin genışliğile Bu, bugünkü donanmasının dört mis ğunu yazmaktadır. Muharrir, son hâgösteriyor. li artışı demektir. Almanyanm yeni diselerin Alm?nyanın bahri silâhlan Ingiliz nazırlan Avrupa başdeniz inşaatı programınm bugün, ya bırakma konferansına davet edilme kendleri (payitahtları) arasyıda rm iftasi beklenmektedir. İyi haber sini esaslı küdığını söylemekte ve iyi mekik dokuyarak durumu düzeltalan mahfellere göre, bu programda, membalardan ahnan haberlere göre, meğe yön verecek bir yol aradıklaHukuk Fa İngiltere, Amerika ve J'ponya res • «Ceb» modelleri yerine büyük ha • kültesî son sınıf rını söylüyorlar. İngilterenin kendisi kendi sayımına daha artık si raî mahfellerinln bunu istediklerini ilâ cimde ki'uvazörler inşasile, tayyare ve talebesrnin imti denizaltı gemüeri inşası vardır. ve etmektedir. lâhlanmağa çoktan başladı bile. han talimatna ve etmeKteaır. • u^^^^uu w.u.w., . ^ . mev'ndp bazı deAncak bu ulusun Avrupa işlerin• * ' • i • ı •! • lar, vergilerin çekilemiyen ..•;!. 1 : yükleri (hayallere) düşmekten çekeıek: ği'iklikler ya de tutacağı hareket yolu henüz bialtında belleri bükük, fırtınalı bir pılması icin Fa Streza şarabmın hoş görürlinemiyor. Unutmamalı ki İngiltedenizin içinde boğulmamak için kiilte Dekanh lüğüne (nikbinliğine) şimdiden re bir imparatorluktur, ve Avrupaboş yere çabalayıp duruyorlar. gına müracaat bir parça gerçeklik suyu katmalıda tutacağı siyasa için kendisinin ederek dilekler Koca Okyanusun öteyanında dır. denizaşm ülkelerinin düşünceledr* bulunduğunr Amerikalılar ayni halde, Uzak Dorini ve dilek!erini göze almak zoDiyor. bildirmistik. ğu ise daha başka kocaman bir karunda (mecburiyetinde) dir. Avusturya için için kaynıyor. Son sınıf tn zan, kendi kendine kaynıyor. OMacaristan bu fırsattan nasıl fayItalya askerini şimdiden milyoRektor Ceml lebesinin bu te rada Çin türlü kımıldanışlarla yudalanabileceğini düşünmektedir. na yaklaştırdı. Barışı tutmak sayışebbüsvnü diğer sınıflar talebesi d"e varlanıp giderken Japonya onu Küçük Andlaşma uluşlan işlerin mına yakında (Streza) da bir konalâka ile takib etmektedir. Yeni tanasıl yutacağını oranlıyor. açılıp serpilme olaganlıkları üzeriferans kuruîacak amma M. Mulimatname fevkalâde sıkı ve tale Bu çapraşık kargaşalıklar arabeyi nevmid edici b'r mahiyette olne dörtgözlerini açmışlar, bakıycrsolini oradan iyi ve kesin (kat'î) sında gemimizi kurtaran kaptan drfn icin Fakiîîtenin en ca!' kan lar. sonunclar çıkabileceğine inanmıolma^a bakmaklığımızı söylemeğe ta'»»beleri h'Ae imt'h^rlardan fev Ve öteyanda unutulan en büyor. Realist bir uluş adamı olan yer bile yok sanırız. kalâde korkmaktadırlar. yük gerçeklik: Uluslar ekonomik M. Musolini Streza konferansına YUNUS NAD1 [Arkast altmcı sahifede} Ulnslararan devletler münasebeti!» işlerin zorluklan içinde bunaîmışkarşı Italyan ulusunu varsanlara M. Eden Prağa gitti, bugün orada konuşmalar yapılacak t Aydın Demiryolu Şirketi ileanlaşma yapıldı Easlar Heyeti Vekileye sevkedildi, hat birkaç güne kadar hükumete geçecek 4 Almanya donanmasını dört misli arttınyor Yeni deniz înşaatı programmm bugün, yarın ifşa ve ilân edilmesi bekleniyor Sovyet radyosunda Şahsenem operası Türkîye için verilen konser çok parlak ve muvaffakiyetli oldu Üniyersite Meclisi dün topîandı Talebenin dilegi Bakanhğa bi!dirll*cek ( Y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog